Biuletyn Informacji Publicznej
URZĘDU MIASTA CHEŁMŻY

Wyszukiwarka

Odnośniki

Intranet

Zaloguj się
:
:

Kalendarium

«październik 2022»
PnWtŚrCzwPtSobNd
12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31

Najbliższe wydarzenia

Brak wydarzeń w wybranym okresie

Przejdź do: www.chelmza.pl

Treść strony

Dostawa i montaż oświetlenia scenicznego dla sali Chełmżyńskiego Ośrodka Kultury w Chełmży w ramach realizacji projektu pn.: "Zakup i montaż nowoczesnego oświetlenia scenicznego dla sali Chełmżyńskiego Ośrodka Kultury w Chełmży” – GKM.271.2.6.2022

Chełmża, dnia 20 czerwca 2022 r.

Nr. referencyjny: GKM.271.2.6.2022

Zapytanie ofertowe

Zamówienie publiczne o wartości szacunkowej nieprzekraczającej kwoty 130000,00 zł, określonej w oparciu o art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2021 poz. 1129 z późn. zm.).

W związku z realizacją projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich pn. „Zakup i montaż oświetlenia scenicznego dla Sali Chełmżyńskiego Ośrodka Kultury w Chełmży”, Burmistrz Miasta Chełmży zaprasza do składania ofert cenowych na dostawę i montaż oświetlenia scenicznego dla sali Chełmżyńskiego Ośrodka Kultury w Chełmży w ramach realizacji projektu pn.: "Zakup i montaż nowoczesnego oświetlenia scenicznego dla sali Chełmżyńskiego Ośrodka Kultury w Chełmży".

 1. Zamawiający

 

Nazwa:                       Gmina Miasta Chełmża

 

Adres:                        ul. Gen. J. Hallera 2

87-140 Chełmża

 

NIP:                            879 258 24 81

 

REGON:                    871118690

 1. Opis Przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż kompletnego oświetlenia scenicznego wraz z systemem sterowania opartym na protokole DMX.

 

Park oświetleniowy będzie się składał z ruchomych głów ledowych  typu SPOT, reflektorów teatralnych, listw typu LED BAR oraz reflektorów LED. Połączenie opraw ledowych o szerokim spektrum kolorów i temperatury barwowej światła białego z reflektorami o tradycyjnym źródle światła daje operatorowi bardzo plastyczną kombinację światła nowoczesnego i tradycyjnego. System oświetlenia technologicznego skonfigurowany w ten sposób pozwala nam na osiąganie na scenie szerokiej gamy efektów i nastrojów scenicznych.

Sygnał DMX jest generowany w wysokiej klasy sterowniku oświetlenia (kontroler DMX). Następnie jest on przesyłamy za pomocą obwodów do wszystkich urządzeń zawiadywanych protokołem DMX. Zaprojektowany kontroler oświetlenia pozwala na swobodną obsługę projektowanego parku oświetleniowego oraz na swobodną jego rozbudowę.

 

Szczegółowe zestawienie oraz specyfikację komponentów zawiera załącznik nr 3 do niniejszego zapytania. Rozmieszczenie oraz sposób montażu wskazano na załączonej dokumentacji projektowej (załącznik nr 4).

Zakres zamówienia obejmuje montaż i dostawę oświetlenia scenicznego, w tym:

 1. dostawę i montaż sterownika DMX (stałe okablowanie DMX, prądowe, przyłącza sygnałowe, haki i linki),
 2. instalację urządzeń, konfigurację, uruchomienie i przeszkolenie z obsługi,
 3. dostawę i montaż oświetleniowych elementów zestawu, zgodnie z zestawieniem ujętym w poniższym zestawieniu.
 4. Materiały instalacyjne (stałe okablowanie dmx, prądowe przyłącza sygnałowe, haki i linki).

 

Wymagania ogólne:

 Dostarczony sprzęt powinien spełniać minimalne wymagania określone w Załączniku nr 3 Specyfikacja techniczna urządzeń oświetlenia scenicznego. Urządzenia powinny być fabrycznie nowe. Sprzęt objęty powinien być gwarancją producenta.

