BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA CHEŁMŻY

Odnośniki

Wyszukiwarka

Odnośniki

Nawigacja

Jesteś tutaj:

Treść strony

Informacja Zarządu Województwa Kujawsko - Pomorskiego o przyjęciu w dniu 24 czerwca 2019 r. przez Sejmik Woj. Kujawsko - Pomorskiego tzw. uchwały antysmogowej.

Informacja Zarządu Województwa Kujawsko - Pomorskiego o przyjęciu w dniu 24 czerwca 2019 r. przez Sejmik Woj. Kujawsko - Pomorskiego tzw. uchwały antysmogowej.

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Chełmży informujące o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na modernizacji istniejącej stacji paliw oraz budowa myjni bezdotykowej przy ul. Dworcowej 26 a w Chełmży, działki ewidencyjne nr 20/4 i 20/2 z obrębu 13 – inwestor Firma Handlowo – Usługowa Zbigniew Legutko, ul. Broniewskiego 52, 87-140 Chełmża.

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Chełmży informujące o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na modernizacji istniejącej stacji paliw oraz budowa myjni bezdotykowej przy ul. Dworcowej 26 a w Chełmży, działki ewidencyjne nr 20/4 i 20/2 z obrębu 13 – inwestor Firma Handlowo – Usługowa Zbigniew Legutko, ul. Broniewskiego 52, 87-140 Chełmża.

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Chełmży w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i obowiązku sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dla realizacji przedsięwzięcia polegającego na zbieraniu odpadów metalowych innych niż niebezpieczne na nieruchomości zlokalizowanej przy ul. Owocowej 2 w Chełmży, działki ewidencyjne nr 3/1 i 40/1 z obrębu 17 – inwestor ZGARMET Leszek Ambroszkiewicz, ul. Cicha 2, 86-253 Kijewo Królewskie.

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Chełmży w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i obowiązku sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dla realizacji przedsięwzięcia polegającego na zbieraniu odpadów metalowych innych niż niebezpieczne na nieruchomości zlokalizowanej przy ul. Owocowej 2 w Chełmży, działki ewidencyjne nr 3/1 i 40/1 z obrębu 17 – inwestor ZGARMET Leszek Ambroszkiewicz, ul. Cicha 2, 86-253 Kijewo Królewskie.

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Chełmży w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i obowiązku sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dla realizacji przedsięwzięcia polegającego na zbieraniu odpadów metalowych innych niż niebezpieczne na nieruchomości zlokalizowanej przy ul. Owocowej 2 w Chełmży, działki ewidencyjne nr 3/1 i 40/1 z obrębu 17 – inwestor MARO – METAL Robert Zapałowski, ul. Borówkowa 4, 87-123 Głogówko.

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Chełmży w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i obowiązku sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dla realizacji przedsięwzięcia polegającego na zbieraniu odpadów metalowych innych niż niebezpieczne na nieruchomości zlokalizowanej przy ul. Owocowej 2 w Chełmży, działki ewidencyjne nr 3/1 i 40/1 z obrębu 17 – inwestor MARO – METAL Robert Zapałowski, ul. Borówkowa 4, 87-123 Głogówko.

drukuj ()

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Hanna Zielińska
  data wytworzenia: 2019-02-07
 • opublikował: Małgorzata Karpińska
  data publikacji: 2019-02-07 13:30

drukuj ()

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Hanna Zielińska
  data wytworzenia: 2019-02-05
 • opublikował: Małgorzata Karpińska
  data publikacji: 2019-02-05 12:25

drukuj ()

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Hanna Zielińska
  data wytworzenia: 2019-01-15
 • opublikował: Małgorzata Karpińska
  data publikacji: 2019-01-15 11:04

OBWIESZCZENIE o wpłynięciu wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na zbieraniu odpadów metalowych innych niż niebezpieczne na nieruchomości zlokalizowanej przy ul. Owocowej 2 w Chełmży, działki ewidencyjne nr 3/1 i 40/1 z obrębu 17 – inwestor ZGARMET Leszek Ambroszkiewicz, ul. Cicha 2, 86-253 Kijewo Królewskie.

OBWIESZCZENIE o wpłynięciu wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na zbieraniu odpadów metalowych innych niż niebezpieczne na nieruchomości zlokalizowanej przy ul. Owocowej 2 w Chełmży, działki ewidencyjne nr 3/1 i 40/1 z obrębu 17 – inwestor ZGARMET Leszek Ambroszkiewicz, ul. Cicha 2, 86-253 Kijewo Królewskie.

