Biuletyn Informacji Publicznej
URZĘDU MIASTA CHEŁMŻY

Wyszukiwarka

Odnośniki

Intranet

Zaloguj się
:
:

Kalendarium

« poprzedni miesiącstyczeń 2023» następny miesiąc
PnWtŚrCzwPtSobNd
1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031

Najbliższe wydarzenia

Brak wydarzeń w wybranym okresie

Przejdź do: www.chelmza.pl

Treść strony

„Modernizacja skateparku przy ul. Bulwar 1000- lecia” – GKM.271.2.8.2022

GMINA MIASTA CHEŁMŻA

87-140 Chełmża, ul. Gen. J. Hallera 2

tel. (56) 675 22 91, fax (56) 675 21 22
NIP 8792582481 REGON 871118690

Chełmża, dnia 22 czerwca 2022 r.

Nr. referencyjny: GKM.271.2.8.2022

 

Zaproszenie do złożenia oferty (Zapytanie ofertowe)

Zamówienie publiczne o wartości szacunkowej nieprzekraczającej kwoty 130 000,00 zł, o której mowa w art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2021 poz. 1129 z późn. zm.).

W związku z planowaną realizacją zdania pn.: „Modernizacja skateparku przy ul. Bulwar 1000- lecia”, zapraszam do złożenia oferty na realizację rzeczowego zakresu robót objętych niniejszym postępowaniem.

I. Zamawiający

Nabywca:

Nazwa:            Gmina Miasta Chełmża

Adres:              ul. Gen. J. Hallera 2,

87-140 Chełmża

NIP:                 879 258 24 81

REGON:           871118690

Strona www:   https://www.bip.chelmza.pl/

 

Odbiorca:      

Nazwa:            Ośrodek Sportu i Turystyki w Chełmży

Adres:             ul. Bydgoska 7

87-140 Chełmża

 

II. Opis Przedmiotu zamówienia

 

Zamówienie dotyczy renowacji nawierzchni o powierzchni 900m2 na skateparku w Chełmży przy ul. Bulwar 1000- lecia w ramach zadania pn.: „Modernizacja skateparku przy ul. Bulwar 1000- lecia”.

 

Zakres prac obejmuje w szczególności:

 

- dostarczenie materiału na miejsce pracy,

- demontaż i montaż kratek odwadniających,

- przygotowanie nawierzchni – mycie pod ciśnieniem całości gorącą wodą, szlifowanie, 

  odpylanie,

- punktowe wyrównanie powierzchni w miejscach gromadzenia się wody (EX800 - Herculan[1]).

- szpachlowanie całości (poliuretan EG120 - Herculan[2]),

- wykonanie warstwy gruntującej,

- wykonanie jednej warstwy - akrylowy podkład nawierzchniowy (Acrylic Resurfacer Plexipave[3])

- wykonanie dwóch warstw Plexiflor[4],  kolor jasny zielony (Plexiflor Acrylic LT Green[5])

 1. Czas i miejsce wykonania prac.
 2. a) Harmonogram wykonania prac.

- mycie całości pod ciśnieniem gorącą wodą,

- przygotowanie nawierzchni (szlifowanie i odpylanie),

- punktowe wyrównanie powierzchni w miejscach gromadzenia się wody,

- szpachlowanie całości,

- warstwa gruntująca, nałożenie podkładu nawierzchniowego Acrylic Resurfacer Plexipave[6] (całość),

- malowanie warstwa pierwsza Plexiflor[7] (całość),

- malowanie warstwa druga Plexiflor[8] (całość),

 1. c) Miejsce wykonywania prac: Skatepark, Bulwar 1000-lecia, 87-140 Chełmża.

 

 • Prace należy wykonać zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia, zapytaniem ofertowym wraz z załącznikami jak również zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 • Opis wskazuje na wykonanie robót/ prac głównych natomiast roboty towarzyszące i pomocnicze, wykorzystanie sprzętu i inne możliwe do przewidzenia czynności oraz materiały niezbędne do prawidłowej realizacji zadania należy również uwzględnić jako czynności niezbędne w realizacji zadania i traktować jako część opisu przedmiotu zamówienia.

