Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym prowadzonym na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych na dostawę mebli i wyposażenia do Przedszkola Miejskiego Nr 2 w Chełmży w ramach realizacji projektu pn.: „Świat Przedszkolaka” – II postępowanie.

Chełmża, dnia 5 sierpnia 2020 r.

Nr. referencyjny: GKM.271.2.15.2020

 

Zaproszenie do złożenia oferty

Zamówienie publiczne o wartości szacunkowej nieprzekraczającej kwoty 30 000 euro, prowadzone na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843).

W związku z realizacją zadania inwestycyjnego z podziałem na zadania: Zadanie Nr 1: „Utworzenie Środowiskowego Centrum Aktywności”, Zadanie Nr 2: „Modernizacja przybudówki w Szkole Podstawowej nr 3 budynek B”, Burmistrz Miasta Chełmży zaprasza do składania ofert cenowych na dostawę mebli i wyposażenia do Przedszkola Miejskiego nr 2 w Chełmży w ramach realizacji projektu pn.: "Świat Przedszkolaka".

I. Zamawiający

 

Nazwa:                       Gmina Miasto Chełmża

 

Adres:                        ul. Gen. J. Hallera 2

87-140 Chełmża

 

NIP:                            879 258 24 81

 

REGON:                    871118690

II. Opis Przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa: wyposażenia, mebli, sprzętu i pomocy dydaktycznych do Przedszkola Miejskiego Nr 2 w Chełmży przy ulicy Hallera 21 w ramach realizacji projektu „Świat przedszkolaka”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

 

Wymagania ogólne:

 

Wyposażenie opisane w załączniku nr 4 do niniejszego postępowania musi spełniać wymogi określone w przepisach raz normach dla placówek oświatowych – przedszkoli.  

 

Informacje dodatkowe:

1. Wszystkie podane wymiary są wymiarami sugerowanymi i mogą nieznacznie (+/-5 %) odbiegać od podanych w opisie.

2. Wykonawca zamówienia jest zobowiązany na własny koszt do dostarczenia mebli, wniesienia ich do siedziby przedszkola i złożenia w miejscu wskazanym przez Dyrektora Przedszkola.

3. Do formularza oferty należy dołączyć Zestawienie cenowe stanowiące Załącznik nr 5 do Zapytania ofertowego, zawierające wszystkie oferowane w ramach zamówienia produkty wraz z ich cenami jednostkowymi. W przypadku niezałączenia niniejszego załącznika do oferty cenowej, Zamawiający wezwie Wykonawcę do jego uzupełnienia w wyznaczonym terminie.
4. Wyszczególnione w przedmiocie zamówienia materiały oraz asortyment musi być fabrycznie nowy i wolny od obciążeń prawami osób trzecich.  Wykonawca ponosi odpowiedzialność za terminowe i rzetelne wykonanie przedmiotu umowy.

 5. Dostarczane meble, zabawki, pomoce dydaktyczne oraz inne artykuły muszą posiadać aktualne certyfikaty zgodności, spełniające wymogi bezpieczeństwa, ergonomii, wydane przez jednostki certyfikujące te wyroby, które Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wraz z dostawą.  

6. Wykonawca złoży Zamawiającemu oświadczenie, że przedmiot umowy jest fabrycznie nowy, nieużywany w pełni sprawny i gotowy do użycia, wykonany w oparciu o nowoczesne rozwiązania projektowe, technologiczne, materiałowe oraz spełniające wymogi sanitarne, bezpieczeństwa oraz techniczne i funkcjonalno – użytkowe.

7. Pełny opis przedmiotu zamówienia określa Załącznik nr 4 do niniejszego zapytania. Oferent przed złożeniem oferty jest zobowiązany do zapoznania się z treścią załączników.

Warunki realizacji przedmiotu zamówienia:

  1. Tam, gdzie w opisie, zostało wskazane pochodzenie (marka, znak towarowy, producent, dostawca itp.) materiałów lub normy, aprobaty, specyfikacje i systemy, o których mowa w art. 30 ust. 1 i ust. 3 ustawy PZP, Zamawiający  dopuszcza składanie ofert równoważnych o parametrach nie gorszych niż te, które zostały podane w opisie przedmiotu zamówienia. ]
  2. Wykazanie równoważności systemów, materiałów, urządzeń (zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy pzp) spoczywa na Wykonawcy. Zaproponowane systemy i materiały oraz urządzenia równoważne powinny posiadać wymagane prawem świadectwa, certyfikaty, deklaracje zgodności, dopuszczenia do stosowania w budownictwie, oraz spełniać wymagania określone w dokumentacji przetargowej.
  3. Uznaje się, iż złożenie ofert oznacza, że Wykonawcy zapoznali się ze wszelkimi odpowiednimi ustawami i innymi przepisami prawna obowiązującymi na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, które mogą w jakikolwiek sposób wpłynąć lub dotyczyć działań i czynności objętych ofertą i wynikającą z niej umową w sprawie zamówienia publicznego.
  4. Dopuszcza się certyfikaty wydane przez jednostki certyfikujące zgodnie z systemem certyfikacji, posiadające akredytację Polskiego Centrum Akredytacji (PCA), a także certyfikaty wydane przez jednostki zagraniczne, które otrzymały akredytację zgodnie z podpisanym AKTEM POROZUMIENIA EA MLA. Akt porozumienia oraz lista polskich firm z ważną akredytacją dostępna na www.pca.gov.pl
  5. Kwoty zawarte w formularzu ofertowym muszą być zgodne z kwotami zawartymi w zestawieniu cenowym - Załącznik Nr 5.

Nazwy i kody Wspólnego Słownika Zamówień (klasyfikacji CPV)

CPV 39161000-8       Dostawa wyposażenia przedszkola.

III. Termin wykonania zamówienia

Zamawiający oczekuje wykonania przedmiotu zamówienia w terminie do dnia 4 września 2020 roku.

IV. Wynagrodzenie

 1. Za wykonanie przedmiotu zamówienia strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe brutto.
  1. Cena oferty musi być kompletna, jednoznaczna i ostateczna. Wykonawca kalkuluje cenę ryczałtową w oparciu o niniejsze zapytanie ofertowe (opis przedmiotu zamówienia) wraz z załącznikami. W wycenie oferty należy uwzględnić wszystkie niezbędne elementy i przewidywane koszty związane z realizacją zadania. Wykonawca ponosi wyłączną odpowiedzialność za zbadanie z należytą starannością obiektu oraz za uzyskanie informacji w odniesieniu do przedmiotu zamówienia wszelkich warunków oraz zobowiązań, które w jakikolwiek sposób mogą wpłynąć na wartość lub charakter oferty.
  2. Skalkulowana cena musi obejmować pełny zakres dostawy do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia.
 2. Rozliczenie za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi jednorazowo po zakończeniu realizacji dostawy w oparciu o fakturę końcową, po pozytywnym odbiorze przedmiotu umowy potwierdzonym protokołem odbioru [bez zastrzeżeń].
 3. Wynagrodzenie będzie płatne w terminie do 30 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury przez Zamawiającego [na podstawie protokołu odbioru], przelewem na konto Wykonawcy.
 4. Za datę zapłaty przyjmuje się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

 V. Kryteria oceny ofert i sposób ich obliczania

Zamawiający stosować będzie następujące kryteria oceny ofert:

Nr

Nazwa kryterium

Waga

1.

Cena brutto

100,00%

Przyjmuje się, że 1% = 1 pkt i tak zostanie przeliczona liczba punktów w przyjętych kryteriach. Maksymalna liczna punktów, jaką może uzyskać Wykonawca = 100,00 punktów.

 1. Kryterium nr 1 – Cena: Każda oferta poddana ocenie otrzyma zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku liczbę punktów wynikającą ze wzoru:

 

P(x) =Cmin/Cx×100, gdzie:

P(x) – liczba punktów otrzymanych przez ofertę „x”

Cmin – najniższa cena spośród wszystkich ważnych i nieodrzuconych ofert

Cx – cena podana w badanej ofercie ”x”

Maksymalna liczba punktów, które może być przyznana ofercie: 100,00.

 

Obliczając punktację dla poszczególnych ofert, Zamawiający zastosuje zaokrąglenie do dwóch miejsc po przecinku. Za najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która uzyska najwyższą łączną liczbę punktów przyznaną wg wzoru wskazanego powyżej.

