BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA CHEŁMŻY

Odnośniki

Wyszukiwarka

Odnośniki

Nawigacja

Treść strony

OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na „Rozbudowie i modernizacji sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na terenie miasta Chełmży”

Chełmża, dnia 01.07.2016 r.

GKM.6220.5.2016

OBWIESZCZENIE

Burmistrz Miasta Chełmży, działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 23 z późn. zm.) w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 353 z późn. zm.)

zawiadamia

że w dniu 30 czerwca 2016 r. została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na „Rozbudowie i modernizacji sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na terenie miasta Chełmży”

Zadanie nr 1 – Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ulicy Dorawy, Depczyńskiego, Władysławskiego, Szczepańskiego, Górna, Malewskiego oraz na nieruchomości oznaczonej nr 2/22 z obrębu 9 w Chełmży,

Zadanie nr 2.1 – Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej z siecią przyłączeniową nieruchomości w ulicy Toruńskiej, Kościuszki, Głowackiego, Plażowej, Turystycznej, Widokowej, Wczasowej, Pensjonatowej, Słonecznej, Spacerowej, Letniskowej, Cichej i Pogodnej w Chełmży wraz z odprowadzaniem ścieków opadowych i roztopowych do Jeziora Chełmżyńskiego lub Jeziora Grażyna,

Zadanie nr 2.2 – Przebudowa sieci wodociągowej przesyłowo rozdzielczej z przyłączami w ulicy Toruńskiej i Kościuszki w Chełmży,

Zadanie nr 3 – Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ulicy Mickiewicza, (od skrzyżowania z ul. Gen.,J.Hallera do skrzyżowania z ulicą Chełmińska), ulicy Bł.Juty (od skrzyżowania z ul. Mickiewicza do skrzyżowania z ul. Chełmińska) i w ulicy Chełmińskiej (od skrzyżowania z ul.Mickiewicza do skrzyżowania z ul. Rybaki) w Chełmży wraz z przyłączeniem nieruchomości, przepięciami i likwidacją istniejącej sieci kanalizacyjnej,

Zadanie nr 4 – Budowa kanalizacji rozdzielczej sanitarnej i deszczowej z przyłączeniami nieruchomości, przepięciami wraz z likwidacją istniejącej sieci kanalizacyjnej ogólnospławnej w ulicy Gen.W.Sikorskiego w Chełmży pomiędzy ulicą Dworcową a ulicą Dąbrowskiego,

– inwestor Gmina Miasto Chełmża, z siedzibą przy ul. Gen.J.Hallera 2, 87-140 Chełmża.

Dane o przedmiotowym wniosku umieszczono w publicznie dostępnym wykazie danych prowadzonym przez Urząd Miasta Chełmży tj.:

- karta nr 41/2016 – wniosek,

- karta nr 80/2016 – opinia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Toruniu,

- karta nr 81/2016 – opinia Regionalnego Dyrektora Ochrony środowiska w Bydgoszczy,

- karta nr 82/2016 – postanowienie.

- karta nr 83/2016 – decyzja.

W związku z powyższym informuję, iż w terminie 14 dni od daty doręczenia niniejszego zawiadomienia zgodnie z art. 10 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego, (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 23 z późn. zm.) strony postępowania mogą zapoznać się z treścią ww. decyzji oraz złożyć odwołanie w Urzędzie Miasta Chełmży przy ulicy Gen. J. Hallera 2, pok. Nr 17 w godzinach od 800 do 1430, tel. 56 638-23-48, w dniach pracy Urzędu Miasta Chełmży.

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 23 z późn.z zm.), zawiadomienie stron postępowania uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Burmistrz Miasta

(-) Jerzy Czerwiński

 

drukuj (OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na „Rozbudowie i modernizacji sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na terenie miasta Chełmży”)

  • opublikował: Administrator - UM Chełmża
    data publikacji: 2016-07-04 13:46

« wstecz

Redakcja

Redaguje: Małgorzata Karpińska, Biuro Rady Miejskiej, 87-140 Chełmża, ul. Hallera 2, tel. (0-56) 675-22-91 w. 43 Jarosław Smyczyński, Wydział Organizacyjny, 87-140 Chełmża, ul. Hallera 2, tel. (0-56) 675-22-91 w. 34

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.