Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

Realizacja inwestycji z podziałem na zadania: Zadanie Nr 1: „Zaprojektowanie i budowa oświetlenia w ulicy Ładownia”, Zadanie Nr 2: „Zaprojektowanie i budowa oświetlenia w ulicach Kraszewskiego, Fredy i Brzechwy”, Zadanie Nr 3: „Zaprojektowanie oświetlenia w ulicy Popiełuszki” – II przetarg nieograniczony

Ogłoszenie nr 554631-N-2020 z dnia 2020-06-25 r.

Gmina Miasto Chełmża: Realizacja inwestycji z podziałem na zadania: Zadanie Nr 1: „Zaprojektowanie i budowa oświetlenia w ulicy Ładownia”, Zadanie Nr 2: „Zaprojektowanie i budowa oświetlenia w ulicach Kraszewskiego, Fredy i Brzechwy”, Zadanie Nr 3: „Zaprojektowanie oświetlenia w ulicy Popiełuszki”.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie nieobowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Nie


Nazwa projektu lub programu
 

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie


Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie


Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miasto Chełmża, krajowy numer identyfikacyjny 87111869000000, ul. Gen. Hallera  2 , 87-140  Chełmża, woj. kujawsko-pomorskie, państwo Polska, tel. 056 675-22-91, , e-mail przetargi@um.chelmza.pl, , faks 056 675-21-22.
Adres strony internetowej (URL): https://www.bip.chelmza.pl/
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
 

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
 

I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

Tak
https://www.bip.chelmza.pl


Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Tak
https://www.bip.chelmza.pl


Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

Nie
 


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie

Nie
adres
 

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Wersja papierowa
Adres:
Urząd Miasta Chełmży, ul. Gen. J. Hallera 2, 87-140 Chełmża, pokój nr 2 (sekretariat/ tymczasowe okno podawcze Urzędu Miasta)


Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Realizacja inwestycji z podziałem na zadania: Zadanie Nr 1: „Zaprojektowanie i budowa oświetlenia w ulicy Ładownia”, Zadanie Nr 2: „Zaprojektowanie i budowa oświetlenia w ulicach Kraszewskiego, Fredy i Brzechwy”, Zadanie Nr 3: „Zaprojektowanie oświetlenia w ulicy Popiełuszki”.
Numer referencyjny: GKM.271.1.9.2020
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie


II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:

Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych związanych z budową oświetlenia ulicznego wzdłuż dróg gminnych tj.: - ul. Ładownia – zakres zamówienia obejmuje odcinek o długości ok. 197 mb, - ul. Kraszewskiego – zakres zamówienia obejmuje odcinek o długości ok. 180 mb, - ul. Fredry – zakres zamówienia obejmuje odcinek o długości ok. 110 mb, - ul. Brzechwy – zakres zamówienia obejmuje odcinek o długości ok. 120 mb, - ul. Popiełuszki – zakres zamówienia obejmuje odcinek o długości ok. 180 mb. Przedmiot zamówienia: należy zaprojektować zgodnie z wymogami technicznymi i nomami w zakresie budowy oświetlenie drogowego, na drogach gminnych. W pracach projektowych należy przewidzieć możliwość rozbudowy instalacji oświetleniowej w przyszłości. Roboty budowlane związane z wykonaniem oświetlenia drogowego będą prowadzone w szerokościach linii rozgraniczających drogi zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Gmina Miasto Chełmża oświadcza, iż działki na których ma być realizowana inwestycja (tj. działki ewidencyjne nr 6, 5/15, z obrębu 17, nr 33/12, 33/6, 32/1 71, 70, 40, 31/34 z obrębu 12, nr 65/31 z obrębu 6, nr 30/21 z obrębu 15) stanowią jej własność.

