Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

„Prowadzenie i utrzymanie targowiska miejskiego oraz szaletów miejskich w latach 2020 – 2022” – II przetarg nieograniczony

Ogłoszenie nr 634903-N-2019 z dnia 2019-12-11 r.

Gmina Miasto Chełmża: Prowadzenie i utrzymanie targowiska miejskiego oraz szaletów miejskich w latach 2020 - 2022
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Nie


Nazwa projektu lub programu
 

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie


Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie


Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miasto Chełmża, krajowy numer identyfikacyjny 87111869000000, ul. Gen. Hallera  2 , 87-140  Chełmża, woj. kujawsko-pomorskie, państwo Polska, tel. 056 675-22-91, , e-mail przetargi@um.chelmza.pl, , faks 056 675-21-22.
Adres strony internetowej (URL): https://www.bip.chelmza.pl/
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
 

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
 

I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

Tak
https://www.bip.chelmza.pl/


Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Tak
https://www.bip.chelmza.pl/


Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie

Nie
adres
 

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
wersja papierowa
Adres:
Urząd Miasta Chełmży, ul. Gen. J. Hallera 2, 87-140, pokój nr 2 - Sekretariat


Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Prowadzenie i utrzymanie targowiska miejskiego oraz szaletów miejskich w latach 2020 - 2022
Numer referencyjny: GKM.271.1.18.2019
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie


II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:

Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest: „Prowadzenie i utrzymanie szaletów miejskich oraz targowiska miejskiego w latach 2020-2022”. Przedmiot zamówienia obejmuje prowadzenie i utrzymanie szaletów miejskich oraz targowiska miejskiego a w szczególności: prowadzenie i utrzymanie szaletów miejskich, prowadzenie i utrzymania targowiska miejskiego. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, stanowiący jednocześnie podstawę realizacji zadania został zawarty w załącznikach do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia: Zakres prac i standardy (załącznik nr 8 do SIWZ).

II.5) Główny kod CPV: 98000000-3
Dodatkowe kody CPV:

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:


(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:

Okres w miesiącach

Okres w dniach

Data rozpoczęcia

Data zakończenia

   

2020-01-01

2022-12-31


II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie precyzuje wymagań w tym zakresie
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Określenie warunków: Zamawiający wymaga, aby Wykonawca posiadał ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia w wysokości, co najmniej 350 000,00 zł (słownie: trzysta pięćdziesiąt tysięcy zł 00/100).
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Określenie warunków: Zamawiający wymaga, aby Wykonawca nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał: co najmniej 1 usługę odpowiadającą swoim rodzajem usłudze stanowiącej przedmiot zamówienia, tj. świadczył usługę polegającą na prowadzeniu i utrzymaniu szaletów miejskich i/lub prowadzeniu i utrzymaniu targowiska miejskiego o rocznej (łącznej) wartości nie mniejszej niż 130 000,00 zł brutto (zał. nr 4 do SIWZ) wraz z podaniem wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługa została wykonana oraz załączeniem dowodów potwierdzających, że usługa ta została wykonana należycie (referencje lub inny dokument). W przypadku wykonania usług, których wartość wyrażona jest w innej walucie niż PLN, walutę tę należy przeliczyć na PLN według kursu NBP na dzień przekazania do Urzędu Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich ogłoszenia o zamówieniu. Kurs walut należy ustalać według tabeli kursów średnich walut obcych opublikowanego na stronie www.nbp.pl.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:
Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:


III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Nie
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających brak podstaw do wykluczenia z postępowania (art. 25 ust. 1 pkt. 3 ustawy Pzp), których może żądać Zamawiający – zgodnie z wykazem Dokumentów, określonych w §5 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia: a) Informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. b) oświadczenie wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności. c) oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne.

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu (art. 25 ust. 1 pkt. 1 ustawy Pzp): a) załącznik nr 4 - wykaz usług- wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przy-czyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy. Jeżeli złożone przez Wykonawcę dokumenty budzą wątpliwości Zamawiającego, może on zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu na rzecz, którego roboty/usługi/dostawy były wykonane, o dodatkowe informacje lub dokumenty w tym zakresie. b) Dokumenty potwierdzające, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności zw. z przedmiotem zamówienia na określoną sumę gwarancyjną w niniejszej specyfikacji.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
 