 

Uwaga! Zamawiający zaleca, aby Wykonawcy przed złożeniem oferty dokonali we własnym zakresie oględzin i wizji lokalnych miejsc, w których będzie realizowany przedmiot zamówienia i zapoznali się z warunkami wykonania zamówienia, w celu uniknięcie nieprawidłowości w sporządzonej wycenie oferty. Koszty wizji lokalnej ponosi Wykonawca.

Warunki realizacji przedmiotu zamówienia:

 1. Wykonawca zobowiązuje się do udzielenia gwarancji i rękojmi na cały zakres zamówienia. Wymagany, minimalny okres gwarancji i rękojmi na wykonany przedmiot umowy to 36 miesięcy (3 lata) i liczony będzie od dnia dokonania odbioru końcowego.
 1. Do wykonania robót mogą być użyte tylko materiały i wyroby posiadające atesty, certyfikaty i aprobaty techniczne dopuszczające dany produkt do stosowania w budownictwie. Wszystkie zastosowane wyroby budowlane winny być fabrycznie nowe, oznakowane symbolem CE i posiadać odpowiednie certyfikaty, być wolne od jakichkolwiek wad i usterek.
 2. Jeżeli w Zapytaniu ofertowym bądź w załącznikach do zostały wskazane jakiekolwiek nazwy producenta, nazwy własne, znaki towarowe, patenty, normy czy pochodzenie (materiałów lub urządzeń), należy przyjąć, że Zamawiający zawsze dopuszcza rozwiązanie równoważne. Celem niniejszego postępowania jest osiągnięcie określonej w zapytaniu ofertowym jakości i funkcjonalności, a nie nabycie materiałów lub urządzeń konkretnej marki lub producenta. Z tych względów Zamawiający dołożył należytej staranności, aby przedmiot zamówienia nie został opisany przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, które mogłyby doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych wykonawców lub produktów. Jeżeli, pomimo tego, okaże się w jakimkolwiek miejscu zapytania ofertowego oraz w załącznikach występują takie wskazania, nie należy ich traktować jako wymagań odnoszących się do przedmiotu zamówienia, a należy je rozpatrywać wyłącznie w kategoriach wskazań o charakterze informacyjnym.
 1. Tam, gdzie w dokumentacji przetargowej (postępowania), zostało wskazane pochodzenie (marka, znak towarowy, producent, dostawca itp.) materiałów lub normy, aprobaty, specyfikacje i systemy, Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów lub rozwiązań równoważnych pod warunkiem, że zapewnią one realizację robót zgodnie z wydanymi pozwoleniami oraz zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w dokumentacji postępowania. Roboty winny zostać wykonane i ukończone zgodnie z prawem obowiązujący na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, w szczególności ustawie Prawo budowlane tj. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r.
 2. Uznaje się, iż złożenie ofert oznacza, że Wykonawcy zapoznali się ze wszelkimi odpowiednimi ustawami i innymi przepisami prawna obowiązującymi na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, które mogą w jakikolwiek sposób wpłynąć lub dotyczyć działań i czynności objętych ofertą i wynikającą z niej umową w sprawie zamówienia publicznego.

 

Do zakresu i obowiązków Wykonawcy przedmiotu zamówienia w ramach ceny ryczałtowej wchodzić będzie w szczególności:  

