Biuletyn Informacji Publicznej
URZĘDU MIASTA CHEŁMŻY

Wyszukiwarka

Odnośniki

Intranet

Zaloguj się
:
:

Kalendarium

« poprzedni miesiącgrudzień 2022» następny miesiąc
PnWtŚrCzwPtSobNd
1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031

Najbliższe wydarzenia

Brak wydarzeń w wybranym okresie

Przejdź do: www.chelmza.pl

Treść strony

Zaproszenie do złożenia oferty na wykonanie zadania pod nazwą: „Audyt cyberbezpieczeństwa w projekcie Cyfrowa Gmina w ramach Działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia”

Chełmża, dn. 22.04.2022 r.

 

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

(SOR.271.9.2022)

Gmina Miasta Chełmży zaprasza do złożenia oferty na wykonanie zadania pod nazwą:

„Audyt cyberbezpieczeństwa w projekcie Cyfrowa Gmina w ramach Działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia”

 

Zamawiający:

Gmina Miasta Chełmży

87-140 Chełmża

Hallera 2

tel. 56 675 22 91

fax: 56 675 21 22

e-mail: um@chelmza.pl

https://www.bip.chelmza.pl/

 

1. Przedmiot zamówienia:

a) Przeprowadzenie audytu cyberbezpieczeństwa w ramach projektu „Cyfrowa Gmina” w Urzędzie Miasta w Chełmży (w dokumentacji projektu określanego jako „diagnoza cyberbezpieczeństwa”) zgodnie z zakresem oraz formularzem stanowiącym załącznik nr 8 do Regulaminu Konkursu Grantowego Cyfrowa Gmina zakończonego raportem dostępnym na stronach Centrum Projektów Polska Cyfrowa [https://www.gov.pl/web/cppc/cyfrowa-gmina].

b) Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia zawiera formularz informacji związanych z przeprowadzeniem diagnozy cyberbezpieczeństwa stanowiący załącznik nr 8 konkursu grantowego załączony do niniejszego Zaproszenia do złożenia oferty.

c) Kod CPV - 728100001 Usługi audytu komputerowego

2. Wymagany termin realizacji zamówienia:

Wykonawca jest zobowiązany wykonać zamówienie nie później niż w terminie 4 tygodni od dnia zawarcia umowy.

3. O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące:

posiadanych uprawnień do wykonywania określonej działalności:

1) Audyt musi zostać przeprowadzony przez osobę posiadająca minimum jedno  uprawnienie wykazane w Rozporządzeniu Ministra Cyfryzacji z dnia 12 października 2018 r. w sprawie wykazu certyfikatów uprawniających do przeprowadzenia audytu w rozumieniu art. 15 ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa. Wykaz certyfikatów wskazanych w w/w rozporządzeniu znajduje się poniżej:

 1. Certified Internal Auditor (CIA)
 2. Certified Information System Auditor (CISA)
 3. Certyfikat audytora wiodącego systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji według normy PN-EN ISO/IEC 27001 wydany przez jednostkę oceniającą zgodność, akredytowaną zgodnie z przepisami ustawy z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku (Dz. U. z 2017 r. poz. 1398 oraz z 2018 r. poz. 650 i 1338), w zakresie certyfikacji osób
 4. Certyfikat audytora wiodącego systemu zarządzania ciągłością działania PN-EN ISO 22301 wydany przez jednostkę oceniającą zgodność, akredytowaną zgodnie z przepisami ustawy z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku, w zakresie certyfikacji osób
 5. Certified Information Security Manager (CISM)
 6. Certified in Risk and Information Systems Control (CRISC)
 7. Certified in the Governance of Enterprise IT (CGEIT)
 8. Certified Information Systems Security Professional (CISSP)
 9. Systems Security Certified Practitioner (SSCP)
 10. Certified Reliability Professional
 11. Certyfikaty uprawniające do posiadania tytułu ISA/IEC 62443 Cybersecurity Expert

 

posiadanej wiedzy i doświadczenia:

2) Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał że przeprowadził minimum 1 audyt w ramach programu Cyfrowa Gmina lub zrealizował co najmniej 1 audyty cyberbezpieczeństwa w jednostkach administracji publicznej z zakresu KRI i/lub CERT w ostatnich 3 latach przed złożeniem oferty. Wykonawcy, którzy nie wykażą spełnienia warunków udziału w postępowaniu podlegać będą wykluczeniu z udziału w postępowaniu. Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

4. W celu potwierdzenia wymaganych wyżej warunków wraz z ofertą należy dostarczyć:

a) dokumenty potwierdzające wymagane kwalifikacje do przeprowadzenia audytu

b) dowody określające czy świadczone usługi audytu, mające na celu wykazanie spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

5. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się kryterium najniższej ceny brutto.

Kryterium nr 1 – Cena brutto: będzie rozpatrywana na podstawie ceny brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia, podanej przez Wykonawcę w Formularzu Oferty.

Wykonawca kalkuluje cenę ryczałtową na podstawie niniejszego Zapytania Ofertowego wraz z załącznikami. W wycenie oferty należy uwzględnić wszystkie niezbędne elementy i przewidywane koszty związane z realizacją zadania. Wykonawca ponosi wyłączną odpowiedzialność za zbadanie z należytą starannością i uzyskanie informacji w odniesieniu do przedmiotu zamówienia wszelkich warunków oraz zobowiązań, które w jakikolwiek sposób mogą wpłynąć na wartość lub charakter oferty lub na wykonanie zamówienia.

