Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

Przetarg nieograniczony pn.: "Ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Miasto Chełmża wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury"

Ogłoszenie nr 545310-N-2019 z dnia 2019-05-09 r.

Gmina Miasto Chełmża: Ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Miasto Chełmża wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Nie


Nazwa projektu lub programu
 

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie


Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie


Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miasto Chełmża, krajowy numer identyfikacyjny 87111869000000, ul. Gen. Hallera  2 , 87-140  Chełmża, woj. kujawsko-pomorskie, państwo Polska, tel. 056 675-22-91, , e-mail przetargi@um.chelmza.pl, , faks 056 675-21-22.
Adres strony internetowej (URL): www.bip.chelmza.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
 

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
 

I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

Tak
www.bip.chelmza.pl


Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Tak
www.bip.chelmza.pl


Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

Nie
 


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie

Nie
adres
 

 

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
forma pisemna w języku polskim - za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 2188 ze zm.), osobiście, za pośrednictwem posłańca
Adres:
Urząd Miasta Chełmży, ul. Hallera 2, 87-140 Chełmża (pokój nr 2 - Sekretariat)


Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Miasto Chełmża wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury
Numer referencyjny: Numer referencyjny: GKM.271.1.10.2019
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie


II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:

Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Miasto Chełmża wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury. Przedmiot zamówienia podzielony został na dwie następujące części: Część I: ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Gminy Miasto Chełmża wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury. Zakres zamówienia obejmuje: 1) ubezpieczenie mienia systemem od wszystkich ryzyk, w tym: • od kradzieży z włamaniem i rabunku, • przedmiotów szklanych od stłuczenia, 2) ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, 3) ubezpieczenie sprzętu elektronicznego 4) ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków Strażników Miejskich Część II: ubezpieczenie pojazdów mechanicznych Gminy Miasto Chełmża. Zakres zamówienia obejmuje: 1) obowiązkowe ubezpieczenie OC posiadaczy pojazdów mechanicznych, 2) ubezpieczenie pojazdów od uszkodzenia i utraty AUTO CASCO, 3) ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasażerów, 4) ubezpieczenie Assistance

II.5) Główny kod CPV: 66510000-8
Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV

66515100-4

66515400-7

66515000-3

66516400-4

66516000-0

66516100-1

66514110-0

66512100-3


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:


(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:  36   lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:

Okres w miesiącach

Okres w dniach

Data rozpoczęcia

Data zakończenia

   

2019-06-06

2022-06-05


II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający będzie wymagał, aby Wykonawca, którego oferta oceniona została najwyżej, złożył w określonym w wezwaniu terminie aktualnych na dzień złożenia: koncesji, zezwolenia, licencji (albo innego dokumentu, równoważnego uprawnienia, od którego uzależnione jest prawo świadczenia usług ubezpieczeniowych objętych przedmiotem zamówienia) Informacje dodatkowe
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający w odniesieniu do tego warunku nie określa minimalnego poziomu zdolności wykonawcy
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Zamawiający w odniesieniu do tego warunku nie określa minimalnego poziomu zdolności wykonawcy
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 3 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

Zamawiający będzie żądał złożenia przez Wykonawcę, którego oferta została oceniona najwyżej, w terminie wyznaczonym w wezwaniu, aktualnego na dzień złożenia odpisu właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem jego złożenia, o ile odnośnej dokumentacji Zamawiający nie będzie mógł uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 570 z późn. zm.).