OBWIESZCZENIE o wpłynięciu wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na zbieraniu odpadów metalowych innych niż niebezpieczne na nieruchomości zlokalizowanej przy ul. Owocowej 2 w Chełmży, działki ewidencyjne nr 3/1 i 40/1 z obrębu 17 – inwestor MARO-METAL Robert Zapałowski, ul. Borówkowa 4, 87-123 Głogówko.

OBWIESZCZENIE o wpłynięciu wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na zbieraniu odpadów metalowych innych niż niebezpieczne na nieruchomości zlokalizowanej przy ul. Owocowej 2 w Chełmży, działki ewidencyjne nr 3/1 i 40/1 z obrębu 17 – inwestor MARO-METAL Robert Zapałowski, ul. Borówkowa 4, 87-123 Głogówko.
  • opublikował: Administrator - UM Chełmża
   data publikacji: 2016-11-23 10:59
 • opublikował: Administrator - UM Chełmża
  data publikacji: 2016-11-23 10:58

KOMUNIKAT o uzyskaniu dofinansowania z NFOŚiGW oraz WFOŚiGW w Toruniu na zadanie pn. „Wymiana źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi na terenie Gminy Miasto Chełmża w ramach Programu priorytetowego EKOpiec 2018”

KOMUNIKAT o uzyskaniu dofinansowania z NFOŚiGW oraz WFOŚiGW w Toruniu na zadanie pn. „Wymiana źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi na terenie Gminy Miasto Chełmża w ramach Programu priorytetowego EKOpiec 2018”

KOMUNIKAT o uzyskaniu dofinansowania z NFOŚiGW oraz WFOŚiGW w Toruniu na zadanie pn. „Zakładanie (urządzanie) terenów zieleni w postaci parków – miasto Chełmża”

KOMUNIKAT o uzyskaniu dofinansowania z NFOŚiGW oraz WFOŚiGW w Toruniu na zadanie pn. „Zakładanie (urządzanie) terenów zieleni w postaci parków – miasto Chełmża”

KOMUNIKAT o uzyskaniu dofinansowania z NFOŚiGW oraz WFOŚiGW w Toruniu na zadanie pn. „Demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Miasta Chełmży”

KOMUNIKAT o uzyskaniu dofinansowania z NFOŚiGW oraz WFOŚiGW w Toruniu na zadanie pn. „Demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Miasta Chełmży”

Obwieszczenie Burmistrza Miasta o przystąpieniu do opracowywania projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w ramach postępowania w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, dla terenu przy Stefana Kardynała Wyszyńskiego 15.

                  O B W I E S Z C Z E N I E

                                         BURMISTRZA  MIASTA  CHEŁMŻY

 

    Na podstawie  art. 39 ust. 1  pkt 1, art. 46 pkt 1  ustawy  z  dnia  3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U.  z 2017 r., poz. 1405 ze zm.)

 

                                                              informuję

 

o przystąpieniu do opracowywania projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w ramach postępowania w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, na podstawie uchwały Rady Miejskiej Chełmży nr XXXIII/244/18 z dnia 7 czerwca 2018 r., w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Chełmży, dla terenu przy Stefana Kardynała Wyszyńskiego 15. Dokumentacja sprawy jest do wglądu w siedzibie Urzędu Miasta Chełmży.

             Informuję, że nie będzie prowadzone postępowanie w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko dla tego dokumentu.

            Zainteresowani mogą składać uwagi i wnioski na adres Urzędu Miasta Chełmży, ul. Gen. Józefa Hallera 2, 87-140 Chełmża, w terminie do dnia 12 kwietnia 2016  r. w formie, o której mowa w art. 40 w/w ustawy, tj:

  1)  w formie pisemnej;

  2)  ustnie do protokołu;

  3) za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym.

   Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Burmistrz Miasta Chełmży.

 

                                                                                             

                                                                                                                             Burmistrz Miasta Chełmży

                                                                                                                            -   Jerzy Czerwiński  -

 

Chełmża, dnia 18 czerwca 2018 r.