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

Inne dokumenty lub oświadczenia wymagane w postępowaniu: a) w sytuacji gdyby oferta, oświadczenia lub dokumenty zawierały informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Wykonawca zobowiązany jest do złożenia wraz z nimi dowodów, że zastrzeżone informacje mają charakter techniczny, technologiczny, organizacyjny lub inny posiadający wartość gospodarczą, że zastrzeżone informacje nie zostały ujawnione do wiadomości publicznej, że podjęto w stosunku do nich niezbędne działania w celu zachowania poufności. b) Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji z otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 3 do SIWZ. Wraz z przedstawieniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Oświadczenie o braku przynależności do grupy kapitałowej złożone wraz z ofertą, niezależnie od ilości ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, będzie traktowane, jako potwierdzenie braku podstawy do wykluczenia z postępowania, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp . Należy jednak w tym przypadku pamiętać, że jakakolwiek zmiana sytuacji Wykonawcy w toku postępowania (włączenie do grupy kapitałowej) będzie powodowała obowiązek aktualizacji takiego oświadczenia po stronie Wykonawców. W przypadku oferty wspólnej powyższe oświadczenie powinno dotyczyć każdego z członków konsorcjum. c) Oświadczenie, dotyczące wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14, Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/W, o ile jest to wymagane, stanowiące załącznik nr 7 do SIWZ. Ponadto Wykonawca, który na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Zamawiający zwraca uwagę, że Wykonawca winien dowieść wszelkich okoliczności świadczących nie tylko o tym, iż sam fakt udostępnienia zasobów formalnie miał miejsce, a także okoliczności pozwalające stwierdzić, iż udostępnienie to jest realne, wystarczające i adekwatne dla oceny spełniania danych warunków udziału w postępowaniu. W celu oceny, czy Wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów. Zamawiający może zażądać od Wykonawcy przedstawienia dokumentu, który powinien zawierać informacje dotyczące w szczególności zakresu dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu, sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu przez Wykonawcę, zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego, informacji czy podmiot na zdolnościach, którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących kwalifikacji zawodowych zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Tak
Informacja na temat wadium
Zamawiający wymaga wniesienia wadium w kwocie 6 000,00 zł (słownie: sześć tysięcy zł 00/100), na zasadach i w formach określonych w ustawie Pzp. Wadium musi zostać wniesione przed upływem terminu składania ofert. Wadium musi obejmować cały okres związania ofertą. Wadium może być wnoszone w formach przewidzianych w art. 45 ust. 6 ustawy. Zamawiający zwraca uwagę, że Wykonawca ponosi wszelkie ryzyka związane ze skutecznością wniesienia wadium i konsekwencje jego ewentualnego braku przed upływem terminu składania ofert. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego. Zamawiający zwraca uwagę na fakt, że posłużenie się przez ustawodawcę sformułowaniem „wpłacać na rachunek” jest równoznaczne z koniecznością zaksięgowania środków pieniężnych na wskazanym rachunku. Wydanie dyspozycji dokonania wpłaty nie jest „wpłatą” w rozumieniu przepisu art. 45 ust. 7 ustawy Pzp, lecz jedynie podjęciem kroków zmierzających do dokonania takiej wpłaty. Wadium wnoszone w pieniądzu Wykonawca zobowiązany będzie wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: SGB Bank Spółdzielczy w Toruniu Nr 50 9486 0005 0000 2828 2000 0022 W tytule przelewu należy wpisać: „Wadium: Szalety + Targowisko 2020-2022”. W przypadku wniesienia wadium w formach niepieniężnych wymagane jest dostarczenie Zamawiającemu oryginału dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium w oryginale, opatrzone podpisem osób upoważnionych do jego wystawienia tj. Gwaranta – wystawcę gwarancji/poręczenia.


IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:
 

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:


Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:
 

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:
 


IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:


Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:
 


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria

Kryteria

Znaczenie

Cena brutto

60,00

Termin płatności

40,00


IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:


Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:


Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:


Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Istotne postanowienia umowy, w tym istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, zostały zawarte we wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr 7 do SIWZ.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-12-19, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
 

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

 

Burmistrz Miasta

(-) Jerzy Czerwiński

drukuj („Prowadzenie i utrzymanie targowiska miejskiego oraz szaletów miejskich w latach 2020 – 2022” – II przetarg nieograniczony)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Tomasz Szreiber
  data wytworzenia: 2019-12-11
 • opublikował: Jarosław Smyczyński
  data publikacji: 2019-12-11 11:11

Załączniki - „Prowadzenie i utrzymanie targowiska miejskiego oraz szaletów miejskich w latach 2020 – 2022” – II przetarg nieograniczony

drukuj (Załączniki - „Prowadzenie i utrzymanie targowiska miejskiego oraz szaletów miejskich w latach 2020 – 2022” – II przetarg nieograniczony)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Tomasz Szreiber
  data wytworzenia: 2019-12-11
 • opublikował: Jarosław Smyczyński
  data publikacji: 2019-12-11 11:12
 • zmodyfikował: Jarosław Smyczyński
  ostatnia modyfikacja: 2019-12-11 11:12

Wyjaśnienia treści SIWZ: „Prowadzenie i utrzymanie targowiska miejskiego oraz szaletów miejskich w latach 2020 – 2022” – II przetarg nieograniczony

Chełmża, dnia 13.12.2019 r.

