Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

„Zimowe utrzymanie miasta w latach 2020-2022” - w trzech sezonach zimowych, tj. 2019-2020, 2020-2021, 2021-2022.

Ogłoszenie nr 608123-N-2019 z dnia 2019-10-10 r.

Gmina Miasto Chełmża: "Zimowe utrzymanie miasta w latach 2020-2022" -
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Nie


Nazwa projektu lub programu
 

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie


Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie


Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miasto Chełmża, krajowy numer identyfikacyjny 87111869000000, ul. Gen. Hallera  2 , 87-140  Chełmża, woj. kujawsko-pomorskie, państwo Polska, tel. 056 675-22-91, , e-mail przetargi@um.chelmza.pl, , faks 056 675-21-22.
Adres strony internetowej (URL):
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
 

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
 

I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

Tak
https://www.bip.chelmza.pl/


Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Tak
https://www.bip.chelmza.pl/


Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

Nie
 

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie

Nie
adres
 

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
wersja papierowa
Adres:
Urząd Miasta Chełmży, ul. Gen. J. Hallera 2, 87-140, pokój nr 2 - Sekretariat


Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: "Zimowe utrzymanie miasta w latach 2020-2022" -
Numer referencyjny: GKM.271.1.14.2019
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie


II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:

Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiot zamówienia zadania stanowi zimowe utrzymanie ulic, placów i chodników gminnych zlokalizowanych na terenie miasta Chełmży w trzech sezonach zimowych, tj. 2019-2020, 2020-2021, 2021-2022. Czynności związane z zimowym utrzymaniem dróg obejmują: - odśnieżanie ulic, placów i chodników, uszarstnianie ulic placów i chodników, usuwanie śliskości ulic, placów i chodników, wywożenie śniegu, przejazd ze średnią prędkością dla pługa 25-35 km/ godzinę. Wszelkie materiały, związane z realizacją przedmiotu zamówienia, takie jak piasek i sól drogową zapewnia Wykonawca. Nie przewiduje się wymaganego okresu gwarancji dla elementów przedmiotu zamówienia. Całość usługi należy wykonać zgodnie z dokumentacją przetargową oraz w uzgodnieniu z Zamawiającym przy zachowaniu szczególnej staranności. Zamawiający zastrzega sobie aktywny udział swojego przedstawiciela na każdym etapie prac związanych z akcją zimową, w celu sprawowania bieżącej kontroli nad prawidłowością wykonania przedmiotu zamówienia. Konieczność wykonania przedmiotu umowy m. in. w uzgodnieniu z Zamawiającym winna następować we wszystkich kwestiach umożliwiających wykonanie umowy w zgodzie z dokumentacją przetargową. Podobnie tryb, forma i częstotliwość poczynienia owych uzgodnień winna następować w sposób umożliwiający prawidłowe wykonanie umowy, w tym zawsze w przypadku zaistnienia bieżącej potrzeby. Wymagany termin realizacji zamówienia – trzy sezony zimowe, tj.: od dnia 15.11.2019 r. do dnia 15.04.2020 r., od dnia 15.11.2020 r. do dnia 15.04.2021 r., od dnia 15.11.2021 r. do dnia 15.04.2022 r.

II.5) Główny kod CPV: 90620000-9
Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV

90630000-2


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:


(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Tak
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 nieprzekraczających łącznie 30,00% wartości realizowanego zamówienia. Zamawiający może udzielić jednego bądź kilku zamówień, polegających na powtórzeniu podobnych usług lub robót budowlanych [Zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki w przypadku udzielenia, w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego, dotychczasowemu wykonawcy usług lub robót budowlanych, zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych usług lub robót budowlanych, jeżeli takie zamówienie było przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu dla zamówienia podstawowego i jest zgodne z jego przedmiotem oraz całkowita wartość tego zamówienia została uwzględniona przy obliczaniu jego wartości]
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:

Okres w miesiącach

Okres w dniach

Data rozpoczęcia

Data zakończenia

   

