BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA CHEŁMŻY

Odnośniki

Wyszukiwarka

Odnośniki

Nawigacja

Jesteś tutaj:

Treść strony

Nabór ofert na wolne stanowisko urzędnicze do spraw mienia komunalnego i rozliczeń budżetowych w Wydziale Finansowo-Księgowym Urzędu Miasta Chełmży

Burmistrz  Miasta  Chełmży

ogłasza nabór ofert

na wolne stanowisko urzędnicze

do spraw  mienia komunalnego i rozliczeń budżetowych

w Wydziale  Finansowo-Księgowym

Urzędu Miasta Chełmży

 

1.  Wymagania niezbędne:

 • obywatelstwo polskie,
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 • wykształcenie  wyższe  - preferowane kierunki : ekonomia, finanse i  rachunkowość
 • nieposzlakowana  opinia,
 • brak skazania  prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego  lub umyślne przestępstwo skarbowe.

2.  Wymagania dodatkowe:

 • dobra umiejętność korzystania z aplikacji biurowych pakietu MS OFFICE (MS Word i Excel ) oraz innych urządzeń biurowych ,
 • znajomość przepisów z zakresu ustaw:  o finansach publicznych, rachunkowości, kodeksu postępowania administracyjnego oraz samorządu gminnego,
 • umiejętność pracy w zespole oraz sprawnej organizacji pracy.

3.   Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 • prowadzenie ewidencji mienia komunalnego, w tym ewidencji środków trwałych na kontach analitycznych,
 • realizowanie gospodarki środkami trwałymi,  w tym naliczanie ich umarzania i  ujmowania w prawidłowej klasyfikacji rodzajowej,
 • prowadzenie ewidencji i kontroli zaangażowania wydatków budżetowych,
 • księgowanie raportów kasowych,
 • prowadzenie spraw związanych z rozliczaniem okresowym i zdawczo-odbiorczym inwentaryzacji (pod względem  finansowym),
 • sprawozdawczość dot. środków trwałych, niematerialnych i prawnych,
 • pełna inwentaryzacja aktywów i pasywów,
 • wycena aktywów i pasywów.

4. Warunki pracy na stanowisku

Praca w budynku Urzędu Miasta Chełmży przy ul. Hallera 2.  Budynek bez podjazdów  dla wózków inwalidzkich . Praca biurowa w  pełnym wymiarze czasu pracy. Stanowisko  pracy jest związane  z pracą przy komputerze.

5. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miasta Chełmży, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz o zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wynosi  poniżej  6% .

6.  Wymagane dokumenty:

 • list motywacyjny,
 • życiorys (CV),
 • kserokopia  dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i  kwalifikacje,
 • oświadczenia: o niekaralności, o zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych
 • kopia   dokumentu potwierdzającego orzeczony stopień niepełnosprawności, w przypadku  składania aplikacji przez osobę niepełnosprawną.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać  w siedzibie Urzędu Miasta Chełmży – pokój nr 2 w zamkniętych kopertach lub przesłać  pocztą na adres Urzędu Miasta Chełmży ul. Hallera 2, 87-140 Chełmża  z dopiskiem: „Nabór na stanowisko do spraw mienia komunalnego i rozliczeń budżetowych”  w  terminie do dnia  13  listopada  2017  r. do godz. 14:00 włącznie”.

Za datę złożenia oferty uważa się datę  i godz. wpływu do tut. Urzędu.

Aplikacje, które  wpłyną  do  Urzędu  po  terminie  nie  będą   rozpatrywane.  Złożonych  ofert nie zwracamy.

O spełnieniu wymogów formalnych i zakwalifikowaniu się do dalszego etapu postępowania kandydaci będą informowani telefonicznie.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczana na stronie  Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.chelmza.pl) oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Urzędu Miasta  przy ul. Gen. J. Hallera 2.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z  ustawą z dnia 29  sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z  2015 r. poz. 2135) oraz ustawą z  dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 902   z późn.  zm.).

Burmistrz Miasta

/-/ Jerzy Czerwiński

Chełmża, dnia    31.10.2017 r.

drukuj (Nabór ofert na wolne stanowisko urzędnicze do spraw mienia komunalnego i rozliczeń budżetowych w Wydziale Finansowo-Księgowym Urzędu Miasta Chełmży)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewa Rybacka
  data wytworzenia: 2017-10-31
 • opublikował: Jarosław Smyczyński
  data publikacji: 2017-10-31 10:48
 • zmodyfikował: Jarosław Smyczyński
  ostatnia modyfikacja: 2017-10-31 10:49

« wstecz

Redakcja

Redaguje: Małgorzata Karpińska, Biuro Rady Miejskiej, 87-140 Chełmża, ul. Hallera 2, tel. (0-56) 675-22-91 w. 43 Jarosław Smyczyński, Wydział Organizacyjny, 87-140 Chełmża, ul. Hallera 2, tel. (0-56) 675-22-91 w. 34

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.