Biuletyn Informacji Publicznej
URZĘDU MIASTA CHEŁMŻY

Wyszukiwarka

Odnośniki

Intranet

Zaloguj się
:
:

Kalendarium

« poprzedni miesiącczerwiec 2023» następny miesiąc
PnWtŚrCzwPtSobNd
1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930

Najbliższe wydarzenia

Brak wydarzeń w wybranym okresie

Przejdź do: www.chelmza.pl

Treść strony

Pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad realizacją oraz w okresie gwarancji i rękojmi inwestycji pn.: „Budowa dróg w ul. Słonecznej, Turystycznej, Letniskowej, Spacerowej, Wczasowej, Widokowej, Pensjonatowej, Rekreacyjnej i Wypoczynkowej” – GKM.271.2.7.2022

Chełmża, dnia 20 czerwca 2022 r.

Nr. referencyjny: GKM.271.2.7.2022

 

Zapytanie ofertowe (ogłoszenie o zamówieniu)

 

Zamówienie publiczne o wartości szacunkowej nieprzekraczającej kwoty 130 000,00 zł, określonej na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2021 poz. 1129 z późn. zm.).

W związku z planowaną realizacją zadania pn.: „Budowa dróg w ul. Słonecznej, Turystycznej, Letniskowej, Spacerowej, Wczasowej, Widokowej, Pensjonatowej, Rekreacyjnej i Wypoczynkowej”, Burmistrz Miasta Chełmży zaprasza do złożenia oferty cenowej na pełnienie nadzoru nad realizacją przedmiotowej inwestycji.  

I. Zamawiający

Nazwa:            Gmina Miasta Chełmża

Adres:              ul. Gen. J. Hallera 2, 87-140 Chełmża

NIP:                 879 258 24 81

REGON:           871118690

Strona www:   https://www.bip.chelmza.pl/

 

II. Opis Przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest pełnienia funkcji inspektora nadzoru nad realizacją oraz w okresie gwarancji i rękojmi inwestycji pn.: „Budowa dróg w ul. Słonecznej, Turystycznej, Letniskowej, Spacerowej, Wczasowej, Widokowej, Pensjonatowej, Rekreacyjnej i Wypoczynkowej”. Zakres usług obejmuje m. in. koordynowanie, nadzór, kontrolę i rozliczenie realizacji zadania w zakresie robót budowlanych. Zakres obowiązków inspektora wynika w szczególności z art. 25 i 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo Budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 ze zm.).

 

Pełnienie nadzoru inwestorskiego obejmuje w szczególności minimum następujące branże (w ograniczonym zakresie):

 1. Inżynieryjną drogową,
 2. Instalacyjną w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych oraz elektroenergetyczną,
 3. Instalacyjną w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych
 4. Instalacyjną w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych.

Pełnienie nadzoru inwestorskiego na zasadach określonych w załączniku nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego.

Nazwy i kody Wspólnego Słownika Zamówień (klasyfikacji CPV):

CPV     71520000-9     Usługi nadzoru budowlanego

            71247000-1     Nadzór nad robotami budowlanymi

           

III. Termin wykonania zamówienia

Zadanie pn.: „Budowa dróg w ul. Słonecznej, Turystycznej, Letniskowej, Spacerowej, Wczasowej, Widokowej, Pensjonatowej, Rekreacyjnej i Wypoczynkowej” będzie realizowane w okresie od momentu podpisania umowy z Generalnym Wykonawcą, wyłonionym w trybie podstawowym, w terminie do 11 miesięcy od dnia zawarcia niniejszej umowy.

