BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA CHEŁMŻY

Odnośniki

Wyszukiwarka

Odnośniki

Nawigacja

Treść strony

OBWIESZCZENIE o wpłynięciu wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na zbieraniu odpadów metalowych innych niż niebezpieczne na nieruchomości zlokalizowanej przy ul. Owocowej 2 w Chełmży, działki ewidencyjne nr 3/1 i 40/1 z obrębu 17 – inwestor MARO-METAL Robert Zapałowski, ul. Borówkowa 4, 87-123 Głogówko.

Chełmża, dnia 31.12.2018 r.

GKM.6220.10.2018

O B W I E S Z C Z E N I E

            Burmistrz Miasta Chełmży, działając na podstawie art. 49 i art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.) w związku z art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 z późn. zm.) zawiadamiam, iż w dniu 20 grudnia 2018 r. do Urzędu Miasta Chełmży wpłynął wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na  zbieraniu odpadów metalowych innych niż niebezpieczne na nieruchomości zlokalizowanej przy ul. Owocowej 2 w Chełmży, działki ewidencyjne nr 3/1 i 40/1 z obrębu 17 – inwestor MARO-METAL Robert Zapałowski, ul. Borówkowa 4, 87-123 Głogówko.

Dane o przedmiotowym wniosku umieszczono w publicznie dostępnym wykazie danych o środowisku prowadzonym przez Urząd Miasta Chełmży – karta Nr 36/2018.

            Ponadto informuję, że pismami z dnia 31 grudnia 2018 r. wystąpiono do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Toruniu oraz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Zarząd Zlewni w Toruniu o wydania opinii co do obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku takiej potrzeby o określenie zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

Strony postępowania mogą zapoznać się z treścią wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz kartą informacyjną przedsięwzięcia w Urzędzie Miasta Chełmży przy ulicy Gen. J. Hallera 2, pok. Nr 17 w godzinach od 800 do 1430, tel. 56 638-23-48.

           

BURMISTRZ MIASTA CHEŁMŻY

(-) Jerzy Czerwiński

drukuj (OBWIESZCZENIE o wpłynięciu wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na zbieraniu odpadów metalowych innych niż niebezpieczne na nieruchomości zlokalizowanej przy ul. Owocowej 2 w Chełmży, działki ewidencyjne nr 3/1 i 40/1 z obrębu 17 – inwestor MARO-METAL Robert Zapałowski, ul. Borówkowa 4, 87-123 Głogówko.)

  • autor informacji: Krzysztof Kubera
    data wytworzenia: 2019-01-04
  • opublikował: Jarosław Smyczyński
    data publikacji: 2019-01-04 08:37

« wstecz

Redakcja

Redaguje: Małgorzata Karpińska, Biuro Rady Miejskiej, 87-140 Chełmża, ul. Hallera 2, tel. (0-56) 675-22-91 w. 43 Jarosław Smyczyński, Wydział Organizacyjny, 87-140 Chełmża, ul. Hallera 2, tel. (0-56) 675-22-91 w. 34

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.