2019-11-15

2022-04-15


II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie precyzuje wymagań w tym zakresie
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający wymaga, aby Wykonawca posiadał ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia w wysokości, co najmniej 300 000,00 zł (słownie: trzysta tysięcy zł 00/100).
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Zamawiający wymaga, aby Wykonawca nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał co najmniej 1 usługę odpowiadającą swoim rodzajem i wartością usłudze stanowiącej przedmiot zamówienia, tj. świadczył usługę polegającą na zimowym utrzymaniu dróg (zał. nr 4 do SIWZ) wraz z podaniem wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługa została wykonana oraz załączeniem dowodów potwierdzających, że usługa ta została wykonana należycie (referencje lub inny dokument). Zamawiający wymaga, aby Wykonawca załączył wykaz sprzętu (zał. nr 5 do SIWZ), z którego wynikać będzie, iż dysponuje sprzętem (do odśnieżania), który posłuży do wykonania tego typu usług (odśnieżanie dróg, ulic i placów) i zapewni ich prawidłowe zrealizowanie na warunkach określonych w niniejszym postępowaniu tj.: wykonawca powinien dysponować, co najmniej następującym sprzętem: ciągnik z pługiem - 2 sztuki, piast - 1 sztuka, mały ciągnik o masie do 1 tony z pługiem lub pojazd równoważny - 1 sztuka.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:
Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających brak podstaw do wykluczenia z postępowania (art. 25 ust. 1 pkt. 3 ustawy Pzp), których może żądać Zamawiający – zgodnie z wykazem Dokumentów, określonych w §5 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia: a) Informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. b) oświadczenie wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności. c) oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne.

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu (art. 25 ust. 1 pkt. 1 ustawy Pzp): a) załącznik nr 4 - wykaz usług- wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przy-czyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy. Jeżeli złożone przez Wykonawcę dokumenty budzą wątpliwości Zamawiającego, może on zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu na rzecz, którego roboty/usługi/dostawy były wykonane, o dodatkowe informacje lub dokumenty w tym zakresie. b) załącznik nr 5 - wykaz sprzętu – w zakresie niezbędnym do wykazania dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym, który będzie użyty do wykonywania tego typu usługi – na dowód posiadania sprzętu Wykonawca winien dołączyć kserokopię dokumentu potwierdzającego posiadanie tytułu prawnego do dysponowania urządzeniem w postaci np. własności, umowy użyczenia, dzierżawy, umowy leasingu, kserokopii dowodu rejestracyjnego. c) Dokumenty potwierdzające, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności zw. z przedmiotem zamówienia na określoną sumę gwarancyjną w niniejszej specyfikacji.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
 