 • organizacja i zabezpieczenie terenu robót,
 • przygotowanie i prowadzenie robót zgodnie z: uwzględnieniem obowiązujących Norm, przepisów BHP, p.poż., zasadami wiedzy technicznej i sztuką budowlaną, ustalonym zakresem robót, zaleceniami Zamawiającego,
 • prowadzenie robót z zachowaniem należytego porządku, utrzymywanie terenu robót w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych, usuwanie i składowanie wszelkich urządzeń pomocniczych, zbędnych materiałów, odpadów oraz śmieci na koszt wykonawcy, a po skończeniu robót uporządkowanie terenu i przekazanie go Zamawiającemu w terminie na dzień odbioru,
 • ponoszenie kosztów wywozu, składowania i utylizacji odpadów,
 • nadzór nad mieniem i ubezpieczenie budowy, w tym ponoszenie odpowiedzialności wobec Zamawiającego i osób trzecich za szkody powstałe w związku z realizacją robót oraz usunięcie powstałej szkody lub pokrycie roszczenia z tytułu powstałej szkody,
 • opracowanie i przekazanie Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej i odbiorowej, w tym dokumentów pozwalających na ocenę prawidłowego wykonania przedmiotu umowy,
 • natychmiastowe usunięcie w sposób docelowy i skuteczny wszelkich szkód i awarii spowodowanych przez Wykonawcę podczas wykonywania prac,
 • Wykonanie niezbędnych prób, badań, uzgodnień i odbiorów (jeśli dotyczy).

Nazwy i kody Wspólnego Słownika Zamówień (klasyfikacji CPV):

CPV     45000000-7     Roboty budowlane

CPV     45233200-1   Roboty w zakresie różnych nawierzchni.

 

III. Termin wykonania zamówienia

Zamawiający oczekuje wykonania przedmiotu zamówienia w nieprzekraczalnym terminie do dnia 13 stycznia 2023 r.

 

IV. Wynagrodzenie/ cena oferty

 1. Za wykonanie przedmiotu zamówienia strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe brutto.
 1. Cena oferty musi być kompletna, jednoznaczna i ostateczna. Wykonawca kalkuluje cenę ryczałtową na podstawie Zapytania Ofertowego wraz z załącznikami. W wycenie oferty należy uwzględnić wszystkie niezbędne elementy i przewidywane koszty związane z realizacją zadania. Wykonawca ponosi wyłączną odpowiedzialność za zbadanie z należytą starannością obiektu oraz za uzyskanie informacji w odniesieniu do przedmiotu zamówienia wszelkich warunków oraz zobowiązań, które w jakikolwiek sposób mogą wpłynąć na wartość lub charakter oferty lub na wykonanie robót.
  1. Zamawiający zaleca, aby Wykonawca przed przygotowaniem oferty, w celu ustalenia rzeczywistych danych i ilości dokonał rozpoznania i wykonał stosowne pomiary w ramach wizji lokalnej.
  2. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wykonanie wszystkich robót objętych zamówieniem, a ewentualne różnice pomiędzy danymi wskazanymi jako orientacyjne, a rzeczywistymi ilościami robót i materiałów niezbędnych do wykonania umowy nie stanowią podstawy do żądania zwiększenia wynagrodzenia Wykonawcy.
 • Roboty będą rozliczane wynagrodzeniem ryczałtowym. Przyjmujący zamówienie nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia, chociażby w czasie zawarcia umowy nie można było przewidzieć rozmiaru lub kosztów prac.
 1. Skalkulowana cena musi obejmować pełny zakres robót (czynności) niezbędnych do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia.
 2. Jeżeli została złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2021 r. poz. 685 z późn. zm.), dla celów zastosowania kryterium ceny lub kosztu zamawiający dolicza do przedstawionej w tej ofercie ceny kwotę podatku od towarów i usług, którą miałby obowiązek rozliczyć. Wówczas w ofercie, wykonawca ma obowiązek:
  1. poinformowania zamawiającego, że wybór jego oferty będzie prowadził do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego;
  2. wskazania nazwy (rodzaju) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będą prowadziły do powstania obowiązku podatkowego;
 • wskazania wartości towaru lub usługi objętego obowiązkiem podatkowym zamawiającego, bez kwoty podatku;
 1. wskazania stawki podatku od towarów i usług, która zgodnie z wiedzą wykonawcy, będzie miała zastosowanie.
 1. Rozliczenie za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi na podstawie faktury częściowej i końcowej, na warunkach określonych w projekcie umowy.

