Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

1. Nazwa usługi: Wydanie Dowodu Osobistego.

2. Nazwa wydziału: Wydział Spraw Społecznych i Obywatelskich.

3. Podstawa prawna:

- Ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych,

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 stycznia 2020 r. w sprawie wzoru dowodu osobistego, jego wydawania i odbioru oraz utraty, uszkodzenia, unieważnienia i zwrotu.

4.  Wymagane dokumenty:

- wniosek o wydanie dowodu osobistego składa się w organie dowolnej gminy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w:

- formie pisemnej - w drodze złożenia wypełnionego i własnoręcznie podpisanego przez wnioskodawcę formularza,

- w formie dokumentu elektronicznego – w drodze przekazania drogą elektroniczną wypełnionego i opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.

Wniosek o wydanie dowodu osobistego składa osoba posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.

W imieniu osoby nieposiadającej zdolności do czynności prawnych lub posiadającej ograniczoną zdolność do czynności prawnych ubiegającej się o wydanie dowodu osobistego wniosek składa rodzic, opiekun prawny lub kurator.

Osoba obowiązana do posiadania dowodu osobistego może złożyć wniosek, o którym mowa w ust. 1, nie wcześniej niż 30 dni przed datą 18 urodzin.

O niemożności złożenia wniosku o wydanie dowodu osobistego spowodowanej chorobą, niepełnosprawnością lub inną niedającą się pokonać przeszkodą wnioskodawca powiadamia organ gminy, który zapewnia przyjęcie wniosku w miejscu pobytu tej osoby, chyba że okoliczności nie pozwalają na przyjęcie tego wniosku.

Złożenie w siedzibie organu gminy wniosku o wydanie dowodu osobistego osobie nieposiadającej zdolności do czynności prawnych lub posiadającej ograniczoną zdolność do czynności prawnych wymaga jej obecności przy składaniu wniosku; wyjątek stanowią osoby, które nie ukończyły 5 roku życia. Do wniosku o wydanie dowodu osobistego dołącza się aktualną fotografię odzwierciedlającą, w sposób niebudzący uzasadnionych wątpliwości, wizerunek twarzy osoby ubiegającej się o wydanie dowodu osobistego przedstawiający ją bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami. Osoba z wrodzonymi lub nabytymi wadami narządu wzroku może załączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ją w okularach z ciemnymi szkłami. W takim przypadku do wniosku załącza się również orzeczenie o niepełnosprawności osoby do 16 roku życia lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności osoby, która ukończyła 16 lat, z powodu wrodzonej lub nabytej wady narządu wzroku.

5. Opłaty: nie podlega opłacie.

6.   Komórka i osoba odpowiedzialna za usługę:

stanowisko ds. dowodów osobistych Małgorzata Jaworska – podinspektor,
Nr pokoju: 13 ( Mały Ratusz – parter). Nr telefonu 56 639-23-46.                                         

7. Tryb odwoławczy: nie przysługuje.

8. Inne informacje:

Termin wydania dowodu osobistego wynosi 1 miesiąc od złożenia wniosku. Zarówno złożenia wniosku jak i odbioru dowodu osobistego dokonuje się osobiście.

W przypadku wymiany dokumentu, po odbiór dowodu należy zgłosić się z poprzednim dowodem osobistym.

Metryka

  • opublikował: Administrator - UM Chełmża
    data publikacji: 2012-12-21 11:26
  • zmodyfikował: Jarosław Smyczyński
    ostatnia modyfikacja: 2020-05-29 10:40

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 3087
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2020-05-29 10:40

Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- miejsce przeszukiwania

Menu

Intranet

Zaloguj się

Urząd Miasta

ul. Hallera 2
87-140 Chełmża

Kontakt

tel.: + 48 (56) 675-22-91/2
fax: + 48 (56) 675-21-22
e-mail: um@chelmza.pl
promocjaum@post.pl

Godziny Pracy Urzędu

Poniedziałek    7:00 - 15:00
Wtorek    8:00 - 16:00
Środa    7:00 - 15:00
Czwartek    7:00 - 15:00
Piątek    7:00 - 15:00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 5049860
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-10-26 14:20

Stopka strony