Biuletyn Informacji Publicznej
URZĘDU MIASTA CHEŁMŻY

Wyszukiwarka

Odnośniki

Intranet

Zaloguj się
:
:

Kalendarium

« poprzedni miesiąclipiec 2024» następny miesiąc
PnWtŚrCzwPtSobNd
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031

Najbliższe wydarzenia

Brak wydarzeń w wybranym okresie

Przejdź do: www.chelmza.pl

Treść strony

Projekt z dnia 05.05.2022r. Uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Chełmży, dla terenu przy ul. Gen. Józefa Hallera.

Projekt z dnia 05.05.2022r.
UCHWAŁA Nr ……………..
RADY MIEJSKIEJ W CHEŁMŻY
z dnia ……………… r.
w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Chełmży, dla
terenu przy ul. Gen. Józefa Hallera.

 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022r. poz. 559 i 583), art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r. poz. 503), po stwierdzeniu, że plan nie narusza ustaleń Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego określonych w uchwale nr XXV/205/2000 Rady Miejskiej w Chełmży z dnia 30 listopada 2000 r. uchwala się, co następuje:

Rozdział 1
Przepisy ogólne

§ 1. 1. Uchwala się zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Chełmży, dla terenu przy ul. Gen. Józefa Hallera, która jest zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego pomiędzy ul. Dworcową, północną granicą administracyjną miasta, Chełmińskim Przedmieściem i brzegiem Jeziora Chełmżyńskiego, przyjętego uchwałą nr XXX/250/06 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 13 czerwca 2006 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.- Pom. Nr 113, poz. 1676), zwaną dalej planem.
2. Podstawę do sporządzenia planu stanowi uchwała Nr XXVI/194/21 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 29 kwietnia 2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Chełmży, dla terenu przy ul. Gen. Józefa Hallera.
3. Rysunek planu stanowi graficzne przedstawienie ustaleń planu oraz określa granice obszaru objętego planem.
§ 2. 1. Integralną częścią planu jest rysunek planu w skali 1:1000, stanowiący załącznik nr 1 do uchwały.
2. Załącznikami do uchwały są:
1) rozstrzygnięcie dotyczące sposobu rozpatrzenia uwag do projektu planu, stanowiące załącznik nr 2;
2) rozstrzygnięcie dotyczące sposobu realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy, stanowiące załącznik nr 3;
3) dane przestrzenne, stanowiące załącznik nr 4.
§ 3. Ilekroć w uchwale jest mowa o:
1) ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;
2) terenie – należy przez to rozumieć część obszaru objętego planem o określonym przeznaczeniu, wydzieloną liniami rozgraniczającymi, oznaczoną symbolem terenu składającym się z numeru porządkowego i oznaczenia literowego;
3) usługach – należy przez to rozumieć usługi nieuciążliwe, w tym również handel, które nie należą do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu przepisów o ochronie
środowiska, a także nie należą do przedsięwzięć uciążliwych społecznie, takich jak w szczególności: blacharnie, lakiernie, stolarnie;
4) maksymalnej nieprzekraczalnej linii zabudowy – należy przez to rozumieć linię, poza którą nie może być wysunięta ściana frontowa (lico) budynku; linia ta nie dotyczy schodów zewnętrznych, balkonów, tarasów, wykuszy, podjazdów, które mogą być wysunięte poza linię zabudowy do 1,50 m, a także podziemnych części budynku.
§ 4. 1. Rysunek planu stanowiący załącznik nr 1 do uchwały, będący integralną częścią ustaleń planu, zawiera:
1) oznaczenia, które stanowią ustalenia planu;
2) wyrys ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Chełmża;
3) oznaczenia informacyjne.
2. Oznaczenia na rysunku planu, załączniku nr 1 do uchwały, stanowiące obowiązujące ustalenia planu:
1) granica obszaru objętego planem;
2) linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania;
3) maksymalna nieprzekraczalna linia zabudowy;
4) przeznaczenie terenu oznaczone symbolem terenu składającym się z numeru porządkowego i oznaczenia literowego;
5) wymiarowanie.

Rozdział 2
Ustalenia szczegółowe

§ 5. Ustalenia dla terenu 1MW:
1) przeznaczenie terenu:
a) teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej,
b) w parterach budynków mieszkalnych wielorodzinnych dopuszcza się usługi nie zakłócające funkcji mieszkaniowej, realizowane w warunkach odpowiadających wymogom technicznym stawianym pomieszczeniom mieszkalnym;
2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego: nie występuje potrzeba określania;
3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu:
a) dopuszczalny poziom hałasu, określony w przepisach odrębnych, jak dla terenów zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej,
b) nakaz realizacji pasa zieleni izolacyjnej o minimalnej szerokości 2,0 m między maksymalną nieprzekraczalną linią zabudowy a drogą w terenie 009KD-D (poza planem),
c) przez zieleń izolacyjną należy rozumieć roślinność zimozieloną odporną na zanieczyszczenia, stanowiącą izolację akustyczną, komunikacyjną lub widokową;
4) zasady ochrony krajobrazu: nie występuje potrzeba określania;
5) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków, w tym krajobrazów kulturowych, oraz dóbr kultury współczesnej: nie występuje potrzeba określania;
6) wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych: nie występuje potrzeba określania;
7) zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu:
a) intensywność zabudowy: minimalna 1,20, maksymalna 2,00,
b) maksymalna wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki: nie występuje potrzeba określania,

