BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA CHEŁMŻY

Odnośniki

Wyszukiwarka

Odnośniki

Nawigacja

Treść strony

 

 


ZARZĄDZENIE NR 21 /GKM/2005


BURMISTRZA MIASTA CHEŁMŻY


z dnia 21 marca 2005 r.


 

w sprawie zatwierdzenia istotnych warunków przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę gruntu komunalnego w celu ustawienia letniej kawiarenki na Rynku.


 


Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Dz. U. z 2002 r. Nr 62, poz. 558, Dz. U. z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Dz. U. z 2002 Nr 214, poz. 1806, Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Dz. U. z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, Dz. U. z 2002 r. Nr 153, poz. 1271, Dz. U. z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Dz. U. z 2004 r. Nr 116, poz. 1203), § 8 Uchwały nr XLVII/325/98 z dnia 27 marca 1998 r. Rady Miejskiej Chełmży w sprawie określenia zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości gruntowych, oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata  z a r z ą d z a   się,  c o  n a s t ę p u j e:


 


 


   § 1. Zatwierdza się tryb postępowania - przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę gruntu komunalnego w celu ustawienia kawiarenki letniej na Rynku w latach 2005 -2007


   § 2. Zatwierdza się istotne warunki przetargu ustnego nieograniczonego, dotyczące zakresu wymienionego w § 1,stanowiące załącznik do niniejszego zarządzenia.


   § 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Przewodniczącemu Komisji Przetargowej.


   § 4.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.


 


 


                                                                                              BURMISTRZ


                                                                                        mgr Jerzy Czerwiński


 

 


 


 


Załącznik


do Zarządzenia Nr 21/GKM/2005


Burmistrza Miasta Chełmży 


z dnia 21 marca 2005 r.


w sprawie zatwierdzenia istotnych 


warunków przetargu ustnego


nieograniczonego na dzierżawę


gruntu komunalnego


w celu ustawienia letniej kawiarenki na Rynku


 

 


ISTOTNE WARUNKI PRZETARGU USTNEGO


NIEOGRANCZONEGO NA DZIERŻAWĘ GRUNTU KOMUNALNEGO


O POW.OK.100 m 2W CELU USTAWIENIA LETNIEJ KAWIARENKI NA RYNKU


w latach 2005 -2007


 


warunki przetargu:


 


Ø       minimalny okres otwarcia kawiarenki letniej: od 1 maja do 31 sierpnia danego roku z możliwością przedłużenia tego terminu do 30 września


Ø       maksymalne godziny otwarcia: od godziny 800 do godziny 2200


z możliwością przedłużenia godzin otwarcia kawiarenki pod warunkiem nie zakłócania porządku publicznego przez klientów kawiarenki


Ø       odpłatność :czynsz płatny z góry do 10 dnia każdego miesiąca niezależnie od tego czy dzierżawca wykorzysta pełen okres, a za wrzesień proporcjonalnie do okresu ustawienia kawiarenki


Ø       cena wywoławcza :1600,00 zł + 22 % VAT za 1 m –c


Ø       postąpienie: 100,00 zł


Ø       wpłacenie wadium w gotówce w kasie Urzędu Miasta, lub na konto Urzędu Miasta Chełmży w BISE S. A. Filia Nr 1 w Chełmży nr 10 1370 1271 0000 1801 4398 1016 w wysokości 960,00 zł


 


obowiązki dzierżawcy wyłonionego w wyniku przetargu:


 


Ø       utrzymanie terenu w czystości i porządku,


Ø       pokrywanie wszelkich kosztów związanych z zaopatrzeniem w wodę ,w energię elektryczną, z wywozem nieczystości itp.,


Ø       zapewnienie WC ,


Ø       poczynienia stosownych uzgodnień z właściwymi organami i instytucjami dotyczącymi funkcjonowania kawiarenki,


Ø       zmniejszenie zajętej powierzchni placu poprzez dyslokację kawiarenki ,a w szczególnych przypadkach  jej usunięcie (o ile zaszłaby taka konieczność),w przypadku organizowania imprez miejskich na płycie Rynku, na czas ich trwania ,


-wydzierżawiający, w tym szczególnym przypadku zobowiązuje się, że w miejscu opuszczonym przez dzierżawcę nie zostanie ustawiony inny obiekt na czas trwania imprezy o podobnym charakterze działalności,


Ø       w przypadku powtarzającego się zakłócenia porządku publicznego przez klientów kawiarenki wydzierżawiający zastrzega sobie prawo rozwiązania umowy bez okresu wypowiedzenia i bez prawa do odszkodowania,


Ø       oferent ,który wygra przetarg zobowiązany jest do przedłożenia koncepcji architektonicznej ustawionej kawiarenki do akceptacji.

drukuj ()

  • autor informacji: Burmistrz Miasta
    data wytworzenia: 21.03.2005
  • opublikował: Małgorzata Karpińska
    data publikacji: 2005-03-24 12:17

« wstecz

Redakcja

Redaguje: Małgorzata Karpińska, Biuro Rady Miejskiej, 87-140 Chełmża, ul. Hallera 2, tel. (0-56) 675-22-91 w. 43 Jarosław Smyczyński, Wydział Organizacyjny, 87-140 Chełmża, ul. Hallera 2, tel. (0-56) 675-22-91 w. 34

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.