BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA CHEŁMŻY

Odnośniki

Wyszukiwarka

Odnośniki

Nawigacja

Jesteś tutaj:

Treść strony

Nabór ofert na wolne stanowisko urzędnicze do spraw obsługi administracyjnej świadczeń z pomocy społecznej w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Chełmży

Nabór ofert na wolne stanowisko urzędnicze

do spraw obsługi administracyjnej świadczeń z pomocy społecznej

w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Chełmży

 

Kierownik

Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chełmży

ogłasza nabór ofert

na wolne stanowisko urzędnicze

do spraw obsługi administracyjnej świadczeń z pomocy społecznej

 

 1. Wymagania niezbędne:

- obywatelstwo polskie,

- pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

- wykształcenie wyższe magisterskie,

- nieposzlakowana opinia,

- brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia

publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

 

 1. Wymagania dodatkowe:

- dobra umiejętność korzystania z aplikacji biurowych pakietu MS OFFICE ( MS Word i Excel)

oraz innych urządzeń biurowych,

- znajomość przepisów z zakresu ustaw:o pomocy społecznej, o samorządzie gminnym oraz

Kodeks postępowania administracyjnego,

- umiejętność pracy w zespole oraz sprawnej organizacji pracy.

 

 1. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

- przygotowanie i terminowe wydawanie decyzji administracyjnych w sprawach świadczeń z

pomocy społecznej,

- prowadzenie innych postępowań administracyjnych wymaganych przepisami ustawyo

pomocy społecznej, kodeksu postępowania administracyjnego, programów rządowych, w

tym wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania ,, Pomoc

państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014 – 2020.

- prowadzenie stosownych rejestrów świadczeń z pomocy społecznej,

- obsługa systemu informatycznego POMOST Std.,

- obsługa administracyjno – biurowa Ośrodka,

- prowadzenie postępowania egzekucyjnego w sytuacji nienależnie pobranych świadczeń z

pomocy społecznej,

- sporządzanie list wypłat poszczególnych świadczeń z pomocy społecznej,

- prowadzenie Składnicy Akt Ośrodka.

 

 1. Warunki pracy na stanowisku:

Praca w budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chełmży przy ul. Hallera 19. Budynek bez podjazdów dla wózków inwalidzkich. Praca biurowa w pełnym wymiarze czasu pracy. Stanowisko pracy jest związane z pracą przy komputerze.

 

 1. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia (kwiecień 2018 ) wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Chełmży, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz o zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wynosi powyżej 6%

 

 1. Wymagane dokumenty:

- list motywacyjny,

- życiorys (CV),

- kserokopia dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i kwalifikacje,

- oświadczenie: o niekaralności, o zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni

prawpublicznych,

- kopia dokumentu potwierdzającego orzeczony stopień niepełnosprawności, w przypadku

składania aplikacji przez osobę niepełnosprawną.

 Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w siedzibie Urzędu Miasta Chełmży – pokój nr 2 w zamkniętych kopertach lub przesłać pocztą na adres Urzędu Miasta Chełmży ul. Hallera 2, 87 – 140 Chełmża z dopiskiem: ,, Nabór na stanowisko do spraw obsługi administracyjnej świadczeń z pomocy społecznej ” w terminie do dnia  11 czerwca 2018 r. do godz. 14:00 włącznie”.

 

Za datę złożenia oferty uważa się datę i godz. wpływu do tut. Urzędu.

 

Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po terminie nie będą rozpatrywane. Złożonych ofert nie zwracamy.

O spełnieniu wymogów formalnych i zakwalifikowaniu się do dalszego etapu postępowania kandydaci będą informowani telefonicznie.

 

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.chelmza.pl).

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV ( z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej) powinny być opatrzone klauzulą: ,, Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych ( Dz. U. z 2015 r. poz. 2135) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych ( Dz. U. z 2016 r., poz. 902 z późn. zm.).

 

                                                                                                                  Kierownik

                                                                                        Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

                                                                                               / - / mgr Hanna Maciejewska

Chełmża, dnia  29.05.2018 r.

drukuj (Nabór ofert na wolne stanowisko urzędnicze do spraw obsługi administracyjnej świadczeń z pomocy społecznej w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Chełmży)

 • opublikował: Paweł Zdrojewski
  data publikacji: 2018-05-29 11:46
 • zmodyfikował: Paweł Zdrojewski
  ostatnia modyfikacja: 2018-05-29 11:46

« wstecz

Redakcja

Redaguje: Małgorzata Karpińska, Biuro Rady Miejskiej, 87-140 Chełmża, ul. Hallera 2, tel. (0-56) 675-22-91 w. 43 Jarosław Smyczyński, Wydział Organizacyjny, 87-140 Chełmża, ul. Hallera 2, tel. (0-56) 675-22-91 w. 34

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.