 

drukuj (Obwieszczenie Burmistrza Miasta o przystąpieniu do opracowywania projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w ramach postępowania w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, dla terenu przy Stefana Kardynała Wyszyńskiego 15.)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Hanna Zielińska
  data wytworzenia: 2018-06-20
 • opublikował: Małgorzata Karpińska
  data publikacji: 2018-06-20 11:47

Obwieszczenie BM Chełmży o przystąpieniu do opracowania projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w ramach postępowania w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, dla terenu przy ul. Antoniego Depczyńskiego i Chełmińskie Przedmieście.

                                                 O B W I E S Z C Z E N I E

                                                                 BURMISTRZA  MIASTA  CHEŁMŻY

 

    Na podstawie  art. 39 ust. 1  pkt 1, art. 46 pkt 1  ustawy  z  dnia  3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U.  z 2017 r., poz. 1405  ze zm.)

 

                                                                                                   informuję

 

o przystąpieniu do opracowywania projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w ramach postępowania w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, na podstawie uchwały Rady Miejskiej Chełmży nr XXXI/232/18 z dnia 19 kwietnia 2018 r., w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego plan zagospodarowania przestrzennego miasta Chełmża, dla terenu przy ul. Antoniego Depczyńskiego i Chełmińskie Przedmieście.

 

             Informuję, że nie będzie prowadzone postępowanie w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko dla tego dokumentu.

            Zainteresowani mogą składać uwagi i wnioski na adres Urzędu Miasta Chełmży, ul. Gen. Józefa Hallera 2, 87-140 Chełmża, w terminie do dnia 8 czerwca 2018  r. w formie,
o której mowa w art. 40 w/w ustawy, tj:

  1)  w formie pisemnej;

  2)  ustnie do protokołu;

  3) za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym.

   Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Burmistrz Miasta Chełmży.

 

                                              

                                                                                                                                             Burmistrz Miasta Chełmży

  (mgr Jerzy Czerwiński)

 

 

Chełmża, dnia  25 kwietnia 2018 r.

drukuj (Obwieszczenie BM Chełmży o przystąpieniu do opracowania projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w ramach postępowania w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, dla terenu przy ul. Antoniego Depczyńskiego i Chełmińskie Przedmieście.)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Hanna Zielińska
  data wytworzenia: 2018-04-25
 • opublikował: Małgorzata Karpińska
  data publikacji: 2018-04-25 14:35

drukuj ()

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Hanna Zielińska
  data wytworzenia: 2018-04-12
 • opublikował: Jarosław Smyczyński
  data publikacji: 2018-04-12 11:07

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA CHEŁMŻY o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA CHEŁMŻY o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

KOMUNIKAT o uzyskaniu dofinansowania z NFOŚiGW oraz WFOŚiGW w Toruniu na zadanie pn. „Zadrzewienie i zakrzewienie terenów miasta Chełmży”

KOMUNIKAT o uzyskaniu dofinansowania z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na zadanie pn. „Zadrzewienie i zakrzewienie terenów miasta Chełmży”

KOMUNIKAT o uzyskaniu dofinansowania z NFOŚiGW oraz WFOŚiGW w Toruniu na zadanie pn. „Demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Miasta Chełmży”

KOMUNIKAT o uzyskaniu dofinansowania z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na zadanie pn. „Demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Miasta Chełmży”

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA CHEŁMŻY o przystąpieniu do opracowywania projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, w ramach postępowania w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko na podstawie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, w północno - wschodnim rejonie miasta - część ul. Trakt.

                                           O B W I E S Z C Z E N I E

                                                            BURMISTRZA  MIASTA  CHEŁMŻY

 

    Na podstawie  art. 39 ust. 1  pkt 1, art. 46 pkt 1  ustawy  z  dnia  3 października 2008 r.  o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U.  z 2016 r., poz. 353  ze zm.),

 

                                                                                         informuję

 

o przystąpieniu do opracowywania projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, w ramach postępowania w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, na podstawie uchwały Rady Miejskiej Chełmży nr XXII/166/17 z dnia 22 czerwca   2017 r., w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, w północno - wschodnim rejonie miasta - część ul. Trakt.

 

             Informuję, że nie będzie prowadzone postępowanie w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko, dla tego dokumentu.

            Zainteresowani mogą składać uwagi i wnioski na adres Urzędu Miasta Chełmży, ul. Gen. Józefa Hallera 2, 87-140 Chełmża, w terminie do dnia 12 sierpnia 2017  r. w formie, o której mowa w art. 40 w/w ustawy, tj:

  1)  w formie pisemnej;

  2)  ustnie do protokołu;

  3) za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich

      bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września  2001 r. o podpisie elektronicznym.

   Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Burmistrz Miasta Chełmży.

 

                                  

Burmistrz Miasta Chełmży

          Jerzy Czerwiński

drukuj (OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA CHEŁMŻY o przystąpieniu do opracowywania projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, w ramach postępowania w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko na podstawie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, w północno - wschodnim rejonie miasta - część ul. Trakt.)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Hanna Zielińska
  data wytworzenia: 2017-07-05
 • opublikował: Małgorzata Karpińska
  data publikacji: 2017-07-05 12:18

OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na prowadzeniu punktu skupu i sprzedaży złomu stalowego oraz metali kolorowych na nieruchomości zlokalizowanej przy ul. Bydgoskiej w Chełmży, działka nr 5/5 z obrębu 14 – EKO-TERM Magdalena Kluszczyńska, ul. Chełmińska 27A, 86-230 Lisewo.

OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na prowadzeniu punktu skupu i sprzedaży złomu stalowego oraz metali kolorowych na nieruchomości zlokalizowanej przy ul. Bydgoskiej w Chełmży, działka nr 5/5 z obrębu 14 – EKO-TERM Magdalena Kluszczyńska, ul. Chełmińska 27A, 86-230 Lisewo.

O B W I E S Z C Z E N I E

Burmistrz Miasta Chełmży, działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2016 r., poz. 23 z późn.zm) oraz art. 8 w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 353 z późn. zm.), zawiadamia, iż:

OBWIESZCZENIE o wpłynięciu wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na prowadzeniu punktu skupu i sprzedaży złomu stalowego oraz metali kolorowych na nieruchomości zlokalizowanej przy ul. Bydgoskiej w Chełmży, działka nr 5/5 z obrębu 14 – EKO-TERM Magdalena Kluszczyńska, ul. Chełmińska 27A, 86-230 Lisewo.

OBWIESZCZENIE o wpłynięciu wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na prowadzeniu punktu skupu i sprzedaży złomu stalowego oraz metali kolorowych na nieruchomości zlokalizowanej przy ul. Bydgoskiej w Chełmży, działka nr 5/5 z obrębu 14 – EKO-TERM Magdalena Kluszczyńska, ul. Chełmińska 27A, 86-230 Lisewo.

INFORMACJA O ZAKAZIE WYPALANIA TRAW

W związku z nastaniem okresu wiosennego, corocznie powtarza się problem wypalania traw na łąkach, przydrożnych rowach, skarpach, nieużytkach, poboczach kolejowych i innych terenach. Taka sytuacja powoduje występowanie pożarów skutkujących dużymi stratami materialnymi.

OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego rozbudowie istniejącej stacji magazynowania melasu, na działkach nr ewid. 8/7, 8/11 i 12/4 z obrębu 14, na terenie Nordzucker Polska S.A. Zakład Produkcyjny w Chełmży, ul. Bydgoska 4 – inwestor Nordzucker Polska S.A., z siedzibą przy ul. 5 Stycznia 54.

OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego rozbudowie istniejącej stacji magazynowania melasu, na działkach nr ewid. 8/7, 8/11 i 12/4 z obrębu 14, na terenie Nordzucker Polska S.A. Zakład Produkcyjny w Chełmży, ul. Bydgoska 4 – inwestor Nordzucker Polska S.A., z siedzibą przy ul. 5 Stycznia 54.

OBWIESZCZENIE o wydaniu postanowienia o odstąpieniu od konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla realizacji przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie istniejącej stacji magazynowania melasu, na działkach nr ewid. 8/7, 8/11 i 12/4 z obrębu 14, na terenie Nordzucker Polska S.A. Zakład Produkcyjny w Chełmży, ul. Bydgoska 4 – inwestor Nordzucker Polska S.A., z siedzibą przy ul. 5 Stycznia 54.

OBWIESZCZENIE o wydaniu postanowienia o odstąpieniu od konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla realizacji przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie istniejącej stacji magazynowania melasu, na działkach nr ewid. 8/7, 8/11 i 12/4 z obrębu 14, na terenie Nordzucker Polska S.A. Zakład Produkcyjny w Chełmży, ul. Bydgoska 4 – inwestor Nordzucker Polska S.A., z siedzibą przy ul. 5 Stycznia 54.