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
Zamawiający będzie wymagał, aby Wykonawca, którego oferta oceniona została najwyżej, złożył w określonym w wezwaniu terminie aktualnych na dzień złożenia dokumentów, udowadniających posiadanie określonego zezwolenia lub równoważnego uprawnienia, od którego uzależnione jest prawo świadczenia objętych przedmiotem zamówienia usług ubezpieczeniowych (prowadzenia działalności ubezpieczeniowej) w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, o ile odnośnej dokumentacji Zamawiający nie będzie mógł uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 570 z późn. zm.).
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
 

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

1. Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu i spełnieniu warunków udziału w postępowaniu zgodnie ze wzorem zawartym w załączniku nr 3 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Wykonawca wpisany do urzędowego wykazu zatwierdzonych Wykonawców lub Wykonawca certyfikowany przez jednostki certyfikujące spełniające wymogi europejskich norm certyfikacji może złożyć zaświadczenie o wpisie do urzędowego wykazu wydane przez właściwy organ lub certyfikat wydany przez właściwą jednostkę certyfikująca kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, wskazujące na dokumenty stanowiące podstawę wpisu lub uzyskania certyfikacji, w miejsce dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz niepodleganie wykluczeniu z postępowania. 2. Pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy, w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia 3. Pełnomocnictwo do występowania w imieniu Wykonawcy w przypadku, gdy dokumentów składających się na ofertę nie podpisuje osoba uprawniona do reprezentowania Wykonawcy zgodnie z odpisem z Krajowego Rejestru Sądowego. Pełnomocnictwo, o którym mowa w pkt. 2 i 3 powinno być przedstawione w formie oryginału, ewentualnie w formie poświadczonej notarialnie za zgodność z oryginałem kopii. 4. Formularz oferty, z wykorzystaniem wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszej SIWZ; w przypadku składania oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia należy podać nazwy (firmy) oraz dokładne adresy wszystkich Wykonawców składających wspólną ofertę, 5. Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (zgodnie z wzorem stanowiącym Załącznik 10 do SIWZ). Oświadczenie Wykonawca składa w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie internetowej informacji, o których mowa a art. 86 ust.5 ustawy Prawo Zamówień Publicznych

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Nie
Informacja na temat wadium
 

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:
 

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:
 

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:


Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
 

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:
 


IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:


Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:


Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:


Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:


Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-05-17, godzina: 13:15,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
>
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
 

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

 

 

Część nr:

1

Nazwa:

Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Gminy Miasto Chełmża wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Zakres zamówienia obejmuje: 1) ubezpieczenie mienia systemem od wszystkich ryzyk, w tym: • od kradzieży z włamaniem i rabunku, • przedmiotów szklanych od stłuczenia, 2) ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, 3) ubezpieczenie sprzętu elektronicznego 4) ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków Strażników Miejskich
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 66510000-8, 66515100-4, 66515400-7, 66515000-3, 66516400-4, 66516000-0

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 36
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2022-06-05
5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium

Znaczenie

Cena

80,00

klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne fakultatywne

20,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:
 

Część nr:

2

Nazwa:

Ubezpieczenie pojazdów mechanicznych Gminy Miasto Chełmża

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Zakres zamówienia obejmuje: 1) obowiązkowe ubezpieczenie OC posiadaczy pojazdów mechanicznych, 2) ubezpieczenie pojazdów od uszkodzenia i utraty AUTO CASCO, 3) ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasażerów, 4) ubezpieczenie Assistance
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 66510000-8, 66514110-0, 66512100-3, 66516100-1, 66515000-3

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 36
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2022-06-05
5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium

Znaczenie

Cena

90,00

Klauzule dodatkowe

10,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:

 

Burmistrz Miasta

(-) Jerzy Czerwiński

 

drukuj (Przetarg nieograniczony pn.: "Ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Miasto Chełmża wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury")

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Tomasz Szreiber
  data wytworzenia: 2019-05-09
 • opublikował: Jarosław Smyczyński
  data publikacji: 2019-05-09 13:21

Załączniki

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Tomasz Szreiber
  data wytworzenia: 2019-05-09
 • opublikował: Jarosław Smyczyński
  data publikacji: 2019-05-09 13:21

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie nr 540093698-N-2019 z dnia 14-05-2019 r.