 

Informacje dodatkowe:

 1. Wszystkie podane wymiary są wymiarami sugerowanymi i mogą nieznacznie (+/-15 %) odbiegać od podanych w opisie.
 2. Do formularza oferty należy dołączyć Zestawienie cenowe stanowiące Załącznik nr 5 do Zapytania ofertowego, zawierające wszystkie oferowane w ramach zamówienia produkty wraz z ich cenami jednostkowymi. W przypadku niezałączenia niniejszego załącznika do oferty cenowej, Zamawiający wezwie Wykonawcę do jego uzupełnienia w wyznaczonym terminie.
  3. Wyszczególnione w przedmiocie zamówienia materiały oraz asortyment musi być fabrycznie nowy i wolny od obciążeń prawami osób trzecich. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za terminowe i rzetelne wykonanie przedmiotu umowy.
 3. Wykonawca złoży Zamawiającemu oświadczenie, że przedmiot umowy jest fabrycznie nowy, nieużywany w pełni sprawny i gotowy do użycia, wykonany w oparciu o nowoczesne rozwiązania projektowe, technologiczne, materiałowe oraz spełniające wymogi sanitarne, bezpieczeństwa oraz techniczne i funkcjonalno – użytkowe.
 4. Urządzenia zainstalowane zostaną na istniejących kratownicach. Zamówienie nie obejmuje montażu dodatkowych kratownic lub innych elementów konstrukcyjnych. W przedstawionej ofercie należy uwzględnić natomiast wszystkie niezbędne uchwyty i złączki umożliwiające montaż poszczególnych elementów oświetlenia do istniejących kratownic.

 

Oferent przed złożeniem oferty jest zobowiązany do zapoznania się z treścią załączników.

Warunki realizacji przedmiotu zamówienia:

 1. Jeżeli w Zapytaniu ofertowym bądź w załącznikach do zostały wskazane jakiekolwiek nazwy producenta, nazwy własne, znaki towarowe, patenty, normy czy pochodzenie (materiałów lub urządzeń), należy przyjąć, że Zamawiający zawsze dopuszcza rozwiązanie równoważne. Celem niniejszego postępowania jest osiągnięcie określonej w zapytaniu ofertowym jakości i funkcjonalności, a nie nabycie materiałów lub urządzeń konkretnej marki lub producenta. Z tych względów Zamawiający dołożył należytej staranności, aby przedmiot zamówienia nie został opisany przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, które mogłyby doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych wykonawców lub produktów. Jeżeli, pomimo tego, okaże się w jakimkolwiek miejscu zapytania ofertowego oraz w załącznikach występują takie wskazania, nie należy ich traktować jako wymagań odnoszących się do przedmiotu zamówienia, a należy je rozpatrywać wyłącznie w kategoriach wskazań o charakterze informacyjnym.
 2. Zamawiający dopuszcza oferowanie kompatybilnych materiałów lub rozwiązań równoważnych pod warunkiem, że zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w dokumentacji przetargowej.
 3. Wykazanie równoważności systemów, materiałów, urządzeń spoczywa na Wykonawcy. Zaproponowane systemy i materiały oraz urządzenia równoważne powinny posiadać wymagane prawem świadectwa, certyfikaty, deklaracje zgodności, dopuszczenia do stosowania, oraz spełniać wymagania określone w dokumentacji projektowej (postępowania).
 4. Uznaje się, iż złożenie ofert oznacza, że Wykonawcy zapoznali się ze wszelkimi odpowiednimi ustawami i innymi przepisami prawna obowiązującymi na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, które mogą w jakikolwiek sposób wpłynąć lub dotyczyć działań i czynności objętych ofertą i wynikającą z niej umową w sprawie zamówienia publicznego.
 5. Dopuszcza się certyfikaty wydane przez jednostki certyfikujące zgodnie z systemem certyfikacji, posiadające akredytację Polskiego Centrum Akredytacji (PCA), a także certyfikaty wydane przez jednostki zagraniczne, które otrzymały akredytację zgodnie z podpisanym AKTEM POROZUMIENIA EA MLA. Akt porozumienia oraz lista polskich firm z ważną akredytacją dostępna na www.pca.gov.pl

