Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

Odwodnienie nawierzchni ul. Bydgoskiej (przy skrzyżowaniu z ul. Ks. Frelichowskiego) na działkach nr 9 z z obrębu 15 i nr 97 z obrębu 16 jednostki ewidencyjnej 041501_1 Chełmża w ramach zadania pn. „Wykonanie projektu budowlanego oraz przebudowa kanalizacji deszczowej w ul. Bydgoskiej”.

Chełmża, dnia 26.08.2019 r.

GKM.271.2.32.2019

Zaproszenie do złożenia oferty

Zamówienie publiczne o wartości szacunkowej nieprzekraczającej kwoty 30 000 euro, prowadzone na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986, 2215, z 2019 r. poz. 53, 730).

W związku z planowaną realizacją zadania, zapraszam do złożenia oferty na budowę kanalizacji deszczowej z wypustami deszczowymi w ul. Bydgoskiej w Chełmży (na drodze wojewódzkiej nr 551 od km 33+465,5 do km 33+511,5) w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Wykonanie projektu budowlanego oraz przebudowa kanalizacji deszczowej w ul. Bydgoskiej”.

I. Zamawiający

Nazwa:                 Gmina Miasto Chełmża

Adres:                  ul. Gen. J. Hallera 2

                             87-140 Chełmża

NIP:                     879-258-24-81

REGON:              871118690

II. Opis Przedmiotu zamówienia

Przedmiot zamówienia stanowi odwodnienie części nawierzchni ul. Bydgoskiej (przy skrzyżowaniu z ul. Ks. Frelichowskiego), na działkach: nr 9 z obrębu 15 i nr 97 z obrębu 16 jednostki ewidencyjnej 041501_1 Chełmża. Zakres inwestycji obejmuję budowę grawitacyjnego przewodu kanalizacji deszczowej dn 300, przykanalików dn 200, trzech wypustów deszczowych dn 500 z osadnikami piasku.

Uwaga!

1) Przed przystąpieniem do robót ziemnych w pierwszej kolejności należy ustalić szczegółowe usytuowane istniejących sieci uzbrojenia podziemnego.

2) Prace należy prowadzić wg wymogów zawartych w uzgodnieniu z zainteresowanymi zarządcami uzbrojenia.

3) Przed rozpoczęciem robót należy zapewnić zmianę organizacji ruchu na czas prowadzenia robót i uzyskać zgodę zarządcy drogi na prowadzenie robót (uzyskanie decyzji na zajęcie pasa drogowego).

4) Odbudowę nawierzchni należy wykonać zgodnie z uzgodnieniem ZDW dokonanym po wykonaniu wykopów zgodnie z uzgodnieniem ZDW w Bydgoszczy Rejon w Toruniu.

5) Budowę kanalizacji deszczowej prowadzić odcinakami tak, aby zapewnić ciągłość dojazdu do posesji oraz bezpieczne przejście pieszym oraz za Wykonanie odgałęzienia kanalizacji deszczowej należy w stanie odkrytym zgłosić do zainwentaryzowania służbie geodezyjnej.

6) Teren po zakończeniu robot należy uporządkować do stanu nie gorszego niż pierwotny.                                

Warunki realizacji przedmiotu zamówienia:

  1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i zakres robót, stanowiący jednocześnie podstawę realizacji zadań przedmiotowej inwestycji, został zawarty w załącznikach do Zapytania Ofertowego, w szczególności: Projekcie Budowlanym z elementami projektu wykonawczego, STWiOR, Opinii Geotechnicznej, Przedmiarze Robót. Wykonawca jest zobowiązany wykonać wszelkie prace, mające wpływ na przedmiot zamówienia zgodnie z warunkami, uzgodnieniami, decyzjami, stanowiącymi załącznik do niniejszego postępowania.
  2. Zakres rzeczowy robót został określony w opisie przedmiotu zamówienia, załącznikach do Zapytania Ofertowego. W razie jakichkolwiek rozbieżności lub niezgodności między postanowieniami lub dokumentami punkt odniesienia stanowi dokumentacja projektowa. W przypadku wątpliwości, co do szczegółowego zakresu robót przyjmuje się, że Wykonawca zobowiązany jest do wykonania robót, które ujęte są nawet tylko w jednym z dokumentów załączonych postępowania.
  3. Cena oferty musi być kompletna, jednoznaczna i ostateczna. Wykonawca kalkuluje cenę ryczałtową na podstawie dokumentacji projektowej, Zapytania Ofertowego wraz z załącznikami. W wycenie oferty należy uwzględnić wszystkie niezbędne elementy i przewidywane koszty związane realizacją zadania. Wykonawca ponosi wyłączną odpowiedzialność za zbadanie z należytą starannością projektów oraz za uzyskanie informacji w odniesieniu do każdego i wszelkich warunków oraz zobowiązań, które w jakikolwiek sposób mogą wpłynąć na wartość lub charakter oferty lub na wykonanie robót, np.: koszty opracowania projektu organizacji budowy, ogrodzenia i oznakowania placu budowy i placów składowych, oznakowania wynikającego z organizacji ruchu na czas budowy, wykonania niezbędnych tymczasowych przyłączy, wyposażenia w sprzęt ochrony p. poż., utrzymania pomieszczeń zaplecza, koszty uzupełniającego sprzętu, kładek zabezpieczających, balustrad itp., rozwiązania ewentualnych kolizji z elementami stwierdzonymi w podłożu w trakcie prac, opracowanie dokumentacji uzupełniającej, elementy wyposażenia niezbędne do oddania obiektu do użytkowania.          