 

Przedmiot zamówienia pn.: „Budowa dróg w ul. Słonecznej, Turystycznej, Letniskowej, Spacerowej, Wczasowej, Widokowej, Pensjonatowej, Rekreacyjnej i Wypoczynkowe” obejmuje w szczególności:

 

- budowę ulic o nawierzchni utwardzonej w większości po istniejących śladach ulic o nawierzchni gruntowej, w tym nawierzchni jezdni, chodników, ścieżki rowerowej oraz pozostałej nawierzchni w obrębie pasa drogowego z kostki betonowej,

- budowę oświetlenia ulicznego wzdłuż dróg gminnych,

- usunięcie kolizji energetycznych,

- budowę sieci kanalizacji deszczowej, przykanalików i wpustów drogowych,

- zabezpieczenie i przebudowę sieci kablowej – telekomunikacyjnej,

- zagospodarowanie terenów zielonych (w tym m. in. urządzenie pasów zieleni w obrębie dróg, elementy małej architektury, nasadzenia zieleni),

- wprowadzenie stałej organizacji ruchu.

 

Szczegółowy opis i zakres zamówienia będący przedmiotem nadzorowanych prac zawiera dokumentacja zamieszczona na stronie pod adresem: https://www.bip.chelmza.pl/1532,zamowienia-publiczne?tresc=76978

 

Minimalny termin gwarancji i rękojmi będzie wynosił 36, natomiast przewiduje się, że maksymalny termin gwarancji będzie wynosił 60 miesięcy, i będzie on liczony od dnia dokonania kompletnego odbioru przedmiotu zamówienia. Gwarancja na prawidłowe wykonanie usługi kończy się wraz z upływem okresu gwarancji wykonawcy robót/ dostaw/ usług podlegających nadzorowi.

 

Okres prowadzenia nadzoru rozpoczyna się nie wcześniej niż od dnia zawarcia umowy przez Zamawiającego z Generalnym Wykonawcą, wyłonionym w drodze prowadzonego postępowania i będzie obowiązywał do dnia upływu terminu rękojmi i gwarancji udzielonych przez Generalnego Wykonawcę. Zamawiający oczekuje obecności Inspektora Nadzoru na budowie przynajmniej raz w tygodniu w okresie prowadzenia robót oraz na każde wezwanie Zamawiającego w razie zaistnienia konieczności pobytu na budowie.

 

Czas trwania nadzoru może zostać przedłużony lub skrócony stosownie do czasu wykonania inwestycji pn.: Realizacja inwestycji pn.: „Budowa dróg w ul. Słonecznej, Turystycznej, Letniskowej, Spacerowej, Wczasowej, Widokowej, Pensjonatowej, Rekreacyjnej i Wypoczynkowej” oraz terminu rozstrzygnięcia przetargu i podpisania umowy na wykonanie przedmiotowego zamówienia.

 

IV. Wynagrodzenie/ cena oferty

 1. Za wykonanie przedmiotu zamówienia strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe brutto.
 1. Cena oferty musi być kompletna, jednoznaczna i ostateczna. Wykonawca kalkuluje cenę ryczałtową na podstawie dokumentacji projektowej i przedmiaru robót, Zapytania Ofertowego wraz z załącznikami. W wycenie oferty należy uwzględnić wszystkie niezbędne elementy i przewidywane koszty związane z realizacją zadania. Wykonawca ponosi wyłączną odpowiedzialność za zbadanie z należytą starannością obiektu oraz za uzyskanie informacji w odniesieniu do przedmiotu zamówienia wszelkich warunków oraz zobowiązań, które w jakikolwiek sposób mogą wpłynąć na wartość lub charakter oferty lub na wykonanie robót.
 2. Skalkulowana cena musi obejmować pełny zakres robót (czynności) niezbędnych do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia.
 3. Jeżeli została złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2021 r. poz. 685 z późn. zm.), dla celów zastosowania kryterium ceny lub kosztu zamawiający dolicza do przedstawionej w tej ofercie ceny kwotę podatku od towarów i usług, którą miałby obowiązek rozliczyć. Wówczas w ofercie, wykonawca ma obowiązek:
  1. poinformowania zamawiającego, że wybór jego oferty będzie prowadził do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego;
  2. wskazania nazwy (rodzaju) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będą prowadziły do powstania obowiązku podatkowego;
 • wskazania wartości towaru lub usługi objętego obowiązkiem podatkowym zamawiającego, bez kwoty podatku;
 1. wskazania stawki podatku od towarów i usług, która zgodnie z wiedzą wykonawcy, będzie miała zastosowanie.
 1. Rozliczenie za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi na podstawie 3 faktur częściowych (przejściowych) i faktury końcowej po zakończeniu realizacji zadania w oparciu o fakturę końcową, po pozytywnym odbiorze wykonania przedmiotu umowy potwierdzonym protokołem kompletnego odbioru końcowego.