VI. Miejsce, termin i sposób składania i przygotowania ofert

 1. Ofertę cenową w kwocie brutto z wyszczególnieniem kwot netto oraz VAT należy przesłać na formularzu ofertowym [stanowiącym Załącznik Nr 1] do dnia 14 sierpnia 2020 roku:
  1. na adres Urzędu Miasta Chełmży ul. Gen. J. Hallera 2 [pokój Nr 2], 87-140 Chełmża / tymczasowe okno podawcze tut. Urzędu - osobiście, pocztą tradycyjną (Liczy się data faktycznego dostarczenia oferty do siedziby Zamawiającego a nie data stempla pocztowego nadania listu) z dopiskiem: Dostawa wyposażenia do Przedszkola Miejskiego nr 2 w ramach projektu pn.: "Świat przedszkolaka"
  2. lub drogą elektroniczną na adres przetargi@um.chelmza.pl z dopiskiem (w tytule): Dostawa wyposażenia do Przedszkola Miejskiego nr 2 w ramach projektu pn."Świat przedszkolaka"
 2. Do Oferty należy dostarczyć pełnomocnictwo do podpisania oferty, o ile prawo do podpisania oferty nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą. Treść pełnomocnictwa powinna jednoznacznie określać czynności, co do wykonywania, których pełnomocnik jest upoważniony.
 3. Dokumenty sporządzone w języku obcym należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski. Wystarczające jest tłumaczenie Wykonawcy.
 4. Formularz ofertowy oraz załączniki muszą być podpisane przez osobę/y składającą/ce Ofertę. Kopię dokumentów muszą być poświadczone za zgodność z oryginałem przez osobę/y składające Ofertę. Natomiast w przypadku składania ofert drogą elektroniczną konieczny jest podpis Oferenta (dotyczy dokumentu w formie skanu wypełnionego i podpisanego).
 5. Oferty złożone po terminie oraz niezgodnie ze sposobem złożenia określonym w zapytaniu nie będą rozpatrywane.

VII. Warunki udziału w postępowaniu

Zamawiający zastrzega sobie możliwość, najpierw dokonać oceny ofert [stworzyć ranking ofert] a następnie zbadać, czy wykonawca, którego oferta została oceniona, jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu określone w niniejszym ogłoszeniu. Jeżeli wykonawca, o którym mowa powyżej, uchyla się od zawarcia umowy, zamawiający może zbadać, czy nie podlega wykluczeniu oraz czy spełnia warunki udziału w postępowaniu wykonawca, który złożył ofertę najwyżej ocenioną spośród pozostałych ofert.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy nakładają obowiązek ich posiadania, posiadania wiedzy i doświadczenia w zakresie realizacji zamówień o charakterze zbliżonym do przedmiotu zamówienia, dysponowania potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia.

Na potwierdzenie spełnienie warunków udziału w postępowaniu Wykonawca powinien przedłożyć:

 1. Warunek udziału w postępowaniu dot. wiedzy i doświadczenia Wykonawcy- Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał, iż nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, w sposób należyty wykonał i wykaże                    min. 1  zakończone zadanie (zamówienie) obejmujące swoim zakresem realizację dostawy o zbliżonym (podobnym) zakresie, w szczególności polegającym na dostawie wyposażenia dla szkół i przedszkoli, o łącznej wartości wskazanej dostawy nie mniej niż 80 000,00 zł brutto. Wskazaną realizację potwierdzającą spełnianie powyższego warunku, Wykonawca wykaże w załączniku Nr 3 wraz z podaniem wartości dostawy i podmiotów na rzecz, których dostawy te zostały wykonane.

Ponadto Zamawiający zastrzega sobie możliwość wezwania Wykonawcy, w szczególności Wykonawcy, którego oferta zostanie oceniona, jako najkorzystniejsza do załączenia dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot na rzecz, którego dostawy były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy. Z wskazanych referencji bądź innych dokumentów [np. protokołów odbioru] powinno wynikać, iż dostawy zostały wykonane należycie.

Wartości podane w dokumentach potwierdzających spełnianie ww. warunku w walutach innych niż wskazane przez Zamawiającego, Wykonawca przeliczy wg średniego kurs NBP na dzień podpisania protokołu odbioru lub równoważnego dokumentu.

Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie oświadczeń i dokumentów złożonych przez Wykonawców na zasadzie „Spełnia/ Nie spełnia”.

VIII. Dodatkowe informacje

 1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na wykonany przedmiot umowy w dacie odbioru wyposażenia.  Na wykonanie przedmiotu Umowy udziela się Zamawiającemu gwarancji obejmującej okres 24 miesięcy od daty bezusterkowego odbioru wyposażenia. W związku z wyznaczonym okresem gwarancji Strony ustalają, że okres rękojmi będzie tożsamy z okresem gwarancji.
 2. Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni licząc od dnia, w którym upływa dzień na składanie ofert.
 3. Zamówienie zostanie udzielone zgodnie z zasadą konkurencyjności i nie podlega przepisom Prawo zamówień publicznych.
 4. Zamawiający przewiduje możliwości zmiany postanowień umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
 5. Wykonawcy, których oferty nie zostaną wybrane nie mogą zgłaszać żadnych roszczeń względem Zamawiającego z tytułu otrzymania zapytania ofertowego oraz przygotowania i złożenia oferty na to zapytanie.
 6. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana zostanie powiadomiony pisemnie lub telefonicznie o wyborze jego oferty oraz o terminie podpisania umowy.
 7. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania bez podania uzasadnienia, a także pozostawienia postępowania bez wyboru oferty.