 

 V. Kryteria oceny ofert i sposób ich obliczania

Zamawiający stosować będzie następujące kryteria oceny ofert:

Nr

Nazwa kryterium

Waga/ udział procentowy kryterium

1

Cena brutto

100,00 %

Przyjmuje się, że 1% = 1 pkt i tak zostanie przeliczona liczba punktów w przyjętych kryteriach.

 

Maksymalna liczna punktów, jaką może uzyskać Wykonawca = 100,00 punktów.

 

Kryterium nr 1 – Cena brutto: będzie rozpatrywana na podstawie ceny brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia, podanej przez Wykonawcę w Formularzu Oferty, Każda oferta poddana ocenie otrzyma zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku liczbę punktów wynikającą ze wzoru:

 

P(x) =Cmin/Cx×100, gdzie:

 

P(x) – liczba punktów otrzymanych przez ofertę „x”

Cmin – najniższa cena spośród wszystkich ważnych i nieodrzuconych ofert

Cx – cena podana w badanej ofercie badanej „x”

 

Maksymalna liczba punktów, jaką może uzyskać Wykonawca i być przyznana ofercie: 100,00.

 

Obliczając punktację dla poszczególnych ofert, Zamawiający zastosuje zaokrąglenie do dwóch miejsc po przecinku. Za najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która uzyska najwyższą łączną liczbę punktów przyznaną wg wzoru wskazanego powyżej.

 

W przypadku, gdy nie da się wyłonić oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że minimum dwie oferty mają równą liczbę punktów, Zamawiający zastosuje właściwą procedurę, o której mowa w art. 248 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych.

 

VI. Miejsce, termin i sposób składania i przygotowania ofert

 1. Ofertę cenową w kwocie brutto z wyszczególnieniem kwot netto oraz VAT należy przesłać Zamawiającemu na formularzu ofertowym [stanowiącym Załącznik Nr 1] do dnia 7 lipca 2022 r. do godziny 15:00  
 1. w oryginale, w wersji papierowej w siedzibie Zamawiającego, którym jest Urząd Miasta w Chełmży, ul. gen. J. Hallera 2, 87-140 Chełmża w godzinach funkcjonowania – osobiście, posłańcem, za pośrednictwem poczty lub kuriera. Oferty należy umieścić w zapieczętowanej lub w inny trwały sposób zabezpieczonej kopercie oznaczonej napisem: „Modernizacja skateparku przy ul. Bulwar 1000- lecia - GKM.271.2.8.2022” lub
 2. drogą elektroniczną na adres: przetargi@um.chelmza.pl w temacie: „Oferta – Modernizacja skateparku przy ul. Bulwar 1000- lecia - GKM.271.2.8.2022”.

Kompletna oferta musi zawierać:

 1. Formularz oferty;
 2. Pełnomocnictwo(a), jeśli dotyczy.
 1. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
 2. W przypadku dostarczenia oferty w oryginale do siedziby Zamawiającego, za termin złożenia oferty przyjmuje się datę i godzinę wpływu oferty do Urzędu Miasta Chełmży na adres wskazany w pkt 1. Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich skutecznego przesłania na wskazany powyżej w pkt 1 adres e-mail.
 3. Oferta wraz z załącznikami musi zostać sporządzona w języku polskim (dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski, wystarczające jest tłumaczenie Wykonawcy) i złożona w postaci:
 1. oryginału dokumentu, w przypadku dostarczenia oferty w formie tradycyjnej, tj. papierowej lub
 2. czytelnego skanu podpisanego dokumentu lub
 3. elektronicznej, podpisanej: kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem osobistym lub podpisem zaufanym pod rygorem nieważności.
 1. Formularz ofertowy oraz załączniki muszą być podpisane przez osobę/y składającą/ce Ofertę.
 2. Do Oferty należy dostarczyć pełnomocnictwo do podpisania oferty, o ile prawo do podpisania oferty nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą lub ogólnodostępnych baz/ rejestrów. Treść pełnomocnictwa powinna jednoznacznie określać czynności, co do wykonywania, których pełnomocnik jest upoważniony.
 3. Oferty złożone po terminie oraz niezgodnie ze sposobem złożenia określonym w zapytaniu nie będą rozpatrywane.
 4. Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni licząc od dnia, w którym upływa dzień na składanie ofert.