Ogłoszenie o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Chełmży, dla terenu położonego pomiędzy ul. Dworcową, Polną i centralną częścią miasta Chełmża.

O G Ł O S Z E N I E

BURMISTRZA MIASTA CHEŁMŻY

 

o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu zmiany  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

 

             Na podstawie art. 39 ust. 1 w związku z art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 03 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku, jego ochronie, udziale społeczeństwa
w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U z 2016 r., poz. 353 ze zm.)

z a w i a d a m i a m

 

o ponownym przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Chełmży, dla terenu położonego pomiędzy ul. Dworcową, Polną i centralną częścią miasta Chełmża.

             Podstawę prawną projektu uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego stanowi uchwała Rady Miejskiej Chełmży  nr V/43/15z dnia 21 maja  2015 r.
w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Chełmży, dla terenu położonego pomiędzy ul. Dworcową, Polną i centralną częścią miasta Chełmża.

            Informuję    o    możliwości   zapoznania  się  z   niezbędną   dokumentacją  sprawy, tj:

- uzgodnieniem stopnia szczegółowości informacji zawartych w prognozie oddziaływania na   

    środowisko,

-  prognozę oddziaływania na środowisko,

-  wymaganymi ustawą opiniami.

            Dokumentacja wyłożona jest do wglądu w siedzibie Urzędu Miasta w Chełmży ul. Gen. Józefa Hallera 2, pokój nr 17 w godzinach od 7 oo– 15 oo a we wtorek od 8oo  – 16oo .

            Uwagi i wnioski można składać  w terminie co najmniej 21 dni  od dnia ogłoszenia,
z  podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, tj. 11 kwietnia 2017 r.

 1. w formie pisemnej na adres Urzędu Miasta w Chełmży ul. Gen. Józefa Hallera 2;
 2. ustnie do protokołu;
 3. za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym, adres e-mail: um@chelmza.

            Uwagi i wnioski złożone po upływie w/w terminu pozostaną bez rozpatrzenia.

            Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Burmistrz Miasta

Chełmży.

 

 

 

                                                                                               Burmistrz Miasta Chełmży

                                                                                                           mgr Jerzy Czerwiński

drukuj (Ogłoszenie o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Chełmży, dla terenu położonego pomiędzy ul. Dworcową, Polną i centralną częścią miasta Chełmża.)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Hanna Zielińska
  data wytworzenia: 2017-02-14
 • opublikował: Małgorzata Karpińska
  data publikacji: 2017-02-14 12:10
 • opublikował: Jarosław Smyczyński
  data publikacji: 2017-01-18 11:46

OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do opracowania Planu Gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Miasto Chełmża.

OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do opracowania Planu Gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Miasto Chełmża.

KOMUNIKAT o uzyskaniu dofinansowania z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na zadanie pn. „Demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Miasta Chełmży”

KOMUNIKAT o uzyskaniu dofinansowania z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na zadanie pn. „Demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Miasta Chełmży”

KOMUNIKAT o uzyskaniu dofinansowania z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na zadanie pn. „Zadrzewienie i zakrzewienie terenów miasta Chełmży”

KOMUNIKAT o uzyskaniu dofinansowania z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na zadanie pn. „Zadrzewienie i zakrzewienie terenów miasta Chełmży”

OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na zmianie sposobu użytkowania pomieszczeń produkcyjnych przy ul. Targowej 4 w Chełmży i lokalizacji w nich instalacji do klejenia i pokrywania plastizolem zawieszek i ram galwanicznych, działki nr 13/7, 13/8, 13/30 i 33/1 z obrębu 3 – inwestor Gamet S.A., ul. Kociewska 22, 87-100 Toruń.

OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na zmianie sposobu użytkowania pomieszczeń produkcyjnych przy ul. Targowej 4 w Chełmży i lokalizacji w nich instalacji do klejenia i pokrywania plastizolem zawieszek i ram galwanicznych, działki nr 13/7, 13/8, 13/30 i 33/1 z obrębu 3 – inwestor Gamet S.A., ul. Kociewska 22, 87-100 Toruń.

OBWIESZCZENIE o wydaniu postanowienia o odstąpieniu od konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla realizacji przedsięwzięcia polegającego na zmianie sposobu użytkowania pomieszczeń produkcyjnych przy ul. Targowej 4 w Chełmży i lokalizacji w nich instalacji do klejenia i pokrywania plastizolem zawieszek i ram galwanicznych działki nr 13/7, 13/8, 13/30 i 33/1 z obrębu 3 – inwestor Gamet S.A., ul. Kociewska 22, 87-100 Toruń.

