Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym prowadzonym na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych pn.: „Utwardzenie dróg o nawierzchni gruntowej i żużlowej gruzem betonowym mielonym i kamiennym łamanym typu melafir ul. Brzechwy, Fredry, Szymborskiej, Pułaskiego i Ładownia” – etap II: ul. Szymborskiej, ul. Brzechwy.

Chełmża, dnia 03.08.2020 r.

Nr. referencyjny: GKM.271.2.14.2020

Zaproszenie do złożenia oferty

Zamówienie publiczne o wartości szacunkowej nieprzekraczającej kwoty 30 000 euro, prowadzone na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843).

W związku z planowaną realizacją zadania, zapraszam do złożenia oferty realizację robót budowlanych pn.: „Utwardzenie dróg o nawierzchni gruntowej i żużlowej gruzem betonowym mielonym i kamiennym łamanym typu melafir ul. Brzechwy, Fredry, Szymborskiej, Pułaskiego i Ładownia” – etap II: ul. Szymborskiej, ul. Brzechwy.

I. Zamawiający

 

Nazwa:                       Gmina Miasto Chełmża

 

Adres:                        ul. Gen. J. Hallera 2

87-140 Chełmża

 

NIP:                            879 258 24 81

 

REGON:                    871118690

II. Opis Przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zmiana nawierzchni ulic: Szymborskiej i Brzechwy wraz z podbudową:

- na długości około 80 m i szerokości około 5 m (dot. ul. Szymborskiej),

- na długości około 200 m i szerokości około 5 m (dot. ul. Brzechwy).

Zamówienie obejmuje utwardzenie ulicy Szymborskiej i Brzechwy (zgodnie ze wskazanym zakresem) w następującej technologii:

- wykonanie koryta na głębokości 35 cm wraz z odwozem urobku oraz jego utylizacją (żużel, gruz betonowy, ziemia),

- wykonanie podsypki z piasku o grubości po zagęszczeniu 10 cm,

- wykonanie podbudowy z gruzu betonowego mielonego o frakcji 31,5 – 63 mm o grubości po zagęszczeniu 20 cm,

- wykonanie nawierzchni drogi z melafiru o frakcji 0 – 31,5 mm (klinowanie) o grubości po zagęszczeniu 5 cm.

            W koszcie wykonania należy uwzględnić również: poszerzenie jezdni na skrzyżowaniu z ul. Kościuszki (łuki), koszty związane wykonaniem zjazdów do nieruchomości, regulację pionową urządzeń podziemnych odkrytych w trakcie korytowania ulic.

Uwaga!

 

 1. Szczegółowy zakres prac należy skalkulować indywidualnie zgodnie z wymogami określonymi w niniejszym postępowaniu.
 2. Wszystkie prace powinny być wykonane z uwzględnieniem obowiązujących Norm, przepisów BHP i zasadami wiedzy technicznej przez wykwalifikowanych pracowników posiadających odpowiednie i aktualne uprawnienia.
 3. Zamawiający zaleca, aby Wykonawcy przed złożeniem oferty dokonali we własnym zakresie oględzin i wizji lokalnych miejsc, w których będzie realizowany przedmiot zamówienia i zapoznali się z warunkami wykonania zamówienia, w celu uniknięcie nieprawidłowości w sporządzonej wycenie oferty. Koszty wizji lokalnej ponosi Wykonawca.

Warunki realizacji przedmiotu zamówienia:

  1. Tam, gdzie w dokumentacji przetargowej, zostało wskazane pochodzenie (marka, znak towarowy, producent, dostawca itp.) materiałów lub normy, aprobaty, specyfikacje i systemy, o których mowa w art. 30 ust. 1 i ust. 3 ustawy PZP, Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów lub rozwiązań równoważnych pod warunkiem, że zapewnią one realizację robót zgodnie z wydanymi pozwoleniami oraz zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w dokumentacji przetargowej
  2. Roboty winny zostać wykonane i ukończone zgodnie z prawem obowiązujący na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, w szczególności ustawie Prawo budowlane tj. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r.,
  3. Kierować i nadzorować roboty mogą osoby, które posiadają wymagane prawem uprawnienia.
  4. Wykonawca winien realizować roboty budowlane stanowiące przedmiot umowy w sposób, jak najmniej uciążliwy dla użytkowników obiektu, umożliwiający prawidłowe ich funkcjonowanie.
  5. Uznaje się, iż złożenie ofert oznacza, że Wykonawcy zapoznali się ze wszelkimi odpowiednimi ustawami i innymi przepisami prawna obowiązującymi na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, które mogą w jakikolwiek sposób wpłynąć lub dotyczyć działań i czynności objętych ofertą i wynikającą z niej umową w sprawie zamówienia publicznego

