BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA CHEŁMŻY

Odnośniki

Wyszukiwarka

Odnośniki

Nawigacja

Jesteś tutaj:

Treść strony

Nabór na wolne stanowisko pracy ds. rozliczeń i sprawozdawczości w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Chełmży

Nabór na wolne stanowisko pracy ds. rozliczeń i sprawozdawczości

w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Chełmży

 

KIEROWNIK

MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ

87 - 140 Chełmża, ul. Gen. J. Hallera 19

ogłasza nabór

na wolne stanowisko ds. rozliczeń i sprawozdawczości

w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Chełmży

 

 

 1. Wymagania niezbędne:
 • obywatelstwo polskie,
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 • wykształcenie - wyższe magisterskie,
 • pięcioletni staż pracy zawodowej,
 • nieposzlakowana opinia,
 • brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia

publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

 1. Wymagania dodatkowe:
 • dobra umiejętność korzystania z aplikacji biurowych pakietu MS OFICCE ( MS WORD i MS EXEL ) oraz innych urządzeń biurowych,
 • znajomość przepisów w szczególności z zakresu ustaw: o pomocy społecznej oraz kodeksu postępowania administracyjnego, prawo zamówień publicznych,
 • komunikatywność,empatia,kreatywność,sprawna organizacja pracy oraz umiejętność pracy w zespole.
 1. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
 • sporządzanie rocznego bilansu potrzeb gminy w zakresie pomocy społecznej,
 • sporządzanie okresowych analiz, informacji oraz sprawozdań jednostkowych i zbiorczych za okresy kwartalne, półroczne i roczne oraz przekazywanie sprawozdań w wersji papierowej, jak również w wersji elektronicznej do odpowiednich jednostek,
 • opracowanie oceny zasobów pomocy społecznej z uwzględnieniem analizy lokalnej sytuacji społeczno - demograficznej,
 • przygotowanie sprawozdania z działalności Ośrodka, celem przedłożenia go Radzie Miejskiej Chełmży,
 • sporządzanie imiennych deklaracji ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych dla osób uprawnionych do różnego rodzaju świadczeń opiekuńczych realizowanych na stanowiskach ds. świadczeń rodzinnych, jak również dla osób korzystających z niektórych świadczeń z pomocy społecznej,
 • podejmowanie i koordynowanie działań na rzecz rozwoju oferty kierowanej do klientów Ośrodka poprzez przygotowanie projektów i aplikowanie o środki krajowe oraz środki Unii Europejskiej,
 • przygotowanie i prowadzenie postępowań o udzielenie zamówień publicznych, zgodnie z przepisami ustawy - Prawo zamówień publicznych.

 

 1. Warunki pracy na stanowisku:

Praca w budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chełmży. Budynek bez podjazdów dla wózków inwalidzkich. Praca biurowa w pełnym wymiarze czasu pracy. Stanowisko pracy jest związane z pracą przy komputerze.

 1. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia ( w styczniu 2017 r. ) wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Chełmży ,

w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz o zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wynosi mniej niż 6%.

 1. Wymagane dokumenty:
 • list motywacyjny,
 • życiorys (CV),
 • kserokopia dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 • kserokopie dokumentów potwierdzających staż pracy ( kserokopie świadectw pracy, zaświadczeń z PUP o okresach pobierania zasiłków dla bezrobotnych bądź stypendiów),
 • kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach,
 • oświadczenie o niekaralności,
 • oświadczenie kandydata, iż nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwa   ścigane  z  oskarżenia  publicznego lub  umyślne  przestępstwa   skarbowe,
 • kopia dokumentu potwierdzającego orzeczony stopień niepełnosprawności, w przypadku składania aplikacji przez osobę niepełnosprawną.

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy  składać w  siedzibie  Urzędu Miasta Chełmży, przy ul.  Hallera 2 - pokój  Nr  2  w  zamkniętych  kopertach  lub  przesłać   pocztą  na  adres urzędu z dopiskiem: ,,Nabór  na stanowisko ds. rozliczeń i sprawozdawczości w Miejskim Ośrodku Pomocy   Społecznej   w   Chełmży”   w terminie  do  dnia  14 marca 2017 r. włącznie. Za datę złożenia oferty uważa się datę wpływu do tut. Urzędu.

Aplikacje, które wpłyną do Urzędu Miasta po terminie nie będą rozpatrywane. Złożonych ofert nie  zwracamy i zastrzegamy sobie prawo odpowiedzi tylko na wybrane ogłoszenia.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej    ( www.bip.chelmza.pl)  oraz  na  tablicy  ogłoszeń  w  Miejskim  Ośrodku  Pomocy Społecznej w Chełmży, ul. Hallera 19.     

Wymagane  dokumenty  aplikacyjne:  list  motywacyjny, CV powinny być opatrzone klauzulą: ,,Wyrażam  zgodę   na   przetwarzanie  moich  danych  osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o  ochronie  danych  osobowych  (   Dz.U  z 2016 r. poz. 922) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r, o pracownikach samorządowych ( Dz. U. z 2016 r. poz. 902).

 

Kierownik

/-/ mgr Hanna Maciejewska

      Chełmża, dnia 28.02.2017 r.

                        

 

drukuj (Nabór na wolne stanowisko pracy ds. rozliczeń i sprawozdawczości w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Chełmży)

 • opublikował: Paweł Zdrojewski
  data publikacji: 2017-02-28 13:07
 • zmodyfikował: Paweł Zdrojewski
  ostatnia modyfikacja: 2017-03-13 09:29

« wstecz

Redakcja

Redaguje: Małgorzata Karpińska, Biuro Rady Miejskiej, 87-140 Chełmża, ul. Hallera 2, tel. (0-56) 675-22-91 w. 43 Jarosław Smyczyński, Wydział Organizacyjny, 87-140 Chełmża, ul. Hallera 2, tel. (0-56) 675-22-91 w. 34

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.