Biuletyn Informacji Publicznej
URZĘDU MIASTA CHEŁMŻY

Wyszukiwarka

Odnośniki

Intranet

Zaloguj się
:
:

Kalendarium

«wrzesień 2021»
PnWtŚrCzwPtSobNd
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930

Najbliższe wydarzenia

Brak wydarzeń w wybranym okresie

Przejdź do: www.chelmza.pl

Treść strony

Burmistrz Miasta Chełmży ogłasza nabór ofert na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze Kierownik Inkubatora  Przedsiębiorczości w Urzędzie Miasta Chełmży

Burmistrz Miasta Chełmży
ogłasza nabór ofert na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze
Kierownik Inkubatora  Przedsiębiorczości
w Urzędzie Miasta Chełmży

                ___________________________________________________________________________________________________

 

 1. Nazwa stanowiska: Kierownik Inkubatora Przedsiębiorczości
 1. Okres zatrudnienia: na czas nieokreślony
 1. Wymagania niezbędne:

a. obywatelstwo polskie,
b. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
c. wykształcenie wyższe, magisterskie lub inżynierskie, preferowane ekonomiczne, prawnicze lub techniczne
d. co najmniej 3-letni staż pracy zawodowej lub wykonywania działalności gospodarczej o charakterze zgodnym z wymaganiami na stanowisku,
e. nieposzlakowana opinia,
f. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
g. niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

 1. Wymagania dodatkowe:

a) znajomość uregulowań  prawnych dotyczących  funkcjonowania samorządu terytorialnego,  zamówień publicznych, finansów publicznych,
b) znajomość zagadnień związanych funkcjonowaniem funduszy pomocowych UE oraz przepisów ustawy o swobodzie działalności gospodarczej,
c) umiejętność sprawnej organizacji pracy,
d) umiejętność obsługi komputera ( Word, Excel, Internet, poczta elektroniczna).

5. akres wykonywanych zadań na stanowisku:

a) zapewnienie prawidłowego funkcjonowania Inkubatora Przedsiębiorczości w Chełmży w tym kierowanie jego bieżącą działalnością i rozwojem,
b) obsługa techniczna i administracyjna obiektu Inkubatora, jego wyposażenia i urządzeń, w tym utrzymanie ich sprawności technicznej i użytkowej w stopniu zapewniającym bezpieczeństwo użytkowników, osób trzecich i otoczenia,
c) zapewnienie utrzymania właściwego stanu sanitarno- porządkowego oraz estetyki obiektu,
d) prowadzenie rozliczeń czynszu, opłat eksploatacyjnych i innych należności względem najemców pomieszczeń,
e) organizowanie naboru ofert na wynajęcie pomieszczeń Inkubatora Przedsiębiorczości oraz przygotowywanie umów z osobami fizycznymi oraz podmiotami gospodarczymi dotyczącymi wynajęcia lokali na cele statutowe Inkubatora przedsiębiorczości,
f) promocja Inkubatora Przedsiębiorczości, uczestnictwo w targach i innych imprezach o tematyce gospodarczej oraz podejmowanie działań w zakresie pozyskiwania nowych inwestorów dla potrzeb Inkubatora,
g) pozyskiwanie zewnętrznych środków, w tym pochodzących z funduszy UE, na prowadzenie bieżącej statutowej działalności Inkubatora,
h) wspieranie działań podejmowanych przez osoby planujące rozpocząć działalność gospodarczą w zakresie pozyskiwania środków na finansowanie działalności,
i) opracowanie planów rzeczowo- finansowych w zakresie prowadzonej działalności Inkubatora,
j) dbałość o gospodarkę finansową , w tym należyte i terminowe wykonywanie zadań oraz właściwe wykorzystanie środków finansowych,
k) przedstawianie sprawozdań i wniosków z działalności Inkubatora
g) przygotowanie korespondencji w zakresie powierzonych obowiązków.

    6. Warunki pracy

Praca w pomieszczeniach Inkubatora Przedsiębiorczości w budynku przy ul. gen. J. Hallera 7 w Chełmży. Praca biurowa w pełnym wymiarze czasu pracy. Stanowisko pracy związane jest z praca przy komputerze. Bieżący kontakt z klientem wewnętrznym i zewnętrznym.

 1. Wymagane dokumenty:

   1) list motywacyjny oraz informacje, o których mowa w art. 221 § 1 ustawy z dnia  26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 917 z późn. zm.), tj. imię (imiona) i nazwisko, imiona  rodziców, datę urodzenia, miejsce zamieszkania (adres do korespondencji), wykształcenie, przebieg  dotychczasowego zatrudnienia,
  2) kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe (dyplomy,   świadectwa,  zaświadczenia o ukończeniu kursów, certyfikaty itp.),
  3) kopie dokumentów potwierdzających przebieg zatrudnienia,
  4) oświadczenie kandydata o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na w/w stanowisku,
  5) oświadczenie kandydata o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
  6) podpisane oświadczenie kandydata, że posiada pełną zdolność do czynności prawnych, korzysta z pełni praw publicznych, nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe i nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie przygotowawcze o przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
 7) podpisane oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o których mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia  2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych,
 8) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w liście  motywacyjnym oraz innych załączonych dokumentach obejmujących szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO przez administratora danych Urząd Miasta Chełmży  reprezentowany przez Burmistrza Miasta Chełmży. Powyższe oświadczenie powinno  być zawarte w klauzuli zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz klauzuli informacyjnej stanowiących załączniki do ogłoszenia.