c) udział powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej: minimalnie 35%,
d) wysokość zabudowy: maksymalnie 16,5 m,
e) maksymalna nieprzekraczalna linia zabudowy, zgodnie z rysunkiem planu, stanowiącym załącznik nr 1 do uchwały:
- 6,0m od granicy z terenem pełniącym funkcję dojazdu (poza planem),
- 10,0m od granicy z drogą w terenie 009KD-D (poza planem),
f) kształt dachu: dwuspadowy, wielospadowy, o nachyleniu połaci do 30
0, płaski,
g) należy zabezpieczyć miejsca do parkowania, jako naziemne miejsca parkingowe lub w najniższej kondygnacji budynku mieszkalnego, w granicach działki budowlanej:
- minimum 1 miejsce na mieszkanie,
- minimum 1 miejsce na 30m
2 powierzchni użytkowej usług,
- miejsca przeznaczone na parkowanie pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową: zgodnie z przepisami odrębnymi;
8) granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, na podstawie odrębnych przepisów, w tym terenów górniczych, a także obszarów szczególnego zagrożenia powodzią, obszarów osuwania się mas ziemnych, krajobrazów priorytetowych określonych w audycie krajobrazowym oraz w planach zagospodarowania przestrzennego województwa: nie
występuje potrzeba określania;
9) szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości objętych planem miejscowym: nie występuje potrzeba określania.
10) szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz zabudowy: nie występuje potrzeba określania;
11) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej:
a) dostępność komunikacyjna pośrednia z ul. Hallera przez teren pełniący funkcję dojazdu (poza planem) lub bezpośrednia z ulicy w terenie 009KD-D,
b) zaopatrzenie w wodę:
- ustala się zaopatrzenie w wodę z gminnej sieci wodociągowej,
- uwzględnić zaopatrzenie wody do celów przeciwpożarowych,
c) odprowadzanie ścieków bytowych do gminnej kanalizacji sanitarnej,
d) odprowadzanie wód opadowych, w tym z ulic, parkingów, utwardzonych placów po odpowiednim podczyszczeniu, powierzchniowo na teren działki albo do sieci kanalizacji deszczowej, zgodnie z przepisami odrębnymi,
e) zaopatrzenie w ciepło: z miejskiej sieci ciepłowniczej lub indywidualnych systemów ogrzewania opartych o technologie bezemisyjne lub rozwiązania oparte na technologiach i paliwach zapewniających minimalne wskaźniki emisyjne gazów i pyłów do powietrza,
f) zaopatrzenie w gaz: z sieci gazowej,
g) gospodarka odpadami zgodnie z przepisami odrębnymi,
h) zaopatrzenie w energię elektryczną z istniejącej sieci elektroenergetycznej,
i) dopuszcza się realizację urządzeń z zakresu odnawialnych źródeł energii (w szczególności kolektory słoneczne, ogniwa fotowoltaiczne, pompy ciepła), z wyłączeniem elektrowni wiatrowych, zgodnie z ustawą,
j) dopuszcza się budowę sieci, urządzeń i obiektów infrastruktury technicznej;
12) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów: nie występuje potrzeba określania;
13) stawka procentowa, na podstawie której ustala się opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy: 10% od wzrostu wartości nieruchomości.


Rozdział 3
Przepisy końcowe

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Chełmży.
§ 7. W zakresie objętym niniejszą uchwałą tracą moc ustalenia uchwały Nr XXX/250/06 Rady Miejskiej w Chełmży z dnia 13 czerwca 2006 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Chełmża dla terenu położonego pomiędzy ul. Dworcową, północną granicą administracyjną miasta, Chełmińskim Przedmieściem i brzegiem Jeziora
Chełmżyńskiego (Dz. Urz. Woj. Kuj. – Pom. Nr 113, poz. 1676).
§ 8. 1. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
2. Uchwała, o której mowa w ust. 1, podlega publikacji na stronie internetowej Gminy Miasto Chełmża.

Przewodniczący Rady Miasta

drukuj (Projekt z dnia 05.05.2022r. Uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Chełmży, dla terenu przy ul. Gen. Józefa Hallera.)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Hanna Zielińska
  data wytworzenia: 2022-05-05
 • opublikował: Jarosław Smyczyński
  data publikacji: 2022-05-05 13:23
 • zmodyfikował: Jarosław Smyczyński
  ostatnia modyfikacja: 2022-05-06 10:23

Załączniki - Projekt z dnia 05.05.2022r. Uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Chełmży, dla terenu przy ul. Gen. Józefa Hallera.

drukuj (Załączniki - Projekt z dnia 05.05.2022r. Uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Chełmży, dla terenu przy ul. Gen. Józefa Hallera.)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Hanna Zielińska
  data wytworzenia: 2022-05-05
 • opublikował: Jarosław Smyczyński
  data publikacji: 2022-05-05 13:23
 • zmodyfikował: Jarosław Smyczyński
  ostatnia modyfikacja: 2022-05-06 10:23

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 41474
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2023-08-18 07:53:22