BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA CHEŁMŻY

Odnośniki

Wyszukiwarka

Odnośniki

Nawigacja

Jesteś tutaj:

Treść strony

Ponowny nabór na stanowisko pracy w ramach projektu „Nie bądź samotny”

Ponowny nabór na stanowisko pracy w ramach projektu „Nie bądź samotny”

współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej 9 Solidarne społeczeństwo Działanie 9.1 Włączenie społeczne i rozwój usług opiekuńczych w ramach ZIT Podziałanie 9.1.2 Rozwój usług opiekuńczych w ramach ZIT Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020

 

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W CHEŁMŻY POSZUKUJE OSOBY NA STANOWISKO PSYCHOLOGA

Przewidywany okres zatrudnienia: 01.03.2018 r.- 30.06.2018 r. w wymiarze 1/4 etatu

 

 1. Wymagania niezbędne:
  1. wykształcenie wyższe: dyplom ukończenia jednolitych magisterskich studiów psychologicznych,

  2. doświadczenie w prowadzeniu poradnictwa indywidualnego i grupowego,

  3. minimum 2-letnie doświadczenie na stanowisku psychologa,

  4. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

  5. kandydat nie może być skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

 

 1. Wymagania dodatkowe:

  1) sumienność, samodzielność, odpowiedzialność;
  2) komunikatywność, empatia;
  3) wysoki poziom umiejętności interpersonalnych;
  4) zdolności organizacyjne, zaangażowanie;
  5) wysoka kultura osobista,

   

 2. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 • poradnictwo i udzielanie wsparcia uczestnikom projektu (osoby niesamodzielne, w tym osoby starsze, niepełnosprawne, zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym) oraz ich otoczenia: celem wsparcia będzie wzmocnienie i poprawa umiejętności rozwiązywania problemów, uświadomienie ról rodzinnych i społecznych, odbudowa lub wzmocnienie więzi, usprawnienie komunikacji, poczucie akceptacji, przeciwdziałanie izolacji społecznej,

 • udzielanie konsultacji indywidualnych,

 • przygotowanie opinii, współpraca z pracownikami socjalnymi i innymi członkami zespołu projektowego.

   

4. Rodzaje i opis głównych kryteriów wyboru oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert:
1) doświadczenie, o którym mowa w ust.1 pkt 2,3,4 - 30%;
2) cena brutto za 1/4 etatu - 70%.

5. Wymagane dokumenty:

 • list motywacyjny,

 • życiorys (CV ze zdjęciem),

 • kserokopia dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i kwalifikacje,

 • oświadczenie  o niekaralności za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

 • oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,

 • list motywacyjny i CV należy opatrzyć klauzulą; "Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 20 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych ( Dz. U. z 2016 r., poz. 922)”,

 • Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chełmży, ul. Gen. J. Hallera 19, 87-140 Chełmża, w pokoju nr 1
  w zamkniętej kopercie do dnia 7 lutego 2018 r. do godziny 13:00 włącznie z dopiskiem: „
  nabór na stanowisko psychologa w ramach projektu „Nie bądź samotny”.

 

drukuj (Ponowny nabór na stanowisko pracy w ramach projektu „Nie bądź samotny”)

 • opublikował: Paweł Zdrojewski
  data publikacji: 2018-01-29 11:07

« wstecz

Redakcja

Redaguje: Małgorzata Karpińska, Biuro Rady Miejskiej, 87-140 Chełmża, ul. Hallera 2, tel. (0-56) 675-22-91 w. 43 Jarosław Smyczyński, Wydział Organizacyjny, 87-140 Chełmża, ul. Hallera 2, tel. (0-56) 675-22-91 w. 34

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.