II.5) Główny kod CPV: 45316110-9
Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV

71320000-7II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:


(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Tak
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Zamawiający nie przewiduje udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6. Ustawy PZP.
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:

Okres w miesiącach

Okres w dniach

Data rozpoczęcia

Data zakończenia

     

2020-11-24


II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie precyzuje wymagań w tym zakresie.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Wykonawca posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia w wysokości, co najmniej 120 000,00 zł (słownie: sto dwadzieścia tysięcy 00/100 zł).
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Wykonawca w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykaże, że: wykonał należycie min. 1 zadanie/ zamówienie zbliżone rodzajowo (podobne) do przedmiotu zamówienia, tj. polegające na budowie* oświetlenia drogowego o łącznej wartości dla wskazanego zadania nie mniejszej niż 120 000,00 zł brutto. * Pod pojęciem „budowy” Zamawiający rozumie wyłącznie wykonanie nowego obiektu budowlanego lub rozbudowę istniejącego. Wskazana wartość robót dotyczy jednego zadania - w celu potwierdzenia spełniania ww. warunku nie można sumować wartości robót zrealizowanych w ramach kilku zadań. Wartości podane w dokumentach potwierdzających spełnienie ww. warunku w walutach innych niż wskazane przez Zamawiającego, Wykonawca przeliczy wg średniego kursu NBP na dzień podpisania protokołu odbioru robót lub równoważnego dokumentu. Wykonawca dysponuje lub będzie dysponować przynajmniej jedną osobą do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie na stanowisku kierownika budowy, posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń, które zostały wydane zgodnie przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane lub odpowiadające im ważne uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. Wykonawca dysponuje lub będzie dysponować przynajmniej jedną osobą, posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania o specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych (w zakresie wystarczającym do projektowania instalacji przewidzianych przedmiotem zamówienia), które zostały wydane zgodnie przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane lub odpowiadające im ważne uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. Zamawiający dopuszcza równoważne uprawnienia, które zostały wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej zgodnie z ustawą z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej. Przez uprawnienia ,,bez ograniczeń” wydane pod rządami aktualnie obowiązujących przepisów rozumie się uprawnienia w zakresie określonym przez te przepisy, natomiast uprawnienia wydane uprzednio mogą zawierać ograniczenia występujące ówcześnie w porządku prawno-administracyjnym pod warunkiem, że nie są to ograniczenia odpowiadające dokładnie ograniczeniom obecnym (kubaturowym), lub ograniczenia te nie są ograniczeniami uniemożliwiającymi posiadającej je osobie sprawowanie funkcji technicznych w budownictwie w zakresie umożliwiającym wykonanie prac objętych przedmiotem zamówienia.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:
Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:

 

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających brak podstaw do wykluczenia z postępowania (art. 25 ust. 1 pkt. 3 ustawy Pzp), których może żądać Zamawiający – zgodnie z wykazem dokumentów, określonych w §5 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia: a) Informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. b) oświadczenie wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności, stanowiące załącznik nr 9 do SIWZ. c) oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne, stanowiące załącznik nr 10 do SIWZ.

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu (art. 25 ust. 1 pkt. 1 ustawy Pzp): a) załącznik nr 4 - wykaz robót budowlanych - wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów na rzecz, których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz, którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty. Jeżeli złożone przez Wykonawcę dokumenty budzą wątpliwości Zamawiającego, może on zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu na rzecz, którego roboty/usługi/dostawy były wykonane, o dodatkowe informacje lub dokumenty w tym zakresie. b) załącznik nr 5 - wykaz osób - skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. c) Dokumenty potwierdzające, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności zw. z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną w niniejszej specyfikacji.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
 

