BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA CHEŁMŻY

Odnośniki

Wyszukiwarka

Odnośniki

Nawigacja

Jesteś tutaj:

Treść strony

Nabór ofert na wolne stanowisko urzędnicze do spraw obronnych w Wydziale Spraw Społecznych i Obywatelskich Urzędu Miasta Chełmży

Burmistrz Miasta Chełmży

ogłasza nabór ofert

na wolne stanowisko urzędnicze

do spraw obronnych

w Wydziale Spraw Społecznych i Obywatelskich

Urzędu Miasta Chełmży

 

1.  Wymagania niezbędne:

 • obywatelstwo polskie,
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 • wykształcenie wyższe - preferowane kierunki wojskowe, zarządzania kryzysowego lub bezpieczeństwa wewnętrznego
 • pięcioletni staż pracy zawodowej,
 • nieposzlakowana opinia,
 • brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

2.  Wymagania dodatkowe:

 • dobra umiejętność korzystania z aplikacji biurowych pakietu MS OFFICE (MS Word i Excel ) oraz innych urządzeń biurowych ,
 • znajomość przepisów z zakresu ustaw: o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej , o ochronie danych osobowych, o ochronie informacji niejawnych oraz kodeksu postępowania administracyjnego,

3.   Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 • zadania z zakresu spraw wojskowych i obronnych, w szczególności;
  • przygotowanie ludności i mienia komunalnego na wypadek wojny oraz wykonywanie innych zadań w ramach powszechnego obowiązku obrony,
  • opracowanie i systematyczne aktualizowanie całości dokumentacji dot. spraw obronnych
 • zadania z zakresu zarządzania kryzysowego, w szczególności;
  • monitorowanie zagrożeń i występujących klęsk żywiołowych oraz przekazywanie informacji o zagrożeniach do jednostek organizacyjnych miasta Chełmży,
  • opracowanie i aktualizowanie planu oraz innych dokumentów zarządzania kryzysowego
 • zadania z zakresu ochrony informacji niejawnych, w szczególności;
  • wykonywanie obowiązków pełnomocnika ds. ochrony informacji niejawnych,
  • opracowywanie i aktualizacja dokumentacji składającej się na plan ochrony     informacji niejawnych w Urzędzie Miasta,
 • wykonywanie obowiązków Administratora Bezpieczeństwa Informacji w Urzędzie Miasta, w szczególności;
  • zapewnienie przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych,
  • prowadzenie rejestru zbiorów danych przetwarzanych przez administratora,
  • nadzór nad stosowaniem przez użytkowników zasad przetwarzania danych osobowych, a w szczególności ich zbierania, utrwalania, opracowywania, zmieniania udostępniania i ich usuwania.

4. Warunki pracy na stanowisku

Praca w budynku Urzędu Miasta Chełmży przy ul. Hallera 2. Budynek bez podjazdów  dla wózków inwalidzkich . Praca biurowa w niepełnym wymiarze czasu pracy – 0,75  etatu. Stanowisko  pracy jest związane z pracą przy komputerze.

5. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miasta Chełmży, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz o zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wynosi więcej niż 6% .

6.  Wymagane dokumenty:

 • list motywacyjny,
 • życiorys (CV),
 • kserokopia dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i  kwalifikacje,
 • kserokopie dokumentów potwierdzających staż pracy (świadectwa pracy, zaświadczenia z PUP o okresie pobierania zasiłków dla bezrobotnych bądź stypendiów),
 • oświadczenie o niekaralności, o zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych
 • kopia   dokumentu potwierdzającego orzeczony stopień niepełnosprawności, w przypadku  składania aplikacji przez osobę niepełnosprawną.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w siedzibie Urzędu Miasta Chełmży – pokój nr 2 w zamkniętych kopertach lub przesłać pocztą na adres Urzędu Miasta Chełmży ul. Hallera 2, 87-140 Chełmża z dopiskiem: „Nabór na stanowisko do spraw obronnych” w  terminie do dnia 7 kwietnia 2017 r. do godz. 15:00 włącznie.

Za datę złożenia oferty uważa się datę i godz. wpływu do tut. Urzędu.

Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po terminie nie będą rozpatrywane. Złożonych ofert nie zwracamy.

O spełnieniu wymogów formalnych i zakwalifikowaniu się do dalszego etapu postępowania kandydaci będą informowani telefonicznie.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczana na stronie Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.chelmza.pl) oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Urzędu Miasta przy ul. Gen. J. Hallera 2.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z  ustawą z dnia 29  sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2135) oraz ustawą z  dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 902 z późn. zm.).

Burmistrz

/-/ mgr Jerzy Czerwiński

Chełmża, dnia 23.03.2017 r.

drukuj (Nabór ofert na wolne stanowisko urzędnicze do spraw obronnych w Wydziale Spraw Społecznych i Obywatelskich Urzędu Miasta Chełmży)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Janusz Wilczyński
  data wytworzenia: 2017-03-23
 • opublikował: Jarosław Smyczyński
  data publikacji: 2017-03-23 14:38

« wstecz

Redakcja

Redaguje: Małgorzata Karpińska, Biuro Rady Miejskiej, 87-140 Chełmża, ul. Hallera 2, tel. (0-56) 675-22-91 w. 43 Jarosław Smyczyński, Wydział Organizacyjny, 87-140 Chełmża, ul. Hallera 2, tel. (0-56) 675-22-91 w. 34

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.