 

 V. Kryteria oceny ofert i sposób ich obliczania

Zamawiający stosować będzie następujące kryteria oceny ofert:

Nr

Nazwa kryterium

Waga/ udział procentowy kryterium

1

Cena brutto

60,00 %

2

Doświadczenie personelu kluczowego, tj. doświadczenie zawodowe Inspektora Nadzoru branży drogowej w inwestycjach drogowych

40,00 %

Przyjmuje się, że 1% = 1 pkt i tak zostanie przeliczona liczba punktów w przyjętych kryteriach.

 

Maksymalna liczna punktów, jaką może uzyskać Wykonawca = 100,00 punktów.

 

Kryterium nr 1 – Cena brutto: będzie rozpatrywana na podstawie ceny brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia, podanej przez Wykonawcę w Formularzu Oferty, Każda oferta poddana ocenie otrzyma zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku liczbę punktów wynikającą ze wzoru:

 

P(x) =Cmin/Cx×60, gdzie:

 

P(x) – liczba punktów otrzymanych przez ofertę „x”

Cmin – najniższa cena spośród wszystkich ważnych i nieodrzuconych ofert

Cx – cena podana w badanej ofercie badanej „x”

 

Kryterium nr 2 – Doświadczenie personelu kluczowego - pełnienie funkcji kierownika budowy lub kierownika robót drogowych lub inspektora nadzoru branży drogowej podczas realizacji inwestycji  polegającej na budowie, lub/i rozbudowie, lub/i przebudowie, lub/i remoncie lub obejmujące budowę, lub/i rozbudowę, lub/i przebudowę, lub/i remont drogi lub ulicy o nawierzchni utwardzonej, przy czym okres pełnienia ww. funkcji w ramach jednej inwestycji (zadania/ umowy) nie może być krótszy niż 6 miesięcy.

 

Punkty przyznawane będą tylko za ilość realizacji wykazanych w formularzu oferty, w których wskazana osoba była kierownikiem budowy lub kierownikiem robót drogowych lub inspektorem nadzoru branży drogowej dla realizacji spełniających powyżej wskazane wymagania.

 

Dana inwestycja będzie brana pod uwagę pod warunkiem, że została zakończona i pozytywnie odebrana.

 

Za wyznaczenie do pełnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego osoby posiadającej wymagane uprawnienia budowlane w branży inżynieryjnej drogowej i doświadczenie w wymaganym zakresie, o którym mowa powyżej Zamawiający przyzna następującą ilość punktów, za pełnienie:

 

1 usługa – 0,00 pkt

2 usługi – 10,00 pkt

3 usługi – 20,00 pkt

4 usługi – 30,00 pkt

5 usług i więcej – 40,00 pkt

Maksymalna liczba punktów, jaką może uzyskać Wykonawca i być przyznana ofercie w ramach przyjętych kryteriów oceny ofert: 100,00.

 

Obliczając punktację dla poszczególnych ofert, Zamawiający zastosuje zaokrąglenie do dwóch miejsc po przecinku. Za najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która uzyska najwyższą łączną liczbę punktów przyznaną wg wzoru wskazanego powyżej.

 

W przypadku, gdy nie da się wyłonić oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że minimum dwie oferty mają równą liczbę punktów, Zamawiający zastosuje właściwą procedurę określoną w art. 248 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych.

