BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA CHEŁMŻY

Odnośniki

Wyszukiwarka

Odnośniki

Nawigacja

Jesteś tutaj:

Treść strony

Konkurs na stanowisko Dyrektora Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Chełmży - samorządowego zakładu budżetowego

BURMISTRZ MIASTA CHEŁMŻY

ogłasza konkurs na stanowisko

Dyrektora Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Chełmży

- samorządowego zakładu budżetowego

 

1. Wymagania niezbędne:

   1) obywatelstwo polskie;

   2) pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych;

   3) nieposzlakowana opinia;

   4) niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

   5) niekaralność zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1311 i 2110 oraz z 2018 r. poz. 1000);

   6) wykształcenie wyższe, preferowane ukończenie studiów na kierunkach technicznych;

   7) co najmniej 5-letni staż pracy, do tego okresu zalicza się również wykonywanie działalności gospodarczej o charakterze zgodnym z wymaganiami na danym stanowisku;

   8) co najmniej 3- letnie doświadczenie zawodowe w zakresie zarządzania zespołem pracowników;

   9) znajomość zasad zarządzania i organizacji jednostek działających w formie samorządowego zakładu budżetowego oraz przepisów dotyczących:

      - prowadzenia komunalnej działalności gospodarczej,

      - zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków,

      - w zakresie prawa wodnego, finansów publicznych, samorządu terytorialnego, pracowników

       samorządowych, prawa pracy i zamówień publicznych;

  10) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w stanowisku.

2. Wymagania dodatkowe:

   1) umiejętność obsługi komputera;

   2) posiadanie prawa jazdy kat. B.

 

3. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku Dyrektora, w szczególności:

  1) kierowanie samorządowym zakładem budżetowym – Zakładem Wodociągów i Kanalizacji w Chełmży;

  2) reprezentowanie Zakładu na zewnątrz;

  3) wykonywanie zadań określonych w ustawie o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz w Statucie Zakładu;

  4) wykonywanie zadań pracodawcy w stosunku do pracowników zatrudnionych w Zakładzie;

  5) organizowanie, zarządzanie i nadzorowanie działalności Zakładu;

  6) zapewnienie ciągłości pracy Zakładu;

  7) dbanie i nadzór nad powierzonym Zakładowi mieniem komunalnym oraz nad gospodarką finansową Zakładu;

  8) współpraca z merytorycznymi komórkami organizacyjnymi Urzędu Miasta Chełmży.

 

4. Warunki pracy:

  1) miejsce wykonywania pracy – Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Chełmży ul. 3Maja 12a oraz teren miasta Chełmży;

  2) praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie;

  3) częste kontakty telefoniczne i bezpośrednie z klientami i pracownikami Zakładu.

 

5. W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji w Chełmży wynosił poniżej 6 %.

 

6. Wymagane dokumenty:

  1) list motywacyjny oraz informacje, o których mowa w art. 221 § 1 ustawy z dnia  26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 917 z późn. zm.), tj. imię (imiona) i nazwisko, imiona rodziców, datę urodzenia, miejsce zamieszkania (adres do korespondencji), wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia,

  2) kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe (dyplomy, świadectwa, zaświadczenia o ukończeniu kursów, certyfikaty itp.),

  3) kopie dokumentów potwierdzających przebieg zatrudnienia,

  4) oświadczenie kandydata o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na stanowisku Dyrektora ZWiK,

  5) oświadczenie kandydata o posiadaniu obywatelstwa polskiego,

  6) podpisane oświadczenie kandydata, że posiada pełną zdolność do czynności prawnych, korzysta z pełni praw publicznych, nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe i nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie przygotowawcze o przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,

 7) podpisane oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o których mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych,

 8) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w liście motywacyjnym oraz innych załączonych dokumentach obejmujących szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO przez administratora danych Urząd Miasta Chełmży reprezentowany przez Burmistrza Miasta Chełmży. Powyższe oświadczenie powinno być zawarte w klauzuli zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz klauzuli informacyjnej stanowiących  załączniki do ogłoszenia.

7. Dokumenty sporządzone osobiście przez kandydata powinny być opatrzone własnoręcznym podpisem, natomiast kserokopie dokumentów poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem. Brak podpisu pod sporządzonym dokumentem lub uchybienie w postaci złożenia niepoświadczonych za zgodność z oryginałem wymaganych dokumentów, nie eliminuje kandydata z dalszego postępowania pod warunkiem uzupełnienia podpisu na dokumencie lub okazania Komisji oryginałów dokumentów przed drugim etapem postępowania.

8. Wymagane dokumenty aplikacyjne należy złożyć w zaklejonej kopercie z dopiskiem „Konkurs na stanowisko dyrektora Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Chełmży” w Urzędzie Miasta Chełmży przy ul. gen. J. Hallera 2 w sekretariacie (parter , pokój nr 2) w terminie do dnia 17 sierpnia br w godzinach pracy Urzędu lub przesłać pocztą. W przypadku ofert przesłanych pocztą decyduje data wpływu do Urzędu Miasta. Ofert dostarczone po upływie podanego terminu oraz niekompletne nie będą rozpatrywane.

9.  O terminie i miejscu przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną powiadomienia telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.

10. Dodatkowych informacji bądź wyjaśnień w przedmiocie konkursu udziela Sekretarz Miasta Chełmży, p. Janusz Wilczyński pod numerem telefonu 56 675 22 91 w. 51 w godzinach pracy Urzędu Miasta.

11. Informacja o wynikach konkursu zostanie opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Chełmży. Burmistrz Miasta może unieważnić konkurs na każdym etapie bez podawania przyczyn.

Informacja o unieważnieniu konkursu zostanie opublikowana  w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Chełmży.

                                                   

                                                            Burmistrz Miasta Chełmży

                                                             mgr Jerzy Czerwiński

drukuj (Konkurs na stanowisko Dyrektora Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Chełmży - samorządowego zakładu budżetowego)

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Janusz Wilczyński
    data wytworzenia: 2018-07-26
  • opublikował: Jarosław Smyczyński
    data publikacji: 2018-07-26 14:35

Załączniki

  • opublikował: Jarosław Smyczyński
    data publikacji: 2018-07-26 14:36

« wstecz

Redakcja

Redaguje: Małgorzata Karpińska, Biuro Rady Miejskiej, 87-140 Chełmża, ul. Hallera 2, tel. (0-56) 675-22-91 w. 43 Jarosław Smyczyński, Wydział Organizacyjny, 87-140 Chełmża, ul. Hallera 2, tel. (0-56) 675-22-91 w. 34

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.