BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA CHEŁMŻY

Odnośniki

Wyszukiwarka

Odnośniki

Nawigacja

Treść strony

ZARZĄDZENIE NR   73/GKM/05


BURMISTRZA MIASTA CHEŁMŻY


z dnia 4 lipca 2005 r.


 


w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowych na rzecz członków wspólnoty mieszkaniowej Głowackiego 1.


 


           Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U z 2001 r. Nr 142, poz. 1591,. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558,  Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271,  Nr 214, poz. 1806,  z 2003 r. Nr 80, poz. 717,  Nr 162, poz. 1568,  z 2004 r. oraz z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203), art. 37 ust.  2 pkt. 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. 2004 r.. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 i Nr 281, poz. 2782), § 4 ust. 6 Uchwały nr XLVII/325/98 z dnia 27 marca 1998 r. Rady Miejskiej Chełmży w sprawie określenia zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata zarządza się, co następuje:


 


§ 1. Wyraża się zgodę na sprzedaż w trybie bezprzetargowym, udziałów w prawie własności nieruchomości oznaczonej według ewidencji gruntów numerem 61/71 z obrębu 6 o powierzchni 2416 m2, dla której Sąd Rejonowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Toruniu prowadzi księgę wieczystą 34741 na rzecz współwłaścicieli nieruchomości  Głowackiego 1 tj.:


-          Krystyny Majchrzak w udziale 4255/100589 części,


-          Jolanty i Zbigniewa Rajewskich  w udziale 5460/100589 części,


-          Haliny i Józefa Tworek  w udziale 6770/100589 części,


-          Wiesławy i Damiana Demiańczuk w udziale 3575/100589 części,


-       Elżbiety i Andrzeja Majerowskich w udziale 4251/100589 części,


-       Mieczysława i Moniki Zalewskich w udziale 8697/100589 części,


-      Anny, Magdaleny i Agnieszki Piórkowskich w udziale 8763/100589 części,


-      Heleny Pawłowskiej w udziale 2557/100589 części


 


   § 2. Ustala się bonifikatę w wysokości 90 % ustalonej ceny sprzedaży udziałów w nieruchomości dla poszczególnych nabywców.


 


   § 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Gospodarki Miejskiej.


 


   § 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.


 


                                                                                         BURMISTRZ


                                                                                  mgr Jerzy Czerwiński

drukuj ()

  • opublikował: Małgorzata Karpińska
    data publikacji: 2005-07-06 08:29

« wstecz

Redakcja

Redaguje: Małgorzata Karpińska, Biuro Rady Miejskiej, 87-140 Chełmża, ul. Hallera 2, tel. (0-56) 675-22-91 w. 43 Jarosław Smyczyński, Wydział Organizacyjny, 87-140 Chełmża, ul. Hallera 2, tel. (0-56) 675-22-91 w. 34

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.