Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

1. Nazwa usługi: Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

2. Nazwa wydziału: Wydział Gospodarki Miejskiej

3. Podstawa prawna: art. 71 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz  o ocenach oddziaływania na środowisko.

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko.

4. Wymagane dokumenty:

a/ Wniosek w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach ,

b/ W przypadku przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko – raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku gdy wnioskodawca wystąpił o ustalenie zakresu raportu w trybie art. 69 w/w ustawy – karta informacyjna przedsięwzięcia. Dokument należy przedłożyć w 3 egzemplarzach wraz z zapisem w formie elektronicznej na informatycznych nośnikach danych,

c/ W przypadku przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko - karta informacyjna przedsięwzięcia, która musi określać  następujące zagadnienie:

- rodzaju, skali i usytuowaniu przedsięwzięcia,

- powierzchni zajmowanej nieruchomości, a także obiektu budowlanego oraz dotychczasowym sposobie ich wykorzystywania i pokryciu nieruchomości szatą roślinną,

- rodzaju technologii,

- ewentualnych wariantach przedsięwzięcia, przy czym w przypadku drogi w transeuropejskiej sieci drogowej każdy z analizowanych wariantów drogi musi być dopuszczalny pod względem bezpieczeństwa ruchu drogowego,

- przewidywanej ilości wykorzystywanej wody, surowców, materiałów, paliw oraz energii,

- rozwiązaniach chroniących środowisko,

- rodzajach i przewidywanej ilości wprowadzanych do środowiska substancji lub energii przy zastosowaniu rozwiązań chroniących środowisko,

- możliwym transgranicznym oddziaływaniu na środowisko,

- obszarach podlegających ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, znajdujących się w zasięgu znaczącego oddziaływania przedsięwzięcia,

- wpływie planowanej drogi na bezpieczeństwo ruchu drogowego w przypadku drogi w transeuropejskiej sieci drogowej.

Dokument należy przedłożyć w 3 egzemplarzach wraz z zapisem w formie elektronicznej na informatycznych nośnikach danych.

d/ Poświadczona przez właściwy organ kopię mapy ewidencyjnej obejmującej przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz obejmującej obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie,

e/ Wypis z rejestru gruntów obejmujący przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz obejmujący obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie, z zastrzeżeniem:

- jeżeli liczba stron w postępowaniu o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przekracza 20, dla przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko oraz dla przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla których stwierdzono obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, wypis z rejestru gruntów przedkłada się wraz z raportem o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko,

- jeżeli liczba stron w postępowaniu o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przekracza 20, dla przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla których nie stwierdzono obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, wypis z rejestru gruntów przedkłada się w terminie 14 dni od dnia, w którym postanowienie stało się ostateczne.

f/ Dowód wniesienia opłaty skarbowej.

5. Opłaty: Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach podlega opłacie skarbowej w wysokości 205,00 zł, na podstawie części I, ust. 45 załącznika do ustawy z dnia 16.07.2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2006r. Nr 225, poz. 1635 z późn. zm.).

6. Komórka i osoba odpowiedzialna za usługę:

Wydział Gospodarki Miejskiej, p. Krzysztof Kubera – specjalista ds. ochrony środowiska i gospodarki komunalnej, tel. 56 639-23-48, pokój nr 17

7. Tryb odwoławczy: w terminie 14 dni do Samorządowego Kolegium Odwoławczego.

8. Inne informacje: Zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego termin załatwienia sprawy do 30 dni, a w sprawach szczególnie skomplikowanych do 60 dni.*

* Art. 35 § 5 Kpa, do terminów określonych w przepisach nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu.

Metryka

 • opublikował: Administrator - UM Chełmża
  data publikacji: 2012-12-19 13:00
 • zmodyfikował: Jarosław Smyczyński
  ostatnia modyfikacja: 2017-09-07 12:54
 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Krzysztof Kubera
   data wytworzenia: 2017-09-07
  • opublikował: Administrator - UM Chełmża
   data publikacji: 2013-02-11 10:35
  • zmodyfikował: Jarosław Smyczyński
   ostatnia modyfikacja: 2017-09-07 12:54
 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Mirosław Rostkowski
   data wytworzenia: 2018-10-05
  • opublikował: Jarosław Smyczyński
   data publikacji: 2018-10-05 09:24

Metryka

 • opublikował: Administrator - UM Chełmża
  data publikacji: 2013-02-11 10:34

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 2529
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2018-10-05 09:24

Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- miejsce przeszukiwania

Menu

Intranet

Zaloguj się

Urząd Miasta

ul. Hallera 2
87-140 Chełmża

Kontakt

tel.: + 48 (56) 675-22-91/2
fax: + 48 (56) 675-21-22
e-mail: um@chelmza.pl
promocjaum@post.pl

Godziny Pracy Urzędu

Poniedziałek    7:00 - 15:00
Wtorek    8:00 - 16:00
Środa    7:00 - 15:00
Czwartek    7:00 - 15:00
Piątek    7:00 - 15:00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 5018612
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-09-29 15:30

Stopka strony