OBWIESZCZENIE o wydaniu postanowienia o odstąpieniu od konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla realizacji przedsięwzięcia polegającego na zmianie sposobu użytkowania pomieszczeń produkcyjnych przy ul. Targowej 4 w Chełmży i lokalizacji w nich instalacji do klejenia i pokrywania plastizolem zawieszek i ram galwanicznych działki nr 13/7, 13/8, 13/30 i 33/1 z obrębu 3 – inwestor Gamet S.A., ul. Kociewska 22, 87-100 Toruń.

OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na przetwarzaniu odpadów z tworzyw sztucznych do postaci granulatu na nieruchomości przy ul. Owocowej 2, 87-140 Chełmża (dz. nr 4/6 z obr. 17) – Folmak Wojciech Gołombiewski, z siedzibą przy ul. Owocowej 2 , 87-140 Chełmża.

OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na przetwarzaniu odpadów z tworzyw sztucznych do postaci granulatu na nieruchomości przy ul. Owocowej 2, 87-140 Chełmża (dz. nr 4/6 z obr. 17) – Folmak Wojciech Gołombiewski, z siedzibą przy ul. Owocowej 2 , 87-140 Chełmża.

OBWIESZCZENIE o wydaniu postanowienia o odstąpieniu od konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla realizacji przedsięwzięcia polegającego na przetwarzaniu odpadów z tworzyw sztucznych do postaci granulatu na nieruchomości przy ul. Owocowej 2, 87-140 Chełmża (dz. nr 4/6 z obr. 17) – Folmak Wojciech Gołombiewski, z siedzibą przy ul. Owocowej 2 , 87-140 Chełmża.

OBWIESZCZENIE o wydaniu postanowienia o odstąpieniu od konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla realizacji przedsięwzięcia polegającego na przetwarzaniu odpadów z tworzyw sztucznych do postaci granulatu na nieruchomości przy ul. Owocowej 2, 87-140 Chełmża (dz. nr 4/6 z obr. 17) – Folmak Wojciech Gołombiewski, z siedzibą przy ul. Owocowej 2 , 87-140 Chełmża.

Ogłoszenie o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Chełmży, dla terenu położonego pomiędzy ul. Dworcową, Polną i centralną częścią miasta Chełmża.

O G Ł O S Z E N I E

BURMISTRZA MIASTA CHEŁMŻY

 

o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu zmiany  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

 

             Na podstawie art. 39 ust. 1 w związku z art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 03 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku, jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U z 2016 r., poz. 353 ze zm.)

z a w i a d a m i a m

 

o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Chełmży, dla terenu położonego pomiędzy ul. Dworcową, Polną i centralną częścią miasta Chełmża.

             Podstawę prawną projektu uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego stanowi uchwała Rady Miejskiej Chełmży  nr V/43/15z dnia 21 maja  2015 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Chełmży, dla położonego pomiędzy ul. Dworcową, Polną i centralną częścią miasta Chełmża.

            Informuję    o    możliwości   zapoznania  się  z   niezbędną   dokumentacją  sprawy, tj:

-  uzgodnieniem stopnia szczegółowości informacji zawartych w prognozie oddziaływani na  

   środowisko,

-  prognozę oddziaływania na środowisko,

-  wymaganymi ustawą opiniami.

            Dokumentacja wyłożona jest do wglądu w dniach od 23 września 2016 r.

                                                                                       do 21 października 2016 r.

w siedzibie Urzędu Miasta w Chełmży ul. Gen. Józefa Hallera 2, pokój nr 17 w godzinach od 7 oo– 15 oo a we wtorek od 8oo  – 16oo .

            Uwagi i wnioski można składać  w terminie co najmniej 21 dni  od dnia ogłoszenia, z  podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, tj. do dnia  4 listopada  2016 r.

 1. w formie pisemnej na adres Urzędu Miasta w Chełmży ul. Gen. Józefa Hallera 2;
 2. ustnie do protokołu;
 3. za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym, adres e-mail: um@chelmza.

            Uwagi i wnioski złożone po upływie w/w terminu pozostaną bez rozpatrzenia.

            Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Burmistrz Miasta Chełmży.