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

Inne dokumenty lub oświadczenia wymagane w postępowaniu: a) W przypadku, gdyby oferta, oświadczenia lub dokumenty zawierały informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r., poz. 1010 ze zm.), dalej „uznk". Wykonawca powinien w sposób niebudzący wątpliwości zastrzec (oświadczeniem zawartym w Formularzu ofertowym), które informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa oraz wykazać, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. b) Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji z otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 3 do SIWZ. Wraz z przedstawieniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Oświadczenie o braku przynależności do grupy kapitałowej złożone wraz z ofertą, niezależnie od ilości ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, będzie traktowane, jako potwierdzenie braku podstawy do wykluczenia z postępowania, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp . Należy jednak w tym przypadku pamiętać, że jakakolwiek zmiana sytuacji Wykonawcy w toku postępowania (włączenie do grupy kapitałowej) będzie powodowała obowiązek aktualizacji takiego oświadczenia po stronie Wykonawców. W przypadku oferty wspólnej powyższe oświadczenie powinno dotyczyć każdego z członków konsorcjum. c) Oświadczenie, dotyczące wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14, Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/W, o ile jest to wymagane, stanowiące załącznik nr 7 do SIWZ. Ponadto Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Zamawiający zwraca uwagę, że Wykonawca winien dowieść wszelkich okoliczności świadczących nie tylko o tym, iż sam fakt udostępnienia zasobów formalnie miał miejsce, a także okoliczności pozwalające stwierdzić, iż udostępnienie to jest realne, wystarczające i adekwatne dla oceny spełniania danych warunków udziału w postępowaniu. W celu oceny czy Wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów. Zamawiający może zażądać od Wykonawcy przedstawienia dokumentu, który powinien zawierać informacje dotyczące w szczególności zakresu dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu, sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu przez Wykonawcę, zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego, informacji czy podmiot na zdolnościach, którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących kwalifikacji zawodowych zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Nie
Informacja na temat wadium
 


IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:
 


IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:
 


IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:


Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
 


IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:
 


IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:
 


IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:


Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:
 


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria

Kryteria

Znaczenie

Cena brutto

60,00

Gwarancja jakości

40,00


IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:


Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:


Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:


Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Istotne postanowienia umowy, w tym warunki jej realizacji zostały zawarte we wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr 8 do SIWZ. Wykonawca akceptuje treść wzoru umowy na wykonanie przedmiotu zamówienia. Postanowienia umowy ustalone we wzorze nie podlegają zmianie przez Wykonawcę. Przyjęcie przez Wykonawcę postanowień wzoru umowy stanowi jeden z warunków ważności oferty.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-07-10, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
IV.6.5) Informacje dodatkowe:
 

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

Burmistrz Miasta

(-) Jerzy Czerwiński

drukuj (Realizacja inwestycji z podziałem na zadania: Zadanie Nr 1: „Zaprojektowanie i budowa oświetlenia w ulicy Ładownia”, Zadanie Nr 2: „Zaprojektowanie i budowa oświetlenia w ulicach Kraszewskiego, Fredy i Brzechwy”, Zadanie Nr 3: „Zaprojektowanie oświetlenia w ulicy Popiełuszki” – II przetarg nieograniczony)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Tomasz Szreiber
  data wytworzenia: 2020-06-25
 • opublikował: Jarosław Smyczyński
  data publikacji: 2020-06-25 13:48

Załączniki - Realizacja inwestycji z podziałem na zadania: Zadanie Nr 1: „Zaprojektowanie i budowa oświetlenia w ulicy Ładownia”, Zadanie Nr 2: „Zaprojektowanie i budowa oświetlenia w ulicach Kraszewskiego, Fredy i Brzechwy”, Zadanie Nr 3: „Zaprojektowanie oświetlenia w ulicy Popiełuszki” – II przetarg nieograniczony

drukuj (Załączniki - Realizacja inwestycji z podziałem na zadania: Zadanie Nr 1: „Zaprojektowanie i budowa oświetlenia w ulicy Ładownia”, Zadanie Nr 2: „Zaprojektowanie i budowa oświetlenia w ulicach Kraszewskiego, Fredy i Brzechwy”, Zadanie Nr 3: „Zaprojektowanie oświetlenia w ulicy Popiełuszki” – II przetarg nieograniczony)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Tomasz Szreiber
  data wytworzenia: 2020-06-25
 • opublikował: Jarosław Smyczyński
  data publikacji: 2020-06-25 13:45

Informacja z otwarcia ofert dot. postępowania pn.: Realizacja inwestycji z podziałem na zadania: Zadanie Nr 1: „Zaprojektowanie i budowa oświetlenia w ulicy Ładownia”, Zadanie Nr 2: „Zaprojektowanie i budowa oświetlenia w ulicach Kraszewskiego, Fredy i Brzechwy”, Zadanie Nr 3: „Zaprojektowanie oświetlenia w ulicy Popiełuszki” – II przetarg nieograniczony

Chełmża, dnia 10.07.2020 r.