Nazwy i kody Wspólnego Słownika Zamówień (klasyfikacji CPV)

CPV 31520000-7       Lampy i oprawy oświetleniowe

 

III. Termin wykonania zamówienia

Zamawiający oczekuje wykonania przedmiotu zamówienia w terminie do dnia 30 września 2022 roku.

 1. Wynagrodzenie
 1. Za wykonanie przedmiotu zamówienia strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe brutto.
  1. Cena oferty (stanowiąca sumę poszczególnych elementów składowych wykazanych w załączniku nr 5 – zestawieniu cenowym) musi być kompletna, jednoznaczna i ostateczna. Wykonawca kalkuluje cenę ryczałtową w oparciu o niniejsze zapytanie ofertowe (opis przedmiotu zamówienia) wraz z załącznikami. W wycenie oferty należy uwzględnić wszystkie niezbędne elementy i przewidywane koszty związane z realizacją zadania. Wykonawca ponosi wyłączną odpowiedzialność za zbadanie z należytą starannością obiektu oraz za uzyskanie informacji w odniesieniu do przedmiotu zamówienia wszelkich warunków oraz zobowiązań, które w jakikolwiek sposób mogą wpłynąć na wartość lub charakter oferty.
  2. Skalkulowana cena musi obejmować pełny zakres dostawy do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia.
  3. Jeżeli została złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2022 r. poz. 931 z późn. zm.), dla celów zastosowania kryterium ceny lub kosztu zamawiający dolicza do przedstawionej w tej ofercie ceny kwotę podatku od towarów i usług, którą miałby obowiązek rozliczyć. Wówczas w ofercie, wykonawca ma obowiązek:
 • poinformowania zamawiającego, że wybór jego oferty będzie prowadził do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego;
 • wskazania nazwy (rodzaju) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będą prowadziły do powstania obowiązku podatkowego;
 • wskazania wartości towaru lub usługi objętego obowiązkiem podatkowym zamawiającego, bez kwoty podatku;
 • wskazania stawki podatku od towarów i usług, która zgodnie z wiedzą wykonawcy, będzie miała zastosowanie.
 1. Rozliczenie za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi jednorazowo po zakończeniu realizacji dostawy w oparciu o fakturę końcową, po pozytywnym odbiorze przedmiotu umowy potwierdzonym protokołem odbioru.
 • Wynagrodzenie będzie płatne w terminie do 30 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury przez Zamawiającego [na podstawie protokołu odbioru], przelewem na konto Wykonawcy.
 1. Za datę zapłaty przyjmuje się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
 2. Kryteria oceny ofert i sposób ich obliczania

Zamawiający stosować będzie następujące kryteria oceny ofert:

Nr

Nazwa kryterium

Waga

1.

Cena brutto

100,00%

Przyjmuje się, że 1% = 1 pkt i tak zostanie przeliczona liczba punktów w przyjętych kryteriach. Maksymalna liczna punktów, jaką może uzyskać Wykonawca = 100,00 punktów.

 1. Kryterium nr 1 – Cena: Każda oferta poddana ocenie otrzyma zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku liczbę punktów wynikającą ze wzoru:

 

P(x) =Cmin/Cx×100, gdzie:

P(x) – liczba punktów otrzymanych przez ofertę „x”

Cmin – najniższa cena spośród wszystkich ważnych i nieodrzuconych ofert

Cx – cena podana w badanej ofercie ”x”

Maksymalna liczba punktów, które może być przyznana ofercie: 100,00.

