BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA CHEŁMŻY

Odnośniki

Wyszukiwarka

Odnośniki

Nawigacja

Treść strony

ZARZĄDZENIE  NR  115/GKM/05


BURMISTRZA  MIASTA  CHEŁMŻY


z dnia 25 październik 2005r.


 


 


 


w sprawie zatwierdzenia istotnych elementów postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dotyczącego utrzymania i konserwacji urządzeń melioracyjnych zlokalizowanych na terenie gminy miasto Chełmża w latach 2006 – 2008.


 


 


 


 


                Na podstawie art. 30 ust.1 i ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 z późn.zm.), art. 3 ust.1 pkt 1, art.18, art.19, art.36, i art.39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. Nr 19, poz.177) zarządza się co następuje:


 


 


  § 1. Zatwierdza się tryb postępowania przetargowego w formie przetargu nieograniczonego, dla zamówienia dotyczącego utrzymania i konserwacji urządzeń melioracyjnych zlokalizowanych na terenie gminy miasto Chełmża w latach 2006 – 2008.


 


  § 2. Zatwierdza się specyfikację istotnych warunków zamówienia stanowiącą załącznik do niniejszego zarządzenia.


 


  § 3. Zatwierdza się cenę za wydanie specyfikacji w wysokości 24,40zł brutto z VAT (słownie: dwadzieścia cztery złote 40/100).


 


  § 4. Wykonanie zarządzenia powierza się Przewodniczącemu komisji przetargowej.


 


  § 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.


 


 


 

                                                                                        B U R M I S T R Z

                                                                                       mgr Jerzy Czerwiński

drukuj ()

  • opublikował: Małgorzata Karpińska
    data publikacji: 2005-10-27 14:06

« wstecz

Redakcja

Redaguje: Małgorzata Karpińska, Biuro Rady Miejskiej, 87-140 Chełmża, ul. Hallera 2, tel. (0-56) 675-22-91 w. 43 Jarosław Smyczyński, Wydział Organizacyjny, 87-140 Chełmża, ul. Hallera 2, tel. (0-56) 675-22-91 w. 34

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.