BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA CHEŁMŻY

Odnośniki

Wyszukiwarka

Odnośniki

Nawigacja

Jesteś tutaj:

Treść strony

1. Nazwa usługi: Przyznanie pomocy  materialnej dla uczniów – stypendium szkolne, zasiłek szkolny.

2. Nazwa wydziału: Wydział Spraw Społecznych i Obywatelskich   

3. Podstawa prawna:

art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn.zm.), art. 90e, 90 m i 90 n  ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.), Regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta Chełmży stanowiący załącznik do uchwały  Nr XXIII/190/05 Rady Miejskiej Chełmży z dnia  23 czerwca 2005  r. (Dz. Urz. Woj. Kujawsko-Pomorskiego z 2005r. Nr 83, poz. 1575 z późn. zm.),

4. Wymagane dokumenty:

wniosek o przyznanie stypendium szkolnego ( druk do pobrania) składa się do 15 września danego roku szkolnego, a w przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych - do dnia 15 października danego roku szkolnego.

Wniosek o przyznanie zasiłku szkolnego ( druk do pobrania) należy  złożyć nie później niż 2 miesiące od  zdarzenia losowego uzasadniającego przyznanie tego zasiłku.

Do wniosku odpowiednio należy dołączyć:

-  stosowne zaświadczenia lub oświadczenia o wysokości dochodów,

-  w przypadku ubiegania się o stypendium szkolne dla ucznia, którego rodzina korzysta ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej, zamiast zaświadczenia o wysokości dochodów przedkłada się zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej, które uwzględnia miesięczną wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia,

- opinię dyrektora szkoły.

5. Opłaty:  nie podlega opłacie  skarbowej.

6. Komórka i osoba odpowiedzialna za usługę:

Małgorzata Jaworska – specjalista ds. stypendiów
budynek przy ul, Hallera 19, pok. 2, tel. 56 675 24 69

7.  Tryb odwoławczy:

Od decyzji służy prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w  Toruniu  za pośrednictwem Burmistrza Miasta Chełmży w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.

8.  Inne informacje:

czas załatwienia sprawy jest uzależniony od terminu przekazania dotacji celowej z budżetu państwa na pomoc socjalną uczniom oraz kompletności złożonego wniosku.

  • opublikował: Administrator - UM Chełmża
    data publikacji: 2012-12-21 11:36
  • zmodyfikował: Administrator - UM Chełmża
    ostatnia modyfikacja: 2012-12-28 11:06
  • opublikował: Administrator - UM Chełmża
    data publikacji: 2012-12-28 11:04

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.