BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA CHEŁMŻY

Odnośniki

Wyszukiwarka

Odnośniki

Nawigacja

Jesteś tutaj:

Treść strony

Nabór ofert na wolne stanowisko urzędnicze ds. mienia komunalnego i rozliczeń budżetowych w Wydziale Finansowo-Księgowym Urzędu Miasta Chełmży

Burmistrz Miasta Chełmży

ogłasza nabór ofert na wolne stanowisko urzędnicze

ds. mienia komunalnego i rozliczeń budżetowych

w Wydziale Finansowo-Księgowym

Urzędu Miasta Chełmży

1. Wymagania niezbędne:

 • obywatelstwo polskie,
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 • wykształcenie wyższe – finanse publiczne, zarządzanie i marketing,
 • pięcioletni staż pracy zawodowej,
 • nieposzlakowana opinia,
 • brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

2.  Wymagania dodatkowe:

 • dobra umiejętność korzystania z aplikacji biurowych pakietu MS OFFICE (MS Word i Exsel ) oraz innych urządzeń biurowych,
 • znajomość przepisów z zakresu ustawy o finansach publicznych, rachunkowości, kodeksu postępowania administracyjnego oraz samorządu gminnego,
 • umiejętność pracy w zespole oraz sprawnej organizacji pracy.

3.   Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 • prowadzenie ewidencji mienia komunalnego, m.in. ewidencji środków trwałych na kontach analitycznych,
 • realizowanie gospodarki środkami trwałymi poprzez naliczanie ich umarzania i ujmowania w prawidłowej klasyfikacji rodzajowej,
 • prowadzenie ewidencji i kontroli zaangażowania wydatków budżetowych,
 • księgowanie raportów kasowych,
 • prowadzenie spraw związanych z rozliczaniem okresowym i zdawczo-odbiorczym inwentaryzacji (pod względem finansowym),
 • sprawozdawczość dot. środków trwałych, niematerialnych i prawnych,
 • prowadzenie ewidencji wydatków strukturalnych,

4. Warunki pracy na stanowisku

Praca w budynku Urzędu Miasta Chełmży przy ul. Hallera 2. Budynek bez podjazdów dla wózków inwalidzkich . Praca biurowa w pełnym wymiarze czasu pracy. Stanowisko pracy jest związane z pracą przy komputerze.

5. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miasta Chełmży, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz o zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wynosi mniej niż 6% .

6. Wymagane dokumenty:

 • list motywacyjny,
 • życiorys (CV),
 • kserokopia dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i kwalifikacje,
 • kserokopie dokumentów potwierdzających staż pracy (świadectwa pracy, zaświadczenia z PUP o okresie pobierania zasiłków dla bezrobotnych bądź stypendiów,
 • oświadczenie o niekaralności,
 • kopia   dokumentu potwierdzającego orzeczony stopień niepełnosprawności, w przypadku składania aplikacji przez osobę niepełnosprawną.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w siedzibie Urzędu Miasta Chełmży – pokój nr 2 w zamkniętych kopertach lub przesłać pocztą na adres Urzędu Miasta Chełmży ul. Hallera 2, 87-140 Chełmża z dopiskiem: „Nabór na stanowisko ds. mienia komunalnego i rozliczeń budżetowych” w  terminie do dnia 11 marca 2016 r. włącznie”.

Za datę złożenia oferty uważa się datę wpływu do tut. Urzędu.

Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po terminie nie będą rozpatrywane. Złożonych ofert nie zwracamy.

O spełnieniu wymogów formalnych i zakwalifikowaniu się do dalszego etapu postępowania kandydaci będą informowani telefonicznie.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczana na stronie Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.chelmza.pl) oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Urzędu przy ul. Gen. J. Hallera 2

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z  ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz ustawą z  dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1458 z późn. zm.).

Burmistrz

/-/ mgr Jerzy Czerwiński

 

Chełmża, dnia 29.02.2016 r.

drukuj (Nabór ofert na wolne stanowisko urzędnicze ds. mienia komunalnego i rozliczeń budżetowych w Wydziale Finansowo-Księgowym Urzędu Miasta Chełmży)

 • opublikował: Administrator - UM Chełmża
  data publikacji: 2016-02-29 14:34

« wstecz

Redakcja

Redaguje: Małgorzata Karpińska, Biuro Rady Miejskiej, 87-140 Chełmża, ul. Hallera 2, tel. (0-56) 675-22-91 w. 43 Jarosław Smyczyński, Wydział Organizacyjny, 87-140 Chełmża, ul. Hallera 2, tel. (0-56) 675-22-91 w. 34

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.