BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA CHEŁMŻY

Odnośniki

Wyszukiwarka

Odnośniki

Nawigacja

Jesteś tutaj:

Treść strony

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Z datą wprowadzenia na terenie miasta Chełmży nowego systemu gospodarowania odpadami zmienił się sposób wnoszenia opłaty za odbiór odpadów komunalnych (śmieci) z nieruchomości.

W myśl zapisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, miasto ma obowiązek zorganizowania odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy. Może także postanowić o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne (sklepy, przedsiębiorstwa, obiekty gastronomiczne, szkoły, itp.).

Na terenie Chełmży nowy system gospodarki odpadami został wdrożony z dniem 1 lipca 2013r. Od tej daty właściciel nieruchomości będzie wpłacał do Urzędu Miasta Chełmży opłatę za gospodarowanie odpadami, a w zamian za wniesioną opłatę miasto odbierze z nieruchomości i zagospodaruje odpady komunalne.

Sposób wnoszenia opłaty został określony w przewidzianej przepisami prawa uchwale w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, stanowiącej akt prawa miejscowego.

http://www.bip.chelmza.pl/plik,25072,uchwala-nr-xxii-163-12-rady-miejskiej-chelmzy-z-dnia-19-grudnia-2012-r-w-sprawie-terminu-czestotliwosci-i-trybu-uiszczania-oplaty-za-gospodarowanie-odpadami-komunalnymi.pdf

Opłaty wnoszone przez właścicieli nieruchomości pokrywają koszty związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie miasta. Są to:

1)       koszty odbierania, transportu i zbierania odpadów,

2)       koszty odzysku i unieszkodliwiania odpadów,

3)       koszty utworzenia i utrzymania punktu selektywnego zbierania, odpadów komunalnych (tzw. PSZOK),

4)       koszty obsługi administracyjnej całego systemu.
 

Sposób i zakres świadczonych usług w zamian za uiszczoną opłatę został szczegółowo określony przez Radę Miasta Chełmży w uchwale w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

http://www.bip.chelmza.pl/plik,25070,uchwala-nr-xxii-161-12-rady-miejskiej-chelmzy-z-dnia-19-grudnia-2012-r-w-sprawie-szczegolowego-sposobu-i-zakresu-swiadczenia-uslug-w-zakresie-odbierania-odpadow-komunalnych-od-wlascicieli-nieruchomosci-i-zagospodarowania-tych-odpadow.pdf

http://www.bip.chelmza.pl/plik,25237,uchwala-nr-xxiv-180-13-rady-miejskiej-chelmzy-z-dnia-1-marca-2013-r-zmieniajaca-uchwale-w-sprawie-szczegolowego-sposobu-i-zakresu-swiadczenia-uslug-w-zakresie-odbierania-odpadow-komunalnych-od-wlascicieli-nieruchomosci-i-zagospodarowania.pdf

Stawka opłaty jest wynikiem analizy przeprowadzonej na podstawie danych z lat poprzednich w zakresie m.in. ilości odpadów komunalnych, kosztów odbierania, transportu i zbierania odpadów oraz kosztów odzysku i unieszkodliwiania odpadów.

Rada Miasta Chełmży dokonała wyboru jednej z określonych, w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, metod ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, tj.:

1)     liczby osób zamieszkujących daną nieruchomość, lub 

2)     ilości zużytej wody z danej nieruchomości, lub

3)     powierzchni lokalu mieszkalnego. 

Na terenie naszego miasta opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi iloczyn liczby osób zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawki opłaty ustalonej w uchwale Rady Miejskiej Chełmży w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

http://www.bip.chelmza.pl/plik,25071,uchwala-nr-xxii-162-12-rady-miejskiej-chelmzy-z-dnia-19-grudnia-2012-r-w-sprawie-wyboru-metody-ustalenia-oplaty-za-gospodarowanie-odpadami-komunalnymi-oraz-stawki-oplaty-za-gospodarowanie-odpadami-komunalnymi.pdf

drukuj (Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi )

« wstecz

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.