BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA CHEŁMŻY

Odnośniki

Wyszukiwarka

Odnośniki

Nawigacja

Treść strony

1. Nazwa usługi: Wydanie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką

2. Nazwa wydziału: Wydział Spraw Społecznych i Obywatelskich

3. Podstawa prawna:

1. ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2013 r. poz. 267),

2. ustawa z dnia  6 września 2007 r. o transporcie drogowym ( Dz. U. z 2012 r. poz. 1265 z późn. zm.),

3. ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej ( Dz. U. z 2012 r. poz. 1282 z późn. zm. ),

4. rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 19 stycznia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem przewozu drogowego oraz za egzaminowanie i wydawanie certyfikatu kompetencji zawodowych ( Dz. U. z 2012r. poz. 97 ).

5. rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 18 czerwca 2013 r. w sprawie wzorów zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego i wzorów licencji na wykonywanie transportu drogowego oraz wypisów z tych dokumentów (Dz.U. z 2013 poz. 713).

4. Wymagane dokumenty:

1. wypełniony wniosek o udzielenie licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką ( druk do pobrania )

2. zaświadczenie o ukończeniu szkolenia w zakresie wykonywania transportu drogowego taksówką lub udokumentowanie 5-letniej praktyki w zakresie wykonywania tego transportu przedsiębiorcy osobiście wykonującego przewozy oraz zatrudnionych przez niego kierowców;

3. zaświadczenie z rejestru skazanych albo oświadczenie o niekaralności osób, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 1 ustawy o transporcie drogowym;

4. oświadczenie o zamiarze zatrudnienia kierowców spełniających warunki o niekaralności i posiadających właściwe kwalifikacje zawodowe;

5. kserokopia krajowego dokumentu dopuszczającego do ruchu pojazd przystosowany jako taksówka (z wpisem „ taxi”);

6. dokument potwierdzający prawo do dysponowania pojazdem - gdy przedsiębiorca nie jest wyłącznym właścicielem pojazdu ( umowa najmu, dzierżawy, użyczenia, itp.);

7. kserokopię świadectwa legalizacji ponownej taksometru zamontowanego w pojeździe.

5. Opłaty:

Opłata za udzielenie licencji wynosi:

200,00 zł – na okres 2 – 15 lat,

250,00 zł – na okres powyżej 15 do 30 lat,

300,00 zł. na okres powyżej 30 do 50 lat.

Opłatę wnosi się do kasy urzędu.

Opłatę skarbową w wysokości  10,00 zł. za wydanie decyzji

Kasa czynna: poniedziałek – wtorek 7.00 – 14.15, we wtorek do godz. 15.15

6. Komórka i osoba odpowiedzialna za usługę:

Stanowisko ds. działalności gospodarczej

Wiesława Pająk – inspektor, 

Nr pokoju:  13 ( Mały Ratusz – parter ).  Nr telefonu 56 639 23 33.

7. Tryb odwoławczy:

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Toruniu, ul. Targowa 13/15, w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji za pośrednictwem Burmistrza Miasta Chełmży.

8. Inne informacje:

wydanie lub odmowa wydania licencji następuje w drodze decyzji administracyjnej, bez zbędnej zwłoki, nie później niż w ciągu 30 dni od dnia wpływu wniosku do organu.

 • opublikował: Administrator - UM Chełmża
  data publikacji: 2012-12-21 10:46
 • zmodyfikował: Administrator - UM Chełmża
  ostatnia modyfikacja: 2015-01-29 10:36
 • opublikował: Administrator - UM Chełmża
  data publikacji: 2013-10-08 11:19
 • zmodyfikował: Administrator - UM Chełmża
  ostatnia modyfikacja: 2013-10-08 11:21
 • opublikował: Administrator - UM Chełmża
  data publikacji: 2012-12-28 08:38

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.