 

VI. Miejsce, termin i sposób składania i przygotowania ofert

 1. Ofertę cenową w kwocie brutto z wyszczególnieniem kwot netto oraz VAT należy przesłać Zamawiającemu na formularzu ofertowym [stanowiącym Załącznik Nr 1] do dnia 28 czerwca 2022 r. roku drogą elektroniczną na adres: przetargi@um.chelmza.pl w temacie: „Oferta na nadzór – Budowa dróg w ul. Słonecznej, Turystycznej, Letniskowej, Spacerowej, Wczasowej, Widokowej, Pensjonatowej, Rekreacyjnej i Wypoczynkowej”.

Kompletna oferta musi zawierać:

 1. Formularz oferty;
 2. Oświadczenie Wykonawcy (aktualne na dzień składania oferty);

sporządzone na podstawie wzoru stanowiącego załącznik do niniejszego zapytania ofertowego (ogłoszenia o zamówieniu).

 1. Pełnomocnictwo(a), jeśli dotyczy.
 1. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
 2. Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich skutecznego przesłania na wskazany powyżej w pkt 1 adres e-mail.
 3. Oferta wraz z załącznikami (w tym oświadczeniem o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, aktualne na dzień składania oferty) musi zostać sporządzona w języku polskim (dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski, wystarczające jest tłumaczenie Wykonawcy) i złożona w postaci:
 1. czytelnego skanu podpisanego dokumentu lub
 2. elektronicznej, podpisanej: kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem osobistym lub podpisem zaufanym pod rygorem nieważności.
 1. Formularz ofertowy oraz załączniki muszą być podpisane przez osobę/y składającą/ce Ofertę.
 2. Do Oferty należy dostarczyć pełnomocnictwo do podpisania oferty, o ile prawo do podpisania oferty nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą lub ogólnodostępnych baz/ rejestrów. Treść pełnomocnictwa powinna jednoznacznie określać czynności, co do wykonywania, których pełnomocnik jest upoważniony.
 3. Oferty złożone po terminie oraz niezgodnie ze sposobem złożenia określonym w zapytaniu nie będą rozpatrywane.
 4. Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni licząc od dnia, w którym upływa dzień na składanie ofert.

VII. Warunki udziału w postępowaniu

 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy nakładają obowiązek ich posiadania, posiadania wiedzy i doświadczenia w zakresie realizacji zamówień o charakterze zbliżonym do przedmiotu zamówienia, dysponowania potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia, sytuacji ekonomicznej i finansowej.

 

Mając na względzie powyższe, Zamawiający informuje, iż o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, pod warunkiem, iż:

 

 • w zakresie dysponowania odpowiednim potencjałem kadrowym:

Wykonawca skieruje do realizacji zamówienia publicznego następujące osoby odpowiedzialne za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami:

 1. co najmniej jedną osobę, przewidzianą do pełnienia funkcji Inspektora nadzoru branży drogowej, posiadającą uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie w specjalności inżynieryjnej drogowej, w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia.
 2. co najmniej jedną osobę, przewidzianą do pełnienia funkcji Inspektora nadzoru branży elektrycznej, posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia,
 3. co najmniej jedną osobę, przewidzianą do pełnienia funkcji Inspektora nadzoru branży sanitarnej, posiadającą uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych, w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia.
 4. co najmniej jedną osobę, przewidzianą do pełnienia funkcji Inspektora nadzoru branży telekomunikacyjnej, posiadającą uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych, w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia.

 

Zamawiający dopuszcza możliwość łączenia funkcji kierowników robót i sprawowanie ich przez jedną osobę pod warunkiem posiadania przez tę osobę odpowiednich uprawnień.

 

Każda z ww. osób winna posiadać uprawnienia budowlane zgodne z art. 12-15 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, Rozporządzeniu Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie lub odpowiadające im ważne uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub spełniać warunki, o których mowa w art. 12a ustawy Prawo budowlane, tj. jej odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych lub spełniać wymogi, o których mowa w art. 20a ustawy o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa („świadczenie usług transgranicznych”).