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

Inne dokumenty lub oświadczenia wymagane w postępowaniu: a) w sytuacji gdyby oferta, oświadczenia lub dokumenty zawierały informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Wykonawca zobowiązany jest do złożenia wraz z nimi dowodów, że zastrzeżone informacje mają charakter techniczny, technologiczny, organizacyjny lub inny posiadający wartość gospodarczą, że zastrzeżone informacje nie zostały ujawnione do wiadomości publicznej, że podjęto w stosunku do nich niezbędne działania w celu zachowania poufności. b) Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji z otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 3 do SIWZ. Wraz z przedstawieniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Oświadczenie o braku przynależności do grupy kapitałowej złożone wraz z ofertą, niezależnie od ilości ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, będzie traktowane, jako potwierdzenie braku podstawy do wykluczenia z postępowania, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp . Należy jednak w tym przypadku pamiętać, że jakakolwiek zmiana sytuacji Wykonawcy w toku postępowania (włączenie do grupy kapitałowej) będzie powodowała obowiązek aktualizacji takiego oświadczenia po stronie Wykonawców. W przypadku oferty wspólnej powyższe oświadczenie powinno dotyczyć każdego z członków konsorcjum. c) Oświadczenie, dotyczące wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14, Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/W, o ile jest to wymagane, stanowiące załącznik nr 7 do SIWZ. Ponadto Wykonawca, który na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Zamawiający zwraca uwagę, że Wykonawca winien dowieść wszelkich okoliczności świadczących nie tylko o tym, iż sam fakt udostępnienia zasobów formalnie miał miejsce, a także okoliczności pozwalające stwierdzić, iż udostępnienie to jest realne, wystarczające i adekwatne dla oceny spełniania danych warunków udziału w postępowaniu. W celu oceny, czy Wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów. Zamawiający może zażądać od Wykonawcy przedstawienia dokumentu, który powinien zawierać informacje dotyczące w szczególności zakresu dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu, sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu przez Wykonawcę, zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego, informacji czy podmiot na zdolnościach, którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących kwalifikacji zawodowych zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Tak
Informacja na temat wadium
Zamawiający wymaga wniesienia wadium w kwocie 7 000,00 zł (słownie: siedem tysięcy zł 00/100), na zasadach i w formach określonych w ustawie Pzp. Wadium musi zostać wniesione przed upływem terminu składania ofert. Wadium musi obejmować cały okres związania ofertą. Wadium może być wnoszone w formach przewidzianych w art. 45 ust. 6 ustawy. Zamawiający zwraca uwagę, że Wykonawca ponosi wszelkie ryzyka związane ze skutecznością wniesienia wadium i konsekwencje jego ewentualnego braku przed upływem terminu składania ofert. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego. Zamawiający zwraca uwagę na fakt, że posłużenie się przez ustawodawcę sformułowaniem „wpłacać na rachunek” jest równoznaczne z koniecznością zaksięgowania środków pieniężnych na wskazanym rachunku. Wydanie dyspozycji dokonania wpłaty nie jest "wpłatą" w rozumieniu przepisu art. 45 ust. 7 ustawy Pzp, lecz jedynie podjęciem kroków zmierzających do dokonania takiej wpłaty. Wadium wnoszone w pieniądzu Wykonawca zobowiązany będzie wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: SGB Bank Spółdzielczy w Toruniu Nr 50 9486 0005 0000 2828 2000 0022 W tytule przelewu należy wpisać: „Wadium: Zimowe utrzymanie miasta w latach 2020-2022”. W przypadku wniesienia wadium w formach niepieniężnych wymagane jest dostarczenie Zamawiającemu oryginału dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium w oryginale, opatrzone podpisem osób upoważnionych do jego wystawienia tj. Gwaranta – wystawcę gwarancji/poręczenia. W przypadku wniesienia wadium w formie gwarancji lub poręczenia, Zamawiający wymaga, aby z treści tych dokumentów jednoznacznie wynikał fakt, że obejmują one wszystkie przypadki utraty wadium przez Wykonawcę, określone w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp. Jakiekolwiek zapisy, które zawężają zakres odpowiedzialności gwaranta (lub poręczyciela) w stosunku do formuły zawartej w powołanych przepisach będą uznawane za nieprawidłowe. Ponadto Zamawiający zwraca uwagę, że z celu gwarancji wadialnej wynika, że musi ona obejmować prawo do zgłoszenia żądania w związku ze zdarzeniem, które nastąpiło w okresie związania ofertą. Musi być to także termin, w którym Zamawiający działając bez zbędnej zwłoki będzie mógł zrealizować swe uprawnienie, nawet, jeśli zdarzenie stanowiące podstawę żądania wypłaty wadium zaistnieje w ostatnim dniu okresu związania ofertą.


IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:


Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
 

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:
 

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:
 


IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:


Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:
 

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria

Kryteria

Znaczenie

Cena brutto

60,00

Czas reakcji

30,00

Termin płatności

10,00


IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:


Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:


Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:


Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Istotne postanowienia umowy, w tym zakres przewidywanych możliwości wprowadzenia istotnych zmian do umowy, zostały zawarte we wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr 8 do SIWZ.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-10-18, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
>
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
 

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

drukuj („Zimowe utrzymanie miasta w latach 2020-2022” - w trzech sezonach zimowych, tj. 2019-2020, 2020-2021, 2021-2022.)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Tomasz Szreiber
  data wytworzenia: 2019-10-10
 • opublikował: Jarosław Smyczyński
  data publikacji: 2019-10-10 08:43

Załączniki

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Tomasz Szreiber
  data wytworzenia: 2019-10-10
 • opublikował: Jarosław Smyczyński
  data publikacji: 2019-10-10 09:24

Zestawienie pytań i odpowiedzi Oferentów w postępowaniu pn.: "Zimowe utrzymanie miasta w latach 2020-2022".

