BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA CHEŁMŻY

Odnośniki

Wyszukiwarka

Odnośniki

Nawigacja

Jesteś tutaj:

Treść strony

Nabór ofert na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze w Jednostce Realizującej Projekt z Funduszu Spójności pn. „Rozbudowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na terenie miasta Chełmży” w Urzędzie Miasta Chełmży.

         Burmistrz Miasta Chełmży

           ogłasza nabór ofert na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze

                  w Jednostce Realizującej Projekt z Funduszu Spójności

           pn. „Rozbudowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na terenie miasta Chełmży” w Urzędzie Miasta Chełmży

                _______________________________________________________________

1.  Nazwa stanowiska:  kierownik Jednostki Realizującej Projekt

2.  Okres zatrudnienia:  na czas realizacji  projektu, tj. do 31.12.2020 r.

3.  Wymagania niezbędne:

 • obywatelstwo polskie,
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 • wykształcenie wyższe techniczne,
 • co najmniej 4-letni staż pracy zawodowej lub wykonywania działalności gospodarczej o charakterze zgodnym z wymaganiami na stanowisku,
 • nieposzlakowana  opinia,
 • niekaralność za  umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

4.  Wymagania dodatkowe:

a)   znajomość zagadnień technicznych, inwestycyjnych i eksploatacyjnych dotyczących gospodarki komunalnej,

b) znajomość  uregulowań  prawnych dotyczących  funkcjonowania samorządu terytorialnego,  zamówień publicznych, finansów publicznych,

c) umiejętność sprawnej organizacji pracy oraz kierowania zespołami ludzkimi,

d) umiejętność obsługi komputera ( Word, Excel, Internet, poczta elektroniczna).

5.   Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

a) parafowanie wszystkich dokumentów powstałych w JRP,

b) przestrzeganie instrukcji i procedur wdrażania Projektu zgodnie z wytycznymi IZ, IP oraz Komisji Europejskiej,

c) organizowanie, kierowanie, koordynowanie i nadzór nad pracami JRP, bezpośredni nadzór nad prawidłową realizacją zadań zgodnie z Umową o dofinansowanie,

d) nadzór nad przygotowaniem niezbędnych materiałów i analiz;

e) zapewnienie możliwości prowadzenia rachunkowości Projektu zgodnie z wytycznymi zawartymi w Umowie o dofinansowanie,

f) niezwłoczne informowanie Pełnomocnika ds. Projektu o istniejących lub przewidywanych zagrożeniach mających wpływ na właściwe wykonanie projektu oraz przedkładanie propozycji rozwiązań,

g) udział w spotkaniach związanych z realizacją Projektu,

h) zapewnienie wglądu do dokumentacji Projektu upoważnionym instytucjom,

i) występowanie do Pełnomocnika z wnioskami organizacyjnymi i personalnymi dotyczącymi pracowników JRP,

j) wykonywanie innych zadań i czynności zleconych przez Pełnomocnika;

k) zastępowanie Pełnomocnika ds. Projektu,

l) weryfikacja pod względem formalno-merytorycznym SIWZ opracowanych na potrzeby udzielania zamówień publicznych,

ł) sprawowanie nadzoru nad prawidłową realizacją zadań zgodnie z Umową o dofinansowanie projektu,

m) współpraca przy realizacji zadań w ramach Projektu z pracownikami JRP,

n) prowadzenie spraw terenowo-prawnych,

o) zapewnienie prawidłowego monitoringu technicznego projektu,

p) sporządzanie raportów w zakresie rzeczowego zaawansowania realizacji projektu we współpracy z inżynierem kontraktu,

r) sporządzanie raportów i sprawozdań oraz przygotowywanie niezbędnych danych do raportów i sprawozdań w części technicznej przygotowywanych przez pracowników JRP,

s) przygotowywanie niezbędnych danych rzeczowo-finansowych w celu przygotowania wniosków o płatność z Funduszu Spójności przez Zespół finansowo-księgowy,

t) weryfikacja i zatwierdzanie dowodów księgowych pod względem merytorycznym,

u) udział w prowadzonych próbach rozruchowych, rozruchach, w odbiorach częściowych, końcowych i pogwarancyjnych zadań realizowanych w ramach projektu,

w) dokonywanie rozliczeń poszczególnych zadań inwestycyjnych pod względem technicznym,

x) przygotowywanie korespondencji tematycznej,

y) monitorowanie realizacji umów w sprawie zamówień publicznych pod względem technicznym,

z) załatwianie skarg i wniosków w zakresie prowadzonych spraw.