 

 

 

                                                                                               Burmistrz Miasta Chełmży

                                                                                                           mgr Jerzy Czerwiński

drukuj (Ogłoszenie o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Chełmży, dla terenu położonego pomiędzy ul. Dworcową, Polną i centralną częścią miasta Chełmża.)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Hanna Zielińska
  data wytworzenia: 2016-09-14
 • opublikował: Małgorzata Karpińska
  data publikacji: 2016-09-14 08:51

OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do opracowywania projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w ramach postępowania w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, na podstawie uchwały Rady Miejskiej Chełmży nr XV/113/16 z dnia 25 sierpnia 2016 r., w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Chełmży, dla terenu przy ul. Gen. Józefa Hallera o symbolu planu C.11.MW,U.

O B W I E S Z C Z E N I E

BURMISTRZA  MIASTA  CHEŁMŻY

 

    Na podstawie  art. 39 ust. 1  pkt 1, art. 46 pkt 1  ustawy  z  dnia  3 października 2008 r. 
o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U.  z 2016 r., poz. 353 ze zm.)

 

    informuję

 

o przystąpieniu do opracowywania projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w ramach postępowania w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, na podstawie uchwały Rady Miejskiej Chełmży nr XV/113/16 z dnia 25 sierpnia 2016 r., w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Chełmży, dla terenu przy ul. Gen. Józefa Hallera o symbolu planu C.11.MW,U. Dokumentacja sprawy jest do wglądu w siedzibie Urzędu Miasta Chełmży.

             Informuję, że nie będzie prowadzone postępowanie w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko dla tego dokumentu.

            Zainteresowani mogą składać uwagi i wnioski na adres Urzędu Miasta Chełmży, ul. Gen. Józefa Hallera 2, 87-140 Chełmża, w terminie do dnia 3 października 2016  r. w formie, o której mowa w art. 40 w/w ustawy, tj:

  1)  w formie pisemnej;

  2)  ustnie do protokołu;

  3) za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym.

   Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Burmistrz Miasta Chełmży.

 

                                              

 

                                            Burmistrz Miasta Chełmży

                                                     Jerzy Czerwiński

drukuj (OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do opracowywania projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w ramach postępowania w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, na podstawie uchwały Rady Miejskiej Chełmży nr XV/113/16 z dnia 25 sierpnia 2016 r., w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Chełmży, dla terenu przy ul. Gen. Józefa Hallera o symbolu planu C.11.MW,U.)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Hanna Zielińska
  data wytworzenia: 2016-09-07
 • opublikował: Małgorzata Karpińska
  data publikacji: 2016-09-07 14:11
 • zmodyfikował: Małgorzata Karpińska
  ostatnia modyfikacja: 2016-09-08 14:05

OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie stacji magazynowej i wysyłki cukru białego w Cukrowni Chełmża

OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie stacji magazynowej i wysyłki cukru białego w Cukrowni Chełmża

OBWIESZCZENIE o wydaniu postanowienia o odstąpieniu od konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla realizacji przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie stacji magazynowej i wysyłki cukru białego w Cukrowni Chełmża – inwestor Nordzucker Polska S.A.

OBWIESZCZENIE o wydaniu postanowienia o odstąpieniu od konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla realizacji przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie stacji magazynowej i wysyłki cukru białego w Cukrowni Chełmża – inwestor Nordzucker Polska S.A.

OBWIESZCZENIE o wniosku w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji przedsięwzięcia polegającego na „Zmianie sposobu użytkowania pomieszczeń produkcyjnych przy ul. Targowej 4 w Chełmży i lokalizacji w nich instalacji do klejenia i pokrywania plastizolem zawieszek i ram galwanicznych działki nr 13/7, 13/8, 13/30 i 33/1 z obrębu 3"

OBWIESZCZENIE o wniosku w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji przedsięwzięcia polegającego na „Zmianie sposobu użytkowania pomieszczeń produkcyjnych przy ul. Targowej 4 w Chełmży i lokalizacji w nich instalacji do klejenia i pokrywania plastizolem zawieszek i ram galwanicznych działki nr 13/7, 13/8, 13/30 i 33/1 z obrębu 3"

OBWIESZCZENIE wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na montażu 3 sztuk pras wysłodkowych na konstrukcji wsporczej posadowionej na fundamencie betonowym, na działce nr ewidencyjny 12/4 z obrębu 14, na terenie Nordzucker Polska S.A. Zakład Produkcyjny w Chełmży