 

Chełmża:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

 

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer: 545310-N-2019
Data: 09/05/2019

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Gmina Miasto Chełmża, Krajowy numer identyfikacyjny 87111869000000, ul. Gen. Hallera  2, 87-140  Chełmża, woj. kujawsko-pomorskie, państwo Polska, tel. 056 675-22-91, e-mail przetargi@um.chelmza.pl, faks 056 675-21-22.
Adres strony internetowej (url):

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji:
IV
Punkt: 6.2)
W ogłoszeniu jest: Data: 2019-05-17, godzina: 13:15, Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): Wskazać powody: Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu >
 

W ogłoszeniu powinno być: Data: 2019-05-22, godzina: 13:15, Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): Wskazać powody: Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu >

Burmistrz Miasta

(-) Jerzy Czerwiński

 

drukuj (OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Tomasz Szreiber
  data wytworzenia: 2019-05-15
 • opublikował: Jarosław Smyczyński
  data publikacji: 2019-05-15 08:46
 • zmodyfikował: Jarosław Smyczyński
  ostatnia modyfikacja: 2019-05-15 14:37

Ogłoszenie o zmianie treści SIWZ

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Tomasz Szreiber
   data wytworzenia: 2019-05-15
  • opublikował: Jarosław Smyczyński
   data publikacji: 2019-05-15 08:44

drukuj (Ogłoszenie o zmianie treści SIWZ)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Tomasz Szreiber
  data wytworzenia: 2019-05-15
 • opublikował: Jarosław Smyczyński
  data publikacji: 2019-05-15 08:46

Odpowiedzi na zapytania oferentów

drukuj (Odpowiedzi na zapytania oferentów)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Tomasz Szreiber
  data wytworzenia: 2019-05-15
 • opublikował: Jarosław Smyczyński
  data publikacji: 2019-05-15 08:46

Informacja z otwarcia ofert w przetargu pn.: "Ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Miasto Chełmża wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury"

Chełmża, dnia 22.05.2019 r. 
Znak sprawy: GKM.271.1.10.2019                                                                                                 
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

 (Zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy Pzp)

 

Postępowanie : na „Ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Miasto Chełmża wraz z

jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury

 

CZĘŚĆ I: ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Gminy Miasto Chełmża wraz z jednostkami

organizacyjnymi i instytucjami kultury

 

CZĘŚĆ II: ubezpieczenie pojazdów mechanicznych Gminy Miasto Chełmża

 

 

Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 09.05.2019 roku pod nr 545310-N-2019

 

 1. Kwoty, jakie Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
 1. Część I zamówienia: 177 000,00 zł
 2. Część II  zamówienia: 36 000,00 zł

 

 1.  Wykonawcy, którzy złożyli oferty w terminie (termin składania ofert: 22.05.2019 godz. 13.15)

 

Część I zamówienia:

Nr oferty

Nazwa Wykonawcy

i jego adres

Cena zł

Część I zamówienia

Termin wykonania zamówienia

Część I zamówienia

Okres gwarancji

Warunki  płatności

1

Compensa T.U. S.A. Vienna Insurance Group

Al. Jerozolimskie 162,

 02-342 Warszawa

Oddział w Bydgoszczy.

ul. Wspólna 1, 85-187 Bydgoszcz

152 372,20

od 06.06.2019

do 05.06.2022

Nie dotyczy

Zgodnie z postanowieniami SIWZ

3

UNIQA T.U. S.A.

z siedzibą w Łodzi

ul. Gdańska 132, 90-250 Łódź

Przedstawicielstwo Generalne w Koninie,

ul. Żwirki i Wigury 23,

62-500 Konin

145 998,00

od 06.06.2019

do 05.06.2022

Nie dotyczy

Zgodnie z postanowieniami SIWZ

5

T.U. i R. Warta S.A.

ul. Chmielna 85/87, 00-805 Warszawa

139 898,00

od 06.06.2019

do 05.06.2022

Nie dotyczy

Zgodnie z postanowieniami SIWZ

6

Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych 'TUW'