 

Obliczając punktację dla poszczególnych ofert, Zamawiający zastosuje zaokrąglenie do dwóch miejsc po przecinku. Za najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która uzyska najwyższą łączną liczbę punktów przyznaną wg wzoru wskazanego powyżej.

W przypadku, gdy nie da się wyłonić oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że minimum dwie oferty mają równą liczbę punktów, Zamawiający zastosuje właściwą procedurę określoną w art. 248 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych.

 1. Miejsce, termin i sposób składania i przygotowania ofert
 2. Ofertę cenową w kwocie brutto z wyszczególnieniem kwot netto oraz VAT należy przesłać na formularzu ofertowym [stanowiącym Załącznik Nr 1] do dnia 1 lipca 2022 roku, drogą elektroniczną na adres przetargi@um.chelmza.pl z dopiskiem (w tytule): Dostawa i montaż oświetlenia scenicznego dla sali ChOK w Chełmży
 3. Oferta wraz z załącznikami musi zostać sporządzona w języku polskim (dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski, wystarczające jest tłumaczenie Wykonawcy) i złożona w postaci:
  1. czytelnego skanu podpisanego dokumentu lub
  2. elektronicznej, podpisanej: kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem osobistym lub podpisem zaufanym pod rygorem nieważności.
 1. Formularz ofertowy oraz załączniki muszą być podpisane przez osobę/y składającą/ce Ofertę. Do Oferty należy dostarczyć pełnomocnictwo do podpisania oferty, o ile prawo do podpisania oferty nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą lub ogólnodostępnych baz/ rejestrów. Treść pełnomocnictwa powinna jednoznacznie określać czynności, co do wykonywania, których pełnomocnik jest upoważniony.
 1. Oferty złożone po terminie oraz niezgodnie ze sposobem złożenia określonym w zapytaniu nie będą rozpatrywane.
 1. Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni licząc od dnia, w którym upływa dzień na składanie ofert.

 

VII. Badanie i ocena ofert

 1. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert, dokumentów lub oświadczeń, w tym:
 1. jeżeli zaoferowana cena lub ich istotne części składowe w ocenie Zamawiającego będzie rażąco niska w stosunku do przedmiotu zamówienia (w tym w przypadku gdy cena całkowita oferty jest niższa o minimum 30% od: wartości zamówienia powiększonej o VAT lub średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert) i budzić będzie wątpliwości co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymogami niniejszego zapytania lub wynikającymi z odrębnych przepisów, Zamawiający dopuszcza możliwość zwrócenia się do wykonawcy o udzielenie wyjaśnień.
 1. Zamawiający poprawia w ofercie oczywiste omyłki pisarskie, oczywiste omyłki rachunkowe z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek i inne omyłki polegające na niezgodności oferty z dokumentacji zamówienia, niepowodujących istotnych zmian w treści oferty.
 2. Treść oferty musi odpowiadać treści zapytania ofertowego.
 3. Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli:
 1. została złożona po terminie składania ofert;
 2. w stosunku do Wykonawcy zachodzą przesłanki wykluczenia z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 w związku z art. 7 ust. 9 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. poz. 835)[1];
 3. jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów;
 4. jej treść jest niezgodna z warunkami zamówienia;
 5. nie została sporządzona lub przekazana w sposób zgodny z wymaganiami technicznymi oraz organizacyjnymi sporządzania lub przekazywania ofert przy użyciu środków komunikacji elektronicznej określonymi przez zamawiającego;
 6. zawiera błędy w obliczeniu ceny lub kosztu;
 7. została złożona w warunkach czynu nieuczciwej konkurencji w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;
 8. wykonawca w wyznaczonym terminie zakwestionował poprawienie omyłki polegającej na niezgodności oferty z dokumentami zamówienia, niepowodującej zmiany w treści oferty;
 9. wykonawca nie wyraził pisemnej zgody na przedłużenie terminu związania ofertą;

VIII. Warunki udziału w postępowaniu

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy nakładają obowiązek ich posiadania, posiadania wiedzy i doświadczenia w zakresie realizacji zamówień o charakterze zbliżonym do przedmiotu zamówienia, dysponowania potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia.

