Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

UCHWAŁA NR XXI/176/05


RADY MIEJSKIEJ CHEŁMŻY


z dnia 17 marca 2005 roku


 


w sprawie budżetu miasta na 2005 rok.


 


Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 4 oraz pkt. 10 i art. 40 ustawy z 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591, z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806, z 2003r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568 oraz z 2004r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203) art.109, art. 110, art.116, art.124, art.128 ust.2, ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 roku Nr 15, poz. 148, Nr 45, poz.391, Nr 65, poz.594, Nr 166, poz.1611, Nr 189, poz.1851, Nr 96, poz.874, z 2004r. Nr 19, poz.177, Nr 93, poz.890, Nr 123, poz.1291, Nr 121, poz.1264, Nr 210, poz.2135, Nr 273, poz. 2703) oraz art.420 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku - Prawo Ochrony Środowiska (Dz. U. z 2001 roku Nr 62, poz.627, Nr 115, poz. 1229, z 2002r. Nr 74,poz. 676, Nr 113, poz. 984, zm. wyn. z M.P. z 2002r. Nr 49, poz.715, Dz. U. z 2002r. Nr 153, poz. 1271, Nr 233, poz. 1957, z 2003r. Nr 46, poz. 392, Nr 80, poz. 717, Nr 80, poz.721, Nr 175, poz.1693, Nr 162, poz. 1568, Nr 190, poz. 1865, zm. wyn. z M. P. z 2003r. Nr 50, poz. 782, Nr 50, poz.783, Dz. U. z 2003r. Nr 190, poz. 1865, Nr 217, poz. 2124, z 2004r. Nr 19, poz. 177, Nr 49, poz.464, Nr 70, poz. 631, Nr 92, poz. 880, Nr 96, poz. 959, Nr 121, poz. 1263, Nr 49, poz. 464, zm. wyn. z M. P. z 2004r. Nr 39, poz. 693, Nr 40, poz. 706, Dz. U. z 2004r. Nr 91, poz. 875, Nr 273, poz. 2703,  Nr 281, poz. 2784), uchwala się, co następuje:


 


§1. Ustala się prognozowane  dochody w wysokości  27.264.047,00 zgodnie z załącznikiem Nr 1, w tym:


a)          dotacje na zadania zlecone w kwocie                                   4.734.787,00


b)         dotacje związane z realizacją zadań w drodze


          porozumień w kwocie                                                                  48.000,00


c)          dotacje celowe na zadania własne                                           747.460,00


d)         subwencje w kwocie                                                               7.896.580,00


 


§2. Ustala się wydatki w wysokości  30.797.921,00 zgodnie z załącznikiem Nr 2, w tym:


          a)          wydatki bieżące w wysokości                                                                         25.948.921,00


w tym:


-          wynagrodzenia w wysokości                                    7.689.000,00


-          pochodne od wynagrodzeń w wysokości              1.893.900,00


-          dotacje z budżetu w wysokości                                2.068.170,00


-          obsługa długu w wysokości                                        210.000,00


          b)         wydatki majątkowe w wysokości                                    4.849.000,00


w tym:


-       inwestycyjne                                                                 4.849.000,00


 


§3. Ustala się deficyt budżetowy w wysokości 3.533.874, w tym źródła pokrycia deficytu:


-          kredyt krajowy                                                            2.021.874,00


-        pożyczki krajowe                                                       1.512.000,00    


zgodnie z załącznikiem nr 3.


§4. Ustala się przychody budżetu miasta w wysokości 4.083.874,00 i rozchody budżetu miasta w wysokości 550.000,00 zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.


 


§5. Tworzy się rezerwę ogólną i celową w wysokości 343.000,00.


 


§6. Spłaty zobowiązań długoterminowych według źródeł i kwot określa załącznik Nr 9.


W roku 2005 planowane są spłaty zobowiązań w wysokości –  748.000,00 w tym:


-          spłata kredytów i pożyczek – 550.000,00


-          spłata odsetek – 198.000,00


 


§7. Określa się wykaz inwestycji realizowanych przez Gminę oraz wysokość nakładów inwestycyjnych – 4.859.000,00 i źródła ich sfinansowania zgodnie z załącznikiem Nr 4.


 


§8. Określa się limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w wysokości -  9.970.275,00 zgodnie z załącznikiem Nr 5.


 


§9. Określa się wydatki na programy i projekty realizowane z funduszy strukturalnych i Funduszy Spójności Unii Europejskiej w kwocie 1.223.750,00 zgodnie z załącznikiem nr 4a.


 


§10. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w kwocie 168.000,00 zgodnie z załącznikiem Nr 7.


 


§11. Określa się plan przychodów w kwocie  4.611.952,00 i wydatków w kwocie  4.769.675,00 zakładów budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 11.


 


§12. Określa się plan przychodów w kwocie  399.110,00 i wydatków w kwocie  399.110,00,00 środków specjalnych zgodnie z załącznikiem Nr 11.


 


§13. Określa się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie  70.000,00 zgodnie z załącznikiem Nr 6.


 


§14. Ustala się plan finansowy budżetu państwa w kwocie  46.400,00 zgodnie z załącznikiem Nr 1e do niniejszej uchwały.


 


§15. Ustala się prognozę kwoty długu na koniec roku budżetowego w kwocie – 5.170.731,00 zgodnie z załącznikiem Nr 10.


§16. Ustala się wielkość dotacji nie zaliczonych do sektora finansów publicznych w wysokości 48.400,00 zgodnie z załącznikiem Nr 8.


 


§17. Ustala się kwoty dotacji podmiotowych dla zakładów budżetowych w wysokości  1.361.150,00 zgodnie z załącznikiem Nr 11.


 


§18. Ustala się dotację dla instytucji kultury w wysokości -  630.000,00 zgodnie z załącznikiem Nr 11.


 


§19. Upoważnia się Burmistrza Miasta do:


1)       dokonywania zmian w planie wydatków bieżących i majątkowych między paragrafami i rozdziałami w ramach działu,


2)       przekazania uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków między paragrafami (4410 – Podróże służbowe krajowe, 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia, 4260 – Zakup energii, 4300 – Zakup usług pozostałych, 4430 – Różne opłaty i składki) kierownikom jednostek organizacyjnych,


3)       zaciągania zobowiązań powodujących skutki finansowe w następnych latach budżetowych do wysokości 400.000,00,


4)       zaciąganie długu i spłaty zobowiązań przypadających na rok 2005 zgodnie z załącznikiem Nr 3,


5)       lokowanie w trakcie realizacji budżetu na rok 2005 czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach również w innych bankach niż bank wykonujący obsługę finansową Miasta.


 


§20. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Chełmży.


 


§21. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2005 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego.


 


                                                                            Przewodniczący Rady Miejskiej


                                                                                         Krzysztof Zduński


 

drukuj ()

Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Rada Miejska
    data wytworzenia: 17.03.2005
  • opublikował: Małgorzata Karpińska
    data publikacji: 2005-03-25 12:42

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 13536
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2020-01-20 09:35

Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- miejsce przeszukiwania

Menu

Intranet

Zaloguj się

Urząd Miasta

ul. Hallera 2
87-140 Chełmża

Kontakt

tel.: + 48 (56) 675-22-91/2
fax: + 48 (56) 675-21-22
e-mail: um@chelmza.pl
promocjaum@post.pl

Godziny Pracy Urzędu

Poniedziałek    7:00 - 15:00
Wtorek    8:00 - 16:00
Środa    7:00 - 15:00
Czwartek    7:00 - 15:00
Piątek    7:00 - 15:00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 4783084
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-02-21 07:47

Stopka strony