BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA CHEŁMŻY

Odnośniki

Wyszukiwarka

Odnośniki

Nawigacja

Treść strony


 


 


ZARZĄDZENIE NR 20/GKM/05


BURMISTRZA MIASTA CHEŁMŻY


z dnia 21 marca 2005r.


 


 


 


w sprawie zatwierdzenia harmonogramu „Akcji Wiosennego Sprzątania Miasta Chełmży – 2005r.”.


 


 


                Na podstawie art.30 ust.1 oraz ust.2  pkt 2 i 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591, z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806, z 2003r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568 oraz z 2004r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203) zarządza się, co następuje:


 


 


 


   § 1. Zatwierdza się harmonogram „Akcji Wiosennego Sprzątania Miasta Chełmży – 2005r.”, stanowiący załącznik do niniejszego Zarządzenia.


 


   § 2. Do przeprowadzenia „Akcji Wiosennego Sprzątania Miasta Chełmży – 2005r.” zostaje przeznaczona kwota 2.900,00zł, która zostanie wydatkowana na zakup: worków i rękawic, nagród dla potrzeb konkursu plastycznego, czekolady dla wszystkich uczestników akcji oraz sfinansowana zostanie zbiórka i transport odpadów na składowisko odpadów.


 


   § 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Gospodarki Miejskiej.


 


   § 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.


 


 


 


 

                                                                                BURMISTRZ

                                                                         mgr Jerzy Czerwiński


 


 


Załącznik do Zarządzenia nr 20/GKM/05


Burmistrza Miasta Chełmży


z dnia 21 marca 2005r.


 

HARMONOGRAM AKCJI  WIOSENNEGO  SPRZĄTANIA


MIASTA  CHEŁMŻY


 


 


1.        Akcja zostanie przeprowadzona w dniach 15 i 16 kwietnia 2005r.


 


2.        Proponowane miejsca sprzątania dla uczestników:


 


A/ Zespół Szkół oraz Zespół Szkół Specjalnych:


-          teren wokół stadionów piłkarskich przy ulicy 3 Maja oraz ODJ 3 Maja i ODJ Górna tj. pomiędzy ulicami 3 Maja i Trakt,


-          teren Osiedla Jana Pawła II w obrębie ulic Wyszyńskiego i Frelichowskiego,


-          brzeg jeziora od ulicy Szczypiorskiego do przystani K.S. „Legia”.


 


B/ Gimnazjum Miejskie Nr 1 oraz Szkoły Podstawowe Nr 2, 3 i 5:


-          tereny przy ulicy Polnej i Dworcowej od Polnej do granic miasta,


-          brzeg jeziora od Strużala do ulicy Kościuszki,


-          teren przy ulicach Trakt i Lipowa,


-          teren w obrębie ulic Sienkiewicza, Polna i Skargi,


-          tereny ogrodów działkowych przy ulicy Polnej.


 


C/ Instytucje i zakłady pracy.


-          inne nie wymienione powyżej rejony miasta Chełmży po uzgodnieniu z pracownikiem Wydziału Gospodarki Miejskiej Urzędu Miasta Chełmży - p.Krzysztofem Kuberą.


 


3.        Rękawice i worki do przeprowadzenia akcji można odbierać w tutejszym Urzędzie pokój nr 17 w dniach 13 i 14 kwietnia 2005r. u p.Krzysztofa Kubery.


 


4.        Punkty składowania worków znajdować się będą w następujących miejscach:


-          ulica Polna przy garażach,


-          ulica 3 Maja przy strzelnicy,


-          przy skrzyżowaniu ulicy Trakt i Lipowej,


-          przy skrzyżowaniu ulicy Górnej i Traugutta,


-          przy ulicy Skargi naprzeciwko targowiska,


-          przy ulicy Kościuszki przy zejściu nad jeziorem,


-          przy skrzyżowaniu ulic Bydgoskiej i Witosa,


-          ulica Frelichowskiego przy Zakładzie Gazowniczym,


-          ulica Rybaki naprzeciwko posesji Rybaki 3.


Inne miejsca składowania worków należy uzgodnić z p.Krzysztofem Kuberą do dnia 14 kwietnia 2005r.


 


5.        Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Chełmży przeprowadzi konkurs plastyczny. W sprawie szczegółów organizacyjnych dotyczących przedmiotowego konkursu prosimy kontaktować się z Dyrektorem Biblioteki.


 


6.         Adresatów niniejszego harmonogramu prosimy o:


-          zapewnienie uczestnikom akcji bezpieczeństwa,


-          złożenie w terminie do dnia 21.04.2005r. w Urzędzie Miejskim w Chełmży pokój nr 17, krótkiej informacji o przebiegu akcji zawierającej m.in. ilość uczestników, orientacyjną ilość zebranych śmieci - ilość worków 60 i 120 litrowych, teren objęty akcją oraz ewentualne uwagi i wnioski.


 


 

drukuj ()

  • autor informacji: Burmistrz Miasta
    data wytworzenia: 21.03.2005
  • opublikował: Małgorzata Karpińska
    data publikacji: 2005-03-22 11:40
  • zmodyfikował: Małgorzata Karpińska
    ostatnia modyfikacja: 2005-03-22 11:41

« wstecz

Redakcja

Redaguje: Małgorzata Karpińska, Biuro Rady Miejskiej, 87-140 Chełmża, ul. Hallera 2, tel. (0-56) 675-22-91 w. 43 Jarosław Smyczyński, Wydział Organizacyjny, 87-140 Chełmża, ul. Hallera 2, tel. (0-56) 675-22-91 w. 34

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.