Zamawiający zaleca, aby Wykonawcy przed złożeniem oferty dokonali we własnym zakresie oględzin i wizji lokalnych miejsc, w których będzie realizowany przedmiot zamówienia i zapoznali się z warunkami wykonania zamówienia, w celu uniknięcie nieprawidłowości w sporządzonej wycenie oferty. Koszty wizji lokalnej ponosi Wykonawca.

  1. Skalkulowana cena musi obejmować pełny zakres robót niezbędnych do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia, niezależnie od tego czy roboty zostały uwzględnione w przekazanych przedmiarach, czy też zostały w nich pomięte. Przedmiary robót mają, zatem charakter pomocniczy i służą do zobrazowania skali robót budowlanych i nie stanowią podstawy do wyceny oferty.
  2. Roboty winny zostać wykonane i ukończone zgodnie z prawem obowiązujący na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, w szczególności ustawie Prawo budowlane tj. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r.
  3. Uznaje się, iż złożenie ofert oznacza, że Wykonawcy zapoznali się ze wszelkimi odpowiednimi ustawami i innymi przepisami prawna obowiązującymi na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, które mogą w jakikolwiek sposób wpłynąć lub dotyczyć działań i czynności objętych ofertą i wynikającą z niej umową w sprawie zamówienia publicznego.

Nazwy i kody Wspólnego Słownika Zamówień (klasyfikacji CPV)

CPV    45231300-8     Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do

                                    odprowadzania ścieków

III. Termin wykonania zamówienia

Zamawiający oczekuje wykonania przedmiotu zamówienia w terminie do dnia 29 listopada 2019 r.

IV. Wynagrodzenie

 1. Za wykonanie przedmiotu zamówienia strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe brutto.
 2. Rozliczenie za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi jednorazowo po zakończeniu realizacji zadania w oparciu o fakturę końcową, po pozytywnym odbiorze wykonania przedmiotu umowy potwierdzonym protokołem odbioru końcowego [bez zastrzeżeń].
 3. Wynagrodzenie będzie płatne w terminie 30 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury przez Zamawiającego [na podstawie protokołu odbioru], przelewem na konto Wykonawcy.
 4. Za datę zapłaty przyjmuje się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

 V. Kryteria oceny ofert i sposób ich obliczania

Zamawiający stosować będzie następujące kryteria oceny ofert:

Nr

Nazwa kryterium

Waga

1

Cena brutto

100,00%

Przyjmuje się, że 1% = 1 pkt i tak zostanie przeliczona liczba punktów w przyjętych kryteriach. Maksymalna liczna punktów, jaką może uzyskać Wykonawca = 100,00 punktów.

 1. Kryterium nr 1 – Cena: Każda oferta poddana ocenie otrzyma zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku liczbę punktów wynikającą ze wzoru:

 

P(x) =Cmin/Cx×100, gdzie:

P(x) – liczba punktów otrzymanych przez ofertę „x”

Cmin – najniższa cena spośród wszystkich ważnych i nieodrzuconych ofert

Cx – cena podana w badanej ofercie ”x”

Maksymalna liczba punktów, które może być przyznana ofercie: 100,00.

 

Obliczając punktację dla poszczególnych ofert, Zamawiający zastosuje zaokrąglenie do dwóch miejsc po przecinku. Za najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która uzyska najwyższą łączną liczbę punktów przyznaną wg wzoru wskazanego powyżej.