Nazwy i kody Wspólnego Słownika Zamówień (klasyfikacji CPV)

CPV    45000000-7     Roboty budowlane

III. Termin wykonania zamówienia

Zamawiający oczekuje wykonania przedmiotu zamówienia w terminie do dnia 30 września 2020 roku.

IV. Wynagrodzenie

 1. Za wykonanie przedmiotu zamówienia strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe brutto.
  1. Cena oferty musi być kompletna, jednoznaczna i ostateczna. Wykonawca kalkuluje cenę ryczałtową w oparciu o niniejsze zapytanie ofertowe (opis przedmiotu zamówienia) wraz z załącznikami. W wycenie oferty należy uwzględnić wszystkie niezbędne elementy i przewidywane koszty związane z realizacją zadania. Wykonawca ponosi wyłączną odpowiedzialność za zbadanie z należytą starannością obiektu oraz za uzyskanie informacji w odniesieniu do przedmiotu zamówienia wszelkich warunków oraz zobowiązań, które w jakikolwiek sposób mogą wpłynąć na wartość lub charakter oferty lub na wykonanie robót.
  2. Skalkulowana cena musi obejmować pełny zakres robót niezbędnych do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia.
 2. Rozliczenie za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi jednorazowo po zakończeniu realizacji zadania w oparciu o fakturę końcową, po pozytywnym odbiorze wykonania przedmiotu umowy potwierdzonym protokołem odbioru końcowego [bez zastrzeżeń].
 3. Wynagrodzenie będzie płatne w terminie do 30 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury przez Zamawiającego [na podstawie protokołu odbioru], przelewem na konto Wykonawcy.
 4. Za datę zapłaty przyjmuje się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

 V. Kryteria oceny ofert i sposób ich obliczania

Zamawiający stosować będzie następujące kryteria oceny ofert:

Nr

Nazwa kryterium

Waga

 

1.

 

Cena brutto

 

100,00%

 

Przyjmuje się, że 1% = 1 pkt i tak zostanie przeliczona liczba punktów w przyjętych kryteriach. Maksymalna liczna punktów, jaką może uzyskać Wykonawca = 100,00 punktów.

 1. Kryterium nr 1 – Cena: Każda oferta poddana ocenie otrzyma zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku liczbę punktów wynikającą ze wzoru:

 

P(x) =Cmin/Cx×100, gdzie:

P(x) – liczba punktów otrzymanych przez ofertę „x”

Cmin – najniższa cena spośród wszystkich ważnych i nieodrzuconych ofert

Cx – cena podana w badanej ofercie „x”

Maksymalna liczba punktów, które może być przyznana ofercie: 100,00.

 

Obliczając punktację dla poszczególnych ofert, Zamawiający zastosuje zaokrąglenie do dwóch miejsc po przecinku. Za najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która uzyska najwyższą łączną liczbę punktów przyznaną wg wzoru wskazanego powyżej.