VII. Warunki udziału w postępowaniu

 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy nakładają obowiązek ich posiadania, posiadania wiedzy i doświadczenia w zakresie realizacji zamówień o charakterze zbliżonym do przedmiotu zamówienia, dysponowania potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia, sytuacji ekonomicznej i finansowej.

 

Zamawiający nie precyzuje w niniejszym postępowaniu warunków udziału w postępowaniu.

 

VIII. Badanie i ocena ofert

 1. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert, dokumentów lub oświadczeń, w tym:
 1. jeżeli zaoferowana cena lub ich istotne części składowe w ocenie Zamawiającego będzie rażąco niska w stosunku do przedmiotu zamówienia (w tym w przypadku gdy cena całkowita oferty jest niższa o minimum 30% od: wartości zamówienia powiększonej o VAT lub średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert) i budzić będzie wątpliwości co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymogami niniejszego zapytania lub wynikającymi z odrębnych przepisów, Zamawiający dopuszcza możliwość zwrócenia się do wykonawcy o udzielenie wyjaśnień.
 1. Zamawiający poprawia w ofercie oczywiste omyłki pisarskie, oczywiste omyłki rachunkowe z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek i inne omyłki polegające na niezgodności oferty z dokumentacji zamówienia, niepowodujących istotnych zmian w treści oferty.
 2. Treść oferty musi odpowiadać treści zapytania ofertowego.
 3. Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli:
 1. została złożona po terminie składania ofert;
 2. w stosunku do Wykonawcy zachodzą przesłanki wykluczenia z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 w związku z art. 7 ust. 9 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. poz. 835)[9];
 3. jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów;
 4. jej treść jest niezgodna z warunkami zamówienia;
 5. nie została sporządzona lub przekazana w sposób zgodny z wymaganiami technicznymi oraz organizacyjnymi sporządzania lub przekazywania ofert przy użyciu środków komunikacji elektronicznej określonymi przez zamawiającego;
 6. zawiera błędy w obliczeniu ceny lub kosztu;
 7. została złożona w warunkach czynu nieuczciwej konkurencji w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;
 8. wykonawca w wyznaczonym terminie zakwestionował poprawienie omyłki polegającej na niezgodności oferty z dokumentami zamówienia, niepowodującej zmiany w treści oferty;
 9. wykonawca nie wyraził pisemnej zgody na przedłużenie terminu związania ofertą;

IX. Dodatkowe informacje

 1. Niniejsze postępowanie prowadzone jest na zasadach opartych na wewnętrznych uregulowaniach Zamawiającego.
 1. Postępowanie nie podlega przepisom Prawo zamówień publicznych. Do prowadzonego postępowania nie przysługują Wykonawcą żadne środki ochrony prawnej określone w przepisach ustawy Prawo zamówień publicznych tj. odwołanie, skarga.
 2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany zapytania ofertowego przed upływem terminu do składania ofert. Wszelkie zmiany treści zapytania ofertowego oraz wyjaśnienia udzielone na zapytania Wykonawcy stają się integralną częścią zapytania ofertowego i są wiążące dla Wykonawców.
 3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania w każdym czasie bez podania uzasadnienia, w tym także pozostawienia postępowania bez wyboru oferty.
 4. Wykonawcy, których oferty nie zostaną wybrane nie mogą zgłaszać żadnych roszczeń względem Zamawiającego z tytułu otrzymania zapytania ofertowego oraz przygotowania i złożenia oferty na to zapytanie.
 5. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana zostanie powiadomiony pisemnie lub telefonicznie o wyborze jego oferty oraz o terminie i miejscu podpisania (zawarcia) umowy.
 6. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyla się od podpisania umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert.
 7. Zamawiający przewiduje możliwości zmiany postanowień umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
 8. W trakcie trwania umowy oraz w okresie gwarancji i rękojmi Wykonawca zobowiązuje się do pisemnego powiadamiania Zamawiającego o:
 1. zmianie siedziby lub nazwy firmy,
 2. zmianie osób reprezentujących,
 3. ogłoszeniu upadłości,
 4. ogłoszeniu likwidacji,
 5. zawieszeniu działalności,
 6. wszczęciu postępowania układowego, w którym uczestniczy Wykonawca.

