BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA CHEŁMŻY

Odnośniki

Wyszukiwarka

Odnośniki

Nawigacja

Jesteś tutaj:

Treść strony

KONKURS NA KANDYDATA NA STANOWISKO DYREKTORA PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 2 W CHEŁMŻY, UL. TUMSKA 10

BURMISTRZ  MIASTA CHEŁMŻY

OGŁASZA KONKURS

NA KANDYDATA NA STANOWISKO

DYREKTORA

PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 2 W CHEŁMŻY,

UL. TUMSKA 10

 

 1. Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia wymagania określone w §1, § 2 i § 5oraz w § 10 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 października 2009 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w poszczególnych typach publicznych szkół i rodzajach publicznych placówek (Dz. U. Nr 184, poz. 1436 z późn. zm.).
 2. Zgodnie z § 1 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 kwietnia 2010 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznej szkoły lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz. U. Nr 60, poz. 373 z późn. zm.), oferty osób przystępujących do konkursu powinny zawierać:
  • uzasadnienie przystąpienia do konkursu wraz z koncepcją funkcjonowania i rozwoju publicznej placówki;
  • poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz poświadczającego obywatelstwo kandydata,
  • życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności informację o:

- stażu pracy pedagogicznej — w przypadku nauczyciela albo

- stażu pracy dydaktycznej — w przypadku nauczyciela akademickiego,

- stażu pracy, w tym stażu pracy na stanowisku kierowniczym – w przypadku osoby niebędącej nauczycielem,

 • oryginały lub poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego stażu pracy, o którym mowa w lit. c,
 • oryginały lub poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia, w tym dyplomu ukończenia studiów wyższych lub świadectwa ukończenia studiów podyplomowych z zakresu zarządzania albo świadectwa ukończenia kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą,
 • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym,
 • oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne,
 • oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 168 z póżn. zm.),
 • oryginał lub poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego,
 • oryginał lub poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię karty oceny pracy lub oceny dorobku zawodowego — w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego,
 • oświadczenie, że kandydat nie był karany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. — Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2016 r. poz. 1379, z późn. zm.) lub w art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. — Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2016 r.poz. 1842 z późn. zm.) — w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego,
 • oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych – w przypadku osoby niebędącej nauczycielem,
 • oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych

(Dz. U. z 2016 r., poz. 922) w celach przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora.

 1. Oferty należy składać do sekretariatu Urzędu Miasta Chełmży, ul. gen. J. Hallera 2, tel. (56) 675 22 91  w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem „Konkurs na dyrektora Przedszkola Miejskiego nr 2 w Chełmży”  w terminie 21 dni od dnia ukazania się ogłoszenia na:
 • tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Chełmży, ul. gen. J. Hallera 2,
 • stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Chełmży - www.bip.chelmza.pl

Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Burmistrza Miasta Chełmży.

O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.

drukuj (KONKURS NA KANDYDATA NA STANOWISKO DYREKTORA PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 2 W CHEŁMŻY, UL. TUMSKA 10)

 • opublikował: Paweł Zdrojewski
  data publikacji: 2017-05-11 13:37
 • zmodyfikował: Paweł Zdrojewski
  ostatnia modyfikacja: 2017-05-11 13:36

« wstecz

Redakcja

Redaguje: Małgorzata Karpińska, Biuro Rady Miejskiej, 87-140 Chełmża, ul. Hallera 2, tel. (0-56) 675-22-91 w. 43 Jarosław Smyczyński, Wydział Organizacyjny, 87-140 Chełmża, ul. Hallera 2, tel. (0-56) 675-22-91 w. 34

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.