BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA CHEŁMŻY

Odnośniki

Wyszukiwarka

Odnośniki

Nawigacja

Jesteś tutaj:

Treść strony

Nabór ofert na wolne stanowisko urzędnicze w Jednostce Realizującej Projekt z Funduszu Spójności pn. „Rozbudowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na terenie miasta Chełmży” w Urzędzie Miasta Chełmży

Burmistrz Miasta Chełmży

ogłasza nabór ofert na wolne  stanowisko urzędnicze

w Jednostce Realizującej Projekt z Funduszu Spójności

pn. „Rozbudowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na terenie miasta Chełmży” w Urzędzie Miasta Chełmży

 

1.  Nazwa stanowiska:   ds. księgowości i rozliczeń

2.  Okres zatrudnienia:  na czas realizacji projektu, tj. do 31.03. 2021 r.

3.  Wymagania niezbędne:

   a) obywatelstwo polskie,

   b) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

   c) wykształcenie wyższe ekonomiczne I bądź II stopnia.

   d) co najmniej 3-letni staż pracy zawodowej, do tego okresu zalicza się również wykonywanie działalności gospodarczej o charakterze zgodnym z wymaganiami na danym stanowisku,

   e) nieposzlakowana  opinia,

   f) niekaralność za  umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

4.  Wymagania dodatkowe:

   a)  umiejętność obsługi komputera (Word, Excel, Internet, poczta elektroniczna),

   b)  znajomość  uregulowań  prawnych dotyczących  funkcjonowania samorządu terytorialnego,  zamówień publicznych, finansów   publicznych,

   c)  umiejętność  pracy w zespole  oraz dobrej organizacji pracy na stanowisku,

 5.   Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

- prawidłowe rozliczanie zadań ujętych wUmowie o dofinansowaniu projektu zawartej z  IW,

- monitorowanie finansowe projektu zgodnie z Harmonogramem Rzeczowo - Finansowym, Planem Wystąpień, Harmonogramem Procedur Przetargowych, Wykazem Przetargów,

- ścisła współpraca z IW i IP w zakresie kontroli finansowej Projektu,

- sprawdzanie poprawności faktur i rachunków wystawionych przez Wykonawców pod względem rachunkowym i pod względem zgodności z umowami,

- opracowywanie danych w zakresie monitoringu finansowego,

- koordynowanie i ścisła współpraca z Skarbnikiem Miasta w zakresie zapewnienia środków na uzupełnienie wkładu własnego,

- sygnalizowanie Kierownikowi JRP zagrożenia płynności finansowej projektu,

- monitorowanie operacji finansowych na rachunku bankowym Projektu,

- monitorowanie poprawności form wnoszonych przez Wykonawców wadiów i zabezpieczeń należytego wykonania umowy,

- terminowe przygotowywanie wniosków o przekazanie środków finansowych z Funduszu Spójności oraz innych źródeł finansowania,

- sporządzanie raportów i sprawozdań na potrzeby IW, Kierownika JRP, Pełnomocnika ds. projektu, Burmistrza Miasta oraz instytucji zewnętrznych,

-przygotowywanie dokumentów na potrzeby audytów finansowych zewnętrznych,

- przechowywanie dokumentów dotyczących audytów finansowych,

- monitorowanie realizacji zawartych umów w sprawie zamówień publicznych pod względem finansowym,

- prowadzenie korespondencji w zakresie prowadzonych spraw,

- szacowanie wszelkich dodatkowych kosztów niekwalifikowanych niezbędnych do poniesienia przez beneficjenta z równoczesnym powiadomieniem Burmistrza Miasta,

- niezwłoczne przekazywanie dokumentów finansowych dotyczących Kontraktów do Wydziału Finansowo-Księgowego Urzędu,

- ścisła współpraca z Wydziałem Finansowo-Księgowym w wymaganym zakresie realizacji zadań JRP,

- przygotowanie kompletu dokumentów finansowych do archiwizacji zgodnie z obowiązującym prawem polskim i wspólnotowym w zakresie Projektu.