 

Zamawiający określając wymogi w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych, dopuszcza odpowiadające (równoważne) im uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej zgodnie z ustawą z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej.

 

Weryfikacja, ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana w oparciu o oświadczenie Wykonawcy składane wraz z ofertą. Zamawiający nie przewiduje możliwości uzupełnienia niniejszego oświadczenia na późniejszym etapie prowadzonego postępowania.

 

VIII. Badanie i ocena ofert

 1. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert, dokumentów lub oświadczeń, w tym:
 1. jeżeli zaoferowana cena w ocenie Zamawiającego będzie rażąco niska w stosunku do przedmiotu zamówienia (w tym w przypadku gdy cena całkowita oferty jest niższa o minimum 30% od: wartości zamówienia powiększonej o VAT lub średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert) i budzić będzie wątpliwości co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymogami niniejszego zapytania lub wynikającymi z odrębnych przepisów, Zamawiający dopuszcza możliwość zwrócenia się do wykonawcy o udzielenie wyjaśnień.
 1. Zamawiający poprawia w ofercie oczywiste omyłki pisarskie, oczywiste omyłki rachunkowe z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek i inne omyłki polegające na niezgodności oferty z dokumentacji zamówienia, niepowodujących istotnych zmian w treści oferty.
 2. Treść oferty musi odpowiadać treści zapytania ofertowego.
 3. Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli:
 1. została złożona po terminie składania ofert;
 2. w stosunku do Wykonawcy zachodzą przesłanki wykluczenia z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 w związku z art. 7 ust. 9 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. poz. 835)[1];
 3. jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów;
 4. jej treść jest niezgodna z warunkami zamówienia;
 5. nie została sporządzona lub przekazana w sposób zgodny z wymaganiami technicznymi oraz organizacyjnymi sporządzania lub przekazywania ofert przy użyciu środków komunikacji elektronicznej określonymi przez zamawiającego;
 6. zawiera rażąco niską cenę lub koszt w stosunku do przedmiotu zamówienia (w przypadku badania określonej przesłanki)
 7. zawiera błędy w obliczeniu ceny lub kosztu;
 8. została złożona w warunkach czynu nieuczciwej konkurencji w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;
 9. wykonawca w wyznaczonym terminie zakwestionował poprawienie omyłki polegającej na niezgodności oferty z dokumentami zamówienia, niepowodującej zmiany w treści oferty;
 10. wykonawca nie wyraził pisemnej zgody na przedłużenie terminu związania ofertą;

IX. Dodatkowe informacje

 1. Niniejsze postępowanie prowadzone jest na zasadach opartych na wewnętrznych uregulowaniach Zamawiającego.
 2. Do prowadzonego postępowania nie przysługują Wykonawcą żadne środki ochrony prawnej określone w przepisach ustawy Prawo zamówień publicznych tj. odwołanie, skarga.
 1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany zapytania ofertowego przed upływem terminu do składania ofert. Wszelkie zmiany treści zapytania ofertowego oraz wyjaśnienia udzielone na zapytania Wykonawcy stają się integralną częścią zapytania ofertowego i są wiążące dla Wykonawców.
 2. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana zostanie powiadomiony pisemnie lub telefonicznie o wyborze jego oferty oraz o terminie i miejscu podpisania (zawarcia) umowy.
 3. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyla się od podpisania umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert.
 4. Realizacja przedmiotowego zadania jest uzależniona od otrzymania przez Gminę dofinansowania - promesy z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację przedsięwzięcia inwestycyjnego pn.: „Budowa dróg w ul. Słonecznej, Turystycznej, Letniskowej, Spacerowej, Wczasowej, Widokowej, Pensjonatowej, Rekreacyjnej i Wypoczynkowej”. Mając na względzie powyższe, Zamawiający może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, jeśli środki, które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostaną mu przyznane. Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania ww. środków.
 5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania w każdym czasie bez podania uzasadnienia, w tym także pozostawienia postępowania bez wyboru oferty.
 6. Wykonawcy, których oferty nie zostaną wybrane nie mogą zgłaszać żadnych roszczeń względem Zamawiającego z tytułu otrzymania zapytania ofertowego oraz przygotowania i złożenia oferty na to zapytanie.
 1. Zamawiający zastrzega sobie prawo (możliwość) do zamieszczenia na stronie internetowej prowadzonego postępowania informacji o:
  1. złożonych ofertach,
  2. wyniku postępowania.

