BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA CHEŁMŻY

Odnośniki

Wyszukiwarka

Odnośniki

Nawigacja

Treść strony

 ZARZĄDZENIE NR 126/FK/05


BURMISTRZA MIASTA CHEŁMŻY


z dnia 28 listopada 2005r.
w sprawie zmiany budżetu miasta na 2005 rok.
Na podstawie art.30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591, z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806, z 2003r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568, z 2004r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203, Nr 167, poz.1759 oraz z 2005r. Nr 172, poz.1441) oraz §19 pkt 1 uchwały Nr XXI/176/05 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 17 marca 2005r. w sprawie budżetu miasta na 2005 rok, zarządza się, co następuje:


§1. W uchwale Nr XXI/176/05 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 17 marca 2005r. w sprawie budżetu miasta na 2005 rok zmienionej: • zarządzeniem Nr 28/FK/05 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 25 marca 2005 roku w sprawie zmiany budżetu miasta na 2005 rok, • zarządzeniem Nr 43a/FK/05 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 20 kwietnia 2005 roku w sprawie zmiany budżetu miasta na 2005 rok, • zarządzeniem Nr 62/FK/05 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 25 maja 2005 roku w sprawie zmiany budżetu miasta na 2005 rok, • zarządzeniem Nr 68/FK/05 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 14 czerwca 2005 roku w sprawie zmiany budżetu miasta na 2005 rok, • uchwałą Nr XXIII/189/05 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 23 czerwca 2005 roku w sprawie zmiany budżetu miasta na 2005 rok, • zarządzeniem Nr 70/FK/05 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 30 czerwca 2005 roku w sprawie zmiany budżetu miasta na 2005 rok, • zarządzeniem Nr 76/FK/05 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 26 lipca 2005 roku w sprawie zmiany budżetu miasta na 2005 rok, • zarządzeniem Nr 83/FK/05 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 3 sierpnia 2005 roku w sprawie zmiany budżetu miasta na 2005 rok, • zarządzeniem Nr 87/FK/05 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 22 sierpnia 2005 roku w sprawie zmiany budżetu miasta na 2005 rok, • uchwałą Nr XXIV/197/05 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 31 sierpnia 2005 roku w sprawie zmiany budżetu miasta na 2005 rok, • zarządzeniem Nr 93/FK/05 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 8 września 2005 roku w sprawie zmiany budżetu miasta na 2005 rok, • zarządzeniem Nr 97A/FK/05 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 14 września 2005 roku w sprawie zmiany budżetu miasta na 2005 rok, • zarządzeniem Nr 101/FK/05 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 26 września 2005 roku w sprawie zmiany budżetu miasta na 2005 rok, • zarządzeniem Nr 103A/FK/05 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 30 września 2005 roku w sprawie zmiany budżetu miasta na 2005 rok, • zarządzeniem Nr 113/FK/05 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 18 października 2005 roku w sprawie zmiany budżetu miasta na 2005 rok, • uchwałą Nr XXV/202/05 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 27 października 2005 roku w sprawie zmiany budżetu miasta na 2005 rok, • zarządzeniem Nr 119/FK/05 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 31 października 2005 roku w sprawie zmiany budżetu miasta na 2005 rok, • zarządzeniem Nr 121A/FK/05 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 14 listopada 2005 roku w sprawie zmiany budżetu miasta na 2005 rok,


