BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA CHEŁMŻY

Odnośniki

Wyszukiwarka

Odnośniki

Nawigacja

Jesteś tutaj:

Treść strony

Nabór na wolne stanowisko pracownika socjalnego w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Chełmży

KIEROWNIK MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ

87-140 Chełmża, ul. Gen. J. Hallera 19

ogłasza nabór

na wolne stanowisko pracownika socjalnego

w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Chełmży

1. Wymagania niezbędne:

 • obywatelstwo polskie,
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 • wykształcenie - wyższe
  • ukończone studia wyższe na kierunku praca socjalna,
  • do dnia 31 grudnia 2013 r. ukończone studia wyższe o specjalności przygotowującej do zawodu pracownika socjalnego na jednym z kierunków: pedagogika, pedagogika specjalna, politologia, polityka społeczna, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie.

2.  Wymagania dodatkowe:

 • dobra umiejętność korzystania z aplikacji biurowych pakietu MS OFICCE ( MS WORD i MS EXCEL)) oraz innych urządzeń biurowych,
 • znajomość przepisów z zakresu ustaw: o pomocy społecznej, o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz kodeksu postępowania administracyjnego,
 • komunikatywność, empatia, kreatywność, sprawna organizacja pracy oraz umiejętność pracy w zespole,
 • preferowane doświadczenie na stanowisku pracownika socjalnego w pomocy społecznej,
 • preferowane doświadczenie w przygotowywaniu wniosków o dofinansowanie projektów ze środków UE oraz rozliczanie takich projektów.

3.   Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 • praca socjalna,
 • dokonywanie analizy i oceny zjawisk, które powodują zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy społecznej oraz kwalifikowanie do uzyskania tych świadczeń,
 • udzielanie informacji, wskazówek i pomocy w zakresie rozwiązywania spraw życiowych osobom, które dzięki tej pomocy będą zdolne samodzielnie rozwiązywać problemy będące przyczyną trudnej sytuacji życiowej: skuteczne posługiwanie się przepisami prawa w realizacji tych zadań,
 • współpraca i współdziałanie z innymi specjalistami w celu przeciwdziałania i ograniczenia patologii i skutków negatywnych zjawisk społecznych, łagodzenie skutków ubóstwa,
 • opracowywanie, wdrażanie oraz rozwijanie regionalnych i lokalnych programów pomocy społecznej ukierunkowanych na podniesienie jakości życia podopiecznych,
 • obsługa administracyjna Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego w Chełmży,

4. Warunki pracy na stanowisku

Praca w budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chełmży przy ul. Hallera 19. Budynek bez podjazdów dla wózków inwalidzkich . Praca biurowa w pełnym wymiarze czasu pracy. Stanowisko pracy jest związane z pracą przy komputerze.

5. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia ( w lipcu 2016 r.) wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Chełmży, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz o zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wyniósł powyżej 6% .

6.  Wymagane dokumenty:

 • list motywacyjny,
 • życiorys (CV) ,
 • kserokopia dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 • kserokopie dokumentów potwierdzających staż pracy (kserokopie świadectw pracy, zaświadczeń z PUP o okresach pobierania zasiłków dla bezrobotnych bądź stypendiów,
 • kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach,
 • oświadczenie o zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych
 • kopia dokumentu potwierdzającego orzeczony stopień niepełnosprawności, w przypadku  składania aplikacji przez osobę niepełnosprawną.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w siedzibie Urzędu Miasta Chełmży - pokój nr 2 w zamkniętych kopertach lub przesłać pocztą na adres Urzędu Miasta Chełmży ul. Hallera 2, 87-140 Chełmża z dopiskiem: „Nabór na stanowisko pracownika socjalnego w  Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Chełmży” w  terminie do dnia 19 sierpnia 2016 r. włącznie. Za datę złożenia oferty uważa się datę wpływu do tut. Urzędu.

Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po terminie nie będą rozpatrywane. Złożonych ofert nie zwracamy.

O spełnieniu wymogów formalnych i zakwalifikowaniu się do dalszego etapu postępowania kandydaci będą informowani telefonicznie.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczana na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.chelmza.pl) oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Urzędu i  MOPS przy ul. Gen. J. Hallera 2 i 19.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z  ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz ustawą z  dnia 22 marca 1999 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1202 z późn. zm.).

Kierownik

/-/ mgr Hanna Maciejewska

Chełmża, dnia 08.08.2016 r.

drukuj (Nabór na wolne stanowisko pracownika socjalnego w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Chełmży)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Hanna Maciejewska
  data wytworzenia: 2016-08-08
 • opublikował: Administrator - UM Chełmża
  data publikacji: 2016-08-08 13:05
 • zmodyfikował: Administrator - UM Chełmża
  ostatnia modyfikacja: 2016-08-08 13:08

« wstecz

Redakcja

Redaguje: Małgorzata Karpińska, Biuro Rady Miejskiej, 87-140 Chełmża, ul. Hallera 2, tel. (0-56) 675-22-91 w. 43 Jarosław Smyczyński, Wydział Organizacyjny, 87-140 Chełmża, ul. Hallera 2, tel. (0-56) 675-22-91 w. 34

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.