VI. Miejsce, termin i sposób składania i przygotowania ofert

 1. Ofertę cenową w kwocie brutto z wyszczególnieniem kwot netto oraz VAT należy przesłać na formularzu ofertowym [stanowiącym Załącznik Nr 1] do dnia 9 września 2019 r. (Liczy się data faktycznego dostarczenia oferty do siedziby Zamawiającego a nie data stempla pocztowego nadania listu), na adres Urzędu Miasta Chełmży ul. Gen. J. Hallera 2 [pokój Nr 2], 87-140 Chełmża  - osobiście, pocztą tradycyjną  lub drogą elektroniczną na adres przetargi@um.chelmza.pl z dopiskiem  „Oferta na przebudowę kanalizacji deszczowej w Bydgoskiej”.
 2. Oferty złożone po terminie oraz niezgodnie ze sposobem złożenia określonym w zapytaniu nie będą rozpatrywane.

VII. Warunki udziału w postępowaniu

Zamawiający zastrzega sobie możliwość, najpierw dokonać oceny ofert [stworzyć ranking ofert] a następnie zbadać, czy wykonawca, którego oferta została oceniona, jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu określone w niniejszym ogłoszeniu. Jeżeli wykonawca, o którym mowa powyżej, uchyla się od zawarcia umowy, zamawiający może zbadać, czy nie podlega wykluczeniu oraz czy spełnia warunki udziału w postępowaniu wykonawca, który złożył ofertę najwyżej ocenioną spośród pozostałych ofert.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy nakładają obowiązek ich posiadania, posiadania wiedzy i doświadczenia w zakresie realizacji zamówień o charakterze zbliżonym do przedmiotu zamówienia, dysponowania potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia.

Na potwierdzenie spełnienie warunków udziału w postępowaniu Wykonawca powinien przedłożyć:

 1. Warunek udziału w postępowaniu dot. wiedzy i doświadczenia Wykonawcy- Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał, iż nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, w sposób należyty wykonał i wykaże 1 zakończone zadanie obejmujące realizację robót budowlanych polegających na budowie sieci kanalizacji sanitarnej, deszczowej lub wodociągowej o łącznej wartości robót budowlanych 70 000,00 zł brutto. Wskazaną realizację potwierdzającą spełnianie powyższego warunku, Wykonawca wykaże w załączniku Nr 3 wraz z podaniem wartości robót, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów na rzecz, których roboty te zostały wykonane.

Ponadto Zamawiający zastrzega sobie możliwość do wezwania Wykonawcy, w szczególności Wykonawcy, którego oferta zostanie oceniona, jako najkorzystniejsza do załączenia dowodów określających czy te roboty zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot na rzecz, którego roboty były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy. Z wskazanych referencji bądź innych dokumentów [np. protokołów odbioru] powinno wynikać, iż roboty zostały wykonane należycie.

Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie oświadczeń i dokumentów złożonych przez Wykonawców na zasadzie „Spełnia/ Nie spełnia”.

VIII. Dodatkowe informacje

 1. Zamawiający przewiduje możliwości zmiany postanowień umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
 2. Wykonawcy, których oferty nie zostaną wybrane nie mogą zgłaszać żadnych roszczeń względem Zamawiającego z tytułu otrzymania zapytania ofertowego oraz przygotowania i złożenia oferty na to zapytanie.
 3. Zamówienie zostanie udzielone zgodnie z zasadą konkurencyjności i nie podlega przepisom Prawo zamówień publicznych.
 4. Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni licząc od dnia, w którym upływa dzień na składanie ofert.
 5. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego.
 6. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana zostanie powiadomiony pisemnie lub telefonicznie o wyborze jego oferty oraz o terminie podpisania umowy.
 7. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania bez podania uzasadnienia, a także pozostawienia postępowania bez wyboru oferty.

IX. Kontakt z zamawiającym

W przypadku pojawienia się jakichkolwiek pytań i wątpliwości proszę o kontakt: z Inspektorem ds. drogownictwa Urzędu Miasta – Ireneuszem Pawlikowskim, pod numerem telefonu 56 639 23 38 lub z osobą prowadzącą postępowanie Tomaszem Szreiber, pod numerem telefonu 56 639 23 47, pod adresem e-mail: przetargi@um.chelmza.pl

X. Załączniki

- Załącznik Nr 1 Formularz ofertowy

- Załącznik Nr 2 – Wzór umowy

- Załącznik Nr 3 – Wykaz robót

- Załącznik Nr 4 – Dokumentacja projektowa

 

 

Burmistrza Miasta Chełmży
Jerzy Czerwiński

drukuj (Odwodnienie nawierzchni ul. Bydgoskiej (przy skrzyżowaniu z ul. Ks. Frelichowskiego) na działkach nr 9 z z obrębu 15 i nr 97 z obrębu 16 jednostki ewidencyjnej 041501_1 Chełmża w ramach zadania pn. „Wykonanie projektu budowlanego oraz przebudowa kanalizacji deszczowej w ul. Bydgoskiej”.)