VI. Miejsce, termin i sposób składania i przygotowania ofert

 1. Ofertę cenową w kwocie brutto z wyszczególnieniem kwot netto oraz VAT należy przesłać na formularzu ofertowym [stanowiącym Załącznik Nr 1] do dnia 18 sierpnia 2020 roku:
  1. na adres Urzędu Miasta Chełmży ul. Gen. J. Hallera 2 [pokój Nr 2], 87-140 Chełmża / tymczasowe okno podawcze tut. Urzędu - osobiście, pocztą tradycyjną (Liczy się data faktycznego dostarczenia oferty do siedziby Zamawiającego a nie data stempla pocztowego nadania listu)
  2. lub drogą elektroniczną na adres przetargi@um.chelmza.pl z dopiskiem „Utwardzenie dróg – etap II: ul. Szymborskiej i Brzechwy”
 2. Do Oferty należy dostarczyć pełnomocnictwo do podpisania oferty, o ile prawo do podpisania oferty nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą. Treść pełnomocnictwa powinna jednoznacznie określać czynności, co do wykonywania, których pełnomocnik jest upoważniony.
 3. Dokumenty sporządzone w języku obcym należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski. Wystarczające jest tłumaczenie Wykonawcy.
 4. Formularz ofertowy oraz załączniki muszą być podpisane przez osobę/y składającą/ce Ofertę. Kopię dokumentów muszą być poświadczone za zgodność z oryginałem przez osobę/y składające Ofertę. Natomiast w przypadku składania ofert drogą elektroniczną konieczny jest podpis Oferenta (dotyczy dokumentu w formie skanu wypełnionego i podpisanego).
 5. Oferty złożone po terminie oraz niezgodnie ze sposobem złożenia określonym w zapytaniu nie będą rozpatrywane.

VII. Warunki udziału w postępowaniu

Zamawiający zastrzega sobie możliwość, najpierw dokonać oceny ofert [stworzyć ranking ofert] a następnie zbadać, czy wykonawca, którego oferta została oceniona, jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu określone w niniejszym ogłoszeniu. Jeżeli wykonawca, o którym mowa powyżej, uchyla się od zawarcia umowy, zamawiający może zbadać, czy nie podlega wykluczeniu oraz czy spełnia warunki udziału w postępowaniu wykonawca, który złożył ofertę najwyżej ocenioną spośród pozostałych ofert.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy nakładają obowiązek ich posiadania, posiadania wiedzy i doświadczenia w zakresie realizacji zamówień o charakterze zbliżonym do przedmiotu zamówienia, dysponowania potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia.

Na potwierdzenie spełnienie warunków udziału w postępowaniu Wykonawca powinien przedłożyć:

 1. Warunek udziału w postępowaniu dot. wiedzy i doświadczenia Wykonawcy- Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał, iż nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, w sposób należyty wykonał i wykaże                    min. 1 zakończone zadanie (zamówienie) obejmujące swoim zakresem realizację robót budowlanych o zbliżonym (podobnym) zakresie, w szczególności polegających na budowie lub przebudowie lub modernizacji drogi, o łącznej wartości robót budowlanych dla wskazanego zadania 60 000,00 zł brutto. Wskazaną realizację potwierdzającą spełnianie powyższego warunku, Wykonawca wykaże w załączniku Nr 3 wraz z podaniem wartości robót, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów na rzecz, których roboty te zostały wykonane.

Ponadto Zamawiający zastrzega sobie możliwość wezwania Wykonawcy, w szczególności Wykonawcy, którego oferta zostanie oceniona, jako najkorzystniejsza do załączenia dowodów określających czy te roboty zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot na rzecz, którego roboty były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy. Z wskazanych referencji bądź innych dokumentów [np. protokołów odbioru] powinno wynikać, iż roboty zostały wykonane należycie.

Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie oświadczeń i dokumentów złożonych przez Wykonawców na zasadzie „Spełnia/ Nie spełnia”.

VIII. Dodatkowe informacje

 1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na wykonany przedmiot umowy w dacie odbioru końcowego robót.  Na wykonanie przedmiotu Umowy (zarówno dla robót budowlanych, jak i dla urządzeń wbudowanych/ zamontowanych przez Wykonawcę) udziela się Zamawiającemu gwarancji obejmującej okres 12 miesięcy od daty bezusterkowego odbioru robót. W związku z wyznaczonym okresem gwarancji Strony ustalają, że okres rękojmi będzie tożsamy z okresem gwarancji.
 2. Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni licząc od dnia, w którym upływa dzień na składanie ofert.
 3. Zamówienie zostanie udzielone zgodnie z zasadą konkurencyjności i nie podlega przepisom Prawo zamówień publicznych.
 4. Zamawiający przewiduje możliwości zmiany postanowień umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
 5. Wykonawcy, których oferty nie zostaną wybrane nie mogą zgłaszać żadnych roszczeń względem Zamawiającego z tytułu otrzymania zapytania ofertowego oraz przygotowania i złożenia oferty na to zapytanie.
 6. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana zostanie powiadomiony pisemnie lub telefonicznie o wyborze jego oferty oraz o terminie podpisania umowy.
 7. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania bez podania uzasadnienia, a także pozostawienia postępowania bez wyboru oferty.

