Biuletyn Informacji Publicznej
URZĘDU MIASTA CHEŁMŻY

Wyszukiwarka

Odnośniki

Intranet

Zaloguj się
:
:

Kalendarium

«wrzesień 2021»
PnWtŚrCzwPtSobNd
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930

Najbliższe wydarzenia

Brak wydarzeń w wybranym okresie

Przejdź do: www.chelmza.pl

Treść strony

BURMISTRZ MIASTA CHEŁMŻY ogłasza: otwarty konkurs ofert na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Gminy Miasta Chełmży w okresie od 15 września do 15 grudnia 2015r. przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego w zakresie: UPOWSZECHNIANIA I ROZWOJU KULTURY FI ZYCZNEJ I SPORTU

BURMISTRZ MIASTA CHEŁMŻY

ogłasza:

otwarty konkurs ofert na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Gminy Miasta Chełmży w okresie od 15 września do 15 grudnia 2015r. przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego w zakresie:

 

UPOWSZECHNIANIA I ROZWOJU KULTURY FI ZYCZNEJ I SPORTU

 

I. Rodzaj i formy realizacji zadania.

 

1. Zadanie, o którym mowa wyżej może być wykonywane poprzez realizację przedsięwzięć z zakresu:

 1. szkolenia dzieci i młodzieży poprzez prowadzenie zajęć przez stowarzyszenia kultury fizycznej w różnych dyscyplinach sportowych,

 2. organizowania imprez sportowych i rekreacyjnych,

 

 1. Zadanie może być realizowane w różnych formach, a w szczególności poprzez organizację następujących niekomercyjnych przedsięwzięć:

 1. szkolenie dzieci i młodzieży poprzez prowadzenie zajęć przez stowarzyszenia kultury fizycznej w różnych dyscyplinach sportowych , w szczególności obejmujące:

 1. organizację treningów, zajęć sportowych,

 2. organizację zawodów i rozgrywek,

 3. udział w zawodach i rozgrywkach,

 4. organizację zgrupowań, (obozów) sportowych,

 5. zakup sprzętu sportowego;

 1. organizowanie imprez sportowych i rekreacyjnych popularyzujących rozwój kultury fizycznej (projekty krótkoterminowe).

 

II. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania w roku 2014 wynosiła 166.000 zł

 

 1. Na realizację zadania w okresie od 15 września do 15 grudnia 2015 roku planuje się przeznaczyć kwotę łączną w wysokości 2.800 zł - na dotacje celowe z budżetu na wspieranie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom, oraz pozostałym jednostkom nie należącym do sektora finansów

publicznych.

 

 1. Kwota może ulec zmianie w przypadku stwierdzenia, że zadanie można zrealizować mniejszym kosztem, złożone oferty nie uzyskają akceptacji Burmistrza lub zaistnieje konieczność zmniejszenia budżetu w części przeznaczonej na realizację zadania z przyczyn trudnych do przewidzenia w dniu ogłaszania konkursu.

 2. W przypadku wyboru oferty realizacja zadania nastąpi w trybie wspierania wykonania zadania, przy czym udział procentowy ze środków budżetu Gminy Miasta Chełmży nie może

przekroczyć 90% całkowitych kosztów zadania.

 

III. Zasady przyznawania dotacji/ zlecenia wykonania zadania.

 

 1. Zlecenie zadania i udzielanie dotacji następuje z odpowiednim zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz.1536).

 2. Wysokość dotacji może być niższa niż wnioskowana w ofercie. W takim przypadku oferentowi przysługuje prawo negocjowania zmniejszenia zakresu rzeczowego zadania lub rezygnacji z jego realizacji.

 3. Burmistrz Miasta Chełmży może odmówić podmiotowi wyłonionemu w konkursie przyznania dotacji i podpisania umowy w przypadku, gdy okaże się, iż rzeczywisty zakres realizowanego zadania znacząco odbiega od opisanego w ofercie, podmiot lub jego reprezentanci utracą zdolność do czynności prawnych, zostaną ujawnione nieznane wcześniej okoliczności podważające wiarygodność merytoryczną lub finansową oferenta.

 4. W ramach udziału własnego oferenci mają możliwość wniesienia wkładu osobowego (w tym pracy społecznej członków i świadczeń wolontariuszy) do wysokości 10% całkowitych kosztów zadania, pod warunkiem przestrzegania następujących zasad:

  1. zakres, sposób i liczba godzin wykonywania pracy przez wolontariusza muszą być określone w porozumieniu zawartym zgodnie z art. 44 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,

  2. wolontariusz powinien posiadać kwalifikacje i spełniać wymagania odpowiednie do rodzaju i zakresu wykonywanej pracy,

  3. jeżeli wolontariusz wykonuje pracę taką jak stały personel, to kalkulacja wkładu pracy wolontariusza winna być dokonana w oparciu o stawki obowiązującego dla tego personelu; jeżeli wykonuje prace wymagające odpowiednich kwalifikacji, to kalkulacja wkładu pracy wolontariusza winna być dokonana w oparciu o obowiązujące stawki rynkowe; w pozostałych przypadkach przyjmuje się, iż wartość pracy wolontariusza nie może przekroczyć kwoty 12 zł za jedną godzinę pracy.

 5. Szczegółowe i ostateczne warunki realizacji, finansowania i rozliczania zadania reguluje umowa zawarta pomiędzy oferentem a Gminą Miastem Chełmżą.

 

IV. Termin i warunki realizacji zadania.

 

 1. Zadanie winno być zrealizowane w okresie od 15 września do 15 grudnia 2015r. z zastrzeżeniem, iż szczegółowe terminy wykonania zadań określone zostaną w umowach.