wprowadza się następujące zmiany: 1. w §1 dochody w wysokości - 28.720.408,00
  zastępuje się kwotą - 28.418.389,00
  w tym: 1. dotacje na zadania zlecone w wysokości - 5.470.734,00
  zastępuje się kwotą - 5.144.554,00 2. dotacje związane z realizacją zadań w drodze porozumień
  w wysokości - 69.367,00
  zastępuje się kwotą - 69.428,00 3. dotacje celowe na zadania własne w wysokości - 1.539.417,00
  zastępuje się kwotą - 1.563.517,00 4. subwencje pozostają w wysokości - 7.896.580,00 1. w §2 wydatki w wysokości - 32.254.282,00
  zastępuje się kwotą - 31.952.263,00
  w tym: 1. wydatki bieżące w wysokości - 27.316.504,00
  zastępuje się kwotą - 27.014.485,00
  w tym: • wynagrodzenia w wysokości - 7.580.026,00
  zastępuje się kwotą - 7.523.026,00 • pochodne od wynagrodzeń w wysokości - 1.683.134,00
  zastępuje się kwotą - 1.657.587,00 • dotacje z budżetu w wysokości - 2.241.186,00
  zastępuje się kwotą - 2.241.247,00 • obsługa długu pozostaje w wysokości - 172.050,00 1. wydatki majątkowe pozostają w wysokości - 4.937.778,00
  w tym: • inwestycyjne pozostają w wysokości - 4.830.688,00 1. w §3 deficyt budżetowy pozostaje w wysokości - 3.533.874,00 2. w §5 rezerwa ogólna i celowa pozostaje w wysokości - 206.500,00
§2. Zmiany, o których mowa w §1 określają załączniki od Nr 1 do Nr 11 do niniejszego zarządzenia.
§3. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta Chełmży.
§4. Zarządzenie podlega ogłoszeniu w drodze obwieszczenia i wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.


Załącznik Nr 1

do zarządzenia Nr 126/FK/05


Burmistrza Miasta Chełmży


z dnia 28 listopada 2005 roku.
Zmiany w planie dochodów budżetowych na 2005 rok.


DziałRozdział§NazwaPlanZmniejszenieZwiększeniePlan po zmianach801Oświata i wychowanie 15.120-10015.22080195Pozostała działalność 15.120-10015.2202030Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 15.120-10015.220852Pomoc społeczna 5.310.931327.18025.0005.008.75185212Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 4.696.560324.633-4.371.9272010Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 4.696.560324.633-4.371.92785213Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne 45.4722.547-42.9252010Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 45.4722.547-42.92585214Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne 365.199-1.000366.1992010Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 365.199-1.000366.19985219Ośrodki pomocy społecznej 203.700-24.000227.7002030Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 203.700-24.000227.700921Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 21.367-6121.42892116Biblioteki 21.367-6121.4282020Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumienia z organami administracji rządowej 21.367-6121.428Ogółem5.347.418327.18025.1615.045.399Załącznik Nr 2

do zarządzenia Nr 126/FK/05


Burmistrza Miasta Chełmży


z dnia 28 listopada 2005 roku.
Zmiany w planie wydatków budżetowych na 2005 rok.
DziałRozdział§NazwaPlanZmniejszenieZwiększeniePlan po zmianach010Rolnictwo i łowiectwo 29.30017017029.30001008Melioracje wodne 28.000170-27.8304300Zakup usług pozostałych 28.000170-27.83001030Izby rolnicze 1.300-1701.4702850Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego 1.300-1701.470600Transport i łączność 1.766.0000,250,251.766.00060016Drogi publiczne gminne 1.766.0000,250,251.766.0006058Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 964.500-0,25964.500,256059Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 801.5000,25-801.499,75710Działalność usługowa 17.000505017.00071095Pozostała działalność 17.000505017.0004300Zakup usług pozostałych 16.000-5016.0504520Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 1.00050-950750Administracja publiczna 266.00014.00014.000266.00075095Pozostała działalność 266.00014.00014.000266.0004010Wynagrodzenia osobowe pracowników 180.0007.000-173.0004110Składki na ubezpieczenia społeczne 31.0006.000-25.0004170Wynagrodzenia bezosobowe 1.0001.000--4300Zakup usług pozostałych 54.000-14.00068.000801Oświata i wychowanie 398.36710.48310.583398.46780101Szkoły podstawowe315.5478.4838.483315.5473020Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń9.0001.283-7.7174210

drukuj ()

 • opublikował: Administrator - UM Chełmża
  data publikacji: 2005-12-09 09:39

« wstecz

Redakcja

Redaguje: Małgorzata Karpińska, Biuro Rady Miejskiej, 87-140 Chełmża, ul. Hallera 2, tel. (0-56) 675-22-91 w. 43 Jarosław Smyczyński, Wydział Organizacyjny, 87-140 Chełmża, ul. Hallera 2, tel. (0-56) 675-22-91 w. 34

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.