Biuro Regionalne w Toruniu

ul. Gdańska 4 a, 87-100 Toruń

173 724,00

od 06.06.2019

do 05.06.2022

Nie dotyczy

Zgodnie z postanowieniami SIWZ

 

Część II zamówienia:

Nr oferty

Nazwa Wykonawcy

i jego adres

Cena

Część II zamówienia

Termin wykonania zamówienia

Część II zamówienia

Okres gwarancji

Warunki  płatności

2

Balcia Insurance SE Spółka Europejska

Oddział w Polsce z siedzibą w Warszawie

Al. Jerozolimskie 136,

02-305 Warszawa

30 822,00

od 06.06.2019

do 05.06.2022

Nie dotyczy

Zgodnie z postanowieniami SIWZ

3

UNIQA T.U. S.A.

z siedzibą w Łodzi

ul. Gdańska 132, 90-250 Łódź

Przedstawicielstwo Generalne w Koninie,

ul. Żwirki i Wigury 23,

62-500 Konin

31 578,00

od 06.06.2019

do 05.06.2022

Nie dotyczy

Zgodnie z postanowieniami SIWZ

4

Concordia Polska

Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych,

ul. S. Małachowskiego 10,

61-129 Poznań

40 296,00

od 06.06.2019

do 05.06.2022

Nie dotyczy

Zgodnie z postanowieniami SIWZ

6

Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych 'TUW'

ul. H. Raabego 13,

02-793 Warszawa

Biuro Regionalne w Toruniu

ul. Gdańska 4 a, 87-100 Toruń

37 695,00

od 06.06.2019

do 05.06.2022

Nie dotyczy

Zgodnie z postanowieniami SIWZ


Burmistrz Miasta

(-) Jerzy Czerwiński

drukuj (Informacja z otwarcia ofert w przetargu pn.: "Ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Miasto Chełmża wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury")

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Tomasz Szreiber
  data wytworzenia: 2019-05-22
 • opublikował: Jarosław Smyczyński
  data publikacji: 2019-05-22 14:44

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty zamówienia publicznego pn.: "Ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Miasto Chełmża wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury".

Znak sprawy: GKM.271.1.10.2019

Chełmża, dnia 31.05.2019 r.

 

Zawiadomienie o wyniku postępowania – część I zamówienia

 

Dotyczy: postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na „Ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Miasto Chełmża wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury”.

Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 09.05.2019 roku pod nr 545310-N-2019

 

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r., poz. 1986 ze zmianami) zawiadamiam o wyniku postępowania, dotyczącego części I zamówienia – ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Gminy  Miasto Chełmża wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury. Postępowanie było prowadzone zgodnie z zasadami określonymi w art. 24aa ustawy Pzp (tzw. procedura odwrócona).

 

 1. Za najkorzystniejszą uznana została oferta nr 5, złożona przez T.U. i R. Warta S.A., ul. Chmielna 85/87, 00-805 Warszawa

 

Uzasadniając dokonany wybór informuję, że oferta ta uzyskała najwyższą łączną ilość punktów z obu kryteriów oceny (cena - 80%, klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne fakultatywne - 20%) spośród wszystkich ofert badanych i ocenianych, a jej cena mieści się w kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia

 

W terminie zgodnym ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, poza ofertą opisaną
w punkcie „1” powyżej, ofertę na część I zamówienia złożyli także następujący Wykonawcy:

 1. oferta nr 1 złożona przez Compensa T.U. S.A. Vienna Insurance Group, Al. Jerozolimskie 162, 02-342 Warszawa, Oddział w Bydgoszczy, ul. Wspólna 1, 85-187 Bydgoszcz
 2. oferta nr 3 złożona przez UNIQA T.U. S.A., z siedzibą w Łodzi, ul. Gdańska 132, 90-250 Łódź

Przedstawicielstwo Generalne w Koninie, ul. Żwirki i Wigury 23, 62-500 Konin

 1. oferta nr 6 złożona przez Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych 'TUW', Biuro Regionalne w Toruniu, ul. Gdańska 4 a, 87-100 Toruń