OBWIESZCZENIE wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na montażu 3 sztuk pras wysłodkowych na konstrukcji wsporczej posadowionej na fundamencie betonowym, na działce nr ewidencyjny 12/4 z obrębu 14, na terenie Nordzucker Polska S.A. Zakład Produkcyjny w Chełmży

OBWIESZCZENIE o wydaniu postanowienia o odstąpieniu od konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla realizacji przedsięwzięcia polegającego na montażu 3 sztuk pras wysłodkowych na konstrukcji wsporczej posadowionej na fundamencie betonowym, na działce nr ewidencyjny 12/4 z obrębu 14, na terenie Nordzucker Polska S.A. Zakład Produkcyjny w Chełmży

OBWIESZCZENIE o wydaniu postanowienia o odstąpieniu od konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla realizacji przedsięwzięcia polegającego na montażu 3 sztuk pras wysłodkowych na konstrukcji wsporczej posadowionej na fundamencie betonowym, na działce nr ewidencyjny 12/4 z obrębu 14, na terenie Nordzucker Polska S.A. Zakład Produkcyjny w Chełmży

OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na „Rozbudowie i modernizacji sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na terenie miasta Chełmży”

OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na „Rozbudowie i modernizacji sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na terenie miasta Chełmży”

OBWIESZCZENIE o wydaniu postanowienia o odstąpieniu od konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla realizacji przedsięwzięcia polegającego na „Rozbudowie i modernizacji sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na terenie miasta Chełmży”

OBWIESZCZENIE o wydaniu postanowienia o odstąpieniu od konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla realizacji przedsięwzięcia polegającego na „Rozbudowie i modernizacji sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na terenie miasta Chełmży”

OBWIESZCZENIE Burmistrza Miasta Chełmży o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie stacji magazynowej i wysyłki cukru białego w Cukrowni Chełmża – inwestor Nordzucker Polska S.A.

OBWIESZCZENIE Burmistrza Miasta Chełmży o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie stacji magazynowej i wysyłki cukru białego w Cukrowni Chełmża – inwestor Nordzucker Polska S.A., z siedzibą przy ul. 5 Stycznia 54, 64-330 Opalenica, Zakład Produkcyjny w Chełmży, ul. Bydgoska 4, 87-140 Chełmża.

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Rozbudowie i modernizacji sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na terenie miasta Chełmży”

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Rozbudowie i modernizacji sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na terenie miasta Chełmży”

OBWIESZCZENIE Burmistrza Miasta Chełmży o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Rozbudowie i modernizacji sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na terenie miasta Chełmży”

OBWIESZCZENIE Burmistrza Miasta Chełmży o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Rozbudowie i modernizacji sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na terenie miasta Chełmży”

   I N F O R M A C J A

          Stosownie do art. 12 ust. 5 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U z 2001r. Nr 72, poz.747 z późn.zm.) Burmistrz Miasta Chełmży podaje do publicznej wiadomości informację o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

          Zgodnie z informacją przedłożoną przez Dyrektora Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Chełmży sporządzoną na podstawie badań przeprowadzonych przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Toruniu woda pochodząca z wodociągu miejskiego jest przydatna i nadaje się do spożycia przez ludzi.

Burmistrz Miasta Chełmży

    mgr Jerzy Czerwiński

drukuj ()

 • opublikował: Administrator - UM Chełmża
  data publikacji: 2006-08-25 12:42
 • zmodyfikował: Administrator - UM Chełmża
  ostatnia modyfikacja: 2006-08-25 12:54

Ocena jakości wody wodociągowej dla Miasta Chełmży

drukuj (Ocena jakości wody wodociągowej dla Miasta Chełmży)

 • opublikował: Administrator - UM Chełmża
  data publikacji: 2012-03-07 13:52
 • zmodyfikował: Administrator - UM Chełmża
  ostatnia modyfikacja: 2012-03-07 14:21

Redakcja

Redaguje: Małgorzata Karpińska, Biuro Rady Miejskiej, 87-140 Chełmża, ul. Hallera 2, tel. (0-56) 675-22-91 w. 43 Jarosław Smyczyński, Wydział Organizacyjny, 87-140 Chełmża, ul. Hallera 2, tel. (0-56) 675-22-91 w. 34

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.