X. Kontakt z zamawiającym

 1. Postępowanie prowadzone jest w formie elektronicznej, zgodnie z warunkami/ wytycznymi określonymi w niniejszym zapytaniu ofertowym.
 2. Wszelkie pytania dotyczące niniejszego zamówienia należy przesyłać drogą elektroniczną na adres wskazany poniżej w pkt 3.
 3. W przypadku pojawienia się jakichkolwiek pytań i wątpliwości proszę o kontakt: w sprawach związanych z przedmiotem zamówienia i sprawach związanych z procedurą zamówienia z Naczelnikiem Wydziału Gospodarki Miejskiej Urzędu Miasta Chełmży – Zdzisławem Stasik, pod numerem telefonu 56 639 23 35 lub z Tomaszem Szreiber, pod numerem telefonu 56 639 23 47
 4. Adres kontaktowy e-mail: przetargi@um.chelmza.pl

 

XI. Załączniki

Załącznik Nr 1 – Formularz ofertowy

Załącznik Nr 2 – Oświadczenie Wykonawcy

- Załącznik Nr 3 – Obowiązki inspektora nadzoru

Załącznik Nr 4 – Klauzula informacyjna – RODO

- Załącznik Nr 5 – Projekt umowy

 

 

 

Burmistrz Miasta

(-) mgr Jerzy Czerwiński

 

[1] Zgodnie z treścią art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, zwanej dalej „ustawą”, z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu prowadzonego na podstawie ustawy Pzp wyklucza się:

1) wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;

2) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;

3) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106), jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy.

drukuj (Pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad realizacją oraz w okresie gwarancji i rękojmi inwestycji pn.: „Budowa dróg w ul. Słonecznej, Turystycznej, Letniskowej, Spacerowej, Wczasowej, Widokowej, Pensjonatowej, Rekreacyjnej i Wypoczynkowej” – GKM.271.2.7.2022)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Tomasz Szreiber
  data wytworzenia: 2022-06-20
 • opublikował: Jarosław Smyczyński
  data publikacji: 2022-06-20 12:11

Załączniki - Pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad realizacją oraz w okresie gwarancji i rękojmi inwestycji pn.: „Budowa dróg w ul. Słonecznej, Turystycznej, Letniskowej, Spacerowej, Wczasowej, Widokowej, Pensjonatowej, Rekreacyjnej i Wypoczynkowej” – GKM.271.2.7.2022

drukuj (Załączniki - Pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad realizacją oraz w okresie gwarancji i rękojmi inwestycji pn.: „Budowa dróg w ul. Słonecznej, Turystycznej, Letniskowej, Spacerowej, Wczasowej, Widokowej, Pensjonatowej, Rekreacyjnej i Wypoczynkowej” – GKM.271.2.7.2022)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Tomasz Szreiber
  data wytworzenia: 2022-06-20
 • opublikował: Jarosław Smyczyński
  data publikacji: 2022-06-20 12:13

