BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA CHEŁMŻY

Odnośniki

Wyszukiwarka

Odnośniki

Nawigacja

Treść strony

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Rozbudowie i modernizacji sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na terenie miasta Chełmży”

Chełmża, dnia 06.04.2016 r.

GKM.6220.4.2016

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania

Zgodnie z art. 10, art. 49 i art. 61 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2016 r., poz. 23 z późn.zm) oraz art. 33 ust.1 pkt 2, art. 39 ust. 1, art. 73 ust. 1, art. 74 ust. 3 i art. 75 ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2013 r., poz. 1235 z poźn.zm.) a także § 3 ust. 1 pkt 79 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. z 2016 r. poz. 71).

zawiadamiam

że w dniu 1 kwietnia 2016 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Rozbudowie i modernizacji sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na terenie miasta Chełmży”

Zadanie nr 1 – Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ulicy Dorawy, Depczyńskiego, Władysławskiego, Szczepańskiego, Górna, Malewskiego oraz na nieruchomości oznaczonej nr 2/22 z obrębu 9 w Chełmży,

Zadanie nr 2.1 – Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej z siecią przyłączeniową nieruchomości w ulicy Toruńskiej, Kościuszki, Głowackiego, Plażowej, Turystycznej, Widokowej, Wczasowej, Pensjonatowej, Słonecznej, Spacerowej, Letniskowej, Cichej i Pogodnej w Chełmży wraz z odprowadzaniem ścieków opadowych i roztopowych do Jeziora Chełmżyńskiego lub Jeziora Grażyna,

Zadanie nr 2.2 – Przebudowa sieci wodociągowej przesyłowo rozdzielczej z przyłączami w ulicy Toruńskiej i Kościuszki w Chełmży,

Zadanie nr 3 – Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ulicy Mickiewicza, (od skrzyżowania z ul. Gen.,J.Hallera do skrzyżowania z ulicą Chełmińska), ulicy Bł.Juty (od skrzyżowania z ul. Mickiewicza do skrzyżowania z ul. Chełmińska) i w ulicy Chełmińskiej (od skrzyżowania z ul.Mickiewicza do skrzyżowania z ul. Rybaki) w Chełmży wraz z przyłączeniem nieruchomości, przepięciami i likwidacją istniejącej sieci kanalizacyjnej,

Zadanie nr 4 – Budowa kanalizacji rozdzielczej sanitarnej i deszczowej z przyłączeniami nieruchomości, przepięciami wraz z likwidacją istniejącej sieci kanalizacyjnej ogólnospławnej w ulicy Gen.W.Sikorskiego w Chełmży pomiędzy ulicą Dworcową a ulicą Dąbrowskiego,

– inwestor Gmina Miasto Chełmża, z siedzibą przy ul. Gen.J.Hallera 2, 87-140 Chełmża.

Wobec powyższego informuję, iż można się wypowiadać, co do zgromadzonych dowodów, materiałów oraz zgłaszać wnioski. Informacji w przedmiotowej sprawie udziela Wydział Gospodarki Miejskiej Urzędu Miasta Chełmży, przy ul. Gen. J. Hallera 2, pokój nr 17 w godzinach od 800 do godz. 1430, tel. 56 675-22-91 wew. 48.

 

BURMISTRZ

mgr Jerzy Czerwiński

 

drukuj (Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Rozbudowie i modernizacji sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na terenie miasta Chełmży”)

  • opublikował: Administrator - UM Chełmża
    data publikacji: 2016-04-07 13:22

« wstecz

Redakcja

Redaguje: Małgorzata Karpińska, Biuro Rady Miejskiej, 87-140 Chełmża, ul. Hallera 2, tel. (0-56) 675-22-91 w. 43 Jarosław Smyczyński, Wydział Organizacyjny, 87-140 Chełmża, ul. Hallera 2, tel. (0-56) 675-22-91 w. 34

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.