BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA CHEŁMŻY

Odnośniki

Wyszukiwarka

Odnośniki

Nawigacja

Jesteś tutaj:

Treść strony

BURMISTRZ MIASTA CHEŁMŻY OGŁASZA KONKURS NA KANDYDATA NA STANOWISKO DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 IM. WOJSKA POLSKIEGO W CHEŁMŻY, UL. GEN. J. HALLERA 17

BURMISTRZ  MIASTA CHEŁMŻY

OGŁASZA KONKURS

NA KANDYDATA NA STANOWISKO

DYREKTORA

SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 IM. WOJSKA POLSKIEGO W CHEŁMŻY,

UL. GEN. J. HALLERA 17

 

 1. Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 20017 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowej oraz publicznej placówce (Dz. U. z 2017 r., poz. 1597).
 2. Zgodnie z § 1 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz. U. z 2017 r., poz. 1587), oferty osób przystępujących do konkursu powinny zawierać:
  • uzasadnienie przystąpienia do konkursu wraz z koncepcją funkcjonowania i rozwoju publicznej Szkoły Podstawowej nr 2 im. Wojska Polskiego w Chełmży;
  • życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności informację o:

- stażu pracy pedagogicznej — w przypadku nauczyciela albo

- stażu pracy dydaktycznej — w przypadku nauczyciela akademickiego;

- stażu pracy, w tym stażu pracy na stanowisku kierowniczym – w przypadku osoby niebędącej nauczycielem;

 • oświadczenie zawierające następujące dane osobowe kandydata:

- imię (imiona) i nazwisko,

- datę i miejsce urodzenia,

- obywatelstwo,

- miejsce zamieszkania (adres do korespondencji);

 

 • poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego stażu pracy, o którym mowa w lit. b:świadectw pracy, zaświadczeń o zatrudnieniu lub innych dokumentów potwierdzających okres zatrudnienia;
 • poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia, w tym dyplom ukończenia studiów wyższych lub świadectwa ukończenia studiów podyplomowych z zakresu zarządzania albo świadectwa ukończenia kursu kwalifikacyjnego zarządzania oświatą;
 • poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego, o którym mowa w ustawie z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim (Dz. U. z 2018 r., poz. 931 zpóźn. zm.) – w przypadku cudzoziemca;
 • poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;
 • oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne;
 • oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 • oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1458 z póżn. zm.);
 • oświadczenie o dopełnieniu obowiązku, o którym mowa w art. 7 ust.1 i 3a ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2019 r., poz. 430) – w przypadku kandydata urodzonego przed dniem 1 sierpnia 1972 r.;
 • poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego – w przypadku nauczyciela;
 • poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię karty oceny pracy lub oceny dorobku zawodowego — w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego;
 • oświadczenie, że kandydat nie był karany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. — Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2018 r. poz. 967 z późn. zm.) lub w art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca2005 r. — Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2018 r., poz. 1668 z późn. zm.) — w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego;
 • oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych.

       Wszystkie dokumenty sporządzone przez kandydata winny być opatrzone datą i własnoręcznie podpisane oraz każda strona parafowana.

       Zaświadczenie lekarskie winno być sporządzone przez lekarza uprawnionego  do jego wystawienia (lekarz medycyny pracy).

        Na żądanie komisji konkursowej, kandydaci obowiązani są przedłożyć oryginały dokumentów, których kopie zawiera oferta.

 1. Oferty należy składać w sekretariacie Urzędu Miasta Chełmży, ul. gen. J. Hallera 2, tel. (56) 675 22 91w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym i numerem telefonu kontaktowego z dopiskiem „Konkurs na dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 im. Wojska Polskiego w Chełmży”w terminie do 31 maja 2019 r. do godz. 14.00

Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Burmistrza Miasta Chełmży.

O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie. Kandydat zgłasza się do konkursu z dokumentem tożsamości.

 

 Burmistrz Miasta Chełmży

                                                           /-/  mgr Jerzy Czerwiński

drukuj (BURMISTRZ MIASTA CHEŁMŻY OGŁASZA KONKURS NA KANDYDATA NA STANOWISKO DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 IM. WOJSKA POLSKIEGO W CHEŁMŻY, UL. GEN. J. HALLERA 17)

 • opublikował: Paweł Zdrojewski
  data publikacji: 2019-05-13 14:26
 • zmodyfikował: Paweł Zdrojewski
  ostatnia modyfikacja: 2019-05-13 14:36

« wstecz

Redakcja

Redaguje: Małgorzata Karpińska, Biuro Rady Miejskiej, 87-140 Chełmża, ul. Hallera 2, tel. (0-56) 675-22-91 w. 43 Jarosław Smyczyński, Wydział Organizacyjny, 87-140 Chełmża, ul. Hallera 2, tel. (0-56) 675-22-91 w. 34

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.