Wyjaśnienia treści zapytania ofertowego z 23.06.2022 r. - Pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad realizacją oraz w okresie gwarancji i rękojmi inwestycji pn.: „Budowa dróg w ul. Słonecznej, Turystycznej, Letniskowej, Spacerowej, Wczasowej, Widokowej, Pensjonatowej, Rekreacyjnej i Wypoczynkowej” – GKM.271.2.7.2022

drukuj (Wyjaśnienia treści zapytania ofertowego z 23.06.2022 r. - Pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad realizacją oraz w okresie gwarancji i rękojmi inwestycji pn.: „Budowa dróg w ul. Słonecznej, Turystycznej, Letniskowej, Spacerowej, Wczasowej, Widokowej, Pensjonatowej, Rekreacyjnej i Wypoczynkowej” – GKM.271.2.7.2022)

Metryka

 • opublikował: Paweł Zdrojewski
  data publikacji: 2022-06-23 11:35

INFORMACJA O ZŁOŻONYCH OFERTACH: Pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad realizacją oraz w okresie gwarancji i rękojmi inwestycji pn.: „Budowa dróg w ul. Słonecznej, Turystycznej, Letniskowej, Spacerowej, Wczasowej, Widokowej, Pensjonatowej, Rekreacyjnej i Wypoczynkowej” – GKM.271.2.7.2022

Chełmża, dn. 29 czerwca 2022 r.

Zamawiający:

GMINA MIASTA CHEŁMŻA

87-140 Chełmża, ul. Gen. J. Hallera 2

tel. (56) 675 22 91, fax (56) 675 21 22

NIP 8792582481 REGON 871118690

 

INFORMACJA O ZŁOŻONYCH OFERTACH

dotyczy zadania na: pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad realizacją oraz w okresie gwarancji i rękojmi inwestycji pn.: „Budowa dróg w ul. Słonecznej, Turystycznej, Letniskowej, Spacerowej, Wczasowej, Widokowej, Pensjonatowej, Rekreacyjnej i Wypoczynkowej” – nr referencyjny GKM.271.2.7.2022

Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu następujące oferty:

Numer oferty

Wykonawca

Cena/ koszt (brutto w PLN)

Doświadczenie personelu kluczowego (ilość realizacji)

1

Specjalistyczne Biuro Inwestycyjno-Inżynierskie PROSTA-PROJEKT, Piotrkowice, ul. Kielecka 37, 26-020 Chmielniki

175 767,00

5

2

Kamiko Karolina Szramowska, Strużal 2g, 87-140 Chełmża

126 635,00

5

3

Biuro Projektów Budowlanych Sp. z o. o., Al. Grunwaldzka 56/202, 80-241 Gdańsk

110 700,00

5

4

RADEX - Obsługa Inwestycji Radosław Kulerski, ul. Dworcowa 25, 86-320 Łasin

98 400,00

5

5

Zakład Usługowo handlowy PROJEKT Wojciech Zawadziński, Piłsudzkiego 91, 86-300 Grudziądz

83 640,00

5

6

Biuro Obsługi Inwestycji "INWEST - WYBRZEŻE" Sp. z o. o., ul. Hieronima Derdowskiego 7, 81-369 Gdynia

195 570,00

5

 

Burmistrz Miasta

(-) Jerzy Czerwiński

drukuj (INFORMACJA O ZŁOŻONYCH OFERTACH: Pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad realizacją oraz w okresie gwarancji i rękojmi inwestycji pn.: „Budowa dróg w ul. Słonecznej, Turystycznej, Letniskowej, Spacerowej, Wczasowej, Widokowej, Pensjonatowej, Rekreacyjnej i Wypoczynkowej” – GKM.271.2.7.2022)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Tomasz Szreiber
  data wytworzenia: 2022-06-29
 • opublikował: Jarosław Smyczyński
  data publikacji: 2022-06-29 12:40

« wstecz

Opis strony

Redaguje: Małgorzata Karpińska, Biuro Rady Miejskiej, 87-140 Chełmża, ul. Hallera 2, tel. (0-56) 675-22-91 w. 43
Jarosław Smyczyński, Wydział Organizacyjny, 87-140 Chełmża, ul. Hallera 2, tel. (0-56) 675-22-91 w. 34

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 1647328
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2023-06-05 07:19:41