BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA CHEŁMŻY

Odnośniki

Wyszukiwarka

Odnośniki

Nawigacja

Treść strony

1.Nazwa usługi:  Przyznanie dodatku mieszkaniowego

2.Nazwa wydziału: Wydział Gospodarki Miejskiej

3.Podstawa prawna: 

- art. 2, art.3, art. 4,  art.5,  art.6, art. 7, art. 8 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 roku o dodatkach mieszkaniowych  (Dz.U. z 2001r. Nr 71, poz. 734  z późn.zm),  

- rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 grudnia 2001 roku  w sprawie sposobu przeprowadzania wywiadu środowiskowego, wzoru kwestionariusza wywiadu oraz oświadczenia o stanie majątkowym wnioskodawcy i innych członków gospodarstwa domowego, a także wzoru legitymacji pracownika upoważnionego do przeprowadzenia wywiadu ( Dz.U. z 2001 r. Nr 156, poz. 1828),

- rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2001 roku w sprawie dodatków mieszkaniowych (Dz.U.z 2001 r. Nr 156, poz.1817 z poźn.zm),

- art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.z  2000r. Nr 98, poz. 1071 z  późn. zm.).

4.Wymagane dokumenty:

- wypełniony i potwierdzony przez zarządcę domu wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego,

deklaracja o dochodach  brutto z ostatnich trzech miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku,

-  tytuł prawny do lokalu (np. akt notarialny, umowa najmu),

- dokumenty potwierdzające dochody, np. odcinki od renty, emerytury, zaświadczenia z zakładu pracy, zaświadczenia z Powiatowego Urzędu Pracy,

-  dokumenty potwierdzające wydatki na mieszkanie,

- rachunek za energię elektryczną wraz z rozliczeniem zużycia energii

5.Opłaty:  brak opłat

6.Komórka i osoba odpowiedzialna za usługę:

Wydział Gospodarki Miejskiej, ul. Gen. J. Hallera 19,  tel. 56 675 30 85

Anna Makowska - inspektor

7.Tryb odwoławczy: Odwołanie można wnosić do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu, za pośrednictwem organu, który wydał decyzję w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji.

8.Inne informacje:

-  Dodatek mieszkaniowy przysługuje, jeżeli średni miesięczny dochód na 1 członka gospodarstwa  domowego w okresie 3 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku  o przyznanie dodatku mieszkaniowego nie przekracza 175 % kwoty najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym  i 125 % tej kwoty w gospodarstwie wieloosobowym.

- Za dochód uważa się wszelkie przychody po odliczeniu kosztów ich uzyskania oraz po odliczeniu składek na ubezpieczenie emerytalne, rentowe i chorobowe. Do dochodu nie wlicza się świadczeń pomocy materialnej dla uczniów, dodatków dla sierot zupełnych, jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia się dziecka, dodatku z tytułu urodzenia dziecka, pomocy w zakresie dożywiania, zasiłków pielęgnacyjnych, zasiłków okresowych z pomocy społecznej, jednorazowych świadczeń pieniężnych i świadczeń w naturze z pomocy społecznej oraz dodatku mieszkaniowego.

- Dodatek mieszkaniowy przyznaje się na okres 6 miesięcy, licząc od pierwszego dnia miesiąca następującego po dniu złożenia wniosku.

  • opublikował: Małgorzata Karpińska
    data publikacji: 2012-12-17 10:07
  • zmodyfikował: Administrator - UM Chełmża
    ostatnia modyfikacja: 2013-01-28 13:48
  • opublikował: Administrator - UM Chełmża
    data publikacji: 2012-12-17 12:08

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.