BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA CHEŁMŻY

Odnośniki

Wyszukiwarka

Odnośniki

Nawigacja

Treść strony

ZARZĄDZENIE  Nr 48/GKM/05


BURMISTRZA  MIASTA  CHEŁMŻY


z dnia 27 kwietnia 2005r.


 


 


w sprawie zatwierdzenia istotnych elementów postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dotyczącego budowy wewnętrznej instalacji gazowej w Szkole Podstawowej nr 2 w Chełmży wraz z dostawą i montażem palników.


 


 


 


                Na podstawie art. 30 ust.1 i ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591, z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806, z 2003r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568 oraz z 2004r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203), art. 3 ust.1 pkt 1, art.18, art.19, art.36, i art.39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2004r. Nr 19, poz.177, Nr 96, poz.959, Nr 116, poz.1207, Nr 145, poz.1537, Nr 273, poz.2703) zarządza się co następuje:


 


 


  § 1. Zatwierdza się tryb postępowania przetargowego w formie przetargu nieograniczonego, dla zamówienia dotyczącego budowy wewnętrznej instalacji gazowej w Szkole Podstawowej nr 2 w Chełmży wraz z dostawą i montażem palników.


 


 


  § 2. Zatwierdza się specyfikację istotnych warunków zamówienia stanowiącą załącznik do niniejszego zarządzenia.


 


  § 3. Zatwierdza się cenę za wydanie specyfikacji w wysokości 24,40zł brutto z VAT (słownie: dwadzieścia cztery złote 40/100).


 


  § 4. Wykonanie zarządzenia powierza się Przewodniczącemu komisji przetargowej.


 


  § 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.


 


 


                                                                                           

 B U R M I S T R Z

 


                                                                                          mgr Jerzy Czerwiński

drukuj ()

  • autor informacji: Burmistrz Miasta
    data wytworzenia: 27.04.2005
  • opublikował: Małgorzata Karpińska
    data publikacji: 2005-04-27 14:17

« wstecz

Redakcja

Redaguje: Małgorzata Karpińska, Biuro Rady Miejskiej, 87-140 Chełmża, ul. Hallera 2, tel. (0-56) 675-22-91 w. 43 Jarosław Smyczyński, Wydział Organizacyjny, 87-140 Chełmża, ul. Hallera 2, tel. (0-56) 675-22-91 w. 34

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.