Każda oferta poddana ocenie otrzyma zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku liczbę punktów wynikającą ze wzoru:

P(x) =Cmin/Cx×100, gdzie:

P(x) – liczba punktów otrzymanych przez ofertę „x”

Cmin – najniższa cena spośród wszystkich ważnych i nieodrzuconych ofert

Cx – cena podana w badanej ofercie badanej „x”

Maksymalna liczba punktów, jaką może uzyskać Wykonawca i być przyznana ofercie: 100,00.

Obliczając punktację dla poszczególnych ofert, Zamawiający zastosuje zaokrąglenie do dwóch miejsc po przecinku. Za najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która uzyska najwyższą łączną liczbę punktów przyznaną wg wzoru wskazanego powyżej

W przypadku, gdy nie da się wyłonić oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że minimum dwie oferty mają równą liczbę punktów, Zamawiający zastosuje właściwą procedurę określoną w art. 248 ustawy Pzp.

6. Wykonawca złoży ofertę na adres Zamawiającego wraz z oznaczeniem „Oferta na Audyt cyberbezpieczeństwa” na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 lub prześle na nr faksu: 56 675 21 22 lub na pocztę elektroniczną wpisując w tytule wiadomości „Oferta na Audyt cyberbezpieczeństwa”: informatyk@um.chelmza.pl

 

 • W przypadku dostarczenia oferty w oryginale do siedziby Zamawiającego, za termin złożenia oferty przyjmuje się datę i godzinę wpływu oferty do Urzędu Miasta w Chełmży
 • Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich skutecznego przesłania na wskazany w pkt 7 adres e-mail. Dopuszcza się złożenie oferty za pośrednictwem poczty elektronicznej w postaci:
  • czytelnego skanu podpisanego dokumentu lub
  • elektronicznej, podpisanej: kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem osobistym lub podpisem zaufanym pod rygorem nieważności.
 • Formularz ofertowy oraz załączniki muszą być podpisane przez osobę/y składającą/ce Ofertę. Do Oferty należy dostarczyć pełnomocnictwo do podpisania oferty, o ile prawo do podpisania oferty nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą lub ogólnodostępnych baz/ rejestrów. Treść pełnomocnictwa powinna jednoznacznie określać czynności, co do wykonywania, których pełnomocnik jest upoważniony.

 

 

7. Termin składania ofert upływa dnia 04.05.2022 r. o godz. 10.00

8. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą.

9. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

10. Podstawy wykluczenia: Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawców, wobec których zachodzą podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 7 ust. 1 w związku z art. 7 ust. 9 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 r. poz. 835).

11. Termin związania ofertą wynosi 30 dni. bieg terminu związania z ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

12. Załączniki do ogłoszenia:

1) Formularz ofertowy

2) Projekt umowy z załącznikami

3) Umowa powierzenia danych osobowych do przetwarzania

4) Formularz informacji związanych z przeprowadzeniem diagnozy cyberbezpieczeństwa

Zastrzega się, że niniejsze zaproszenie do złożenia oferty nie stanowi zobowiązania do udzielenia zamówienia.

drukuj (Zaproszenie do złożenia oferty na wykonanie zadania pod nazwą: „Audyt cyberbezpieczeństwa w projekcie Cyfrowa Gmina w ramach Działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia”)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Jarosław Smyczyński
  data wytworzenia: 2022-04-22
 • opublikował: Jarosław Smyczyński
  data publikacji: 2022-04-22 11:37

Załączniki - Zaproszenie do złożenia oferty na wykonanie zadania pod nazwą: „Audyt cyberbezpieczeństwa w projekcie Cyfrowa Gmina w ramach Działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia”

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Jarosław Smyczyński
  data wytworzenia: 2022-04-22
 • opublikował: Jarosław Smyczyński
  data publikacji: 2022-04-22 11:38

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU ZAPROSZENIA DO ZŁOŻENIA OFERT - „Audyt cyberbezpieczeństwa w projekcie Cyfrowa Gmina w ramach Działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia”

Chełmża, dn. 6 maja 2022 r.

Zamawiający:

GMINA MIASTO CHEŁMŻA

87-140 Chełmża, ul. Gen. J. Hallera 2

tel. (56) 675 22 91, fax (56) 675 21 22

NIP 8792582481 REGON 871118690

 

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU ZAPROSZENIA DO ZŁOŻENIA OFERT

dotyczy zadania pn.: „Audyt cyberbezpieczeństwa w projekcie Cyfrowa Gmina w ramach Działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia” – nr referencyjny: SOR.271.9.2022

            Stosownie do punktu 9 zaproszenia do złożenia ofert w związku z Art. 2. ust. 1. pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.), Zamawiający informuje o unieważnieniu przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

BURMISTRZ MIASTA

/-/ mgr Jerzy Czerwiński

drukuj (ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU ZAPROSZENIA DO ZŁOŻENIA OFERT - „Audyt cyberbezpieczeństwa w projekcie Cyfrowa Gmina w ramach Działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia”)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Jarosław Smyczyński
  data wytworzenia: 2022-05-06
 • opublikował: Jarosław Smyczyński
  data publikacji: 2022-05-06 12:38

« wstecz

Opis strony

Redaguje: Małgorzata Karpińska, Biuro Rady Miejskiej, 87-140 Chełmża, ul. Hallera 2, tel. (0-56) 675-22-91 w. 43
Jarosław Smyczyński, Wydział Organizacyjny, 87-140 Chełmża, ul. Hallera 2, tel. (0-56) 675-22-91 w. 34

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 1621128
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2022-11-30 09:59:04