Chełmża, dn. 15.10.2019

GKM.271.1.14.2019

Dot.: przetargu nieograniczonego na usługi prowadzonego zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) - „Zimowe utrzymanie miasta w latach 2020-2022” - w trzech sezonach zimowych, tj. 2019-2020, 2020-2021, 2021-2022”.

Działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2019 r. – Prawo zamówień publicznych Miasto Chełmża w odpowiedzi na pytania Wykonawców wyjaśnia, co następuje:

Zestawienie pytań 1:

pytanie 1

Do zapobiegania, usuwania i łagodzenia skutków śliskości zimowej stosuje się materiały chemiczne zgodne z normą PN-86/C-84081/02 taką jak sól i mieszankę piasku (od 0,1 do 2 mm) z solą w stosunku wagowym jak określa zamawiający : 15% . W związku z powyższym , dla celów kontrolnych , czy Wykonawca będzie musiał przedstawić świadectwo kontroli jakości z zakupionej soli i piasku dla stworzenia określonej mieszanki zgodnej z  zapisami w zakresie prac przewidzianych do realizacji zimowego utrzymania miasta.

Odpowiedź: Wszelkie zastosowane materiały powinny spełniać m. in. wymogi określone normą PN-86/C-84081/02. Wykonawca winien posiadać stosowne świadectwa kontroli jakości zakupionej soli i piasku, a także w uzasadnionych przypadkach przedłożyć je na wezwanie Zamawiającego.

pytanie 2

Zgodnie z zapisami Wykonawca zobowiązany jest do wykonania usługi z należytą starannością.  Zimowe utrzymanie ma za cel zmniejszenie lub ograniczenie zakłóceń ruchu drogowego wywołanych takimi czynnikami atmosferycznymi, jak śliskość zimowa oraz opady śniegu. W celu potwierdzenia należytego wykonania usługi przez Wykonawcę, czy Zamawiający wymaga aby sprzęt do realizacji zamówienia posiadał wyposażenie w Satelitarny System Lokalizacji Pojazdów GPS. Pomagający w określeniu pozycji pojazdu i wyświetleniu jego lokalizacji na mapie. System rejestruje czas pracy, przynosząc oszczędności finansowe administracji drogowej.

Odpowiedź: Zamawiajacy nie wymaga, aby sprzęt do realizacji zamówienia posiadał wyposażenie w Satelitarny System Lokalizacji Pojazdów GPS.

pytanie 3

W przypadku braku posiadania Satelitarnego Systemu Lokalizacji Pojazdów GPS, w jaki sposób wygląda potwierdzenie wykonania pracy przez Wykonawcę. W jaki sposób potwierdzany jest czas pracy sprzętu, ludzi oraz dyżurów każdego dnia w ciągu całej doby, prowadzenia akcji zimowej.

Odpowiedź: Potwierdzeniem zrealizowania prac i czynności związanych z utrzymaniem zimowym przez Wykonawcę będzie mailowe lub telefonicze zgłoszenie ich zakończenia Zamawiającemu.

pytanie 4

Wykonawca zobowiązany jest przystąpić do świadczenia usługi nie dłużej, niż w ciągu wskazanego czasu w postępowaniu od momentu wystąpienia zjawiska pogodowego lub właściwej dyspozycji od Zamawiającego. Otrzymanie wezwania może nastąpić w ciągu całej doby, w przypadku otrzymanego potwierdzenia wyjazdu od Zamawiającego nawet w porach nocnych. Czy Wykonawca zobowiązany jest potwierdzać zakończenie prac związanych z utrzymaniem zimowym w rzeczywistym momencie zakończenia, czy następuje to w późniejszym terminie.