6. Warunki pracy

Praca w pomieszczeniu Urzędu Miasta Chełmży w budynku przy ul. Bydgoskiej 7 w Chełmży. Budynek bez podjazdów dla wózków inwalidzkich. Praca biurowa w pełnym wymiarze czasu pracy. Stanowisko pracy związane jest z praca przy komputerze.

7.  Wymagane dokumenty:

1) list motywacyjny oraz informacje, o których mowa w art. 221 § 1 ustawy z dnia  26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 917 z późn. zm.), tj. imię (imiona) i nazwisko, imiona  rodziców, datę urodzenia, miejsce zamieszkania (adres do korespondencji), wykształcenie, przebieg  dotychczasowego zatrudnienia,

2) kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe (dyplomy,   świadectwa,  zaświadczenia o ukończeniu kursów, certyfikaty itp.),

3) kopie dokumentów potwierdzających przebieg zatrudnienia,

4) oświadczenie kandydata o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na w/w stanowisku,

5) oświadczenie kandydata o posiadaniu obywatelstwa polskiego,

6) podpisane oświadczenie kandydata, że posiada pełną zdolność do czynności prawnych, korzysta z pełni praw publicznych, nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe i nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie przygotowawcze o przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,

7) podpisane oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o których mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia  2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych,

8) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w liście  motywacyjnym oraz innych załączonych dokumentach obejmujących szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO przez administratora danych Urząd Miasta Chełmży  reprezentowany przez Burmistrza Miasta Chełmży. Powyższe oświadczenie powinno  być zawarte w klauzuli zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz klauzuli informacyjnej stanowiących załączniki do ogłoszenia.

  Dokumenty sporządzone osobiście przez kandydata powinny być opatrzone własnoręcznym  podpisem, natomiast kserokopie dokumentów poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem. Brak podpisu pod sporządzonym dokumentem lub uchybienie w postaci złożenia  niepoświadczonych za zgodność z oryginałem wymaganych dokumentów, nie eliminuje kandydata z dalszego postępowania  pod warunkiem uzupełnienia podpisu na dokumencie lub okazania Komisji oryginałów dokumentów  przed drugim etapem postępowania.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Urzędu Miasta Chełmży – pokój nr 2 w zamkniętych kopertach lub przesłać  pocztą na adres Urząd Miasta Chełmży, ul. gen. J. Hallera 2 87-140 Chełmża  z dopiskiem: „Nabór na stanowisko kierownika Jednostki Realizującej Projekt z Funduszu Spójności”  w  terminie do dnia  19 listopada 2018 r.

Aplikacje, które  wpłyną  do  urzędu  po wyżej określonym  terminie  nie będą   rozpatrywane. Złożonych  ofert nie  odsyłamy.

O spełnieniu wymogów formalnych i zakwalifikowaniu się do dalszego etapu postępowania kandydaci będą informowani telefonicznie.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczana na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.chelmza.pl) oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Urzędu przy ul. Gen. J. Hallera 2.

Burmistrz Miasta Chełmży

(-) mgr Jerzy Czerwiński

drukuj (Nabór ofert na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze w Jednostce Realizującej Projekt z Funduszu Spójności pn. „Rozbudowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na terenie miasta Chełmży” w Urzędzie Miasta Chełmży.)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Janusz Wilczyński
  data wytworzenia: 2018-11-07
 • opublikował: Jarosław Smyczyński
  data publikacji: 2018-11-07 14:26
 • zmodyfikował: Jarosław Smyczyński
  ostatnia modyfikacja: 2018-11-08 09:32

« wstecz

Redakcja

Redaguje: Małgorzata Karpińska, Biuro Rady Miejskiej, 87-140 Chełmża, ul. Hallera 2, tel. (0-56) 675-22-91 w. 43 Jarosław Smyczyński, Wydział Organizacyjny, 87-140 Chełmża, ul. Hallera 2, tel. (0-56) 675-22-91 w. 34

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.