BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA CHEŁMŻY

Odnośniki

Wyszukiwarka

Odnośniki

Nawigacja

Treść strony

OBWIESZCZENIE o wniosku w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji przedsięwzięcia polegającego na „Zmianie sposobu użytkowania pomieszczeń produkcyjnych przy ul. Targowej 4 w Chełmży i lokalizacji w nich instalacji do klejenia i pokrywania plastizolem zawieszek i ram galwanicznych działki nr 13/7, 13/8, 13/30 i 33/1 z obrębu 3"

Chełmża, dnia 09.08.2016 r.

GKM.6220.9.2016

O B W I E S Z C Z E N I E

Burmistrz Miasta Chełmży, działając na podstawie art. 49 i art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2016 r., poz. 23 z późn.zm) w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 353) zawiadamiam, iż w dniu 2 sierpnia 2016 r. do Urzędu Miasta Chełmży wpłynął wniosek w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji przedsięwzięcia polegającego na „Zmianie sposobu użytkowania pomieszczeń produkcyjnych przy ul. Targowej 4 w Chełmży i lokalizacji w nich instalacji do klejenia i pokrywania plastizolem zawieszek i ram galwanicznych działki nr 13/7, 13/8, 13/30 i 33/1 z obrębu 3" – inwestor Gamet S.A., ul. Kociewska 22, 87-100 Toruń.

Dane o przedmiotowym wniosku umieszczono w publicznie dostępnym wykazie danych o środowisku prowadzonym przez Urząd Miasta Chełmży – karta Nr 99/2016. Strona internetowa www.bip.chelmza.pl.

Ponadto informuję, że pismami z dnia 9 sierpnia 2016 r. wystąpiono do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy oraz do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Toruniu o wydania opinii co do obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku takiej potrzeby o określenie zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

Strony postępowania mogą zapoznać się z treścią wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz kartą informacyjną przedsięwzięcia w Urzędzie Miasta Chełmży przy ulicy Gen. J. Hallera 2, pok. Nr 17 w godzinach od 800 do 1430, tel. 56 638-23-48.

drukuj (OBWIESZCZENIE o wniosku w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji przedsięwzięcia polegającego na „Zmianie sposobu użytkowania pomieszczeń produkcyjnych przy ul. Targowej 4 w Chełmży i lokalizacji w nich instalacji do klejenia i pokrywania plastizolem zawieszek i ram galwanicznych działki nr 13/7, 13/8, 13/30 i 33/1 z obrębu 3")

  • opublikował: Administrator - UM Chełmża
    data publikacji: 2016-08-10 10:23

« wstecz

Redakcja

Redaguje: Małgorzata Karpińska, Biuro Rady Miejskiej, 87-140 Chełmża, ul. Hallera 2, tel. (0-56) 675-22-91 w. 43 Jarosław Smyczyński, Wydział Organizacyjny, 87-140 Chełmża, ul. Hallera 2, tel. (0-56) 675-22-91 w. 34

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.