Metryka

 • opublikował: Paweł Zdrojewski
  data publikacji: 2019-08-26 13:13

drukuj ()

Metryka

 • opublikował: Paweł Zdrojewski
  data publikacji: 2019-08-26 13:14

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zamówienia publicznego, prowadzonego na postawie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych dla zadania pn.: „Wykonanie projektu budowlanego oraz przebudowa kanalizacji deszczowej w ul. Bydgoskiej”.

Chełmża, dn.12.09.2019 r.

GKM.271.2.32.2019

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO O WARTOŚCI PONIŻEJ 30 TYS. EURO

Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29.01.2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986, 2215, z 2019 r. poz. 73, 530) niniejszym informuję, że w prowadzonym przez Gminę Miasto Chełmża reprezentowaną przez Burmistrza, mającą siedzibę w Chełmży przy ul. Gen. Józefa Hallera 2, postępowaniu o udzielenie zamówienia o wartości poniżej 30 000 euro, prowadzonym na podstawie art. 4 pkt 8 ww. ustawy, dla naboru ofert cenowych na budowę kanalizacji deszczowej z wypustami deszczowymi w ul. Bydgoskiej w Chełmży (na drodze wojewódzkiej nr 551 od km 33+465,5 do km 33+511,5) w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Wykonanie projektu budowlanego oraz przebudowa kanalizacji deszczowej w ul. Bydgoskiej” w terminie do dnia 09.09.2019 r. wpłynęła 1 oferta cenowa:

Lp.

Nazwa i adres wykonawcy

Kryterium 1
Cena (netto/brutto)

Łączna liczba punktów

1.

MELBUD S.A., ul. Składowa 4, 86-300 Grudziądz (data wpływu 09.09.2019 r.)

69 245,27 zł

/

85 171,68 zł

100,00 punktów

 

Mając na uwadze powyższe, wyboru wykonawcy przedmiotowego zadania dokonano spośród 1 ważnej oferty. Na podstawie określonych w ogłoszeniu kryteriów, najkorzystniejszą ofertę za realizację przedmiotu zamówienia zaproponowała firma: MELBUD S.A., ul. Składowa 4, 86-300 Grudziądz, składając ofertę cenową w wysokości 85 171,68 zł brutto. Termin realizacji zadania: 29 listopada 2019 r.

Powyższa oferta spełnia wszystkie wymagania formalne określone w ogłoszeniu o zamówieniu oraz uzyskała najwyższą łączną liczbę punktów, przyznaną na podstawie kryteriów oceny ofert, wg metodologii wskazanej w zapytaniu ofertowym (kryterium ceny= 100,00%) spośród wszystkich złożonych ofert spełniających warunki udziału w postępowaniu.

 

Burmistrz Miasta Chełmży

(-) Jerzy Czerwiński

drukuj (Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zamówienia publicznego, prowadzonego na postawie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych dla zadania pn.: „Wykonanie projektu budowlanego oraz przebudowa kanalizacji deszczowej w ul. Bydgoskiej”.)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Tomasz Szreiber
  data wytworzenia: 2019-09-12
 • opublikował: Jarosław Smyczyński
  data publikacji: 2019-09-12 10:39

« wstecz

Opis strony

Redaguje: Małgorzata Karpińska, Biuro Rady Miejskiej, 87-140 Chełmża, ul. Hallera 2, tel. (0-56) 675-22-91 w. 43
Jarosław Smyczyński, Wydział Organizacyjny, 87-140 Chełmża, ul. Hallera 2, tel. (0-56) 675-22-91 w. 34

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 1415398
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2020-09-29 15:30

Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- miejsce przeszukiwania

Menu

Intranet

Zaloguj się

Urząd Miasta

ul. Hallera 2
87-140 Chełmża

Kontakt

tel.: + 48 (56) 675-22-91/2
fax: + 48 (56) 675-21-22
e-mail: um@chelmza.pl
promocjaum@post.pl

Godziny Pracy Urzędu

Poniedziałek    7:00 - 15:00
Wtorek    8:00 - 16:00
Środa    7:00 - 15:00
Czwartek    7:00 - 15:00
Piątek    7:00 - 15:00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 5018620
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-09-29 15:30

Stopka strony