Odpowiedź: Wykonawca jest zobowiązny potwierdzić zakończenie prac związanych z utrzymaniem zimowy w rzeczywistym momencie ich zakończenia – mailowo lub telefonicznie.  

pytanie 5

W związku z powyższym, co w przypadku gdy Wykonawca wykona usługę, która wcześniej nie została zgłoszona przez Wykonawcę. Czy Zamawiający w ramach przedmiotowych uzgodnień zamierza w jakikolwiek sposób ograniczać zakres faktycznie zrealizowanych prac objętych zakresem planowej umowy.

Odpowiedź: Wszelkie prace związane z realizacją przedmiotu zamówienia należy wykonać z należytą starannością, zapewniając ich prawidłowe wykonanie w zależności od panujących warunków atmosferycznych, a także zgodnie z dokumentacją przetargową, warunkami umownymi i uprzednimi uzgodnieniami z Zamawiającym.

pytanie 6

W związku z powyższym,  proszę o jednoznacznie określenie  AF6wQ9haxwVkQAAAABJRU5ErkJggg== AF6wQ9haxwVkQAAAABJRU5ErkJggg== 5 pkt. 2 który w projekcie umowy brzmi „ Wykonawca zobowiązany jest przystąpić do świadczenia usług nie dłużej niż w ciągu ………….. minut od momentu wystąpienia zjawiska pogodowego lub przyjęcia przez Wykonawcę właściwej dyspozycji w tym zakresie od Zamawiającego.” zasad, kto decyduje o momencie przystąpienia do akcji zimowej w danym dniu, Wykonawca czy Zamawiający. Brak jasnego przyporządkowania która ze stron podejmuje decyzję o rozpoczęciu świadczenia usługi może narazić Wykonawcę na konsekwencje prawne zarówno ze strony Zamawiającego jak  i osób trzecich.

Odpowiedź: Wykonawca odpowiada za realizację przedmiotu zamówienia zgodnie z zapisami umownymi. Zamawiający zastrzega sobie jednak aktywny udział swojego przedstawiciela na każdym etapie prac związanych z akcją zimową, w celu sprawowania bieżącej kontroli nad prawidłowością wykonania prac. Zastrzeżenie to ma na celu umożliwienie Zamawiającemu zweryfikowanie oraz zabezpieczenie właściwego sposobu realizacji przedmiotu zamówiania, w tym podjęcie niezbędnych działań na wypadek nienależytego wykonania umowy po stronie Wykonawcy, przez co nie prowadzi do ograniczenia bądź wyłączenia odpowiedzialności Wykonawcy za nienależyte wykonanie przedmiotu umowy.

pytanie 7

Zamawiający w przedmiocie zamówienia określa wymagania sprzętowe do realizacji usługi z należyta starannością. Wykaz sprzętu obejmuje wyłącznie ciągniki z pługiem i posypywarkę Piast. Natomiast, czy Wykonawca przystępując do składania oferty na realizację Zimowego utrzymania miasta w latach 2020-2022, może wykazać inny sprzęt mechaniczny do zimowego utrzymania ulic niż wskazany przez Zamawiającego ( np. posypywarkę Stratos na samochodzie ciężarowym wraz z pługiem).  

Odpowiedź: W celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest zobowiązany udokumentować posiadanie sprzętu umożliwiającego prawidłowe zrealizowanie przedmiotu zamówienia na warunkach określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, tj. winien dysponować co najmniej następującym sprzętem: ciągnikiem z pługiem (2 szt.), piastem (1 szt.), małym ciągnikiem o masie do 1 tony z pługiem lub pojazdem równoważnym (1 szt.).

pytanie 8

Zgodnie z powyższym, czy wykazanie innego sprzętu mechanicznego do utrzymania zimowego, niebędącego ciągnikiem, powodować będzie utratę wcześniej wniesionego wadium.