Zamawiający nie precyzuje szczegółowych warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

 1. Dodatkowe informacje
 1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na wykonany przedmiot umowy w dacie odbioru wyposażenia. Na wykonanie przedmiotu Umowy udziela się Zamawiającemu gwarancji obejmującej okres 24 miesięcy od daty bezusterkowego odbioru wyposażenia. W związku z wyznaczonym okresem gwarancji Strony ustalają, że okres rękojmi będzie tożsamy z okresem gwarancji.
 2. Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni licząc od dnia, w którym upływa dzień na składanie ofert.
 • Niniejsze postępowanie prowadzone jest na zasadach opartych na wewnętrznych uregulowaniach Zamawiającego. Postępowanie prowadzone jest zgodnie z zasadą konkurencyjności i nie podlega przepisom ustawy Prawo zamówień publicznych.
 1. Do prowadzonego postępowania nie przysługują Wykonawcom żadne środki ochrony prawnej określone w przepisach ustawy Prawo zamówień publicznych tj. odwołanie, skarga.
 1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany zapytania ofertowego przed upływem terminu do składania ofert. Wszelkie zmiany treści zapytania ofertowego oraz wyjaśnienia udzielone na zapytania Wykonawcy stają się integralną częścią zapytania ofertowego i są wiążące dla Wykonawców.
 2. Zamawiający przewiduje możliwość prowadzenia negocjacji cenowych z wybranym wykonawcą lub wykonawcami, którzy złożyli ofertę w przedmiotowym postępowaniu.
 • Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana zostanie powiadomiony pisemnie lub telefonicznie o wyborze jego oferty oraz o terminie i miejscu podpisania (zawarcia) umowy.
 • Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyla się od podpisania umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert.
 1. Kontakt z zamawiającym

W przypadku pojawienia się jakichkolwiek pytań i wątpliwości proszę o kontakt:

* w sprawach związanych z przedmiotem zamówienia: z Panem Bartoszem Danielewiczem, pod numerem telefonu 56 639 23 47, pod adresem e-mail: danielewiczb@um.chelmza.pl

* w sprawach związanych z procedurą zamówienia z Tomaszem Szreiber, pod numerem telefonu 56 639 23 47, pod adresem e-mail: przetargi@um.chelmza.pl

 1. Załączniki

- Załącznik Nr 1 Formularz ofertowy

- Załącznik Nr 2 – Klauzula informacyjna RODO

- Załącznik Nr 3 – Opis przedmiotu zamówienia

- Załącznik Nr 4 – Projekt rozmieszczenia oświetlenia

- Załącznik Nr 5 - Zestawienie cenowe

- Załącznik Nr 6 – Wzór umowy

 

 

 

[1] Zgodnie z treścią art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, zwanej dalej „ustawą”, z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu prowadzonego na podstawie ustawy Pzp wyklucza się:

1) wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;

2) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;

3) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106), jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy.

drukuj (Dostawa i montaż oświetlenia scenicznego dla sali Chełmżyńskiego Ośrodka Kultury w Chełmży w ramach realizacji projektu pn.: "Zakup i montaż nowoczesnego oświetlenia scenicznego dla sali Chełmżyńskiego Ośrodka Kultury w Chełmży” – GKM.271.2.6.2022)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Tomasz Szreiber
  data wytworzenia: 2022-06-20
 • opublikował: Jarosław Smyczyński
  data publikacji: 2022-06-20 10:26

Załączniki - Dostawa i montaż oświetlenia scenicznego dla sali Chełmżyńskiego Ośrodka Kultury w Chełmży w ramach realizacji projektu pn.: "Zakup i montaż nowoczesnego oświetlenia scenicznego dla sali Chełmżyńskiego Ośrodka Kultury w Chełmży” – GKM.271.2.6.2022

drukuj (Załączniki - Dostawa i montaż oświetlenia scenicznego dla sali Chełmżyńskiego Ośrodka Kultury w Chełmży w ramach realizacji projektu pn.: "Zakup i montaż nowoczesnego oświetlenia scenicznego dla sali Chełmżyńskiego Ośrodka Kultury w Chełmży” – GKM.271.2.6.2022)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Tomasz Szreiber
  data wytworzenia: 2022-06-20
 • opublikował: Jarosław Smyczyński
  data publikacji: 2022-06-20 10:27