Nr sprawy: GKM.271.1.9.2020

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

w przetargu nieograniczonym (art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych)

pn.: Realizacja inwestycji z podziałem na zadania: Zadanie Nr 1: „Zaprojektowanie i budowa oświetlenia w ulicy Ładownia”, Zadanie Nr 2: „Zaprojektowanie i budowa oświetlenia w ulicach Kraszewskiego, Fredy i Brzechwy”, Zadanie Nr 3: „Zaprojektowanie oświetlenia w ulicy Popiełuszki”.

 

 1. Zamawiający na otwarciu ofert poinformował, iż na ww. zmówienie zamierza przeznaczyć kwotę w wysokości 140 000,00 zł
 2. W przetargu, w terminie, złożono 2 oferty cenowe tj.:

Oferta nr:

Wykonawca (nazwa firmy lub nazwisko) i adres Wykonawcy:

1

AMZ ELEKTRO Sp. z o. o., ul. Płaska 17, 87-100 Toruń

2

P. P. H. U. OŚWIETLENIE inż. Dariusz Ostrowski, ul. Jeziorna 59, 77-400 Złotów

 1. Cena, termin wykonania zamówienia, okres gwarancji i warunki płatności zawarte w ofercie:

 

Oferta Nr 1:                                                                                     

Cena ofertowa:

109 500,00 zł netto

25 185,00 zł podatek VAT

134 685,00 zł brutto

Okres gwarancji jakości:

84 miesięcy

Termin wykonania zadania:

2020-11-24

Termin płatności

30 dni licząc od daty otrzymania faktury przez Zamawiającego

 

Oferta Nr 2:                                                                                     

Cena ofertowa:

112 559,00 zł netto

25 888,57 zł podatek VAT

138 447,57 zł brutto

Okres gwarancji jakości:

60 miesięcy

Termin wykonania zadania:

2020-11-24

Termin płatności

30 dni licząc od daty otrzymania faktury przez Zamawiającego

 

Burmistrz Miasta

(-) mgr Jerzy Czerwiński

drukuj (Informacja z otwarcia ofert dot. postępowania pn.: Realizacja inwestycji z podziałem na zadania: Zadanie Nr 1: „Zaprojektowanie i budowa oświetlenia w ulicy Ładownia”, Zadanie Nr 2: „Zaprojektowanie i budowa oświetlenia w ulicach Kraszewskiego, Fredy i Brzechwy”, Zadanie Nr 3: „Zaprojektowanie oświetlenia w ulicy Popiełuszki” – II przetarg nieograniczony)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Tomasz Szreiber
  data wytworzenia: 2020-07-10
 • opublikował: Jarosław Smyczyński
  data publikacji: 2020-07-10 11:13

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty zamówienia publicznego pn.: Realizacja inwestycji z podziałem na zadania: Zadanie Nr 1: „Zaprojektowanie i budowa oświetlenia w ulicy Ładownia”, Zadanie Nr 2: „Zaprojektowanie i budowa oświetlenia w ulicach Kraszewskiego, Fredy i Brzechwy”, Zadanie Nr 3: „Zaprojektowanie oświetlenia w ulicy Popiełuszki” – II przetarg nieograniczony

Chełmża, dnia 20.07.2020 r.