Odpowiedź: Tak, wykazanie innego sprzętu mechaniczengo do utrzymania zimowego, niezgodnego z warunkami udziału w postępowaniu będzie powodowało zatrzymanie uprzednio wniesionego wadium, zgodnie z dyspozycją art. 46 ust. 4a ustawy – Prawo zamówień publicznych.

pytanie 9

Zamawiający wymaga, w celu spełnienia warunków udziału w postępowaniu od Wykonawcy wykazania w okresie ostatnich 3 lat, co najmniej jednej usługi odpowiadającej swoim rodzajem i wartości usłudze stanowiącej przedmiot zamówienia polegającej na zimowym utrzymaniu dróg. Zgodnie z powyższym jaką wartość w wykonanych usługach musi wykazać Wykonawca aby wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Odpowiedź: W celu wykazania przez Wykonawcę spełnienia warunków udziału w postępowaniu dot. zdolności technicznej lub zawodowej, Zamawiający wymaga aby Wykonawca nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli orkes prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał co najmniej 1 usługę odpowiedającą swoim rodzajem i wartością usłudze stanowiącej przedmiot zamówienia, tj. świadczył usługę polegającą na zimowym utrzymaniu dróg o wartości co najmniej 100 000,00 zł brutto. 

Burmistrz Miasta Chełmży

(-) Jerzy Czerwiński

drukuj (Zestawienie pytań i odpowiedzi Oferentów w postępowaniu pn.: "Zimowe utrzymanie miasta w latach 2020-2022".)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Tomasz Szreiber
  data wytworzenia: 2019-10-15
 • opublikował: Jarosław Smyczyński
  data publikacji: 2019-10-15 14:11

Informacja z otwarcia ofert w przetargu pn.: „Zimowe utrzymanie miasta w latach 2020-2022".

 

Chełmża, dnia 18.10.2019 r.

Nr sprawy: GKM.271.1.14.2019

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT  

w przetargu nieograniczonym (art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych)

pn.: „Zimowe utrzymanie miasta w latach 2020-2022”

 1. Zamawiający na otwarciu ofert poinformował, iż na ww. zmówienie zamierza przeznaczyć kwotę 900 000,00 zł brutto na lata 2020-2022, z czego na każdy rok po 300 000,00 zł
 2. W przetargu, w terminie, złożono 2 oferty tj.:

Oferta nr:

Wykonawca (nazwa firmy lub nazwisko) i adres Wykonawcy:

1

F.H.U. JOSEF Omiotek Mariusz, Grzywna 125A, 87-140 Chełmża

2

Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o., ul. Toruńska 1, 87-140 Chełmża

 1. Cena, termin wykonania zamówienia, okres gwarancji i warunki płatności zawarte w ofercie:

Oferta nr 1:                                                                                      

Cena:

 

 

Lp.

Zakres prac

Cena jednostkowa brutto PLN z VAT [w zł]

1

Miesięczna opłata ryczałtowa za dyspozycyjność ludzi i sprzętu do pełnienia zadań związanych z zimowym utrzymaniem miasta oraz za bieżącą kontrolę jego stanu*.

18 800,00

2

Stawka godzinowa za odśnieżanie ulic sprzętem mechanicznym.

145,00

3

Stawka godzinowa za posypywanie ulic piaskiem z solą (mieszanka min. 15%) przez sprzęt mechaniczny.

314,18

4

Stawka godzinowa za odśnieżanie i posypywanie ulic z piaskiem z solą (mieszanka min. 15%) przez sprzęt mechanicznym

329,59

5

Stawka godzinowa za pracę pracowników fizycznych przy odśnieżaniu i posypywaniu pisakiem z solą chodników (w stawce należy uwzględnić mieszankę min. 15%).

26,50

6

Stawka godzinowa za pracy solarki – posypywanie samą solą.

315,18

7

Stawka za wywiezienie 1m3 śniegu na odległość do 3 km wraz z załadunkiem i wyładunkiem

5,00

8

Stawka godzinowa pracy małego ciągnika o masie do 1 tony z pługiem lub pojazdu równoważnego

120,96

Suma:

20 056,41

 

 

Czas reakcji [w minutach] od momentu wystąpienia zjawiska lub przyjęcia przez Wykonawcę zgłoszenia od Zamawiającego dotyczącego utrudnień w ruchu na drodze na skutek warunków atmosferycznych:

60 minut

Termin płatności [w dniach, licząc od daty otrzymania faktury przez Zamawiającego]:

 

30 dni

Termin wykonania zadania:

od dnia 15.11.2019 r. do dnia 15.04.2020 r.,

od dnia 15.11.2020 r. do dnia 15.04.2021 r.,

od dnia 15.11.2021 r. do dnia 15.04.2022 r.