Nr referencyjny: GKM.271.1.18.2019

Wykonawcy biorący udział

w postępowaniu

Dot.: przetargu nieograniczonego na roboty budowlane prowadzonego zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) - „Prowadzenie i utrzymanie targowiska miejskiego oraz szaletów miejskich w latach 2020 – 2022” – II przetarg nieograniczony.

Działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2019 r. – Prawo zamówień publicznych, Gmina Miasto Chełmża w odpowiedzi na pytania Wykonawców wyjaśnia, co następuje:

Zestawienie pytań 1- data wpływu: 11.12.2019 r. godz.: 12:24

pytanie 1

Czy zamawiający przewiduje możliwość zmiany siwz? Obecnie zamawiający wymaga wykonania podobnej usługi o wartości minimum 130tys. zł. Jednakże w latach poprzednich wymagał tylko wykazu usług i podania ich wartości. Jest to o tyle istotne, iż obecny wymóg znacznie ogranicza możliwość ubiegania się o zamówienie firmom, które są w stanie wykonać zamówienie, jednak zostaną odrzucone, gdyż siwz wymaga zamówienia ściśle związanego z utrzymaniem targowiska. Jednakże szczegółowy zakres prac w specyfikacji zawiera w większości usługi z zakresu utrzymania terenu targowiska, sprzątania terenu, koszenia trawy, malowania budynku czy naprawy ogrodzenia. Usługi te inne podmioty chcące ubiegać się o zamówienie są w stanie wykonywać przy usługach nie związanych z utrzymaniem targowiska, jednocześnie będąc w stanie prawidłowo zrealizować usługę utrzymania targowiska. Uważamy ze skala zamówienia nie jest duża i zastosowanie innych kryteriów nie wpłynie negatywnie na realizacje zamówienia. Wpłynie natomiast pozytywnie na dostępność do przetargu mniejszych podmiotów, a strona zamawiająca otrzyma oferty od większej ilości firm i atrakcyjniejsze cenowo.

 

Odpowiedź: Przedmiotem niniejszego postępowania jest prowadzenie i utrzymanie targowiska miejskiego oraz szaletów miejskich. Z uwagi na kompleksowy charakter świadczonych usług, przedmiot zamówienia w całym okresie realizacji obejmuje m. in. realizację czynności porządkowych w zakresie utrzymania terenu, sprzątania, wykonywania bieżących prac remontowych, pobieranie opłat targowych, a także utrzymanie szaletów miejskich w należytym stanie technicznym, sanitarnym i estetycznym. Zgodnie z zapisami SIWZ, Zamawiający wymaga aby Wkonawca w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowania, wykazał, iż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzanie działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał co najmniej 1 usługę odpowiadającą swoim rodzajem usłudze stanowiącej przedmiot zamówienia, tj. świadczył usługę polegającą na prowadzeniu i utrzymaniu szaletów miejkich i/lub prowadzeniu i utrzymaniu targowiska miejskiego, o rocznej (łącznej) wartości nie mniejszej niż 130 000,00 zł brutto. Mając na względzie powyższe, Zamawiający podtrzymuje stanowisko w zakresie wymaganych warunków udziału w postępowaniu dot. zdolności technicznej lub zawodowej.

Burmistrz Miasta Chełmży

(-) Jerzy Czerwiński

drukuj (Wyjaśnienia treści SIWZ: „Prowadzenie i utrzymanie targowiska miejskiego oraz szaletów miejskich w latach 2020 – 2022” – II przetarg nieograniczony)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Tomasz Szreiber
  data wytworzenia: 2019-12-13
 • opublikował: Jarosław Smyczyński
  data publikacji: 2019-12-13 12:52

Informacja z otwarcia ofert: „Prowadzenie i utrzymanie targowiska miejskiego oraz szaletów miejskich w latach 2020 – 2022” – II przetarg nieograniczony

Chełmża, dnia 19.12.2019 r.

 

Nr sprawy: GKM.271.1.18.2019

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT  

w przetargu nieograniczonym (art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych)

pn.: „Prowadzenie i utrzymanie targowiska miejskiego oraz szaletów miejskich w latach 2020 – 2022” – II przetarg nieograniczony

 

 1. Zamawiający na otwarciu ofert poinformował, iż na ww. zmówienie zamierza przeznaczyć kwotę 1 033 000,00 zł brutto w całym okresie realizacji przedmiotu zamówienia, w tym: 327 000,00 zł w roku 2020, 344 000,00 zł w roku 2021 i 362 000,00 zł w roku 2022.
 2. W przetargu, w terminie, złożono 1 ofertę cenową tj.:

Oferta nr:

Wykonawca (nazwa firmy lub nazwisko) i adres Wykonawcy:

1

Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o., ul. Toruńska 1, 87-140 Chełmża

 1. Cena, termin wykonania zamówienia, okres gwarancji i warunki płatności zawarte w ofercie:

Oferta Nr 1:                                                                                     

Cena ofertowa

 – ryczałtowa za rok 2020:

289 000,00 zł netto

312 120,00 zł brutto  

Gwarancja jakości

nie dotyczy.