 

Według kryterium „cena” (waga 80%) poszczególni Wykonawcy otrzymali następującą ilość punktów:

 1. oferta nr 1 złożona przez Compensa T.U. S.A. Vienna Insurance Group. – 72,93 pkt
 2. oferta nr 3 złożona przez UNIQA T.U. S.A.– 76,11 pkt
 3. oferta nr 5 złożona przez T.U. i R. Warta S.A. – 80,00 pkt
 4. oferta nr 6 złożona przez Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych 'TUW'– 63,96 pkt

 

Wg kryterium „klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne fakultatywne” (20%) poszczególni Wykonawcy otrzymali następującą ilość punktów:

 1. oferta nr 1 złożona przez Compensa T.U. S.A. Vienna Insurance Group. – 8,60 pkt
 2. oferta nr 3 złożona przez UNIQA T.U. S.A.– 11,80 pkt
 3. oferta nr 5 złożona przez T.U. i R. Warta S.A. – 14,20 pkt
 4. oferta nr 6 złożona przez Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych 'TUW'– 7,60 pkt

 

Łącznie poszczególni Wykonawcy otrzymali następującą ilość punktów

 1. oferta nr 1 złożona przez Compensa T.U. S.A. Vienna Insurance Group. – 81,53 pkt
 2. oferta nr 3 złożona przez UNIQA T.U. S.A.– 87,91 pkt
 3. oferta nr 5 złożona przez T.U. i R. Warta S.A. – 94,20 pkt
 4. oferta nr 6 złożona przez Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych 'TUW'– 71,56 pkt

 

Zgodnie z przyjętymi kryteriami oceny za najkorzystniejszą uznaje się ofertę, która przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny i innych kryteriów odnoszących się do przedmiotu zamówienia publicznego, tzn. oferta, która otrzyma największą łączną ilość punktów z obu kryteriów oceny. W związku z powyższym wybrana została oferta T.U. i R. Warta S.A., ul. Chmielna 85/87, 00-805 Warszawa

 

 1. Żaden Wykonawca nie został wykluczony.
 2. Żadna oferta nie została odrzucona.
 3. Nie ustanowiono dynamicznego systemu zakupów
 4. Postępowanie nie zostało unieważnione

 

Zawiadomienie o wyniku postępowania – część II zamówienia

Dotyczy: postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na „Ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Miasto Chełmża wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury”.

Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 09.05.2019 roku pod nr 545310-N-2019

 

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r., poz. 1986 ze zmianami) zawiadamiam o wyniku postępowania, dotyczącego części II zamówienia – ubezpieczenie pojazdów mechanicznych Gminy Miasto Chełmża. Postępowanie było prowadzone zgodnie z zasadami określonymi w art. 24aa ustawy Pzp (tzw. procedura odwrócona).

 

 1. Za najkorzystniejszą uznana została oferta nr 2, złożona przez Balcia Insurance SE Spółka europejska, Oddział w Polsce, Al. Jerozolimskie 136, 02-305 Warszawa, RESO Europa Service Spółka z o.o., ul. Innowacyjna 1, 16-400 Suwałki

 

Uzasadniając dokonany wybór informuję, że oferta ta uzyskała najwyższą łączną ilość punktów z obu kryteriów oceny (cena - 90%, klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne fakultatywne - 10%) spośród wszystkich ofert badanych i ocenianych, a jej cena mieści się w kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia

 

W terminie zgodnym ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, poza ofertą opisaną
w punkcie „1” powyżej, ofertę na część II zamówienia złożyli także następujący Wykonawcy:

 1. oferta nr 3 złożona przez UNIQA T.U. S.A., z siedzibą w Łodzi, ul. Gdańska 132, 90-250 Łódź

