BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA CHEŁMŻY

Odnośniki

Wyszukiwarka

Odnośniki

Nawigacja

Jesteś tutaj:

Treść strony

Nabór ofert na wolne stanowisko urzędnicze do spraw świadczeń rodzinnych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Chełmży

Nabór ofert na wolne stanowisko urzędnicze

do spraw świadczeń rodzinnych

w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Chełmży

 

Kierownik

Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chełmży

ogłasza nabór ofert

na wolne stanowisko urzędnicze

do spraw świadczeń rodzinnych

 

 1. Wymagania niezbędne:

- obywatelstwo polskie,

- pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

- wykształcenie wyższe magisterskie,

- nieposzlakowana opinia,

- brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

 1. Wymagania dodatkowe:

- dobra umiejętność korzystania z aplikacji biurowych pakietu MS OFFICE ( MS Word i Excel) oraz innych urządzeń biurowych,

- znajomość przepisów z zakresu ustaw:o świadczeniach rodzinnych, o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów, ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin ,, Za życiem ”, ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci orazkodeksu postępowania administracyjnego,

- umiejętność pracy w zespole, odporność na stres, zdolność do samodzielnego wyszukiwania i zdobywania informacji, komunikatywność.

 1. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

- przygotowanie i terminowe wydawanie decyzji administracyjnych w sprawach dotyczących świadczeń rodzinnych, zasiłków dla opiekunów, jednorazowegoświadczenia z tytułu urodzenia dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą jegożyciu,które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu i świadczeń wychowawczych,

- prowadzenie innych postępowań administracyjnych wymaganych przepisami ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków, ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin ,, Za życiem ”,ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci oraz kodeksu postępowania administracyjnego,

- prowadzenie stosownych rejestrów ww. świadczeń,

- obsługa systemu informatycznego Sygnity,

- prowadzenie postępowania egzekucyjnego w sytuacji nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, zasiłków dla opiekunów, jednorazowego świadczenia z tytułu urodzenia dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą jego życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu,

- sporządzanie list wypłat poszczególnych świadczeń i przekazywanie ich do Centrum Usług Wspólnych w Chełmży.

 1. Warunki pracy na stanowisku:

Praca w budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chełmży przy ul. Hallera 19. Budynek bez podjazdów dla wózków inwalidzkich. Praca biurowa w pełnym wymiarze czasu pracy. Stanowisko pracy jest związane z pracą przy komputerze.

 1. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia (czerwiec 2018 ) wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Chełmży, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz o zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wynosi powyżej 6%

 1. Wymagane dokumenty:

- list motywacyjny,

- życiorys (CV),

- kserokopia dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i kwalifikacje,

- oświadczenie: o niekaralności, o zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,

- kopia dokumentu potwierdzającego orzeczony stopień niepełnosprawności, w przypadku składania aplikacji przez osobę niepełnosprawną,

- oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ( ogólne rozporządzenie o ochronie danych ) Dz. Urz. UE.L. 119z04.05.2016 r.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w siedzibie Urzędu Miasta Chełmży – pokój nr 2 w zamkniętych kopertach lub przesłać pocztą na adres Urzędu Miasta Chełmży ul. Hallera 2, 87 – 140 Chełmża z dopiskiem: ,, Nabór na stanowisko do spraw świadczeń rodzinnych ” w terminie do dnia  16 lipca 2018 r. do godz. 14:00 włącznie”.

Za datę złożenia oferty uważa się datę i godz. wpływu do tut. Urzędu.

Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po terminie nie będą rozpatrywane. Złożonych ofert nie zwracamy.

O spełnieniu wymogów formalnych i zakwalifikowaniu się do dalszego etapu postępowania kandydaci będą informowani telefonicznie.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.chelmza.pl).

Kierownik

Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

/-/ mgr Hanna Maciejewska

Chełmża, dnia 02.07.2018 r.

drukuj (Nabór ofert na wolne stanowisko urzędnicze do spraw świadczeń rodzinnych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Chełmży)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Justyna Lewandowska
  data wytworzenia: 2018-07-02
 • opublikował: Jarosław Smyczyński
  data publikacji: 2018-07-02 11:47

« wstecz

Redakcja

Redaguje: Małgorzata Karpińska, Biuro Rady Miejskiej, 87-140 Chełmża, ul. Hallera 2, tel. (0-56) 675-22-91 w. 43 Jarosław Smyczyński, Wydział Organizacyjny, 87-140 Chełmża, ul. Hallera 2, tel. (0-56) 675-22-91 w. 34

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.