 

Nr referencyjny: GKM.271.1.7.2020

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ

OFERTY ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

            Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) niniejszym informuję, iż w prowadzonym przez Gminę Miasto Chełmża, z siedzibą przy ul. Gen. J. Hallera 2 w Chełmży, postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, w trybie przetargu nieograniczonego pn.: Realizacja inwestycji z podziałem na zadania: Zadanie Nr 1: „Zaprojektowanie i budowa oświetlenia w ulicy Ładownia”, Zadanie Nr 2: „Zaprojektowanie i budowa oświetlenia w ulicach Kraszewskiego, Fredy i Brzechwy”, Zadanie Nr 3: „Zaprojektowanie oświetlenia w ulicy Popiełuszki” jako ofertę najkorzystniejszą na realizację zadania wybrano ofertę przedstawioną przez AMZ ELEKTRO Sp. z o. o., ul. Płaska 17, 87-100 Toruń. Oferta ww. Wykonawcy została uznana za najkorzystniejszą na podstawie kryterium oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

 

Nazwa (firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty na realizację przedmiotu zamówienia wraz ze streszczeniem oceny i porównanie złożonych ofert, zawierające punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację.

 

Nr oferty

Wykonawca (nazwa firmy lub nazwisko) i adres Wykonawcy)

Liczba punktów w kryterium nr 1 – Cena brutto

(max 60,00 punktów)

Liczba punktów w kryterium nr 2 – Okres gwarancji (max 40,00 punktów)

Łączna liczba punktów

1.

AMZ ELEKTRO Sp. z o. o., ul. Płaska 17, 87-100 Toruń

60,00 punktów

(cena ryczałtowa

134 685,00 zł)

40,00 punktów

(84 miesiące)

100,00

punktów

2.

P. P. H. U. OŚWIETLENIE inż. Dariusz Ostrowski, ul. Jeziorna 59, 77-400 Złotów

58,37 punktów

(cena ryczałtowa

138 447,57 zł)

28,57 punktów

(60 miesięcy)

86,94

punktów

     

Ponadto Zamawiający informuje, iż:

 • W niniejszym postępowaniu złożono 2 oferty cenowe.
 • Zgodnie z art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp Zamawiający przeprowadził tzw. procedurę odwróconą.
 • Z postępowania nie wykluczono i odrzucono żadnej oferty, przedmiotowe postępowanie nie podlega unieważnieniu.

 

Uzasadnienie wyboru oferty: Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, a złożona oferta jest zgodna z wymaganiami określonymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający wybrał ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, tj. Cena brutto – waga kryterium 60,00%, gwarancja jakości – waga 40,00%. Za najkorzystniejszą została uznana oferta, która uzyskała najwyższą łączną liczbę punktów spośród wszystkich ofert niepodlegających odrzuceniu.

Burmistrz Miasta Chełmży

/-/ Jerzy Czerwiński

drukuj (Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty zamówienia publicznego pn.: Realizacja inwestycji z podziałem na zadania: Zadanie Nr 1: „Zaprojektowanie i budowa oświetlenia w ulicy Ładownia”, Zadanie Nr 2: „Zaprojektowanie i budowa oświetlenia w ulicach Kraszewskiego, Fredy i Brzechwy”, Zadanie Nr 3: „Zaprojektowanie oświetlenia w ulicy Popiełuszki” – II przetarg nieograniczony)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Tomasz Szreiber
  data wytworzenia: 2020-07-20
 • opublikował: Jarosław Smyczyński
  data publikacji: 2020-07-20 10:45

« wstecz

Opis strony

Redaguje: Małgorzata Karpińska, Biuro Rady Miejskiej, 87-140 Chełmża, ul. Hallera 2, tel. (0-56) 675-22-91 w. 43
Jarosław Smyczyński, Wydział Organizacyjny, 87-140 Chełmża, ul. Hallera 2, tel. (0-56) 675-22-91 w. 34

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 1413656
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2020-09-18 11:34

Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- miejsce przeszukiwania

Menu

Intranet

Zaloguj się

Urząd Miasta

ul. Hallera 2
87-140 Chełmża

Kontakt

tel.: + 48 (56) 675-22-91/2
fax: + 48 (56) 675-21-22
e-mail: um@chelmza.pl
promocjaum@post.pl

Godziny Pracy Urzędu

Poniedziałek    7:00 - 15:00
Wtorek    8:00 - 16:00
Środa    7:00 - 15:00
Czwartek    7:00 - 15:00
Piątek    7:00 - 15:00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 5005906
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-09-18 14:00

Stopka strony