BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA CHEŁMŻY

Odnośniki

Wyszukiwarka

Odnośniki

Nawigacja

Jesteś tutaj:

Treść strony

1. Nazwa usługi: Wydanie Dowodu Osobistego.

2. Nazwa wydziału: Wydział Spraw Społecznych i Obywatelskich.

3. Podstawa prawna:

- Ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (Dz.U. z 2019r., poz.653)

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie wzoru dowodu osobistego oraz sposobu i trybu postępowania w sprawach wydawania dowodów osobistych, ich utraty, uszkodzenia, unieważnienia i zwrotu (Dz.U. z 2019 r., poz. 224)

4.  Wymagane dokumenty:

- wniosek o wydanie dowodu osobistego składa się w organie dowolnej gminy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w:

- formie pisemnej - w drodze złożenia wypełnionego i własnoręcznie podpisanego przez wnioskodawcę formularza,

- w formie dokumentu elektronicznego – w drodze przekazania drogą elektroniczną wypełnionego i opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.

Wniosek o wydanie dowodu osobistego składa osoba posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.

W imieniu osoby nieposiadającej zdolności do czynności prawnych lub posiadającej ograniczoną zdolność do czynności prawnych ubiegającej się o wydanie dowodu osobistego wniosek składa rodzic, opiekun prawny lub kurator.

Osoba obowiązana do posiadania dowodu osobistego może złożyć wniosek, o którym mowa w ust. 1, nie wcześniej niż 30 dni przed datą 18 urodzin.

O niemożności złożenia wniosku o wydanie dowodu osobistego spowodowanej chorobą, niepełnosprawnością lub inną niedającą się pokonać przeszkodą wnioskodawca powiadamia organ gminy, który zapewnia przyjęcie wniosku w miejscu pobytu tej osoby, chyba że okoliczności nie pozwalają na przyjęcie tego wniosku.

Złożenie w siedzibie organu gminy wniosku o wydanie dowodu osobistego osobie nieposiadającej zdolności do czynności prawnych lub posiadającej ograniczoną zdolność do czynności prawnych wymaga jej obecności przy składaniu wniosku; wyjątek stanowią osoby, które nie ukończyły 5 roku życia. Do wniosku o wydanie dowodu osobistego dołącza się aktualną fotografię odzwierciedlającą, w sposób niebudzący uzasadnionych wątpliwości, wizerunek twarzy osoby ubiegającej się o wydanie dowodu osobistego przedstawiający ją bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami. Osoba z wrodzonymi lub nabytymi wadami narządu wzroku może załączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ją w okularach z ciemnymi szkłami. W takim przypadku do wniosku załącza się również orzeczenie o niepełnosprawności osoby do 16 roku życia lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności osoby, która ukończyła 16 lat, z powodu wrodzonej lub nabytej wady narządu wzroku.

5. Opłaty: nie podlega opłacie.

6.   Komórka i osoba odpowiedzialna za usługę:

stanowisko ds. dowodów osobistych Małgorzata Jaworska – podinspektor,
Nr pokoju: 13 ( Mały Ratusz – parter). Nr telefonu 56 639-23-46.                                         

7. Tryb odwoławczy: nie przysługuje.

8. Inne informacje:

Termin sporządzenia i wydania dowodu osobistego wynosi 1 miesiąc od złożenia wniosku. Zarówno złożenia wniosku jak i odbioru dowodu osobistego dokonuje się osobiście.

W przypadku wymiany dokumentu, po odbiór dowodu należy zgłosić się z poprzednim dowodem osobistym.

  • opublikował: Administrator - UM Chełmża
    data publikacji: 2012-12-21 11:26
  • zmodyfikował: Jarosław Smyczyński
    ostatnia modyfikacja: 2019-07-05 08:44

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.