 2. Zadanie winno być zrealizowane z najwyższą starannością zgodnie z zawartą umową oraz obowiązującymi standardami i przepisami w zakresie opisanym w ofercie.

 3. Zadanie winno być wykonane dla jak największej liczby mieszkańców Chełmży.

 

V. Termin składania ofert.

 

1. W otwartym konkursie ofert mogą uczestniczyć organizacje pozarządowe oraz podmioty określone w art. 3, ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r., Nr 234, poz. 1536) prowadzące działalność statutową w zakresie objętym konkursem.

2 Podmioty uprawnione do udziału w postępowaniu konkursowym, składają pisemne oferty

realizacji zadania (odrębnie na każde zadanie) wg wzoru określonego w Rozporządzeniu

Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 roku w sprawie wzoru oferty

realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego

i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011 roku, Nr 6, poz. 25).

 1. Oferty muszą być podpisane i opieczętowane przez oferenta.

 2. Do oferty należy dołączyć:

- aktualny odpis z rejestru (ważny do 3 miesięcy od daty wystawienia)

 1. Oferty należy składać w sekretariacie Urzędu Miasta Chełmży, ul. Hallera 2, 87-140 Chełmża w zamkniętych kopertach, opatrzonych napisem „Konkurs” oraz nazwą zadania (należy wpisać nazwę zadania z tekstu ogłoszenia konkursowego) – osobiście lub drogą pocztową (decyduje data wpływu):

  1. w terminie do dnia 28 sierpnia 2015 roku, do godz.15.00 Druk oferty realizacji zadania publicznego można pobrać ze strony internetowej Urzędu

Miasta Chełmży: www.chelmza.pl lub otrzymać w :

 • Wydziale Spraw Społecznych i Obywatelskich, ul. Hallera 2, 87-140 Chełmża;

 1. Oferty złożone na innych drukach, niekompletne lub złożone po terminie zostaną odrzucone z przyczyn formalnych.

 

VI Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru ofert.

 

1. Wybór ofert zostanie dokonany w dniu 4 września 2015 r.

2. Wszystkie oferty spełniające kryteria formalne są oceniane przez Komisję konkursową

powołaną przez Burmistrza Miasta Chełmży.

3. Przy ocenie ofert Komisja bierze pod uwagę następujące kryteria:

  1. wartość merytoryczną projektu – celowość oferty, zakres rzeczowy, zasięg, zgodność z niniejszym ogłoszeniem,

  2. koszt realizacji projektu, w tym rodzaj i celowość planowanych kosztów,

  3. wysokość wnioskowanej dotacji od Gminy, porównanie jej z planowanymi źródłami dofinansowania projektu,

  4. doświadczenie oferenta w realizacji zadań o podobnym charakterze i zasięgu

(w tym dotychczasowe doświadczenia we współpracy oferenta z Gminą),

  1. możliwość realizacji zadania przez oferenta, w tym posiadanie zasobów

kadrowych i rzeczowych,

  1. doświadczenie oferenta w realizacji zadania o podobnym charakterze i zasięgu ( w tym doświadczenia z dotychczasowej współpracy z Gminą Miasto Chełmża ).

  2. zakładane rezultaty realizacji zadania.

 1. Komisja przedstawia własną propozycję wysokości dotacji na realizację poszczególnych projektów.

 2. Ocena Komisji wraz z propozycją wysokości dotacji jest przekazywana Burmistrzowi Miasta Chełmży, który podejmuje ostateczną decyzję.

 

VII. Postanowienia końcowe.

 

1. Wyłoniony podmiot będzie zobowiązany pod rygorem rozwiązania umowy do

zamieszczania we wszystkich drukach i materiałach reklamowych związanych

z realizacją zadania (plakatach, zaproszeniach, regulaminach, komunikatach itp.), a także

w ogłoszeniach prasowych, reklamach itp. informacji o tym, że zadanie jest dotowane

przez Gminę Miasto Chełmża.

2. Dotowany podmiot, zobowiązany będzie do:

1) wyodrębnienia rachunku bankowego przeznaczonego wyłącznie do operacji związanych z

realizacją zadania,

2) wyodrębnienia w ewidencji księgowej środków otrzymanych na realizację umowy,

3) dostarczenia na wezwanie właściwej komórki organizacyjnej Urzędu Miasta

oryginałów dokumentów ( faktur, rachunków ) oraz dokumentacji, o której mowa

wyżej, celem kontroli prawidłowości wydatkowania dotacji oraz kontroli prowadzenia

właściwej dokumentacji z nią związanej,

4) kontrola, o której mowa wyżej, nie ogranicza prawa Gminy do kontroli całości

realizowanego zadania pod względem finansowym i merytorycznym.

3. Wyniki konkursu przedstawione zostaną na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Chełmży oraz

zostaną opublikowane na stronie internetowej Urzędu Miasta: www.chelmza.pl .

 

Burmistrz Miasta Chełmży

Jerzy Czerwiński

drukuj (BURMISTRZ MIASTA CHEŁMŻY ogłasza: otwarty konkurs ofert na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Gminy Miasta Chełmży w okresie od 15 września do 15 grudnia 2015r. przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego w zakresie: UPOWSZECHNIANIA I ROZWOJU KULTURY FI ZYCZNEJ I SPORTU)

Metryka

 • opublikował: Administrator - UM Chełmża
  data publikacji: 2015-08-07 11:57
 • zmodyfikował: Administrator - UM Chełmża
  ostatnia modyfikacja: 2015-08-07 12:33

Metryka

 • opublikował: Administrator - UM Chełmża
  data publikacji: 2015-08-07 11:59

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 106732
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2021-09-06 10:29:11