Gwarancja:

nie dotyczy.

Oferta nr 2:                                                                                      

Cena:

Lp.

Zakres prac

Cena jednostkowa brutto PLN z VAT [w zł]

1

Miesięczna opłata ryczałtowa za dyspozycyjność ludzi i sprzętu do pełnienia zadań związanych z zimowym utrzymaniem miasta oraz za bieżącą kontrolę jego stanu*.

16 146,00

2

Stawka godzinowa za odśnieżanie ulic sprzętem mechanicznym.

216,00

3

Stawka godzinowa za posypywanie ulic piaskiem z solą (mieszanka min. 15%) przez sprzęt mechaniczny.

324,00

4

Stawka godzinowa za odśnieżanie i posypywanie ulic z piaskiem z solą (mieszanka min. 15%) przez sprzęt mechanicznym

378,00

5

Stawka godzinowa za pracę pracowników fizycznych przy odśnieżaniu i posypywaniu pisakiem z solą chodników (w stawce należy uwzględnić mieszankę min. 15%).

64,80

6

Stawka godzinowa za pracy solarki – posypywanie samą solą.

432,00

7

Stawka za wywiezienie 1m3 śniegu na odległość do 3 km wraz z załadunkiem i wyładunkiem

4,32

8

Stawka godzinowa pracy małego ciągnika o masie do 1 tony z pługiem lub pojazdu równoważnego

162,00

Suma:

17 727,12

 

 

Czas reakcji [w minutach] od momentu wystąpienia zjawiska lub przyjęcia przez Wykonawcę zgłoszenia od Zamawiającego dotyczącego utrudnień w ruchu na drodze na skutek warunków atmosferycznych:

60 minut

Termin płatności [w dniach, licząc od daty otrzymania faktury przez Zamawiającego]:

 

30 dni

Termin wykonania zadania:

od dnia 15.11.2019 r. do dnia 15.04.2020 r.,

od dnia 15.11.2020 r. do dnia 15.04.2021 r.,

od dnia 15.11.2021 r. do dnia 15.04.2022 r.

Gwarancja:

nie dotyczy.

 

Burmistrz Miasta

(-) mgr Jerzy Czerwiński

drukuj (Informacja z otwarcia ofert w przetargu pn.: „Zimowe utrzymanie miasta w latach 2020-2022".)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Tomasz Szreiber
  data wytworzenia: 2019-10-18
 • opublikował: Jarosław Smyczyński
  data publikacji: 2019-10-18 14:08

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej w przetargu pn.: „Zimowe utrzymanie miasta w latach 2020-2022”.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Tomasz Szreiber
  data wytworzenia: 2019-10-22
 • opublikował: Jarosław Smyczyński
  data publikacji: 2019-10-22 10:35

« wstecz

Opis strony

Redaguje: Małgorzata Karpińska, Biuro Rady Miejskiej, 87-140 Chełmża, ul. Hallera 2, tel. (0-56) 675-22-91 w. 43
Jarosław Smyczyński, Wydział Organizacyjny, 87-140 Chełmża, ul. Hallera 2, tel. (0-56) 675-22-91 w. 34

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 1407830
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2020-08-03 11:17

Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- miejsce przeszukiwania

Menu

Intranet

Zaloguj się

Urząd Miasta

ul. Hallera 2
87-140 Chełmża

Kontakt

tel.: + 48 (56) 675-22-91/2
fax: + 48 (56) 675-21-22
e-mail: um@chelmza.pl
promocjaum@post.pl

Godziny Pracy Urzędu

Poniedziałek    7:00 - 15:00
Wtorek    8:00 - 16:00
Środa    7:00 - 15:00
Czwartek    7:00 - 15:00
Piątek    7:00 - 15:00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 4960206
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-08-03 11:17

Stopka strony