IX. Kontakt z zamawiającym

W przypadku pojawienia się jakichkolwiek pytań i wątpliwości proszę o kontakt: * w sprawach związanych z przedmiotem zamówienia: z Naczelnikiem Wydziału Gospodarki Miejskiej Urzędu Miasta – Panem Zdzisławem Stasik, pod numerem telefonu 56 639 23 35 lub  Inspektorem Urzędu Miasta Chełmży - Panem Ireneuszem Pawlikowskim, pod numerem telefonu 56 639 23 38

* w sprawach związanych z procedura zamówienia z Tomaszem Szreiber, pod numerem telefonu 56639 2347, pod adresem e-mail: przetargi@um.chelmza.pl

X. Załączniki

- Załącznik Nr 1 Formularz ofertowy

- Załącznik Nr 2 – Wzór umowy

- Załącznik Nr 3 – Wykaz robót

- Załącznik Nr 4 – Plan sytuacyjny

Burmistrz Miasta

(-) Jerzy Czerwiński

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Tomasz Szreiber
  data wytworzenia: 2020-08-03
 • opublikował: Jarosław Smyczyński
  data publikacji: 2020-08-03 11:14

Załączniki - Ogłoszenie o zamówieniu publicznym prowadzonym na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych pn.: „Utwardzenie dróg o nawierzchni gruntowej i żużlowej gruzem betonowym mielonym i kamiennym łamanym typu melafir ul. Brzechwy, Fredry, Szymborskiej, Pułaskiego i Ładownia” – etap II: ul. Szymborskiej, ul. Brzechwy.

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Tomasz Szreiber
   data wytworzenia: 2020-08-03
  • opublikował: Jarosław Smyczyński
   data publikacji: 2020-08-03 11:17
 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Tomasz Szreiber
   data wytworzenia: 2020-08-03
  • opublikował: Jarosław Smyczyński
   data publikacji: 2020-08-03 11:17
 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Tomasz Szreiber
   data wytworzenia: 2020-08-03
  • opublikował: Jarosław Smyczyński
   data publikacji: 2020-08-03 11:17
 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Tomasz Szreiber
   data wytworzenia: 2020-08-03
  • opublikował: Jarosław Smyczyński
   data publikacji: 2020-08-03 11:17
 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Tomasz Szreiber
   data wytworzenia: 2020-08-03
  • opublikował: Jarosław Smyczyński
   data publikacji: 2020-08-03 11:17

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Tomasz Szreiber
  data wytworzenia: 2020-08-03
 • opublikował: Jarosław Smyczyński
  data publikacji: 2020-08-03 11:11

Wyjaśnienia treści SIWZ w zamówieniu publicznym prowadzonym na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych pn.: „Utwardzenie dróg o nawierzchni gruntowej i żużlowej gruzem betonowym mielonym i kamiennym łamanym typu melafir ul. Brzechwy, Fredry, Szymborskiej, Pułaskiego i Ładownia” – etap II: ul. Szymborskiej, ul. Brzechwy.

Metryka

 • opublikował: Paweł Zdrojewski
  data publikacji: 2020-08-13 11:30

« wstecz

Opis strony

Redaguje: Małgorzata Karpińska, Biuro Rady Miejskiej, 87-140 Chełmża, ul. Hallera 2, tel. (0-56) 675-22-91 w. 43
Jarosław Smyczyński, Wydział Organizacyjny, 87-140 Chełmża, ul. Hallera 2, tel. (0-56) 675-22-91 w. 34

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 1413657
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2020-09-18 11:34

Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- miejsce przeszukiwania

Menu

Intranet

Zaloguj się

Urząd Miasta

ul. Hallera 2
87-140 Chełmża

Kontakt

tel.: + 48 (56) 675-22-91/2
fax: + 48 (56) 675-21-22
e-mail: um@chelmza.pl
promocjaum@post.pl

Godziny Pracy Urzędu

Poniedziałek    7:00 - 15:00
Wtorek    8:00 - 16:00
Środa    7:00 - 15:00
Czwartek    7:00 - 15:00
Piątek    7:00 - 15:00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 5005908
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-09-18 14:00

Stopka strony