Termin wykonania zadania:

od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2022 r.

Termin płatności

30 dni licząc od daty otrzymania faktury przez Zamawiającego

Burmistrz Miasta

(-) mgr Jerzy Czerwiński

drukuj (Informacja z otwarcia ofert: „Prowadzenie i utrzymanie targowiska miejskiego oraz szaletów miejskich w latach 2020 – 2022” – II przetarg nieograniczony)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Tomasz Szreiber
  data wytworzenia: 2019-12-19
 • opublikował: Jarosław Smyczyński
  data publikacji: 2019-12-19 12:29

Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej na „Prowadzenie i utrzymanie targowiska miejskiego oraz szaletów miejskich w latach 2020 – 2022” – II przetarg nieograniczony

Chełmża, dnia  23.12.2019 r.

Nr referencyjny: GKM.271.1.18.2019

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ

OFERTY ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

 

            Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) niniejszym informuję, iż w prowadzonym przez Gminę Miasto Chełmża, z siedzibą przy ul. Gen. J. Hallera 2 w Chełmży, postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Prowadzenie i utrzymanie targowiska miejskiego oraz szaletów miejskich w latach 2020-2022”, jako ofertę najkorzystniejszą na realizację zadania wybrano ofertę przedstawioną przez Zakład Gospodarki Komunalnej Spółka z o. o. Oferta ww. Wykonawcy została uznana za najkorzystniejszą na podstawie kryterium oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

 

Nazwa (firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty na realizację przedmiotu zamówienia wraz ze streszczeniem oceny i porównanie złożonych ofert, zawierające punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację.

 

Nr oferty

Wykonawca (nazwa firmy lub nazwisko) i adres Wykonawcy)

Liczba punktów w kryterium nr 1 – Cena brutto

Liczba punktów w kryterium nr 2 – Termin płatności

Łączna liczba punktów

1.

Zakład Gospodarki Komunalnej Spółka z o. o.

ul. Toruńska 1

87-140 Chełmża

60,00 punktów

(cena ryczałtowa 312 120,00 zł brutto za rok 2020)

40,00 punktów

(30 dni)

100,00

punktów

     

Ponadto Zamawiający informuje, iż:

 • W niniejszym postępowaniu złożono jedną ofertę.
 • Zgodnie z art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp Zamawiający przeprowadził tzw. procedurę odwróconą.

 

Uzasadnienie wyboru oferty: Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, a złożona oferta jest zgodna z wymaganiami określonymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający wybrał ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, tj. Cena – waga kryterium 60%, termin płatności – waga 40%. Za najkorzystniejszą została uznana oferta, która uzyskała najwyższą łączną liczbę punktów spośród wszystkich ofert niepodlegających odrzuceniu.

 

Burmistrz Miasta Chełmży

/-/ Jerzy Czerwiński

drukuj (Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej na „Prowadzenie i utrzymanie targowiska miejskiego oraz szaletów miejskich w latach 2020 – 2022” – II przetarg nieograniczony)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Tomasz Szreiber
  data wytworzenia: 2019-12-23
 • opublikował: Jarosław Smyczyński
  data publikacji: 2019-12-23 14:24

« wstecz

Opis strony

Redaguje: Małgorzata Karpińska, Biuro Rady Miejskiej, 87-140 Chełmża, ul. Hallera 2, tel. (0-56) 675-22-91 w. 43
Jarosław Smyczyński, Wydział Organizacyjny, 87-140 Chełmża, ul. Hallera 2, tel. (0-56) 675-22-91 w. 34

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 1415402
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2020-09-29 15:30

Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- miejsce przeszukiwania

Menu

Intranet

Zaloguj się

Urząd Miasta

ul. Hallera 2
87-140 Chełmża

Kontakt

tel.: + 48 (56) 675-22-91/2
fax: + 48 (56) 675-21-22
e-mail: um@chelmza.pl
promocjaum@post.pl

Godziny Pracy Urzędu

Poniedziałek    7:00 - 15:00
Wtorek    8:00 - 16:00
Środa    7:00 - 15:00
Czwartek    7:00 - 15:00
Piątek    7:00 - 15:00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 5018639
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-09-29 15:30

Stopka strony