BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA CHEŁMŻY

Odnośniki

Wyszukiwarka

Odnośniki

Nawigacja

Jesteś tutaj:

Treść strony

OGŁOSZENIE O NABORZE KANDYDATÓW NA WOLNE STANOWISKO PRACY W BIURZE LGD

Brąchnówko, dnia 11 stycznia 2019 roku

OGŁOSZENIE O NABORZE KANDYDATÓW

NA WOLNE STANOWISKO PRACY W BIURZE LGD

Zarząd Lokalnej Grupy Działania Ziemia Gotyku, z siedzibą w Brąchnówku 18, 87-140 Chełmża, ogłasza nabór otwarty na wolne stanowisko pracy

Specjalista ds. animacji i obsługi projektów EFS

z następującym zakresem zadań i obowiązków

 1. Animowanie społeczności lokalnej i współpraca.
 2. Docieranie do potencjalnych projektodawców, zachęcania ich do podejmowania inicjatyw w zakresie nawiązywania partnerstw ukierunkowanych na wspólne rozwiązywanie problemów lokalnych, w tym z wykorzystaniem możliwości stwarzanych przez EFS.
 3. Realizacja zadań animacyjnych na obszarze LGD w postaci szkoleń, warsztatów, spotkań
 4. Realizacja projektu grantowego w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, w tym:

- obsługa programu SL

- współpraca i stały kontakt z grantobiorcami

- przygotowanie i obsługa posiedzeń organów LGD

- doradztwo/udzielenie informacji o naborze i zasadach wypełnienia wniosków o powierzenie grantu

- kontrolowanie i monitoring grantów

 1.  Udzielanie lokalnym środowiskom wsparcia w zakresie diagnozowania ich potrzeb i tworzenia planów działania.
 2. Wyszukiwanie liderów lokalnych, wspieranie ich w rozwoju umiejętności,
 3. Wypracowywanie koncepcji współpracy ze społecznością lokalną, w tym z instytucjami, które mają wpływ na sytuację w danym regionie (samorząd lokalny, przedsiębiorcy, organizacje pozarządowe, szkoły itd.).
 4. Promowanie działań LGD
 5. Przestrzeganie Ustawy o zamówieniach publicznych i Ustawy o ochronie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych ( Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)
 6. Sumienne i terminowe wykonywanie zadań w ramach pracy Biura, jak również zachowanie tajemnicy służbowej.
 7. Realizacja zadań zleconych przez Dyrektora  Biura Stowarzyszenia oraz innych członków Zarządu.

Wymagania niezbędne stawiane pracownikowi na stanowisku  Specjalisty ds. animacji i obsługi projektów EFS

 • wykształcenie wyższe min. pierwszego stopnia, udokumentowane dyplomem ukończenia studiów wyższych
 • min. 6 – miesięczne doświadczenie zawodowe

Wymagania pożądane stawiane pracownikowi na stanowisku  Specjalisty ds. animacji i obsługi projektów EFS

 • dodatkowe wykształcenie, ponad wymagane minimum ( np. wyższe magisterskie, studia podyplomowe, zaświadczenia ze szkoleń/kursów o tematyce związanej z funduszami unijnymi)
 • doświadczenie w pracy związanej z pozyskiwanie fundusz z UE, w szczególności EFS
 • udokumentowanie znajomości problematyki funduszy UE, w szczególności rozwoju obszarów wiejskich, EFS
 • doświadczenie w związane z animacją lub aktywizacją społeczną (także w ramach działalności społecznej).

Umiejętności techniczne:      

 • obsługa komputera, znajomość środowiska Windows, w tym, znajomość pakietu Microsoft Office
 • obsługa urządzeń biurowych,
 • znajomość narzędzi internetowych,

Pozostałe wymagania konieczne:   

 • znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym
 • prawo jazdy kat. B
 • możliwość wykorzystania samochodu prywatnego do celów służbowych
 • niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie

Wymagane dokumenty:

1. życiorys (CV),

2. list motywacyjny,

3.kserokopie lub skany dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe,

4.inne kserokopie / skany dokumentów o posiadanych kwalifikacjach, umiejętnościach, uprawnieniach, jednocześnie potwierdzających spełnienie wymagań niezbędnych  i dodatkowych,

5. kserokopia / skan świadectw pracy lub inne dokumenty  potwierdzające zatrudnienie  i staż pracy,

6. oświadczenie o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Ziemia Gotyku dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)”

7. oświadczenie o niekaralności.

Informacja o warunkach pracy na stanowisku:

Miejsce pracy: Siedziba Lokalnej Grupy Działania Ziemia Gotyku w Brąchnówku 18, 87-140 Chełmża oraz obszar funkcjonowania LGD.

Stanowisko pracy: Stanowisko związane z pracą przy komputerze i wykorzystaniem innych urządzeń biurowych oraz pracy w terenie polegającej na spotkaniach, kontakty bezpośrednie i telefoniczne z klientami.

Wymiar czasu pracy: praca na pełen etat lub ¾ etatu.

Zatrudnienie: na podstawie umowy o pracę na czas określony.

Miejsce i termin złożenia dokumentów:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Stowarzyszenia w Brąchnówku 18 (pałac, I piętro) lub przesłane pocztą tradycyjną ( decyduje data wpływu do biura LGD),  lub przesłane drogą elektroniczną na adres lgd@ziemiagotyku.com w terminie do dnia 21 stycznia 2019  r. do godz. 15.30.

Aplikacje, które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Postępowanie kwalifikacyjne będzie odbywało się dwuetapowo:

I etap - zapoznanie się z dokumentami złożonymi przez kandydatów, ustalenie czy zostały spełnione kryteria określone w ogłoszeniu o naborze oraz ustalenie listy kandydatów dopuszczonych do drugiego etapu postępowania. O spełnieniu wymogów formalnych i zakwalifikowaniu się do dalszego etapu postępowania kandydaci będą informowani telefonicznie.

II etap – przeprowadzenie rozmowy kwalifikacyjnej z kandydatami przez Komisję Rekrutacyjną LGD Ziemia Gotyku

Kandydaci zakwalifikowani do II etapu zostaną poinformowani o terminie rozmowy kwalifikacyjnej telefonicznie.

Informacja o wyniku naboru zostanie umieszczona na stronie internetowej www.lgd.ziemiagotyku.com

Zarząd LGD

Ziemia Gotyku

drukuj (OGŁOSZENIE O NABORZE KANDYDATÓW NA WOLNE STANOWISKO PRACY W BIURZE LGD)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Bartosz Danielewicz
  data wytworzenia: 2019-01-10
 • opublikował: Jarosław Smyczyński
  data publikacji: 2019-01-10 13:01

« wstecz

Redakcja

Redaguje: Małgorzata Karpińska, Biuro Rady Miejskiej, 87-140 Chełmża, ul. Hallera 2, tel. (0-56) 675-22-91 w. 43 Jarosław Smyczyński, Wydział Organizacyjny, 87-140 Chełmża, ul. Hallera 2, tel. (0-56) 675-22-91 w. 34

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.