6. Warunki pracy

     Praca w pomieszczeniu Urzędu Miasta Chełmży w budynku przy ul. Bydgoskiej 7 w Chełmży. Budynek bez podjazdów dla wózków inwalidzkich. Praca biurowa w pełnym wymiarze czasu pracy. Stanowisko pracy związane jest z praca przy komputerze.

7.  Wymagane dokumenty:

   1) list motywacyjny oraz informacje, o których mowa w art. 221 § 1 ustawy z dnia  26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 917 z późn. zm.), tj. imię (imiona) i nazwisko, imiona  rodziców, datę urodzenia, miejsce zamieszkania (adres do korespondencji), wykształcenie, przebieg  dotychczasowego zatrudnienia,

   2) kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe (dyplomy, świadectwa,  zaświadczenia o ukończeniu kursów, certyfikaty itp.),

   3) kopie dokumentów potwierdzających przebieg zatrudnienia,

   4) oświadczenie kandydata o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na w/w stanowisku,

   5) oświadczenie kandydata o posiadaniu obywatelstwa polskiego,

  6) podpisane oświadczenie kandydata, że posiada pełną zdolność do czynności prawnych, korzysta z pełni praw publicznych, nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe i nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie przygotowawcze o przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,

   7) podpisane oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o których mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia  2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych,

   8) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w liście motywacyjnym oraz innych załączonych dokumentach obejmujących szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO przez administratora danych Urząd Miasta Chełmży  reprezentowany przez Burmistrza Miasta Chełmży. Powyższe oświadczenie powinno być zawarte w klauzuli zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz klauzuli informacyjnej stanowiących załączniki do ogłoszenia.

Dokumenty sporządzone osobiście przez kandydata powinny być opatrzone własnoręcznym podpisem, natomiast kserokopie dokumentów poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem. Brak podpisu pod sporządzonym dokumentem lub uchybienie w postaci złożenia niepoświadczonych za zgodność z oryginałem wymaganych dokumentów, nie eliminuje kandydata z dalszego postępowania  pod warunkiem uzupełnienia podpisu na dokumencie lub okazania Komisji oryginałów dokumentów  przed drugim etapem postępowania.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Urzędu Miasta Chełmży – pokój nr 2 w zamkniętych kopertach lub przesłać  pocztą na adres Urząd Miasta Chełmży, ul. gen. J. Hallera 2 87-140 Chełmża  z dopiskiem: „Nabór na stanowisko ds. księgowości i rozliczeń w Jednostce Realizującej Projekt z Funduszu Spójności”  w  terminie do dnia  23 października  2018 r.

Aplikacje, które  wpłyną  do  urzędu  po wyżej określonym  terminie  nie będą   rozpatrywane. Złożonych  ofert nie  odsyłamy.

O spełnieniu wymogów formalnych i zakwalifikowaniu się do dalszego etapu postępowania kandydaci będą informowani telefonicznie.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczana na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.chelmza.pl) oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Urzędu przy ul. Gen. J. Hallera 2.

Burmistrz Miasta Chełmży

(-) mgr Jerzy Czerwiński

Chełmża, dnia 12.10.2018 r.

drukuj (Nabór ofert na wolne stanowisko urzędnicze w Jednostce Realizującej Projekt z Funduszu Spójności pn. „Rozbudowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na terenie miasta Chełmży” w Urzędzie Miasta Chełmży)

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Janusz Wilczyński
    data wytworzenia: 2018-10-12
  • opublikował: Jarosław Smyczyński
    data publikacji: 2018-10-12 13:21

Załączniki

  • opublikował: Jarosław Smyczyński
    data publikacji: 2018-07-26 14:36

« wstecz

Redakcja

Redaguje: Małgorzata Karpińska, Biuro Rady Miejskiej, 87-140 Chełmża, ul. Hallera 2, tel. (0-56) 675-22-91 w. 43 Jarosław Smyczyński, Wydział Organizacyjny, 87-140 Chełmża, ul. Hallera 2, tel. (0-56) 675-22-91 w. 34

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.