Przedstawicielstwo Generalne w Koninie, ul. Żwirki i Wigury 23, 62-500 Konin

 1. oferta nr 4 złożona przez Concordia Polska, Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych, ul. S. Małachowskiego 10, 61-129 Poznań
 2. oferta nr 6 złożona przez Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych 'TUW', Biuro Regionalne w Toruniu, ul. Gdańska 4 a, 87-100 Toruń

 

Według kryterium „cena” (waga 90%) poszczególni Wykonawcy otrzymali następującą ilość punktów:

 1. oferta nr 2 złożona przez Balcia Insurance SE Spółka europejska – 90,00 pkt
 2. oferta nr 3 złożona przez UNIQA T.U. S.A.– 87,85 pkt
 3. oferta nr 4 złożona przez Concordia Polska – 68,84 pkt
 4. oferta nr 6 złożona przez Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych 'TUW'– 73,59 pkt

 

Wg kryterium „klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne fakultatywne” (10%) poszczególni Wykonawcy otrzymali następującą ilość punktów:

 1. oferta nr 2 złożona przez Balcia Insurance SE Spółka europejska – 5,50 pkt
 2. oferta nr 3 złożona przez UNIQA T.U. S.A.– 1,50 pkt
 3. oferta nr 4 złożona przez Concordia Polska – 5,50 pkt
 4. oferta nr 6 złożona przez Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych 'TUW'– 5,50 pkt

 

Łącznie poszczególni Wykonawcy otrzymali następującą ilość punktów

 1. oferta nr 2 złożona przez Balcia Insurance SE Spółka europejska – 95,50 pkt
 2. oferta nr 3 złożona przez UNIQA T.U. S.A.– 89,35 pkt
 3. oferta nr 4 złożona przez Concordia Polska – 74,34 pkt
 4. oferta nr 6 złożona przez Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych 'TUW'– 79,09 pkt

 

Zgodnie z przyjętymi kryteriami oceny za najkorzystniejszą uznaje się ofertę, która przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny i innych kryteriów odnoszących się do przedmiotu zamówienia publicznego, tzn. oferta, która otrzyma największą łączną ilość punktów z obu kryteriów oceny. W związku z powyższym wybrana została oferta Balcia Insurance SE Spółka europejska, Oddział w Polsce, Al. Jerozolimskie 136, 02-305 Warszawa, RESO Europa Service Spółka z o.o., ul. Innowacyjna 1, 16-400 Suwałki

 

 1. Żaden Wykonawca nie został wykluczony.
 2. Żadna oferta nie została odrzucona.
 3. Nie ustanowiono dynamicznego systemu zakupów
 4. Postępowanie nie zostało unieważnione

 

Burmistrz Miasta Chełmży

(-) Jerzy Czerwiński

drukuj (Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty zamówienia publicznego pn.: "Ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Miasto Chełmża wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury".)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Tomasz Szreiber
  data wytworzenia: 2019-05-31
 • opublikował: Jarosław Smyczyński
  data publikacji: 2019-05-31 13:27

« wstecz

Opis strony

Redaguje: Małgorzata Karpińska, Biuro Rady Miejskiej, 87-140 Chełmża, ul. Hallera 2, tel. (0-56) 675-22-91 w. 43
Jarosław Smyczyński, Wydział Organizacyjny, 87-140 Chełmża, ul. Hallera 2, tel. (0-56) 675-22-91 w. 34

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 1408749
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2020-08-05 07:11

Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- miejsce przeszukiwania

Menu

Intranet

Zaloguj się

Urząd Miasta

ul. Hallera 2
87-140 Chełmża

Kontakt

tel.: + 48 (56) 675-22-91/2
fax: + 48 (56) 675-21-22
e-mail: um@chelmza.pl
promocjaum@post.pl

Godziny Pracy Urzędu

Poniedziałek    7:00 - 15:00
Wtorek    8:00 - 16:00
Środa    7:00 - 15:00
Czwartek    7:00 - 15:00
Piątek    7:00 - 15:00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 4967857
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-08-10 13:54

Stopka strony