   Dokumenty sporządzone osobiście przez kandydata powinny być opatrzone własnoręcznym  podpisem, natomiast kserokopie dokumentów poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem. Brak podpisu pod sporządzonym dokumentem lub uchybienie w postaci złożenia  niepoświadczonych za zgodność z oryginałem wymaganych dokumentów, nie eliminuje kandydata z dalszego postępowania  pod warunkiem uzupełnienia podpisu na dokumencie lub okazania Komisji oryginałów dokumentów  przed drugim etapem postępowania.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Urzędu Miasta Chełmży – pokój nr 2 w zamkniętych kopertach lub przesłać  pocztą na adres Urząd Miasta Chełmży, ul. gen. J. Hallera 2 87-140 Chełmża  z dopiskiem: „Nabór na stanowisko Kierownika Inkubatora Przedsiębiorczości w Chełmży”  w  terminie do dnia  13 sierpnia  2021 r.

 Wszelkich dodatkowych informacji w przedmiocie warunków zatrudnienia oraz zakresu obowiązków udziela Burmistrz Miasta Chełmży oraz Zastępca Burmistrza Miasta pod numerem telefonu 56 675 22 91.

Aplikacje, które  wpłyną  do  urzędu  po  terminie  wskazanym powyżej nie będą   rozpatrywane. Złożonych  ofert nie  odsyłamy.

O spełnieniu wymogów formalnych i zakwalifikowaniu się do dalszego etapu postępowania kandydaci będą informowani telefonicznie.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczana na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.chelmza.pl) oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Urzędu przy ul. Gen. J. Hallera 2.

 

 Burmistrz Miasta Chełmży

 (-) mgr Jerzy Czerwiński

drukuj (Burmistrz Miasta Chełmży ogłasza nabór ofert na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze Kierownik Inkubatora  Przedsiębiorczości w Urzędzie Miasta Chełmży)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Beata Gołębiewska
  data wytworzenia: 2021-08-03
 • opublikował: Paweł Zdrojewski
  data publikacji: 2021-07-22 12:09
 • zmodyfikował: Jarosław Smyczyński
  ostatnia modyfikacja: 2021-08-03 15:34

Załączniki - Kierownik Inkubatora Przedsiębiorczości

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Beata Gołębiewska
  data wytworzenia: 2021-08-03
 • opublikował: Jarosław Smyczyński
  data publikacji: 2021-08-03 15:30

LISTA KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE na stanowisko Kierownika Inkubatora Przedsiębiorczości w Urzędzie Miasta Chełmży.

LISTA KANDYDATÓW 

SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE

na stanowisko

Kierownika Inkubatora Przedsiębiorczości

w Urzędzie Miasta Chełmży

 

 Informuję, że w wyniku wstępnej selekcji na w/w stanowisko pracy do następnego etapu rekrutacji zakwalifikowali się następujący kandydaci spełniający wymagania formalne określone w ogłoszeniu:

 

 

Lp.   Imię i nazwisko                                                   Miejsce zamieszkania

 1. Paulina Kachniarz-Wolska                    Chełmża
 2. Karolina Nitzler                                      Chełmża
 3. Jakub Jaźwiec                                         Toruń
 4. Paweł Czachor                                         Toruń

 

Przewodniczący Komisji

/-/ mgr Marek Kuffel

(Zastępca Burmistrza)

 

drukuj (LISTA KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE na stanowisko Kierownika Inkubatora Przedsiębiorczości w Urzędzie Miasta Chełmży.)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Beata Gołębiewska
  data wytworzenia: 2021-08-23
 • opublikował: Jarosław Smyczyński
  data publikacji: 2021-08-23 11:46
 • zmodyfikował: Jarosław Smyczyński
  ostatnia modyfikacja: 2021-08-23 11:49

INFORMACJA  O WYNIKACH  NABORU na wolne stanowisko urzędnicze  Kierownika Inkubatora Przedsiębiorczości Urzędu  Miasta Chełmży

Urząd Miasta Chełmży

Gen. J. Hallera 2

87-140 Chełmża

INFORMACJA  O WYNIKACH  NABORU
na wolne stanowisko urzędnicze
 Kierownika Inkubatora Przedsiębiorczości
Urzędu  Miasta Chełmży

             W wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko  została wybrana Pani Karolina Nitzler zamieszkała w  Chełmży.

Uzasadnienie  dokonanego wyboru:

Na podstawie analizy dokumentów aplikacyjnych oraz przeprowadzonej rozmowy kwalifikacyjnej stwierdzam, że Pani Karolina Nitzler spełniła wszystkie niezbędne wymagania określone w ogłoszeniu. Wybrany kandydat uzyskał najwyższe noty z rozmowy kwalifikacyjnej i wybrany został na stanowisko Kierownika Inkubatora Przedsiębiorczości Urzędu Miasta Chełmży.

 

Burmistrz Chełmży

/-/ mgr Jerzy Czerwiński

drukuj (INFORMACJA  O WYNIKACH  NABORU na wolne stanowisko urzędnicze  Kierownika Inkubatora Przedsiębiorczości Urzędu  Miasta Chełmży)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Beata Gołębiewska
  data wytworzenia: 2021-09-02
 • opublikował: Jarosław Smyczyński
  data publikacji: 2021-09-02 14:43

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 10379
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2021-09-02 14:44:09