IX. Kontakt z zamawiającym

W przypadku pojawienia się jakichkolwiek pytań i wątpliwości proszę o kontakt:

* w sprawach związanych z przedmiotem zamówienia: z zastępcą Dyrektora Przedszkola Panią Iloną Marszałkowską, pod numerem telefonu 730 729 875

* w sprawach związanych z procedura zamówienia z Tomaszem Szreiber, pod numerem telefonu 56639 2347, pod adresem e-mail: przetargi@um.chelmza.pl

X. Załączniki

- Załącznik Nr 1 Formularz ofertowy

- Załącznik Nr 2 – Wzór umowy

- Załącznik Nr 3 – Wykaz dostaw

- Załącznik Nr 4 - Opis przedmiotu zamówienia

- Załącznik Nr 5 - Zestawienie cenowe

- Załącznik Nr 6 – Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych

Burmistrz Miasta

(-) Jerzy Czerwiński

drukuj (Ogłoszenie o zamówieniu publicznym prowadzonym na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych na dostawę mebli i wyposażenia do Przedszkola Miejskiego Nr 2 w Chełmży w ramach realizacji projektu pn.: „Świat Przedszkolaka” – II postępowanie.)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Tomasz Szreiber
  data wytworzenia: 2020-08-05
 • opublikował: Jarosław Smyczyński
  data publikacji: 2020-08-05 07:05
 • zmodyfikował: Jarosław Smyczyński
  ostatnia modyfikacja: 2020-08-05 07:11

Załączniki - dostawa mebli i wyposażenia do Przedszkola Miejskiego Nr 2 w Chełmży w ramach realizacji projektu pn.: „Świat Przedszkolaka” – II postępowanie.

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Tomasz Szreiber
   data wytworzenia: 2020-08-05
  • opublikował: Jarosław Smyczyński
   data publikacji: 2020-08-05 07:08
 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Tomasz Szreiber
   data wytworzenia: 2020-08-05
  • opublikował: Jarosław Smyczyński
   data publikacji: 2020-08-05 07:08
 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Tomasz Szreiber
   data wytworzenia: 2020-08-05
  • opublikował: Jarosław Smyczyński
   data publikacji: 2020-08-05 07:08
 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Tomasz Szreiber
   data wytworzenia: 2020-08-05
  • opublikował: Jarosław Smyczyński
   data publikacji: 2020-08-05 07:08
 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Tomasz Szreiber
   data wytworzenia: 2020-08-05
  • opublikował: Jarosław Smyczyński
   data publikacji: 2020-08-05 07:08
 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Tomasz Szreiber
   data wytworzenia: 2020-08-05
  • opublikował: Jarosław Smyczyński
   data publikacji: 2020-08-05 07:08

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Tomasz Szreiber
  data wytworzenia: 2020-08-05
 • opublikował: Jarosław Smyczyński
  data publikacji: 2020-08-05 07:03

Metryka

 • opublikował: Paweł Zdrojewski
  data publikacji: 2020-08-19 13:29
 • zmodyfikował: Paweł Zdrojewski
  ostatnia modyfikacja: 2020-08-19 13:30

« wstecz

Opis strony

Redaguje: Małgorzata Karpińska, Biuro Rady Miejskiej, 87-140 Chełmża, ul. Hallera 2, tel. (0-56) 675-22-91 w. 43
Jarosław Smyczyński, Wydział Organizacyjny, 87-140 Chełmża, ul. Hallera 2, tel. (0-56) 675-22-91 w. 34

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 1413665
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2020-09-18 11:34

Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- miejsce przeszukiwania

Menu

Intranet

Zaloguj się

Urząd Miasta

ul. Hallera 2
87-140 Chełmża

Kontakt

tel.: + 48 (56) 675-22-91/2
fax: + 48 (56) 675-21-22
e-mail: um@chelmza.pl
promocjaum@post.pl

Godziny Pracy Urzędu

Poniedziałek    7:00 - 15:00
Wtorek    8:00 - 16:00
Środa    7:00 - 15:00
Czwartek    7:00 - 15:00
Piątek    7:00 - 15:00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 5005952
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-09-18 14:00

Stopka strony