X. Kontakt z zamawiającym

 1. Postępowanie prowadzone zgodnie z warunkami/ wytycznymi określonymi w niniejszym zapytaniu ofertowym.
 2. Wszelkie pytania dotyczące niniejszego zamówienia należy przesyłać drogą elektroniczną na adres e-mail: przetargi@um.chelmza.pl
 3. W przypadku pojawienia się jakichkolwiek pytań i wątpliwości proszę o kontakt: w sprawach związanych z przedmiotem zamówienia z Kierownikiem Ośrodka Sportu i Turystyki w Chełmży – Wiktorem Mol pod numerem telefonu 056 675-30-98 lub w sprawach związanych z procedurą zamówienia z Tomaszem Szreiber, pod numerem telefonu 56 639 23 47

XI. Załączniki

Załącznik Nr 1 – Formularz ofertowy

Załącznik Nr 2 – Wzór umowy

- Załącznik Nr 3 – Klauzula Informacyjna

 

[1] Lub równoważny, spełniający minimum następujące parametry: Punktowe wyrównanie powierzchni w miejscach gromadzenia się wody za pomocą dwu-składnikowej, poliuretanowej masy samopoziomującej o charakterze bezszwowym.  Dane techniczne: twardość w skali Shore’a: A80 (DIN 53505), wytrzymałość na rozciąganie: 5MPa (DIN 53455), Wydłużenie przy zerwaniu:  230% (DIN 53455), oporność na rozdarcie: 27N/mm (DIN53515).

[2] Lub równoważny, spełniający minimum następujące parametry: Szpachlowanie całości powierzchni dwu-składnikowym, poliuretanowym wypełniaczem porów. Gęstość żywicy z utwardzaczem minimum 1300 kg/m3 przy proporcji żywica/utwardzacz -  80:20. 

[3] Lub równoważna, spełniająca minimum następujące parametry: Nałożenie jednej warstwy akrylowego spoiwa lateksowego wymieszanego z piaskiem kwarcowym o wielkości ziaren 0,1-0,2mm.

[4] Lub równoważne, spełniające minimum następujące parametry: Nałożenie dwóch warstw akrylowej powłoki przeznaczonej dla sportów rolkowych. Kolor jasny zielony. Dane techniczne odnośnie koloru:

Zmiana barwy, test QUV wg.  ASTM G154-16 (2000 godz.), pomiar barwy wg. ASTM D2244-16: ΔE <0,795 

pomiar połysku wg. ASTM D523-14(2018): Zmiana połysku < 0,1  

Zmiana Barwy, test Xenon Arc wg. ASTM G155-13 (1000 godz.), pomiar barwy wg. ASTM D2244-16: ΔE<1,250

pomiar połysku wg. ASTM D523-14(2018): Zmiana połysku <0,1

[5] Lub równoważny, spełniający minimum następujące parametry: Nałożenie dwóch warstw akrylowej powłoki przeznaczonej dla sportów rolkowych. Kolor jasny zielony. Dane techniczne odnośnie koloru:

Zmiana barwy, test QUV wg.  ASTM G154-16 (2000 godz.), pomiar barwy wg. ASTM D2244-16: ΔE <0,795 

pomiar połysku wg. ASTM D523-14(2018): Zmiana połysku < 0,1  

Zmiana Barwy, test Xenon Arc wg. ASTM G155-13 (1000 godz.), pomiar barwy wg. ASTM D2244-16: ΔE<1,250

pomiar połysku wg. ASTM D523-14(2018): Zmiana połysku <0,1

[6] Lub równoważnego, zgodnie ze wcześniejszymi wskazaniami.

[7] Lub równoważna, zgodnie ze wcześniejszymi wskazaniami.

[8] Lub równoważna, zgodnie ze wcześniejszymi wskazaniami.

