BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA CHEŁMŻY

Odnośniki

Wyszukiwarka

Odnośniki

Nawigacja

Jesteś tutaj:

Treść strony

SEGREGACJA

Od 1 lipca 2013 r. za odbieranie i właściwe gospodarowanie odpadami na terenie miasta Chełmży jest odpowiedzialna gmina.

Odpady na terenie nieruchomości należy zbierać w odpowiednich pojemnikach, a właściciel nieruchomości jest zobowiązany ustawić je w miejscu dostępnym dla przedsiębiorcy odbierającego odpady.

Rodzaje pojemników na odpady zostały opisane w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie gminy miasto Chełmża, który dostępny jest na stronie internetowej Urzędu Miasta Chełmży pod adresem www.chelmza.pl> Odpady komunalne.

Poniżej przybliżamy Państwu na czym polega selektywna zbiórka (segregacja) odpadów komunalnych.

Segregacja odpadów to zbieranie, w ramach którego dany strumień odpadów, w celu ułatwienia dalszego przetwarzania, obejmuje jedynie odpady charakteryzujące się takimi samymi właściwościami i cechami. Selektywna zbiórka daje możliwość ograniczenia ilości odpadów, jakie trafiają na składowisko oraz umożliwia odzyskanie surowców wtórnych.

Materiały wysegregowane podlegają powtórnemu wykorzystaniu jako su­rowce. W takim przypadku będziemy mamy do czynienia z najwłaściwszą formą gospodarki odpadami - recyklingiem. Główną zasadą selektywnej zbiórki odpa­dów komunalnych jest wydzielenie surowców wtórnych np. metale, szkło, papier, tworzywa sztucz­ne, tekstylia). Segregacja odpadów pozwala również na wydzielenie ze strumienia odpa­dów komunalnych - odpadów niebezpiecznych, do których zaliczyć można między innymi baterie, lampy rtęciowe, akumulatory, przeterminowane leki, środki dezynfekcyjne wraz z opakowaniami, i wiele innych. Zwiększa to możliwości przerobu odpadów oraz ułatwia ich unieszkodliwianie. Oddzielnie należy także gromadzić odpady wielkoga­barytowe, w tym zużyte lodówki, pralki, telewizory, meble, itp.

System selektywnej zbiórki odpadów na terenie miasta jest oparty na tzw. segregacji „u źródła” powstawania. Na każdej nieruchomości ustawiono pięć pojemników  na odpady komunalne:

- papier i tekturę,

- tworzywa sztuczne, metal i opakowania wielomateriałowe,

- szkło,

- bioodpady,

- zmieszanych odpady komunalne.

 W okresie zimowym na nieruchomościach, gdzie w wyniku ogrzewania budynków powstaje popiół, dostawiony zostanie dodatkowy pojemnik na ten właśnie rodzaj odpadu.

Zasady selektywnej zbiórki odpadów:

  • opakowania wykonane z tworzyw sztucznych, metalu i szkła powinny być opróżnione z produktów oraz odpowiednio posegregowane,
  • zabrania się umieszczania w pojemnikach odpadów niebezpiecznych.

KOSZT POJEMNIKÓW

Ważną kwestią jest fakt, iż pojemniki (również worki w zabudowie jednorodzinnej) do składowania odpadów komunalnych dostarczane są przez wybranego w ramach zamówienia publicznego przedsiębiorcę. Mieszkańcy nie będą ponosić dodatkowych kosztów związanych z dostawą pojemników (również worków).

Poniżej przedstawiamy frakcje odpadów, które również zbierane są w sposób selektywny i wskazujemy miejsce ich odbioru:

1) przeterminowane leki – w punkcie selektywnego zbierania odpadów komunalnych oraz w wyznaczonych aptekach – w godzinach ich pracy;

2) zużyte baterie - w punkcie selektywnego zbierania odpadów komunalnych, w punktach ich sprzedaży oraz w wyznaczonych budynkach użyteczności publicznej – w godzinach ich pracy;

3) zużyte akumulatory – w punkcie selektywnego zbierania odpadów komunalnych oraz w punktach ich sprzedaży – w godzinach ich pracy;

4) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny – w punkcie selektywnego zbierania odpadów komunalnych oraz w punktach ich sprzedaży – w godzinach ich pracy,

5) meble i odpady wielkogabarytowe – w punkcie selektywnego zbierania odpadów komunalnych – w godzinach jego pracy;

6) odpady budowlane i rozbiórkowe:

a) pochodzące z prowadzenia drobnych prac niewymagających uzyskania pozwolenia na budowę (rozbiórkę), ani zgłoszenia zamiaru budowy lub wykonania robót – w punkcie selektywnego zbierania odpadów komunalnych – w godzinach jego pracy,

b inne niż wymienione w lit. a) na dodatkowe zamówienie ich odbioru        u przedsiębiorcy odbierającego odpady;

7) chemikalia i zużyte opony – w punkcie selektywnego zbierania odpadów komunalnych oraz w punktach ich sprzedaży – w godzinach ich pracy;

8) tekstylia i odzież – w punkcie selektywnego zbierania odpadów komunalnych – w godzinach jego pracy.

Punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych (tzw. PSZOK) funkcjonuje od 1 lipca 2013 r. na terenie Zakładu Gospodarki Komunalnej sp.z o.o. w Chełmży przy ul. Toruńskiej 1.

drukuj (SEGREGACJA)

  • opublikował: Administrator - UM Chełmża
    data publikacji: 2013-03-01 10:50
  • zmodyfikował: Administrator - UM Chełmża
    ostatnia modyfikacja: 2013-07-19 10:07

« wstecz

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.