BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA CHEŁMŻY

Odnośniki

Wyszukiwarka

Odnośniki

Nawigacja

Jesteś tutaj:

Treść strony

Nabór ofert na wolne stanowisko urzędnicze Komendanta Straży Miejskiej w Urzędzie Miasta Chełmży

Burmistrz  Miasta  Chełmży

ogłasza nabór ofert na wolne stanowisko urzędnicze

Komendanta Straży Miejskiej

w  Urzędzie Miasta Chełmży

 

1. Nazwa stanowiska: Komendant Straży Miejskiej.

2. Okres zatrudnienia: pierwsza umowa na czas określony, docelowo czas nieokreślony.

3. Wymagania niezbędne:

 • obywatelstwo polskie,
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 • wykształcenie  wyższe,
 • co najmniej 5-letni staż pracy,
 • nienaganna  opinia,
 • sprawność pod względem fizycznym i psychicznym,
 • brak skazania  prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego  lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • uregulowany stosunek do służby wojskowej.

4.  Wymagania dodatkowe:

 • dobra umiejętność korzystania z aplikacji biurowych pakietu MS OFFICE (WORD, EXCEL) oraz urządzeń biurowych,
 • prawo jazdy kat. B,
 • pożądana znajomość przepisów z zakresu ustawy o strażach gminnych, kodeksu postępowania administracyjnego oraz samorządu gminnego,
 • umiejętność kierowania zespołem pracowników,  sprawnej organizacji pracy oraz kształtowania właściwych relacji interpersonalnych.

5.   Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 • kierowanie i nadzorowanie pracy Komendy Straży Miejskiej,
 • realizowanie zadań przypisanych  Regulaminem Organizacyjnym Urzędu Miasta Chełmży Komendzie Straży Miejskiej,
 • wykonywanie innych zadań na polecenie lub z upoważnienia Burmistrza.

6. Warunki pracy na stanowisku

Praca w budynku Urzędu Miasta Chełmży przy ul. Hallera 19.  Budynek bez podjazdów dla wózków inwalidzkich . Praca biurowa i w terenie w pełnym wymiarze czasu pracy. Stanowisko  pracy jest związane z pracą przy komputerze.

7. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miasta Chełmży, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz o zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wynosi mniej niż 6% .    

8.  Wymagane dokumenty:

a) list motywacyjny oraz informacje, o których mowa w art. 221 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (Dz.U. z 2018 r. poz. 917, 1000, 1076, 1608, 1629, 2215, 2243, 2244, 2245, 2377, 2432, z 2019 r. poz. 730) tj. imię (imiona) i nazwisko, datę urodzenia, dane kontaktowe, wykształcenie, kwalifikacje zawodowe, przebieg dotychczasowego zatrudnienia,

b) kserokopia  dokumentów potwierdzających wykształcenie  i kwalifikacje zawodowe    (dyplomy, świadectwa, zaświadczenia o ukończeniu kursów, certyfikaty itp.),

c) kserokopie dokumentów potwierdzających przebieg zatrudnienia,

d) oświadczenie kandydata o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na w/w stanowisku,

e) oświadczenie kandydata o posiadaniu obywatelstwa polskiego,

f) podpisane oświadczenie kandydata, że posiada pełną zdolność do czynności prawnych, korzysta z pełni praw publicznych, nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe i nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie przygotowawcze o przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,

g) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w liście motywacyjnym oraz innych załączonych dokumentach obejmujących szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust 1 RODO przez administratora danych Urząd Miasta Chełmży reprezentowany przez Burmistrza Miasta Chełmży. Powyższe oświadczenie powinno być zawarte w klauzuli zgody na przetwarzanie danych osobowych stanowiącego załącznik do ogłoszenia.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Urzędu Miasta Chełmży – pokój nr 2  w zamkniętych kopertach lub przesłać  pocztą na adres Urzędu Miasta Chełmży ul. Hallera 2, 87-140 Chełmża  z dopiskiem: „Nabór na stanowisko Komendanta Straży Miejskiej”  w  terminie do dnia  21 czerwca 2019  r. włącznie.

Aplikacje, które  wpłyną  do  urzędu  po wyżej  określonym terminie   nie  będą   rozpatrywane. Złożonych  ofert nie zwracamy.

O spełnieniu wymogów formalnych i zakwalifikowaniu się do dalszego etapu postępowania kandydaci będą informowani telefonicznie.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczana na stronie  Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.chelmza.pl) oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Urzędu  przy ul. Gen. J. Hallera 2.

 

Burmistrz

(-)  mgr Jerzy Czerwiński

Chełmża, dnia    07.06.2019 r.

drukuj (Nabór ofert na wolne stanowisko urzędnicze Komendanta Straży Miejskiej w Urzędzie Miasta Chełmży)

 • autor informacji: Beata Gołębiewska
  data wytworzenia: 2019-06-07
 • opublikował: Jarosław Smyczyński
  data publikacji: 2019-06-07 13:00
 • zmodyfikował: Jarosław Smyczyński
  ostatnia modyfikacja: 2019-06-07 13:14

Załączniki

 • autor informacji: Beata Gołębiewska
  data wytworzenia: 2019-06-07
 • opublikował: Jarosław Smyczyński
  data publikacji: 2019-06-07 13:03
 • autor informacji: Beata Gołębiewska
  data wytworzenia: 2019-06-07
 • opublikował: Jarosław Smyczyński
  data publikacji: 2019-06-07 13:03
 • autor informacji: Beata Gołębiewska
  data wytworzenia: 2019-06-07
 • opublikował: Jarosław Smyczyński
  data publikacji: 2019-06-07 13:01

« wstecz

Redakcja

Redaguje: Małgorzata Karpińska, Biuro Rady Miejskiej, 87-140 Chełmża, ul. Hallera 2, tel. (0-56) 675-22-91 w. 43 Jarosław Smyczyński, Wydział Organizacyjny, 87-140 Chełmża, ul. Hallera 2, tel. (0-56) 675-22-91 w. 34

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.