[9] Zgodnie z treścią art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, zwanej dalej „ustawą”, z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu prowadzonego na podstawie ustawy Pzp wyklucza się:

1) wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;

2) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;

3) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106), jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy.

drukuj („Modernizacja skateparku przy ul. Bulwar 1000- lecia” – GKM.271.2.8.2022)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Tomasz Szreiber
  data wytworzenia: 2022-06-22
 • opublikował: Jarosław Smyczyński
  data publikacji: 2022-06-22 14:38

Załączniki - „Modernizacja skateparku przy ul. Bulwar 1000- lecia” – GKM.271.2.8.2022

drukuj (Załączniki - „Modernizacja skateparku przy ul. Bulwar 1000- lecia” – GKM.271.2.8.2022)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Tomasz Szreiber
  data wytworzenia: 2022-06-22
 • opublikował: Jarosław Smyczyński
  data publikacji: 2022-06-22 14:39

INFORMACJA O ZŁOŻONYCH OFERTACH I WYBORZE OFERTY: „Modernizacja skateparku przy ul. Bulwar 1000- lecia” – GKM.271.2.8.2022

Chełmża, dn.08 lipca 2022 r.

Zamawiający:

GMINA MIASTA CHEŁMŻA

87-140 Chełmża, ul. Gen. J. Hallera 2

tel. (56) 675 22 91, fax (56) 675 21 22

NIP 8792582481 REGON 871118690

 

INFORMACJA O ZŁOŻONYCH OFERTACH

dotyczy zadania pn.„Modernizacja skateparku przy ul. Bulwar 1000- lecia” – nr referencyjny GKM.271.2.8.2022

Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu złożono następujące oferty:

Numer oferty

Wykonawca

Cena/ koszt (brutto w PLN)

1

IMPACT SPORT Sp. z o. o., ul. Łużycka 16/202, 44-100 Gliwice

134 070,00 zł

 

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY

Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu dokonał wyboru oferty najkorzystniejszej. Jako ofertę najkorzystniejszą uznano ofertę nr 1, złożoną przez Wykonawcę IMPACT SPORT Sp. z o. o., ul. Łużycka 16/202, 44-100 Gliwice

Ranking złożonych ofert:

Numer oferty

Wykonawca

Kryterium 1

Cena brutto

Wartość z oferty (w zł)

Kryterium 1

Cena oferty –

waga 100,00 %

przyznana punktacja

Łączna punktacja

1

IMPACT SPORT Sp. z o. o., ul. Łużycka 16/202, 44-100 Gliwice

134 070,00 zł

100,00

100,00

Uzasadnienie wyboru najkorzystniejszej oferty: Oferta wybranego Wykonawcy spełnia wszystkie warunki wymagane przez Zamawiającego określone w zapytaniu ofertowym (ogłoszeniu o zamówieniu) i uzyskała największą liczbę punktów na podstawie kryterium oceny ofert, tj. cena oferty brutto za realizację przedmiotu zamówienia obliczona przez Wykonawcę zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

BURMISTRZ MIASTA

/-/ mgr Jerzy Czerwiński

drukuj (INFORMACJA O ZŁOŻONYCH OFERTACH I WYBORZE OFERTY: „Modernizacja skateparku przy ul. Bulwar 1000- lecia” – GKM.271.2.8.2022)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Tomasz Szreiber
  data wytworzenia: 2022-07-08
 • opublikował: Jarosław Smyczyński
  data publikacji: 2022-07-08 09:08
 • zmodyfikował: Jarosław Smyczyński
  ostatnia modyfikacja: 2022-07-08 09:10

« wstecz

Opis strony

Redaguje: Małgorzata Karpińska, Biuro Rady Miejskiej, 87-140 Chełmża, ul. Hallera 2, tel. (0-56) 675-22-91 w. 43
Jarosław Smyczyński, Wydział Organizacyjny, 87-140 Chełmża, ul. Hallera 2, tel. (0-56) 675-22-91 w. 34

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 1630766
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2023-01-24 13:48:35