BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA CHEŁMŻY

Odnośniki

Wyszukiwarka

Odnośniki

Nawigacja

Jesteś tutaj:

Treść strony

Nabór ofert na wolne stanowisko urzędnicze ds. inwestycji i funduszy strukturalnych w Wydziale Finansowo-Księgowym

Burmistrz Miasta Chełmży

ogłasza nabór ofert na wolne stanowisko urzędnicze

ds. inwestycji i funduszy strukturalnych

w Wydziale Finansowo-Księgowym

Urzędu Miasta Chełmży

 

1. Wymagania niezbędne:

 • obywatelstwo polskie,
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 • wykształcenie wyższe – finanse publiczne lub zarządzanie i marketing,
 • pięcioletni staż pracy zawodowej,
 • nieposzlakowana opinia,
 • brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

2.  Wymagania dodatkowe:

 • dobra umiejętność korzystania z aplikacji biurowych pakietu MS OFFICE (MS Word i Exsel ) oraz innych urządzeń biurowych,
 • znajomość przepisów z zakresu ustaw: o finansach publicznych, o podatkach i  opłatach lokalnych, ordynacji podatkowej, rachunkowości oraz kodeksu postępowania administracyjnego,
 • umiejętność pracy w zespole oraz sprawnej organizacji pracy,
 • zdolność do pracy w zmiennych uwarunkowaniach organizacyjnych, umiejętność analitycznego podejścia do problemów,

3.   Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 • sporządzanie i kompletowanie dokumentacji finansowej związanej z pozyskiwaniem środków z funduszy strukturalnych.
 • sporządzanie i nadzorowanie planów inwestycyjnych,
 • prowadzenie pełnej, wyodrębnionej analityki finansowo-księgowej do poszczególnych zadań inwestycyjnych oraz nadzór nad prawidłowym rozliczaniem pod względem ustawy o rachunkowości,
 • rozlicznie finansowe zakończonych inwestycji,
 • kontrola prawidłowego wykonania i rozliczenia dotacji udzielonych podmiotom  niezaliczanym do sektora finansów publicznych,
 • prowadzenie ewidencji przekazywanych rozliczeń poszczególnych dotacji oraz dokonywanie bieżącej kontroli pod względem finansowym sprawozdań z wykonywanych zadań realizowanych na podstawie udzielonej dotacji z budżetu,
 • księgowanie opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
 • dokonywanie wymiaru podatku od środków transportowych oraz nadzór nad poborem opłaty od posiadania psów, opłaty targowej, miejscowej i administracyjnej za zajęcie pasa drogowego i opłaty za korzystanie z cmentarza,
 • organizowanie i nadzorowanie inkasa należności podatkowych i opłat lokalnych oraz rozliczanie inkasentów podatków i opłat lokalnych,

4. Warunki pracy na stanowisku

Praca w budynku Urzędu Miasta Chełmży przy ul. Hallera 2. Budynek bez podjazdów dla wózków inwalidzkich . Praca biurowa w pełnym wymiarze czasu pracy. Stanowisko pracy jest związane z pracą przy komputerze.

5. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miasta Chełmży, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz o zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wynosi mniej niż 6% .    

6.  Wymagane dokumenty:

 • list motywacyjny,
 • życiorys (CV),
 • kserokopia dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i kwalifikacje,
 • kserokopie dokumentów potwierdzających staż pracy (świadectwa pracy,  zaświadczenia z PUP o okresie pobierania zasiłków dla bezrobotnych bądź stypendiów,
 • oświadczenie o niekaralności,
 • kopia dokumentu potwierdzającego orzeczony stopień niepełnosprawności, w przypadku  składania aplikacji przez osobę niepełnosprawną.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w siedzibie Urzędu Miasta Chełmży – pokój nr 2 w zamkniętych kopertach lub przesłać pocztą na adres Urzędu Miasta Chełmży ul. Hallera 2, 87-140 Chełmża z dopiskiem: „Nabór na stanowisko ds. inwestycji i funduszy strukturalnych” w  terminie do dnia 24 czerwca 2016 r. do godz. 12:00 włącznie”.

Za datę złożenia oferty uważa się datę i godz. wpływu do tut. Urzędu.

Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po terminie nie będą rozpatrywane. Złożonych ofert nie zwracamy.

O spełnieniu wymogów formalnych i zakwalifikowaniu się do dalszego etapu postępowania kandydaci będą informowani telefonicznie.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczana na stronie Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.chelmza.pl) oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Urzędu przy ul. Gen. J. Hallera 2

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z  ustawą z dnia 29  sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2135) oraz ustawą z  dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1202 z późn. zm.).

Burmistrz

/-/ mgr Jerzy Czerwiński

Chełmża, dnia 13.06.2016 r.

drukuj (Nabór ofert na wolne stanowisko urzędnicze ds. inwestycji i funduszy strukturalnych w Wydziale Finansowo-Księgowym)

 • opublikował: Administrator - UM Chełmża
  data publikacji: 2016-06-13 14:48

« wstecz

Redakcja

Redaguje: Małgorzata Karpińska, Biuro Rady Miejskiej, 87-140 Chełmża, ul. Hallera 2, tel. (0-56) 675-22-91 w. 43 Jarosław Smyczyński, Wydział Organizacyjny, 87-140 Chełmża, ul. Hallera 2, tel. (0-56) 675-22-91 w. 34

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.