Zawiadomienie o wyborze oferty: Dostawa i montaż oświetlenia scenicznego dla sali Chełmżyńskiego Ośrodka Kultury w Chełmży w ramach realizacji projektu pn.: "Zakup i montaż nowoczesnego oświetlenia scenicznego dla sali Chełmżyńskiego Ośrodka Kultury w Chełmży” – GKM.271.2.6.2022

Chełmża, dn. 05 lipca 2022 r.

Zamawiający:

GMINA MIASTA CHEŁMŻA

87-140 Chełmża, ul. Gen. J. Hallera 2

tel. (56) 675 22 91, fax (56) 675 21 22

NIP 8792582481 REGON 871118690

 

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY

dotyczy zadania na: dostawę i montaż oświetlenia scenicznego dla sali Chełmżyńskiego Ośrodka Kultury w Chełmży w ramach realizacji projektu pn.: "Zakup i montaż nowoczesnego oświetlenia scenicznego dla sali Chełmżyńskiego Ośrodka Kultury w Chełmży" – nr referencyjny: GKM.271.2.6.2022

Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu dokonał wyboru oferty najkorzystniejszej. Jako ofertę najkorzystniejszą uznano ofertę nr 1, złożoną przez Wykonawcę F. H. U. „MIDI” Michał Brewczyński, Nowe Iganie, ul. Dębowa 25, 08-103 Siedlce

Ranking złożonych ofert:

Numer oferty

Wykonawca

Kryterium 1

Cena brutto

Wartość z oferty (w zł)

Kryterium 1

Cena oferty –

waga 60,00 %

przyznana punktacja

Łączna punktacja

1

F. H. U. „MIDI” Michał Brewczyński, Nowe Iganie, ul. Dębowa 25, 08-103 Siedlce

biuro@midi.pl / robert@midi.pl

73 196,02

100,00

100,00

2

P. H. U. Lightning Center Joanna Solipiwko, ul. Pokoju 91, 42-504 Będzin

radek@lightingcenter.pl

73 778,00

99,21

99,21

Uzasadnienie wyboru najkorzystniejszej oferty:

Oferta wybranego Wykonawcy spełnia wszystkie warunki wymagane przez Zamawiającego określone w zapytaniu ofertowym (ogłoszeniu o zamówieniu) i uzyskała największą liczbę punktów na podstawie kryterium oceny ofert, tj. cena oferty brutto za realizację przedmiotu zamówienia obliczona przez Wykonawcę zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

 

/-/ BURMISTRZ MIASTA

mgr Jerzy Czerwiński

drukuj (Zawiadomienie o wyborze oferty: Dostawa i montaż oświetlenia scenicznego dla sali Chełmżyńskiego Ośrodka Kultury w Chełmży w ramach realizacji projektu pn.: "Zakup i montaż nowoczesnego oświetlenia scenicznego dla sali Chełmżyńskiego Ośrodka Kultury w Chełmży” – GKM.271.2.6.2022)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Tomasz Szreiber
  data wytworzenia: 2022-07-06
 • opublikował: Jarosław Smyczyński
  data publikacji: 2022-07-06 07:31

« wstecz

Opis strony

Redaguje: Małgorzata Karpińska, Biuro Rady Miejskiej, 87-140 Chełmża, ul. Hallera 2, tel. (0-56) 675-22-91 w. 43
Jarosław Smyczyński, Wydział Organizacyjny, 87-140 Chełmża, ul. Hallera 2, tel. (0-56) 675-22-91 w. 34

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 1610213
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2022-10-04 08:46:46