Biuletyn Informacji Publicznej
URZĘDU MIASTA CHEŁMŻY

Wyszukiwarka

Odnośniki

Intranet

Zaloguj się
:
:

Kalendarium

«grudzień 2021»
PnWtŚrCzwPtSobNd
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031

Najbliższe wydarzenia

Brak wydarzeń w wybranym okresie

Przejdź do: www.chelmza.pl

Treść strony

Kontrola deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi tzw. „śmieciowych”

KONTROLA

deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

tzw. „śmieciowych”

Na terenie miasta Chełmża od 1 kwietnia 2021 r. prowadzona jest wzmożona kontrola złożonych w Urzędzie Miasta Chełmży deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zakresie danych dotyczących ilości osób zamieszkałych w nieruchomościach. Sprawdzana jest zgodność deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi ze stanem faktycznym.

Kontrola prowadzona jest przez funkcjonariuszy Straży Miejskiej w Chełmży, którzy upoważnieni są do nałożenia mandatu karnego na osobę (właściciela nieruchomości), która nie złożyła deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Przedmiotowej kary może się również spodziewać osoba, która pomimo istniejącego obowiązku nie złożyła deklaracji w przypadku zaistnienia zmian, będących podstawą do ustalenia wysokości należnej opłaty, np. w przypadku zwiększenia liczby osób zamieszkujących nieruchomość. Za popełnienie opisanych czynów grozi mandat karny w wysokości do 500 złotych.

W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do danych zawartych w deklaracji mieszkańcy będą wzywani do udzielania wyjaśnień oraz do złożenia nowej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Założeniem kontroli jest ujawnienie tych właścicieli, którzy nie podali w deklaracji rzetelnych informacji, tj. nie uwzględnili wszystkich mieszkających osób w danej nieruchomości.

W wyniku dotychczas przeprowadzonych kontroli stwierdzono, że na terenie Gminy Miasta Chełmża zamieszkują osoby, za które nie jest wnoszona do tut. Urzędu opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Takie działania powodują, że płacą za nich pozostali mieszkańcy miasta.

Wyjaśnić w tym momencie należy, iż system gospodarowania odpadami komunalnymi zorganizowany przez gminę powinien się samofinansować, co przekłada się na obowiązek ustalania przez gminę wysokości ponoszonych przez mieszkańców opłat na poziomie zabezpieczającym pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. Dlatego też koszty, które nie bilansują się - obciążają pozostałych mieszkańców.

Reasumując: nie wnoszenie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez wszystkich mieszkańców, przekłada się na mniejsze wpływy do budżetu miasta na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami, co de facto jest istotnym czynnikiem kształtującym wysokość stawki przedmiotowej opłaty (aktualnie 23,00 zł/os./m-c). Wynikiem powyższego jest to, że za osoby uchylające się od uiszczania omawianej opłaty płacą pozostali mieszkańcy miasta.

Postawa prawna:

Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymania czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1439 z późn. zm.)

Art. 6m ust. 1 – Właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych.

Art. 6m ust. 2 – W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub określonej w deklaracji ilości odpadów komunalnych powstających na danej nieruchomości, właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana.

Art. 10 ust. 2b - Kto wbrew obowiązkowi określonemu w art. 6m ust. 1 i 2 nie składa deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - podlega karze grzywny.

Art. 10 ust. 2c - Kto wbrew złożonej informacji, o której mowa w art. 6m ust. 1b pkt 7, nie posiada kompostownika przydomowego lub nie kompostuje w nim bioodpadów stanowiących odpady komunalne - podlega karze grzywny.

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2020 r., poz. 1325 z późn. zm.)

Art. 262 § 1 pkt 2 ustawy - strona, pełnomocnik strony, świadek lub biegły, którzy mimo prawidłowego wezwania organu podatkowego bezzasadnie odmówili złożenia wyjaśnień, zeznań, wydania opinii, okazania przedmiotu oględzin lub udziału w innej czynności, lub mogą zostać ukarani karą porządkową do 2.800 zł.

Ustawa z dnia 10 września 1999 r. Kodeks karny skarbowy (Dz. U. z 2021 r., poz. 408)

Art. 54 w związku z art. 48 - Podatnik, który uchylając się od opodatkowania, nie ujawnia właściwemu organowi przedmiotu lub podstawy opodatkowania lub nie składa deklaracji, przez co naraża podatek na uszczuplenie podlega karze grzywny do 720 stawek dziennych. Kara grzywny może być wymierzona w granicach od jednej dziesiątej do dwudziestokrotnej wysokości minimalnego wynagrodzenia.

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 4 sierpnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykroczeń, za które strażnicy straży gminnych są uprawnieni do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego ( Dz. U. z 2020 r., poz. 1420)

drukuj (Kontrola deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi tzw. „śmieciowych”)

Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Beata Weber
    data wytworzenia: 2021-04-16
  • opublikował: Jarosław Smyczyński
    data publikacji: 2021-04-16 11:31
  • zmodyfikował: Jarosław Smyczyński
    ostatnia modyfikacja: 2021-04-16 12:05

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 59429
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2021-10-12 11:22:17